Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Sebeobrana pro zdravotnický personál Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
ZELENKOVÁ, Iva
Tématem bakalářské práce je "Sebeobrana pro zdravotnický personál Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje". Tato práce se zabývá různými možnostmi sebeobrany - jak fyzické, tak verbální - použitelnými pro zneškodnění agresora. Teoretická část je zaměřena na současný stav napadání výjezdových posádek. Dále zahrnuje výcvik zdravotnických záchranářů včetně spolupráce s policií ČR, a také jsou zde uvedeny některé faktory, které mohou značně ohrozit zdravotnické pracovníky při výkonu povolání. V teoretické části jsou zahrnuté jak základy sebeobrany verbální, tak fyzické včetně postupu jednoduchých obranných technik, například proti kopům, úchopům nebo škrcení. Nelze-li útok anulovat pomocí sebeobrany, máme řadu obranných prostředků použitelných proti agresorovi. Takové řešení konfliktu s sebou nese mnohá rizika i v oblasti trestního práva, a proto je poslední kapitola teoretické části věnována právní legislativě. Data ke zpracování praktické části byla získána formou kvalitativního výzkumu metodou polostrukturovaného rozhovoru s 10 zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Zjišťovali jsme, zda mají zkušenosti s verbálním či fyzickým napadením, jakým způsobem se připravují na možné napadení a zda mají nějaké sebeobranné prostředky, kterými by mohli odvrátit hrozící útok během výkonu svého povolání. Z výsledků šetření je patrné, že spolupráce s Policií ČR a včasné odhalení nebezpečné situace zdravotnického operačního střediska bývá klíčové. Všech 10 respondentů má zkušenost s verbální agresí, polovina i s fyzickou. Pár respondentů projevilo zájem o kurzy sebeobrany a ti, kteří se udržují v kondici pohybem, mají zájem o příspěvky na sportovní aktivity Tato práce může sloužit jako edukační materiál pro zdravotnické pracovníky nebo jako zdroj informací v oblasti sebeobrany a bezpečnosti na území Jihočeského kraje.
Objektivizace hodnocení dynamiky úderových prostředků sebeobrany
Beránek, Václav ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent) ; Reguli, Zdenko (oponent)
Název: Objektivizace hodnocení dynamiky úderových prostředků sebeobrany Úvod: Údery horní končetinou představují klíčové prostředky pro systém sebeobrany. Doposud nejsou hodnocené jejich mechanické vlastnosti pro širší skupinu úderů bez ochranných prostředků s uplatněním v tréninkové přípravě, v hodnocení rizik zranění, ve forenzní biomechanice a lékařském právu. Cíle: Cílem této práce je sestavit a objektivizovat hodnocení dynamiky širší skupiny úderů horní končetinou pomocí upřesnění velikosti kontaktní plochy a popisu tlumicích vlastností pěny detekční aparatury. Cílem je hodnotit impaktní sílu, pravděpodobnost přesažení prahové hodnoty pro zlomeninu kostní tkáně, impuls, velikost úderových ploch a tlak pro tři techniky úderu, obě pohlaví a dvě úrovně zkušeností. Metody: Práce se skládá ze tří projektů. Dva kvazi experimenty absolvovalo 169 probandů, mužů a žen, úrovně zkušeností začátečník, pokročilý (n = 169, výška 177,8±9,0; hmotnost 81,6±17,8; věk 27,3±8,1) v rámci jednoho období. Probandi byli měřeni na dvou aparaturách (Kistler, Podokam), kde došlo k záznamu časového průběhu impaktní síly úderu a k fotografickému záznamu tří segmentů horní končetiny. Probandi provedli 3 techniky úderu, celkem 15 pohybových akcí a 9 statických simulací. V rámci třetího experimentu došlo k testování tlumicí...
Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií
Havelka, Josef ; Štědrý, Roman
Cílem publikace je navrhnout jednoduchý systém sebeobrany pro strážníky. Jeho základy by bylo možné si osvojit v relativně krátkém čase. Dále shrnuje základy bezpečné manipulace se zbraní. Publikace se skládá ze dvou kapitol: 1 Donucovací prostředky 2 Bezpečná manipulace se služební zbraní
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Bojová umění jako sportovní aktivita ve volném čase
RAŠEK, Dominik
Práce se zabývá bojovým uměním jako volnočasovou aktivitou. Vysvětluje rozdíl mezi bojovým uměním, bojovým sportem a sebeobranou. Popisuje vybraná bojová umění: kung-fu, taekwondo, karate, judo, aikido a capoeiru. U jednotlivých bojových umění uvádí základní charakteristiku a historický vývoj, používané styly boje a techniky. Popisuje stupně technické vyspělosti a soutěžní disciplíny. Zabývá se morální stránkou každého bojového umění, jeho vlivem na psychickou a morální stránku jedince, pedagogickým vlivem mistra či trenéra na žáka. Práce souhrnně porovnává vybraná bojová umění po stránce technické, soutěžní i duchovní. Bojová umění mají pozitivní vliv na formování osobnosti jedince, podporují harmonii tělesné i duševní stránky, a mohou tak nacházet vhodné uplatnění ve volnočasových aktivitách.
