Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání pěstounů
Pobudová, Klára ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Kučerová, Olga (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá pěstounskou péčí a vzděláváním pěstounů. Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda jsou pěstouni spokojeni s nabízenými tématy a délkou povinného průběžného vzdělávání. Dílčím cílem práce je popsat největší problémy dětí žijících v pěstounské péči, související se školou a školní přípravou a poukázat na tyto problémy vytvořením kazuistiky. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol a je založena na studiu odborné literatury. První kapitola se věnuje obecně tématu pěstounské péče a žádosti o pěstounskou péči. Druhá kapitola se již více zaměřuje na samotného pěstouna a jeho přípravu. Ve třetí kapitole je věnována pozornost samotnému vzdělávání pěstounů a doprovázejícím organizacím. Čtvrtá kapitola se zabývá charakteristikou dětí v pěstounské péči a jejich školními a výchovnými problémy. Praktická část se zaměřuje na vlastní výzkum. V rámci empirické části bylo realizováno výzkumné šetření s kombinací kvalitativních a kvantitativních prvků. Sběr dat byl proveden formou vlastního pozorování, dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Během analýzy dat bylo zjištěno, že by pěstouni s několikaletou praxí uvítali, když by délka povinného průběžného vzdělávání byla přizpůsobena jejich zkušenostem, praxi a skutečným požadavkům. V současné chvíli je tomu tak, že práva...
Rozvíjení metakognitivních strategií žáka I. stupně v prostředí pedagogiky Montessori
Šejnohová, Daniela ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Ve své diplomové práci jsem se zabývala rozvojem metakognitivních strategií u žáků prvního stupně v prostředí Montessori pedagogiky. První část práce měla za úkol celou tuto problematiku ukotvit do širšího kontextu současné pedagogické situace s respektováním požadavků, které klade Rámcový vzdělávací program. Ve druhé části práce jsem charakterizovala oba jevy - metakognitivní strategie i klíčové aspekty Montessori pedagogiky. Tuto charakteristiku jsem provedla na základě analýzy dostupné literatury. Závěrečná část teorie pak byla věnována syntéze obou oblastí. Z této syntézy vyplynulo jejich harmonické propojení a značná komplementárnost. V této části jsem se také věnovala odhalení některých problémů, se kterými se pedagogové setkávají v praxi, a pokusila jsem se nastínit možné cesty k jejich řešení - podle zkušenosti z vlastní pedagogické praxe. Empirická část práce odhaluje způsoby uvádění metakognitivních strategií do pedagogické práce a představuje několik "příkladů dobré praxe".
Nástroje seberozvoje v kontextu personálního řízení
Svobodová, Kateřina ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Trojanová, Irena (oponent)
Závěrečná diplomová práce studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Management vzdělávání se zaobírá tématem seberozvoje a jeho nástroji v kontextu personálního řízení. Diplomová práce se zkoumá možnosti uplatnitelnosti jednotlivých nástrojů, metod a technik, které jsou standardně využívány v personálním řízení, jako další možný nástroj seberozvoje. Cílem této diplomové práce je zhodnocení významu seberozvoje v manažerské práci v kontextu personálního řízení, včetně uplatnitelnosti seberozvoje v podobě samotného nástroje personálního řízení a následného rozvoje společnosti. Cílem praktické části je představení konkrétních příkladů možných nástrojů seberozvoje napříč vědními disciplínami Práce představuje výsledky introspekce vedoucí k aktivnímu seberozvoji a přináší konkrétní vzory a příklady uchopení nástrojů seberozvoje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Bratislava a Prešpurk, profanní sacrum
Bažíková, Mária ; Bindr, Tomáš (oponent) ; Kiszka, Josef (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce bolo ideologické spracovanie architektonickej štúdie objektu profánneho sacra-civiléno chrámu. Návrh nadväzuje na spracovanú urbanistickú koncepciu rekultivácie podhradia - územia historickej Vydrice a jeho okolia. Objekt je koncepčným prevedením termínu profánneho sacra do architektonickej formalizácie. Hlavná ideológia spočíva v transformovaní termínu profánneho sacra na objekt ktorý v sebe ukrýva troch duchov - ducha miesta, ducha mysle a ducha srdca. Tak vznikne umelecký komplex na historickej podstave ťažiska Bratislavských dejin. Ducha miesta reprezentuje historická formalizácia podstavy objektu ktorá odkazuje na zaniknuté Rybné námestie, ducha mysle reprezentuje komplex 3 objektov sebarozvoja: auditória, galérie a knižnice, a posledný objekt ktorý reprezentuje ducha srdca je prevedený do objektu komunitného centra. Celková ideológia spočíva vo vytvorení miesta ktoré bude každodenne prístupné a bude slúžit na budovanie nášho vnútorého ducha. Na to aby sme sa vnútorne vyvíjali a stali lepším človekom. To znamená miesto na vnímanie, miesto pre sebarozvoj, miesto na pomoc jeden druhému, miesto na zdieľanie. Miesto kde sa naučím hrať na husle a v ďalšej fáze usporiadam koncert v auditóriu pre komunitu až na fázu kedy budem učiť daľej ostatných. Miesto, kde sa naučím variť a potom svoje výrobky predávam na trhu. Miesto pre pomoc jeden druhému. Lepšie miesto pre jednotlivca, lepšie miesto pre komunitu, lepšie miesto pre Bratislavu.
