Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jak ženy v České republice reflektují způsob zobrazování žen v reklamě
Koláčková, Martina ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce Jak ženy v České republice reflektují způsob zobrazování žen v reklamě se zabývá reprodukcí genderových stereotypů a sexismu ve společnosti prostřednictvím reklamy. Práce si klade za cíl zjistit, jak tuto problematiku reflektují samy příjemkyně reklamních sdělení. Teoretická část se věnuje vymezení funkce reklamy, genderových rolí a genderových stereotypů, problematice sexismu a feminismu, a identifikaci základních znaků sexistické reklamy. Prostřednictvím uskutečněných výzkumů jsou demonstrovány možné důsledky stereotypní a sexistické reklamy na příjemce reklamních sdělení. Na základě analýzy rozhovorů s vybranými respondentkami a jejich hodnocení vybraných reklam jsem dospěla k závěru, že ženy vnímají obraz ženy v reklamě jako silně stereotypizovaný. Její prezentace je redukována do následujících kategorií: žena atraktivní a bezstarostná, žena hospodyňka, žena naivní a hloupá, a žena v roli sexuálního objektu. Přestože jsou ženy schopny identifikovat určité negativní dopady tohoto způsobu prezentace žen v reklamě na životy žen i mužů, jejich obavy z těchto dopadů jsou relativizovány ve vztahu k reklamě jako médiu, které nedisponuje dostatečným potenciálem ovlivňovat hodnoty a postoje společnosti. Respondentky jsou přesvědčeny, že v České republice jsou ženy v určitých oblastech...
Teorie ambivalentního sexismu a techniky jeho zjišťování
Nováková, Veronika ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Lukavská, Kateřina (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje teorii ambivalentního sexismu a technice jeho měření. Hlavním cílem této práce je převod a validizace 22 - položkového Inventáře ambivalentního sexismu vůči ženám (ASI, Glick & Fiske, 1996) a tímto způsobem je také ověřována platnost teorie ambivalentního sexismu, z níž dotazník ASI vychází, pro českou populaci. Práce se tedy primárně zaměřuje na psychometrickou kvalitu přeložených položek a na mapování struktury faktorů dotazníku ASI v českém prostředí. Sekundárně popisuje, co dotazník ASI říká o české společnosti. Převod a validizace ASI probíhaly na reprezentativním vzorku o velikosti 120 respondentů/tek dle kvótního výběru. Pro měření psychometrické kvality přeložených položek ASI bylo použito Cronbachovo alfa, diskriminační schopnost, šikmost, špičatost. Pro práci s faktory a strukturou faktorů dotazníku ASI bylo použito explorativní a konfirmativní faktorové analýzy. Pro zjišťování obsahové validity dotazníku ASI byly využity scénáře, které byly vyhodnoceny prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu s přeloženými položkami. Výsledky ukázaly, že položky hostilního sexismu disponují psychometrickou kvalitou na rozdíl od položek benevolentního sexismu, jako nejproblematičtější se ukázaly položky protektivního paternalismu. Koncept sexismu Glick a Fiske...
Volba povolání bez předsudků
Babanová, Anna ; Hausenblasová, Jitka ; Krobová, Tereza ; Smetáčková, Irena ; Kolářová, Jitka (editor)
metodika projektového dne pro základní školy
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.