Reakce zdravotnického personálu na fyzický útok ve zdravotnickém zařízení
KÁCHA, Vojtěch
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fyzického napadení zdravotnického personálu ve zdravotnických zařízeních, a to především na odděleních urgentního příjmu. Zdravotnický personál se může dostat do konfrontace s pacientem, který může být pod vlivem drog, alkoholu, vážném psychickém stavu, nebo v těžké životní situaci, která vyvolá konfliktní chování. Tato konfrontace pak může ohrožovat bezpečnost personálu zdravotnického zařízení, ale jejich pacientů. Teoretická část se zabývá charakteristikou násilí, agrese a teoretickou metodologií při napadení zdravotnického personálu pacientem. Práce definuje násilí a jeho kategorie. Dále nahlíží na způsoby prevence a řešení již probíhající konfrontace. V praktické části práce zjišťuje a porovnává řešení agrese mezi dvěma okresními a dvěma nemocnicemi v krajských městech. Konkrétně identifikuje, jaké techniky zdravotní personál ve zdravotnickém zařízení využívá v rámci prevence fyzického útoku ze strany pacienta, jak na útok reaguje a také jak často se s verbální, či fyzickou agresí během svých služeb setkává. Tento výzkum bude prováděn technikou kvalitativního výzkumného šetření pomocí metody dotazování a hloubkových rozhovorů, přičemž výzkumným vzorkem budou zdravotničtí pracovníci oddělení urgentního příjmu, tj. všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři. Výsledky studie naznačují, že zdravotnický personál se s verbální agresí setkává téměř každou službu, s fyzickou pak jen výjimečně, byť se její incidence za poslední roky zvýšila. Výzkum dále ukazuje, že v krajských nemocnicích je incidence agresivního jednání logicky větší, kvůli většímu počtu lidí. Procentuálně by se ale dalo říct, že zastoupení je přibližně stejné, nehledě na lokalitu zdravotnických zařízeních. Tím, jak je zdravotnický personál stále více v kontaktu s konfliktními osobami, nezbývalo jim nic jiného než se přizpůsobit. A tak pokud si všímají, že situaci nelze deeskalovat, raději si přivolají ochranku, či Policii České republiky, než aby ohrožovali své zdraví, nebo ostatních pacientů. Primárně se však pokoušejí situaci zvládnout zásadami správné komunikace. Znepokojujícím zjištěním je skutečnost, že konfliktní jednání pacientů je pro personál nemocnice na denním pořádku a nevyvolává u něj žádné překvapení. Prevalence agrese v nemocničních zařízeních poukazuje na širší společenský problém, kdy agresivní jednání je stále mnohými viděno jako legitimní cesta jak dosahovat svých potřeb. Práce je upozorněním na prevalenci agrese v nemocnicích. Řešení tohoto problému vyžaduje spolupráci na několika úrovních. Vedení nemocnic by mělo vedení nemocnic na aktuální situaci a zajistit co největší bezpečnost personálu i pacientů před agresory a také zajistit dostatečnou edukaci personálu ohledně jednání s agresivními jedinci a případně i základní kurzy sebeobrany. Výsledky by ale také měly upoutat pozornost médií, která by se měla zaměřit na primární prevenci a začít na tento problém aktivně upozorňovat a sdělovat lidem, že pro agresi ve zdravotnictví bez legitimního důvodu není prostor, protože právě řešení konfliktů zdržuje zdravotnický personál od poskytování kvalitní a efektivní zdravotnické péče.
Návrh a ověření Intervenčního pohybového programu zaměřeného na krav-maga
KABOUREK, Petr
Cílem bakalářské práce byl návrh tříměsíčního intervenčního pohybového programu s využitím sebeobranného systému Krav Maga a ověření rozvoje sebeobranných schopností testovaných dětí. Pro výzkum byli vybrání chlapci ve věku devíti let, jelikož je to období, ve kterém děti začínají nabírat na síle a často ji uplatňují v kolektivu vrstevníků v podobě násilí na slabších jedincích což může zanechat doživotní fyzické a psychické následky. Z tohoto důvodu chlapci podstoupili vstupní měření, kterým jsme zjistili míru jejich fyzické zdatnosti. Byl použit celostní motorický test a test člunkového běhu. V prvním měření jsme u celomotorického testu naměřili průměrnou hodnotu 57,7 bodů u experimentálního souboru a 61,5 bodu u kontrolního souboru, v závěrečném měření jsme naměřili průměrnou hodnotu 64,4 bodů u experimentálního souboru a 66,6 bodů u kontrolní skupiny celkově došlo ke zlepšení u většiny testovaných z obou skupin. U člunkového běhu jsme při prvním měření experimentální skupiny dosáhly průměrného času 23,19 vteřin a v závěrečném měření byl naměřen čas 22,58 vteřin. Kontrolní skupina měla po prvním měření naměřený průměrný čas 21,56 vteřiny a po druhém měření byl průměrný čas 21,45 vteřin. Na základě zjištěných poznatků a výsledků může mít tříměsíční pohybový program pozitivní vliv na rozvoj silových a sebeobranných schopností u dětí.
