Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.06 vteřin. 
Mostní konstrukce podporovaná kabely
Adler, Filip ; Glovina, Filip (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je návrh lávky pre chodcov podporovanej káblami. Pre zadaný problém boli vytvorené tri varianty štúdie a následne pre najvhodnejší variant bola spracovaná podrobnejšia dokumentácia. Hlavnou náplňou tejto práce je statické riešenie nosnej konštrukcie s výstupom v podobe výkresovej dokumentácie. Model konštrukcie pre výpočet účinkov vybraných zaťažení zahŕňa i vplyv fázovanej výstavby diela a bol vytvorený vo výpočtovom prostredí programu Midas Civil. Posúdenie a dimenzovanie bolo riešené ručným výpočtom, doplnené o niektoré posudky rezov programom IDEA StatiCa. Všetky tieto výpočty sa riadia v súčasnosti platnými normami a zásadami výpočtu podľa medzných stavov.
Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje
Ovčáček, Martin ; Kolka, Zdeněk (oponent) ; Prokeš, Aleš (vedoucí práce)
Náplní Diplomové práce „Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje“ je návrh a realizace hardwaru a softwaru jednotky, která bude umožňovat vzdálené řízení a přenos dat prostřednictvím sítě internet. Pro potřeby hlavice optického spoje je požadováno, aby jednotka umožňovala monitorování a nastavování analogových veličin pomocí webového rozhraní (webových stránek). Obsahuje popis rozhraní Ethernet a použitých síťových protokolů. Hardware jednotky tvoří mikrokontrolér C8051F120 a ethernetový kontrolér CP2200 firmy Silicon Laboratories.
Návrh lineárního motoru s permanentními magnety
Čech, Jan ; Bulín, Tomáš (oponent) ; Knebl, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárních motorů. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde popsaný princip lineárních motorů, jejich obecné výhody a nevýhody. Následuje přehled a rozdělení lineárních motorů, které mají v současné době praktické využití. Každý typ v současné době používaných lineárních motorů je stručně popsán a je objasněn jeho princip a charakteristické vlastnosti včetně konkrétní aplikace. Druhá část práce se zabývá návrhem modelu ekvivalentního magnetického obvodu lineárního motoru se železným jádrem. Návrh se poté využil pro simulaci rozložení a velikosti magnetického toku v lineárním motoru. Velikost magnetické indukce ve vzduchové mezeře se porovnala s hodnotami vypočtenými metodou konečných prvků. Z vypočtené magnetické indukce byla dále vypočtena tažná síla motoru, která byla porovnána s hodnotou v katalogovém listu.
Model of a prefabricated footbridge for teaching
Gaidos, Daniel ; Koláček, Jan (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
The subject of this thesis was to design a test model of a foot bridge built out of sets of blocks, coupled by prestressing monostrands into one beam. Created model will serve as a test model during the training of machinists on tensioning equipment. Static model for results from load cases was created in Scia Engineering 20.0. Assessment and dimensioning were solved in the MS Excel program. The structure was assessed for the limit state of load-bearing capacity and serviceability. Analysis and calculations are compliant to up-to-date codes and respect the fundamentals of analysis due to limit states.
Vytvoření modelu počítačové sítě v prostředí MATLAB/SIMULINK
Zedníček, Petr ; Zeman, Václav (oponent) ; Kolka, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá simulací chování transportního protokolu TCP v bezdrátovém optickém prostředí. Práce zkoumá různé nastavení parametrů protokolu a vyhodnocuje jejich odezvy na přenosovou rychlost. Klíčové body této práce jsou, úvod do problematiky komunikace, zejména popis transportní vrstvy architektury TCP/IP a mechanizmus řízení zahlcení NewReno. Velká část práce je věnována modelaci komunikačních bodů a modelu optického bezdrátového spojení. Výsledky by měli posloužit k vytvoření nového komunikačního protokolu pro bezdrátové optické prostředí.