Sebeřízení jako prostředek pro rozvoj a udržitelnost osobních kompetencí ředitele školy
Macháčková, Pavla ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá sebeřízením ředitelů škol a jeho uplatňováním v současné době, jež je charakterizována prostředím s neustálými změnami kladoucími nemalé požadavky na celkovou připravenost managementu školy těmto nárokům čelit. Tato práce byla zpracována s využitím rešerše dostupné literatury a volně přístupných internetových zdrojů vztahujících se k dané problematice. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy s tématem související. Je zde popsána osobnost a kompetence manažerů. Na základě analýzy a komparace odborné literatury popisuji vhodné techniky a postupy sebeřízení, které doporučují autoři věnující se této problematice. Pomocí výzkumného šetření v podobě polostrukturovaných rozhovorů s manažery vzdělávání na různých typech škol v okresním městě zjišťuji, jaké sebeřídící techniky a postupy v biologické, psychické i sociální oblasti realizují ředitelé škol v praxi za účelem udržení a rozvoje příslušných kompetencí. V závěru práce navrhuji na základě zjištěných skutečností postup sebeřízení ředitelů škol. Doporučovaných metod a efektivních postupů lze využít jako strategického prostředku k udržení a rozvoji jejich kompetencí potřebných pro kvalitní výkon jejich profese. KLÍČOVÁ SLOVA ředitel školy, sebeřízení, seberozvoj, osobní kompetence
Rozvíjení metakognitivních strategií žáka I. stupně v prostředí pedagogiky Montessori
Šejnohová, Daniela ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Ve své diplomové práci jsem se zabývala rozvojem metakognitivních strategií u žáků prvního stupně v prostředí Montessori pedagogiky. První část práce měla za úkol celou tuto problematiku ukotvit do širšího kontextu současné pedagogické situace s respektováním požadavků, které klade Rámcový vzdělávací program. Ve druhé části práce jsem charakterizovala oba jevy - metakognitivní strategie i klíčové aspekty Montessori pedagogiky. Tuto charakteristiku jsem provedla na základě analýzy dostupné literatury. Závěrečná část teorie pak byla věnována syntéze obou oblastí. Z této syntézy vyplynulo jejich harmonické propojení a značná komplementárnost. V této části jsem se také věnovala odhalení některých problémů, se kterými se pedagogové setkávají v praxi, a pokusila jsem se nastínit možné cesty k jejich řešení - podle zkušenosti z vlastní pedagogické praxe. Empirická část práce odhaluje způsoby uvádění metakognitivních strategií do pedagogické práce a představuje několik "příkladů dobré praxe".
Nástroje seberozvoje v kontextu personálního řízení
Svobodová, Kateřina ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Trojanová, Irena (oponent)
Závěrečná diplomová práce studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Management vzdělávání se zaobírá tématem seberozvoje a jeho nástroji v kontextu personálního řízení. Diplomová práce se zkoumá možnosti uplatnitelnosti jednotlivých nástrojů, metod a technik, které jsou standardně využívány v personálním řízení, jako další možný nástroj seberozvoje. Cílem této diplomové práce je zhodnocení významu seberozvoje v manažerské práci v kontextu personálního řízení, včetně uplatnitelnosti seberozvoje v podobě samotného nástroje personálního řízení a následného rozvoje společnosti. Cílem praktické části je představení konkrétních příkladů možných nástrojů seberozvoje napříč vědními disciplínami Práce představuje výsledky introspekce vedoucí k aktivnímu seberozvoji a přináší konkrétní vzory a příklady uchopení nástrojů seberozvoje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Nomád
Schneiberková, Marcela ; Macháček, Mikuláš (oponent) ; Kögler, Žaneta (vedoucí práce)
Hledání vizuální identity projektu Škola 21, pražské vzdělávací a seberozvojové iniciativy. Práce analyzuje vizi projektu a navrhuje způsoby vizuální komunikace.
Kreativita a inovace v sebepoznání a sebeřízení
Mazaeva, Olesya ; Franková, Emilie (vedoucí práce) ; Rohlíková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem sebepoznání a sebeřízení, jejich kreativními metodami a nástroji. Cílem práce je znázornit či vyjádřit důležitost poznání sebe sama a ukázat důležitou roli selfmanagementu v každodenním životě lidí. Zároveň jsou uvedeny a popsány různé praktické nástroje a metody, které mohou přispět k vyššímu výkonu a úspěchu jedince. První část práce obsahuje teoretické poznatky o kreativitě a inovacích, sebepoznání a sebeřízení, stanovení efektivních cílů, velký prostor je věnován jednotlivým nástrojům a metodám, které mohou přispět ke zlepšení lidského výkonu a sebezdokonalování. Praktická část bakalářské práce navazuje na vypracovanou teoretickou část a je založena na výzkumu, jehož cílem je zjistit, zda se studenti vysokých škol zabývají sebepoznáním a sebeřízením; a v případě, že ano, v jaké míře využívají jejich jednotlivé nástroje a metody. Po následující interpretaci výsledků průzkumu jsou formulovány vhodné návrhy a doporučení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.