Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Algorithms for Parallel Searching in XML Datasets
Kruliš, Martin
Práce se bude zabývat problematikou indexace XML dat a efektivního vyhledávání s indexem. Hlavním těžištěm bude snaha navrhnout datové struktury a algoritmy, které umožní úlohu vyhledávání maximálně paralelizovat a využít tak potenciálu vícejádrových procesorů. Součástí práce bude i pilotní implementace navržených algoritmů. Dotazování bude probíhat pomocí vlastního jazyka (ne nutně v textové podobě), což umožní používat různé vyhledávací jazyky jako frontendy. Jako ukázka použití bude implementován vzorový frontend umožňující vyhledávání pomocí podmnožiny jazyka XPath.
Krajinné a jiné meze. (Uchopení krajiny v umění a výtvarné výchově skrze výtvarné explorace)
Zástěrová, Alena ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent)
/ a b s t r a k t Zástěrová, Alena. Krajinné a jiné meze [Diplomová práce] Praha 2019 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 127 stran. Diplomová práce pojednává o vztahování se ke krajinnému prostoru skrze pohyb těla a mysli, jehož vyústěním je výtvarný počin. Úzce se zaměřuje na individuální prožitek z krajiny jako specifického prostoru. Objasňuje pojmy, polemizuje o jejich významech. V rozhovorech s umělci zachycuje jejich přístup k tvorbě v krajině a s krajinou, jejich pohyb tvůrčím procesem. Popisuje didaktický projekt inspirující žáky hlouběji se zamýšlet nad prostorem, v němž se nejčastěji pohybují, komunikovat poznatky výtvarným jazykem. Autorské výtvarné práce vzniklé ve Finsku v oblasti polárního kruhu dokumentují pohyb v krajině přírodní i krajině mysli.
Vyhledávání a sledování objektů autonomním dronem
Patík, Vladimír ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Vodrážka, Jindřich (oponent)
V této diplomové práci navrhujeme řešení problému vyhledávání a sledování vzdušným pronásledovatelem unikajícího pozemního objektu v 3D prostředí. Kromě statických překážek se mohou v prostředí vyskytovat překážky dynamické, které nejsou zakresleny na dronovi poskytnuté mapě. Aby nedošlo ke srážce, byla navržena bezpečnostní metoda založená na zpracování obrazu ze vstupní kamery neuronovou sítí. Podúloha sledování je řešena reaktivním algoritmem uzpůsobeným pro pohyb v zastavěném území. Pravděpodobnostní algoritmus pro vyhledávání je založen na řešení Art Gallery a Orienteering problémů pomocí přírodou inspirovaných algoritmů. Všechny algoritmy a postupy jsou evaluovány v simulovaném prostředí na náhodně vygenerovaných mapách.
Letecká pátrací a záchranná služba
Novotný, Petr ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Letecká pátrací a záchranná služba Cíle: Cílem této práce je popsat leteckou pátrací a záchrannou službu - SAR a leteckou zdravotnickou záchrannou službu v České republice. Metody: V této práci byla použita metoda rešerše dostupných pramenů, sběr dat z dostupné literatury, jejich následný rozbor a syntéza. Výsledky: Výsledkem této práce je popis letecké pátrací a záchranné služby - SAR a letecké zdravotnické záchranné služby v České republice. Klíčová slova: Hledání, záchrana, služba, letadlo, vrtulník
Self-organizing linear lists
Kulman, Igor ; Koubková, Alena (vedoucí práce) ; Babka, Martin (oponent)
Samoupravující seznamy jsou datové struktury sloužící k rychlému vyhledávání za předpokladu, že některé prvky v nich uložené jsou vyhledávány častěji než jiné, přičemž pravděpodobnosti přístupu k jednotlivým prvkům obecně nejsou předem známy. Efektivnějšího vyhledávání je dosaženo použitím různých permutačních pravidel, která průběžne mění uspořádání seznamu tak, aby častěji vyhledávané prvky byly blíže k jeho začátku. V této práci je uveden přehled známých algoritmu pro řešení tohoto problému (s uvedením teoretických výsledků o jejich složitosti, jsou-li známy) a experimentální studie o jejich chování (s využitím vlastních nebo volně dostupných implementací a programových prostředku pro generování vstupních dat, testování algoritmu a zpracování výsledku experimentu). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Význam a organizování služby pátrání a záchrany v civilním letectví
Albastová, Slavěna ; Balážová, Renáta (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu a stručné charakteristiky postupů a činností realizovaných v rámci poskytování služby pátrání a záchrany na území České republiky. Tyto závazky jsou jednou z oblastí smluvních závazků České republiky vyplývajících z jejího členství v ICAO, které Česká republika musí poskytovat. Práce má sloužit jako studijní podklad pro profesionální piloty, kteří budou skládat zkoušku na Úřadě civilního letectví (ÚCL).
