Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sexismus a objektivizace žen v českých a slovenských rapových videoklipech
Mazánek, Aleš ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá postojem rapperů, rapperek a producentů rapových videoklipů k problematice sexismu a objektivizaci žen v českých a slovenských rapových videoklipech. Cílem této práce bude zjistit, zda je tato problematika tvůrci rapu a rapových videoklipů vnímána a následně popsat, jakým způsobem jsou ženy v rapových videoklipech vyobrazovány. Pro splnění cílů bylo využito polostrukturovaných rozhovorů. Teoretická část práce se zabývá historií a odlišnými přístupy v oblasti výzkumu subkultur, jsou popsaný hlavní proudy a významní představitelé. Další část práce se věnuje historii a vývoji hip-hopové subkultury a jsou definovány klíčové pojmy. Práce se také věnuje odlišnému vývoji hip-hopové subkultury v USA a v Evropě a jsou popsány hlavní rozdíly. Dále se práce zabývá historií rapu v USA, Česku a na Slovensku. Další část této práce pojednává o genderu a hip-hopu, sexismu a objektivizaci žen a nastiňuje problematické zobrazení žen v rapových videoklipech.
Sexistické zobrazení žen v reklamě v pánských lifestylových časopisech
Štochlová, Anežka ; Fousek Krobová, Tereza (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o sexistickém zobrazování žen v pánských lifestylových magazínech. V teoretické části jsou probrány specifika reklamy, její historie, právní regulace i samoregulace a znaky sexistické reklamy. Dále jsou definovány pojmy gender, genderové stereotypy a sexismus. Jsou zde také stručně představeny pánské lifestylové magazíny Playboy a Esquire. V analytické části byl proveden výzkum pomocí kvantitativní obsahové analýzy. Byly zkoumány časopisy z období let 2015-2020. Výzkum zkoumal zejména to, jaké výrobky jsou nejčastěji propagovány pomocí sexistických reklam. Výsledky ukázaly, že se nejčastěji jedná o různé mediální obsahy - weby, on-line magazíny, knihy, e-shopy nebo on-line televize.
Annotated translation: "Vyhonit ďábla" by Terézia Ferjančeková and Zuzana Kašparová
Giannetti, Alessandra ; Winter, Astrid (vedoucí práce) ; Heinz, Christof (oponent)
Bachelorarbeit Kommentierte Übersetzung von Auszügen aus dem Buch "Vyhonit ďábla" von Terézia Ferjančiková und Zuzana Kašparová zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Arts (B. A.) im Studiengang Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch-Deutsch vorgelegt von Alessandra Giannetti Matrikelnummer: 3740600 Erstbetreuer (Universität Leipzig): Dr. Christof Heinz Zweitbetreuerin (Univerzita Karlova): Dr. Astrid Winter 31. Januar 2023 2 Selbstständigkeitserklärung Ich erkläre hiermit, dass ich zur Anfertigung der vorliegenden Arbeit keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel und keine nicht genannte fremde Hilfe in Anspruch genommen habe. Alle Zitate aus der Primär- und Sekundärliteratur, einschließlich Zitaten aus Internetquellen und von elektronischen Datenträgern, habe ich an der jeweils betreffenden Textstelle markiert (direkte Zitate in Anführungszeichen) und einschließlich der zugehörigen Seitenangabe belegt. Die verwendete Primär- und Sekundärliteratur habe ich mit vollständigen bibliographischen Daten in der Bibliographie am Ende der Arbeit alphabetisch gelistet. Bei Internetquellen habe ich mein Zugriffsdatum mit angegeben. Die Arbeit wurde nicht für andere Prüfungszwecke verwendet. Mir ist bekannt, dass eine unwahrheitsgemäße Erklärung als Täuschung im Sinne von §...
