Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Kubálková, Kristýna ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Mulák, Jiří (oponent)
1 Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze Abstrakt Diplomová práce se zabývá instituty nutné obrany a krajní nouze, zařazenými mezi okolnosti vylučující protiprávnost. Účelem obou těchto institutů je zbavit trestnosti jednání, které odvrací nebezpečí hrozící zájmům chráněným trestním zákoníkem za situací, kdy stát prostřednictvím svých orgánů tuto úlohu neplní, nebo plnit nemůže. Cílem práce je vymezit podmínky a meze obou institutů a důsledky jejich překročení, přičemž důraz je kladen na konkrétní případy z rozhodovací praxe soudů. Diplomová práce je rozdělena do čtyř části. První část se věnuje pojmům trestného činu a protiprávnosti, které jsou klíčové pro pochopení celé problematiky. V této části jsou poté stručně shrnuty všechny okolnosti vylučující protiprávnost. Druhá, nejobsáhlejší část práce, se podrobně věnuje nutné obraně. Vysvětluje jednotlivé pojmy a podmínky dané ustanovením o nutné obraně, přičemž je kladen důraz na překročení jejích mezí. Jsou zmíněny druhy excesů, které mohou nastat, a pro lepší pochopení čtenáře jsou demonstrovány na konkrétních soudních rozhodnutích. Třetí část je věnována krajní nouzi, kde bylo postupováno obdobným způsobem jako v předchozí části. Pozornost je nejdříve zaměřena na rozbor jednotlivých podmínek, poté jsou popsány všechny druhy...
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Procházková, Lucie ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá trestněprávními instituty nutné obrany a krajní nouze, zejména pak jejich zákonnými podmínkami a právními následky spojenými s nedodržením těchto podmínek. V systému českého trestního práva oba instituty zaujímají místo mezi zákonem výslovně upravenými okolnostmi vylučujícími protiprávnost. Jde o významné instituty, které umožňují každému vystoupit na ochranu oprávněných zájmů svých či oprávněných zájmů jiné osoby, státu či celé společnosti v situacích, kdy se tyto zájmy ocitly v ohrožení určitého nebezpečí a za tímto účelem povolané orgány veřejné moci nejsou s to jejich náležitou ochranu zajistit. Právě skutečnost, že ke spáchání činu došlo v rámci krajní nouze či nutné obrany, přitom vylučuje protiprávnost takového jednání, a tudíž i trestní postih s ním spojený. Aby však bylo možné takové jednání považovat za právem dovolené a pro společnost prospěšné, je nezbytné, aby byly dodrženy podmínky a meze, které trestní zákoník pro jednání v krajní nouzi a nutné obraně stanoví. Tato práce si klade za cíl tyto jednotlivé podmínky a meze komplexně zanalyzovat, v návaznosti na to pak také vymezit pojem a jednotlivé druhy excesu z krajní nouze a nutné obrany. Práce rovněž důkladně zkoumá právní...
Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií
Havelka, Josef ; Štědrý, Roman
Cílem publikace je navrhnout jednoduchý systém sebeobrany pro strážníky. Jeho základy by bylo možné si osvojit v relativně krátkém čase. Dále shrnuje základy bezpečné manipulace se zbraní. Publikace se skládá ze dvou kapitol: 1 Donucovací prostředky 2 Bezpečná manipulace se služební zbraní
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Reakce zdravotnického personálu na fyzický útok ve zdravotnickém zařízení
KÁCHA, Vojtěch
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fyzického napadení zdravotnického personálu ve zdravotnických zařízeních, a to především na odděleních urgentního příjmu. Zdravotnický personál se může dostat do konfrontace s pacientem, který může být pod vlivem drog, alkoholu, vážném psychickém stavu, nebo v těžké životní situaci, která vyvolá konfliktní chování. Tato konfrontace pak může ohrožovat bezpečnost personálu zdravotnického zařízení, ale jejich pacientů. Teoretická část se zabývá charakteristikou násilí, agrese a teoretickou metodologií při napadení zdravotnického personálu pacientem. Práce definuje násilí a jeho kategorie. Dále nahlíží na způsoby prevence a řešení již probíhající konfrontace. V praktické části práce zjišťuje a porovnává řešení agrese mezi dvěma okresními a dvěma nemocnicemi v krajských městech. Konkrétně identifikuje, jaké techniky zdravotní personál ve zdravotnickém zařízení využívá v rámci prevence fyzického