Návrh zavedení open source internetového obchodu do velké firmy
Babický, Daniel ; Hyblbauer, Jan (vedoucí práce) ; Buchalcevová, Alena (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce Návrh zavedení open-source internetového obchodu do velké firmy je návrh implementace open-source řešení, které bude vhodné pro použití ve velkých firmách. Práce je primárně zaměřena na otestování a následné přizpůsobení open-source aplikace nopCommerce pro velké firmy s obratem v internetovém obchodu nad 100 mil. korun českých za rok a dále by aplikace měla být schopna fungovat při velkém zatížení. Při nejvyšším zatížení bude aplikaci využívat asi 2500 aktivních uživatelů. Při zpracování práce bude nejprve představena aplikace nopCommerce a její konkurence, dále budou provedeny systémové a výkonnostní testy. Na základě testů budou provedeny případné potřebné změny. Změny se nebudou týkat pouze uživatelského rozhraní, ale z důvodu výkonnosti aplikace budou provedeny změny i v jádru aplikace. Na závěr bude provedená změna aplikace otestována. Tato práce by neměla sloužit pouze pro firmy, které plánují otevřít velký internetový obchod, ale i pro všechny ty, kteří si chtějí otevřít vlastní internetový obchod a chtějí k tomu využít open-source aplikaci.
Technické aspekty implementace OPAC VuFind v Národní technické knihovně
Mareček, Daniel ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Diplomová práce popisuje technické aspekty úspěšné implementace portálu Vu- Find v Národní technické knihovně. Analýzou zdrojového kódu vznikl užitečný návod pro nasazení tohoto svobodného software v české knihovně. Hlavním zjištěním je fakt, že portál VuFind je schopným řešením pro účinné a efektivní vyhledávání a prohlížení integrovaných knihovnických zdrojů. 1
Reducing Complexity of AI in Open-World Games by Combining Search-based and Reactive Techniques
Černý, Martin ; Brom, Cyril (vedoucí práce) ; Dignum, Frank (oponent) ; Pilát, Martin (oponent)
Hry s otevřeným světem jsou žánrem počítačových her, který hráčům nabízí vysokou míru volnosti pro ovlivňování herního světa. Tato volnost znatelně komplikuje tvorbu umělé inteligence pro tento druh her. V této práci představujeme tři nové techniky, které umožňuji omezit různé druhy komplexity, které vyvstávají při implementaci umělé inteligence pro hry s otevřeným světem. Vyvinuli jsme tzv. behaviorální objekty ("behavior objects") jako nadstavbu nad často používanými chytrými objekty ("smart objects") objekty, navrhli jsme a implementovali metodu pro specifikaci chování z globálního pohledu založenou na splňování omezujících podmínek a ukázali jsme, že techniky prohledávání s protivníkem mohou nahradit složité reaktivní rozhodování v případech, kde je potřeba vzít v úvahu velké množství parametrů. Tyto obecné techniky byly implementovány a vyhodnoceny v prostředí kompletní hry Kingdom Come:Deliverance. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Off-line vyhledávání spojení na platformě Google Android
Křepelka, Michal ; Bojar, Ondřej (vedoucí práce) ; Straka, Milan (oponent)
Tato práce pojednává o vyhledávání spojení ve veřejné dopravě bez nutnosti permanentního připojení k serveru, který by prováděl náročné výpočty. K tomuto účelu používá metodu Transfer Patterns v aplikaci běžící na platformě Google Android. Čtenáři je demonstrováno několik nejběžnějších grafů používaných pro vyhledávání spojení ve veřejné dopravě a následně také postup, jak zformulovat tabulky jízdních řádů jako takovýto graf. Dále je zde popsán princip Transfer Patterns a představen způsob, jak je lze z grafu pro jízdní řády vypočítat a uložit do SQLite databáze pro Android. Na takto předem připravených datech lze velmi rychle a efektivně vyhledávat spojení i na poměrně výkonově omezených přístrojích s Androidem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.