Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The image of slave in Patrick Chamoiseau's Creol tales.
Svobodová, Kateřina ; Fučíková, Milena (vedoucí práce) ; Šarše, Vojtěch (oponent)
v českém jazyce Předmětem diplomové práce je dílo frankofonního spisovatele Patricka Chamoiseaua. Diplomová práce reflektuje zvláště tematiku otroctví v povídkách a pohádkách martinického autora. Diplomová práce zasazuje dílo Patricka Chamoiseaua do historického a politického kontextu a také osobního života spisovatele. Diplomová práce přibližuje geografické a kulturní zvláštnosti oblasti Malých Antil. Diplomová práce dále podrobněji analyzuje povídku Otrok stařec a obří pes a vybrané pohádky. Na základě této analýzy diplomová práce nabízí typická témata a jazykové prostředky užívané Patrickem Chamoiseauem. Diplomová práce se též zabývá orální literaturou a kulturou Martiniku. Diplomová práce také pojednává o současných problémech společnosti skrze reflexi dalšího díla Patricka Chamoiseuaua.
Úprava otroctví v současném mezinárodním právu
Kubů, Michaela ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Lipovský, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje úpravě otroctví na mezinárodní úrovni v současné době. Přestože se otroctví může jevit jako institut již zcela vymizelý, opak je pravdou. Otroctví vzkvétá více než kdy dříve. Neobjevuje se však již ve svých tradičních podobác je tedy mnohem náročnější. Práce si klade za cíl podat ucelený přehled o úpravě otroctví na mezinárodní úrovni a zhodnotit efektivitu této úpravy včetně kontrolních mechanismů, které z První část práce je zaměřena na zákaz otroctví, jakožto kogentní normu. Zabývám se jednotlivými znaky, jež kogentní norma musí splňovat a následně dovozuji zařazení zákazu Následující část je věnována vymezení kritérií, která budu při posuzování jednotlivých smluvních instrumentů využívat. Tato kritéria jsou významná k úmluvy a jejich kontrolní mechanismy dosahují dostatečné míry efektivity. Těžištěm předkládané práce je část, v níž se zaměřuji na vymezení první řadě zde nalezneme normy univerzální, které prvek otroctví svých ustanoveních dále úmluvy, které byly vytvořeny jako specializované na poslední části úmluvy, které up část je zaměřena na nucené práce, dětské otroctví a nucená manželství. V rámci každé kapitoly jsou jednotlivé úmluvy hodnoceny dle předem vymezených kritérií s oblast. Popsány jsou rovněž kontroln ohledem na jejich účinnost a vynutitelnost jejich...
Aspekty charitativní činnosti ve starověkém Římě
PODLAHOVÁ, Eliška
Tato práce je zaměřena na charitativní činnost ve starověkém Římě. Stručně jsou zde vyjmenována některá historická fakta, dále důležité zákony, které byly vydány s cílem zlepšit postavení určitých skupin obyvatelstva. Cílem práce bylo zjistit, zda existovaly ve starověkém Římě prvky toho, co by se dalo nazvat charitativní činnost. Výsledkem je popis zjištěného stavu v závěru bakalářské práce.
Contextualising or relativising evil? A probe into US antebellum slavery
Kubíček, Jan ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Účelem této práce je prozkoumat zrušení otroctví v USA v období před občanskou válkou. Analýze je provedena skrze levicově orientované prizma představené Michaelem Parentim. První část práce představuje stručné vysvětlení Parentiho teorie na příkladu pozdní římské republiky a jejím politicko-ekonomickém pozadí, které je znázorněno v knize The Assassination of Julius Caesar. Tato část také pokrývá historické precedenty otroctví spolu se specifickými vědecky podloženými argumenty ve prospěch otroctví, se kterými přisel Samuel Cartwright. Závěrečná část popisuje proces zrušení otroctví. Závěrem vytváří analogii mezi římskou senátorskou demokracií a rasovým otroctvím v USA před rokem 1861. Tato analogie je postavěna na premise, že v obou případech privilegovaná společenská třída ovlivnila výklad těchto dějin ve svůj prospěch, aby zakryla své ekonomické zájmy. Klíčová slova: Michael Parenti, otroctví, dějinné vypravování, vykořisťování, Samuel Cartwright, proces zrušení otroctví
Otroctví a jeho novodobé aspekty
Kokešová, Lucie ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce) ; Honusková, Věra (oponent)
1 Abstrakt Otroctví a jeho novodobé aspekty Předkládaná diplomová práce pojednává o tématu aktuálním a velice kontroverzním a klade si za cíl upozornit na projevy, formy a až zarážející četnost otroctví - fenoménu, který by se na první pohled mohl zcela mylně jevit jako historický a již dávno minulý. Práce se nejprve věnuje historickému exkurzu otroctví. Vzhledem k omezenému rozsahu se zaměřuje na hlavní oblasti starověkého Řecka a Říma, oblasti amerického kontinentu a s ním souvisejícímu obchodu s africkými otroky a dále na období druhé světové války a území českých zemích. Po historickém představení vývoje se práce zaměřuje na teoretické představení problému, tedy podstaty tohoto jevu zejména z pohledu lidských práv. Po teoretickém vysvětlení následuje demonstrativní výčet a charakteristika nejčastějších praktických forem otroctví, které se v současnosti vyskytují. Těmito formami jsou sexuální otroctví a obchod s lidmi, nucené práce, nucená manželství a dětské otroctví jako pravděpodobně nejzávaznější forma moderního otroctví. Kapitola pojednávající o úpravě zákazu otroctví na mezinárodní úrovni je rozdělena do více části. Po stručné historii mezinárodního nazírání na otroctví je pozornost věnována úpravě v obecném mezinárodním právu, poté v právu týkajícím se ochrany speciálních ohrožených skupin...