Sexuální obtěžování ve videoherní komunitě
Veverková, Veronika ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Dvořáčková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá genderově podmíněným obtěžováním ve videoherní komunitě. Cílem je prozkoumat, s jakým chováním se ženy v této sféře setkávají, jak se s tímto chováním vyrovnávají, jaké má důsledky a jaké chování hráčky vůbec považují za problematické. Teoretická část se zaměřuje na definování termínu sexuální a genderově podmíněné obtěžování, problematiku kyberprostoru a obtěžující chování v něm. Následující, empirická část, se věnuje zvolené metodě výzkumu a zvolené kvalitativní metodě, která byla uskutečněna pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovor poskytlo osm komunikačních partnerek, které se ve videoherní komunitě pohybují jako příležitostné hráčky, profesionální hráčky, streamerky nebo vývojářky. Jedná se o feministický výzkum, jehož záměrem bylo dát hlas ženám, a jejich slovy a vzpomínanými zkušenostmi nahlédnout do poměrně uzavřeného toxického prostředí. Z rozhovorů se ukázala poměrně velká nenávist a toxicita, která je vůči ženám specifická. Klíčová slova: Sexuální obtěžování, genderově podmíněné obtěžování, kyberprostor, videohry, toxicita
Sexistické zobrazení žen v marketingové komunikaci: rozdíly ve vnímání sexistické reklamy mezi ženami a muži generace Z
Brázdilová, Eva ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá sexistickým zobrazením žen v marketingové komunikaci se zaměřením na to, jestli sexismus v reklamě vnímají ženy a muži generace Z rozdílně. Navzdory významnému vlivu reklamy na společenské postoje k genderu existuje poměrně malé množství akademických textů zaměřených na způsob, jak lidé vnímají sexistickou reklamu a jak na ni reagují. Práce se skládá ze tří částí - teoretické, metodologické a výzkumné, které poskytují přehled teorie sexismu, různých forem sexistického zobrazování žen v reklamě, způsobů boje proti sexismu a jeho regulace, metodologie výzkumu a analýzy výsledků výzkumu. Výzkum byl proveden prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s respondenty z generace Z s cílem získat kvalitativní údaje o jejich názorech na sexismus v reklamě. Diskuse o výsledcích výzkumu poskytuje vhled do postojů a vnímání generace Z vůči sexistickému zobrazování žen v reklamě a nabízí důležité důsledky pro reklamní průmysl a společnost jako celek. Ze získaných dat vyplývá, že obě pohlaví vnímají sexistické zobrazení žen v reklamě podobně, a to negativně. Jediným významnějším rozdílem byla nižší schopnost mužů sexismus rozpoznat.
Toxicita komunity hráčů hry League of Legends
Wija, Jakub ; Fousek Krobová, Tereza (vedoucí práce) ; Houška, Jan (oponent)
Tato práce popisuje toxické chování herní komunit hry League of Legends. Nabízí definice toxického chování, jakožto komunikačně-behaviorálního jevu, který vyplývá z fenoménu rušivého chování. Dále popisuje druhy toxického jednání, jako je podvádění, sabotáž, negativní průměrnost, držení rukojmích nebo komunikativní agrese, která byla také bližším předmětem této práce. Blíže se tato práce zaměřuje na hostilitu vůči hráčkám a queer hráčům a popisuje fenomény, jako je toxická geek maskulinita či hnutí incelu. Hlavním cílem je obeznámit čtenáře se zkoumanou problematikou a zaměřit se na pohled obětí tohoto jednání. Ten je v práci zkoumán pomocí kvalitativního výzkumu ve formě polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný vzorek se skládal z šesti respondentů. Tři respondenti, kteří se identifikují, jako queer hráči a tři respondentky. Rozhovory se týkali toho, jak vnímají toxické chování komunity League of Legends a jak vnímají samotný herní titul. Mimo jiné se týkali i zkušenosti respondentů a respondentek s nenávistnými projevy nebo strategií, které využívají k vypořádávání se s tímto druhem jednání.
Analýza role reprezentace patologických modelů intrapersonálních vztahů v romantických komediích na formování kulturních percepcí a behaviorálních standardů moderní společnosti
Pekaryk, Polina ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Poliaková, Karolína (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměří na analýzu reprezentace patologických modelů interpersonálních romantických vztahů ve filmové tvorbě žánru romantické komedie a její dopady na formování kulturních percepcí a následně behaviorálních standardů moderní společnosti. Diskurzem práce je také rozbor podstaty psychologických, konkrétně kognitivních procesů, které jsou základem formování modelu interakcí diváků s mediálními obsahy audiovizuálního typu. Tyto kognitivní procesy budou analyzované pomocí teorie selektivní sociálně kognitivní teorie kultivační teorie G. Gebnera. Dále téma žánru romantické komedie a na základě vybraných filmů popíši patologické sociální které jsou v uvedených filmech propagované latentně nebo zjevně. Hlavními příklady těchto patologických jevů jsou sexismus, normalizace psychologického a sexuálního násilí, genderová reprezentace a stereotypizace a jiné. Poslední část práce je věnována ilustraci dopadů šíření mediálních sdělení daného charakteru v praxi na základě vybraných studií.