Sebeobrana pro zdravotnický personál
JANŮ, Dominik
Bakalářská práce Sebeobrana pro zdravotnický personál se věnuje napadání zdravotnického personálu a připravenosti zdravotníků na napadení. Teoretická část pojednává o základních definicích sebeobrany, jejím členění a právních aspektech. Dále jsou zmíněny fáze konfliktu a trénink sebeobrany. Praktická část zjišťuje četnost napadení zdravotníků, jejich verbální a fyzické řešení konfliktních situací, jejich zkušenosti se sebeobranou a sebeobrannými prostředky. Také zjišťuje schopnost zdravotníků předcházet konfliktním situacím a zkoumá snahy zdravotnického personálu o rozšíření znalostí v tématu sebeobrany a komunikace s agresivními pacienty.
Sebeobrana pro zdravotnické záchranáře
ŠILHAVÝ, Václav
Bakalářská práce na téma "Sebeobrana pro zdravotnické záchranáře" se zabývá možnostmi sebeobrany zdravotnických záchranářů na území České republiky. V teoretické části se tato práce soustřeďuje na současnou strukturu záchranného sboru a složení výjezdových skupin záchranné služby v ČR. Dále definuje pojem "sebeobrana" a vymezuje rozdíl mezi bojovým uměním a sebeobranou, jejich aspekty a dělení sebeobrany. Teoretický podklad práce se také věnuje psychickým faktorům sebeobrany, vysvětluje konflikt a agresi a popisuje reakci těla na stres. Pozornost je také věnována právním termínům vztahujících se k problematice sebeobrany. Závěrečná kapitola teoretické části ukazuje modelové principy použitelné v sebeobraně dle J. Coopera. Praktická část byla zpracována formou kvalitativního výzkumu za využití metody polostrukturovaného rozhovoru. V něm jsou porovnávány výpovědi devíti členů zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Za hlavní cíle této práce bylo stanoveno zjištění postojů zdravotních záchranářů k sebeobraně a zmapování úrovně a možností sebeobrany zdravotních záchranářů. Prostřednictvím těchto cílů byly stanoveny dvě výzkumné otázky: Jaké možnosti nabízí zaměstnavatel v oblasti sebeobrany? A jaké možnosti sebeobrany využívají zdravotničtí záchranáři a jaká je její úroveň? Z výsledků šetření vyplývá, že se sebeobranou zabývá pouze minimum informantů, což může být zapříčiněno i nízkým výskytem kontaktů s agresivními pacienty. Většina informantů totiž vypověděla, že se s útoky setkávají zřídka. Zaměstnavatel nenabízí možnosti zlepšování schopnosti sebeobrany a úroveň sebeobrany informantů není vysoká, i když většina absolvovala nějakou formu výuky sebeobrany v rámci studia. Dle šetření, by většina informantů uvítala možnost navštěvovat kurzy nebo se jinak vzdělávat v sebeobraně, ale nyní zájem neprojevují. Tato práce může sloužit jako podklad pro další výzkum či jako edukační materiál pro závěrečné ročníky studijních oborů zdravotnický záchranář.
Pohled skautských vedoucích v České republice na úpolovou průpravu ve skautingu
Bukáček, Dan ; Prokešová, Eva (vedoucí práce) ; Kovařovic, Vojtěch (oponent)
1 Abstrakt Název: Pohled skautských vedoucích v České republice na úpolovou průpravu ve skautingu. Kontext výzkumu: Dnešní doba je spojována s úbytkem fyzického kontaktu mladé generace. Kvůli nástupu moderních technologií mají děti méně pohybových aktivit a uzavírají se do sebe. Největší světová výchovná organizace Skauting šla vždy proti tomuto trendu. Snaží se vychovávat nové generace ve spojení přírodou s cílem vychovat jedince silného, všestranného a nebojácného. Prostředkem, který vede k tomuto cíli a který organizace dříve často používala, jsou úpoly - úpolová průprava. Cíle: Hlavním cílem je zjistit, jak nahlíží skautští vedoucí na úpoly ve skautingu a jakým způsobem je úpolová průprava používána ve skautském programu v dnešní době. Metody: Hlavní metodou byl dotazník pro skautské vedoucí, který měl zjistit jejich názory na úpoly, úroveň fundovanosti a skutečnost, jak se úpoly provádějí v jejich prostředí. Byla sesbírána data od 186 skautských vedoucích. Nejčetnější skupinou respondentů jsou mladí lidé 18-30 let (81,2 %) v zastoupení ženy 63,4 % a muži 36 %. Nejčastější metoda při vyhodnocení dotazníku byla souhrnná vizualizaci pomocí grafů a tabulek. V případě, kdy bylo potřebu ukázat na spojitosti byly použity kontingenční tabulky. Dotazník byl vytvořen konkrétně pro tuto práci. Hlavní inspirací...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.