Komparace vybraných aspektů právní úpravy otroctví a jeho zrušení v USA a ve Velké Británii
Brilová, Alžběta ; Seltenreich, Radim (vedoucí práce) ; Horák, Záboj (oponent)
Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou otroctví ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických a dále jeho zrušením. První část práce je věnována teoretickým východiskům. Nejdříve jsou blíže rozvinuty pojmy "otroctví", "otrokářská společnost" a "abolice". Následuje stručný nástin vývoje otroctví od antiky přes středověk až po americké otroctví. Na konci této kapitoly je pak stručně pojednáno o právních úpravách otroctví obecně a vlivu osvícenství a křesťanství na vnímání otroctví. Ve druhé části jsou rozebrány jednotlivé zkoumané geografické oblasti a některé právní fenomény ve vztahu k otroctví. Z geografických oblastí byla vybrána ostrovní Anglie, specifická tím, že zde otroctví vymizelo již ve 12. století a v právu nebylo nikdy zakotveno, dále Indie a Karibik jako dva příklady opačných konců spektra - zatímco v Karibiku představuje otroctví dodnes určující společenský prvek, v Indii jsou jeho dopady překvapivě "zanedbatelné". Následuje podkapitola věnovaná dalším britským koloniím a poté charakteristika pevninské Severní Ameriky a amerického Severu a Jihu. Z různých aspektů právních úprav je zpracováno zotročení, rodinné právo, problematika otroka jako věci, právní ochrany otroka, jeho právní osobnosti, způsobilosti k jednání, procesní způsobilosti a úlohy v soudních sporech, dědické...
"Am I Not a Man and a Brother?": Representations of Slavery in the West Indies and Abolitionist Rhetoric on the Road to Emancipation
Bartová, Nikola ; Nováková, Soňa (vedoucí práce) ; Veselá, Pavla (oponent)
Tato práce se zabývá literaturou spojenou se zrušením otroctví v britských koloniích. Práce se zabývá tématem abolicionistického hnutí ze společenské, kulturní a literárně historické perspektivy od počátku až do zrušení otroctví v britských koloniích v Karibiku v roce 1833 Zákonem o ukončení otroctví. Práce je zaměřená na diskurz rasy a otroctví. Vybraní autoři reprezentují rozdílné názory a perspektivy, jelikož práce obsahuje jak představitele sentimentální poezie, tak cestopisy i autobiografie otroků. Hlavním cílem je určit a vymezit strategie abolicionistického diskurzu a rétorické postupy, které byly používány, a to zejména při utváření obrazu Afričanů a jak hegemonický diskurz sentimentalismu ovlivnil jejich psaní. První část práce se zabývá utvořením teoretického základu a definováním literárních tradic a zvyků z osmnáctého století, definice sentimentálního diskurzu a filosofie osvícenství. To bude dáno do kontextu s definicí "orientalismu" Edwarda Saida a také teorie "černého Atlantiku" od Paula Gilroye, která umožní definovat prostor mezi Británií, Afrikou a Karibikem, kde se historie otroctví v Británii odehrála. Teoretický základ bude doplněn historickým přehledem otroctví a jeho zrušení v Británii a jejích koloniích. Následující kapitoly se zabývají literární odpovědí na otroctví v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.