Analýza role reprezentace patologických modelů intrapersonálních vztahů v romantických komediích na formování kulturních percepcí a behaviorálních standardů moderní společnosti
Pekaryk, Polina ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Poliaková, Karolína (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměří na analýzu reprezentace patologických modelů intrapersonálních romantických vztahů ve filmové tvorbě žánru romantické komedie a její dopady na formování kulturních percepci a následně behaviorálních standardů moderní společnosti. Diskurzem práce je také rozbor podstaty psychologických, konkrétně kognitivních procesů, které jsou základem formovaní modelu interakcí diváků s mediálními obsahy audiovizuálního typu. Tyto kognitivní procesy budou analyzované pomocí teorie selektivní expozice a kultivační teorie G.Gebnera. Dále studuji téma žánru romantické komedie a na základě vybraných filmů popisují a analyzují patologické sociálně jevy, které jsou v uvedených filmech propagované latentně nebo zjevné. Hlavními příklady těchto patologických jevů jsou sexismus, normalizace psychologického a sexuálního násilí, genderová reprezentace a stereotypizace a jiné. Poslední část práce je věnována ilustraci dopadů šíření mediálních sdělení daného charakteru v praxi na základě vybraných studií.
Sexismus v pořadu Tvoje tvář má známý hlas
Vaňková, Alžběta ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Jansa, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá přítomností sexismu v pořadu Tvoje tvář má známý hlas, který je vysílaný televizní stanicí Nova. Zkoumaný pořad Tvoje tvář má známý hlas se řadí do žánru Reality TV, který bude s jeho stručnou historií v práci popsán. V práci budou představeny i další pojmy jako sexismus, teorie objektivizace a genderové stereotypy. Práce poskytne i stručný popis pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Praktickou část práce tvoří kvalitativní analýza mediálního obsahu pro studium televizního zpravodajství podle E. E. Fieldsové. Tato analýza bude probíhat v sedmi fázích. Cílem kvalitativní analýzy je zjistit, jestli se objevuje sexismus v české reality show Tvoje tvář má známý hlas. Pokud ano, v jaké míře a kdo je nejčastějším iniciátorem.
Semióza sexistické reklamy a veřejný diskurz (soutěž Sexistické prasátečko)
Christovová, Tereza ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce "Semióza sexistické reklamy a veřejný diskurs (soutěž Sexistické prasátečko)" se zabývá současnou podobou české sexistické reklamy a reakcemi, které taková reklama vyvolává. Drtivá většina sexistických reklam pracuje se zjednodušeným a zdeformovaným obrazem ženy, vůči kterým se ohrazují především různá feministická hnutí. Ta v dnešní době nejvíce kritizují reklamy, které zobrazují ženy stereotypně. Podle nich mohou tyto reklamy vyvolávat stud či pocit ponížení, urážet lidskou důstojnost nebo dokonce vzbuzovat násilí vůči ženám. Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ je jedním z těch, které se sexistickou reklamou a problematikou s ní spojenou aktivně zabývá. Uspořádalo již dva ročníky soutěže o nejvíce sexistickou reklamu v České republice, kterou nazvalo Sexistické prasátečko. Tato práce si klade za úkol prozkoumat vybrané reklamy, které byly do soutěže zaslány českou veřejností, odhalit v nich konkrétní sexistické jevy a to jak vůči ženám, tak vůči mužům. Práce je rozdělena na dvě části. První se věnuje teoretickým východiskům jako je teorie genderu, sexismu a stereotypizace, dále regulacím reklamy v České republice. Druhá, analytická část, se věnuje samotnému rozboru vybraných soutěžních reklam.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.