Přestavba objektu pro skladování
Heger, Petr ; Buchta, Stanislav (oponent) ; Hron, Lukáš (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce je přestavba objektu pro skladování. Úkolem je zdvojnásobit půdorysnou plochu ze stávajícího rozměru 18x18 m na plochu 36x18 m při výšce 7,5 m z původních 16 m. Požadavkem je maximální využití stávajícího materiálu při přestavbě. Objekt se nachází ve Znojmě. Původní konstrukce střechy je řešena pomocí příhradových nosníků se segmentovým zakřivením dolního pásu, délka těchto nosníků je 18 m a osová vzdálenost činí 6 m. Všechny vazníky jsou kloubově uloženy na sloupy. Pro rozšíření haly byly použity vazníky z plnostěnných válcovaných I profilů. Prostorová tuhost je zajišťována pomocí stěnových a střešních ztužidel. Pro konstrukci byl zpracován statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce včetně spojů a vybraných detailů. Byla zpracována technická zpráva a výkresová dokumentace dle specifikace vedoucího práce. Pro návrh a posouzení konstrukce byly použity platné normy ČSN EN.
Visutá lávka přes řeku Bečvu
Sobková, Sára ; Šopík, Leonard (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení visuté lávky pro pěší přes řeku Bečvu. Byly vytvořeny tři varianty přemostění. K podrobnému návrhu byla zvolena vari-anta s visutou konstrukcí. Zvolená lávka pro pěší je tvořena dvěma visutými lany, které podpírá šikmý pylon, ten je kotven pomocí šestice kotevních lan. Návrh konstrukce spočíval v nalezení ideální geometrie visutých lan. Výpočetní model byl vytvořen v programu ANSYS Mechanical APDL 2023 R2. Pro analýzu mostovky v příčném směru byl vytvořen deskotěnový model v programu SCIA Engineer 21.1. Konstrukce byla po-souzena na mezní stav použitelnosti a únosnosti dle platných norem a byla provedena dynamická analýza. Součástí práce jsou přehledné a podrobné výkresy včetně vizuali-zace.
Průmyslový stavový indikátor
Růžička, Zdenek ; Štohl, Radek (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá průmyslovými zobrazovacími systémy, indikátory a jejich návrhem. Tyto systémy se používají všude tam, kde je nutné zprostředkovávat uživateli předávání informací. Vlastní návrh indikátoru je velmi specifický, závisí na dané aplikaci a použitém displeji. V praxi lze využít několik typů displejů, ale v této práci jsou použity pouze sedmisegmentové a maticové. Společným prvkem návrhu je mikrokontrolér. Neméně důležitou významnou součástí návrhu je volba rozhraní a komunikačního protokolu. Správnou volbou hardwaru doplněným o programové vybavení získáme kompletní stavový indikátor.
Analýza spokojenosti daného segmentu zákazníků a návrhy na zvýšení jeho poptávky
Rozsypalová, Šárka ; Ing. et Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA (oponent) ; Bayerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou segmentu „studenti“ a jeho poptávkou ve vybraných prodejnách Maloobchodní sítě BRNĚNKA, spol. s r.o. K tomu, aby navržená řešení co nejlépe posloužila samotné firmě, je provedena analýza současného stavu a analýza spokojenosti zákazníků a potřeb, provedená formou marketingového výzkumu. Práce obsahuje návrhy, které mají pomoci zvýšit poptávku tohoto segmentu a sloužit tak k udržení konkurenceschopnosti prodejen.
Lávka pro pěší podporovaná kabely
Knotek, Jan ; Brtáň, Stanislav (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem lávky pro pěší podporovaná kabely. Pro návrh byly zpracovány 3 varianty řešení. K podrobnému zpracování byla vybrána varianta č.2 - Visutá lávka s pylonem uprostřed rozpětí. Hlavní náplní práce je statické řešení nosné konstrukce. Model konstrukce pro řešení podélného směru je vytvořen v programu ANSYS. Pro řešení příčného směru byl použit program SCIA engineer. Posouzení a dimenzování bylo provedeno dle zásad mezních stavů a platných norem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.