útoku ze strany pacienta, jak na útok reaguje a také jak často se s verbální, či fyzickou agresí během svých služeb setkává. Tento výzkum bude prováděn technikou kvalitativního výzkumného šetření pomocí metody dotazování a hloubkových rozhovorů, přičemž výzkumným vzorkem budou zdravotničtí pracovníci oddělení urgentního příjmu, tj. všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři. Výsledky studie naznačují, že zdravotnický personál se s verbální agresí setkává téměř každou službu, s fyzickou pak jen výjimečně, byť se její incidence za poslední roky zvýšila. Výzkum dále ukazuje, že v krajských nemocnicích je incidence agresivního jednání logicky větší, kvůli většímu počtu lidí. Procentuálně by se ale dalo říct, že zastoupení je přibližně stejné, nehledě na lokalitu zdravotnických zařízeních. Tím, jak je zdravotnický personál stále více v kontaktu s konfliktními osobami, nezbývalo jim nic jiného než se přizpůsobit. A tak pokud si všímají, že situaci nelze deeskalovat, raději si přivolají ochranku, či Policii České republiky, než aby ohrožovali své zdraví, nebo ostatních pacientů. Primárně se však pokoušejí situaci zvládnout zásadami správné komunikace. Znepokojujícím zjištěním je skutečnost, že konfliktní jednání pacientů je pro personál nemocnice na denním pořádku a nevyvolává u něj žádné překvapení. Prevalence agrese v nemocničních zařízeních poukazuje na širší společenský problém, kdy agresivní jednání je stále mnohými viděno jako legitimní cesta jak dosahovat svých potřeb. Práce je upozorněním na prevalenci agrese v nemocnicích. Řešení tohoto problému vyžaduje spolupráci na několika úrovních. Vedení nemocnic by mělo vedení nemocnic na aktuální situaci a zajistit co největší bezpečnost personálu i pacientů před agresory a také zajistit dostatečnou edukaci personálu ohledně jednání s agresivními jedinci a případně i základní kurzy sebeobrany. Výsledky by ale také měly upoutat pozornost médií, která by se měla zaměřit na primární prevenci a začít na tento problém aktivně upozorňovat a sdělovat lidem, že pro agresi ve zdravotnictví bez legitimního důvodu není prostor, protože právě řešení konfliktů zdržuje zdravotnický personál od poskytování kvalitní a efektivní zdravotnické péče.
Sebeobrana pro zdravotnické záchranáře
ŠILHAVÝ, Václav
Bakalářská práce na téma "Sebeobrana pro zdravotnické záchranáře" se zabývá možnostmi sebeobrany zdravotnických záchranářů na území České republiky. V teoretické části se tato práce soustřeďuje na současnou strukturu záchranného sboru a složení výjezdových skupin záchranné služby v ČR. Dále definuje pojem "sebeobrana" a vymezuje rozdíl mezi bojovým uměním a sebeobranou, jejich aspekty a dělení sebeobrany. Teoretický podklad práce se také věnuje psychickým faktorům sebeobrany, vysvětluje konflikt a agresi a popisuje reakci těla na stres. Pozornost je také věnována právním termínům vztahujících se k problematice sebeobrany. Závěrečná kapitola teoretické části ukazuje modelové principy použitelné v sebeobraně dle J. Coopera. Praktická část byla zpracována formou kvalitativního výzkumu za využití metody polostrukturovaného rozhovoru. V něm jsou porovnávány výpovědi devíti členů zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Za hlavní cíle této práce bylo stanoveno zjištění postojů zdravotních záchranářů k sebeobraně a zmapování úrovně a možností sebeobrany zdravotních záchranářů. Prostřednictvím těchto cílů byly stanoveny dvě výzkumné otázky: Jaké možnosti nabízí zaměstnavatel v oblasti sebeobrany? A jaké možnosti sebeobrany využívají zdravotničtí záchranáři a jaká je její úroveň? Z výsledků šetření vyplývá, že se sebeobranou zabývá pouze minimum informantů, což může být zapříčiněno i nízkým výskytem kontaktů s agresivními pacienty. Většina informantů totiž vypověděla, že se s útoky setkávají zřídka. Zaměstnavatel nenabízí možnosti zlepšování schopnosti sebeobrany a úroveň sebeobrany informantů není vysoká, i když většina absolvovala nějakou formu výuky sebeobrany v rámci studia. Dle šetření, by většina informantů uvítala možnost navštěvovat kurzy nebo se jinak vzdělávat v sebeobraně, ale nyní zájem neprojevují. Tato práce může sloužit jako podklad pro další výzkum či jako edukační materiál pro závěrečné ročníky studijních oborů zdravotnický záchranář.
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Jelínek, Tomáš ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá pojmem a postavením institutů krajní nouze a nutné obrany v rámci systému trestního práva České republiky a překročením jejich mezí, jak je vymezuje platná právní úprava. Oba instituty řadíme do kategorie okol- ností vylučujících protiprávnost, přičemž jejich podstatou je shodně poskytnout adre- sátům právních norem prostor vystoupit na ochranu právem chráněných zájmů v pří- padech, kdy tak za běžných okolností k tomu povolané orgány veřejné moci nemohou učinit buď vůbec, anebo jedině se zpožděním, jež by mělo za následek bezvýslednost vý- konu ochrany. Právní řád prostřednictvím obou institutů proto aprobuje takové způsoby chování, které by za jiných podmínek považoval za jednání nepřípustné a ukládal za ně trestněprávní sankci. Účelem této práce je nejprve poskytnout analýzu vytyčení jejich mezí v současnosti platnou právní úpravou, a to jednak ve smyslu nejužším, tedy výkladem ustanovení § 28 a § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jednak v širším smyslu soudní rozhodo- vací praxí, případně doktrinálním výkladem. Následuje analýza právem předpokládaných následků v případech, kdy dojde k překročení těchto mezí. Práce je rozdělena na čtyři části. První, a současně nejstručnější z nich, rozebírá po- jem protiprávnosti jako takový a poskytuje úvod do...
Oprávněné použití zbraně
Lipert, Jan ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
Shrnutí mé diplomové práce Oprávněné použití zbraně Cílem této práce je upozornit na problematiku oprávněného použití zbraně, zejména v souvislosti s nutnou obranou. Vztah nutné obrany k oprávněnému použití zbraně není v současné době uspokojivě vyřešen. Není jasné, za jakých situací může policista použít nutnou obranu a jaká je za této situace odpovědnost v případě překročení oprávněného použití zbraně. Autor této práce rozpracovává varianty možných řešení tohoto vztahu a vyvozuje z jednotlivých variant důsledky. Práce je členěna do čtyř kapitol. Úvod práce uvede čtenáře do problematiky. První kapitola představuje rozšiřující úvod a zabývá se souvisejícími pojmy-okolnostmi vylučujícími protiprávnost, krajní nouzí, nutnou obranou, nebezpečným pachatelem, oprávněným použitím zbraně. Druhá kapitola se zabývá prameny. Nalezneme zde zakotvení vybraných okolností vylučujících protiprávnost na mezinárodní, ústavní a zákonné úrovni, zejména zaměřenou na oprávněné použití zbraně a předpisů, které jej upravují. Třetí kapitola se zabývá poznatky z praxe s rozdělením na soudní rozhodnutí a případové studie. Autor této diplomové práce hledal a vybral zásadní rozhodnutí, která mají spojitost s oprávněným použitím zbraně. Případové studie pak obsahují dva případy oprávněného použití policie, ke kterým byl autorovi...
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Houzar, Petr ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Práce je zaměřena na sporné otázky vyvstávající ve spojení s institutem nutné obrany, a jak se s těmito otázkami vypořádávaly soudy v rámci své rozhodovací praxe. První kapitola práce slouží jako úvod do celého tématu. V její druhé kapitole se práce věnuje pojmu nutná obrana samotnému a předpokladům nutným proto, aby dané jednání mohlo být posouzeno jako jednání v nutné obraně. Dále byla nutná obrana zařazena do systému okolností vylučujících protiprávnost, o kterých bylo krátce pojednáno. Úkolem třetí kapitoly bylo vymezit a blíže přiblížit podmínky, které musí nastat, aby se užilo institutu nutné obrany. Hlavními částmi této kapitoly byly jednak útok a jednak obrana. V souvislosti s útokem bylo pojednáváno o tom, proti čemu musí útok směřovat a co se vlastně zákon snaží bránit. V první zmíněné části jsou rozebrány samotný pojem útoku, společně s jeho aspektem protiprávnosti, dále osoba útočníka a požadavek společenské škodlivosti. Druhá část zmíněné kapitoly byla věnována obrannému jednání, co je jeho obsahem apod. a posléze obrannému jednání zcela zjevně nepřiměřenému jakožto pojmu. V souvislosti s čímž bylo rozlišeno mezi pojmy proporcionalita a přiměřenost. Čtvrtá kapitola uvádí úlohu soudních rozhodnutí v právním systému ČR a to z několika pohledů. Za prvé vztah soudního rozhodnutí vůči jeho...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.