Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sharenting z pohledu rodičů a dětí ve věku 10-13 let
Zavadilová, Tereza ; Háša, Marek (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Diplomová práce zpracovává téma sharenting skrze perspektivu rodičů a jejich dětí ve věku 10-13 let. Prostřednictvím zkoumaného fenoménu je věnován prostor rodičům a dětem k vyjádření jejich vlastního postoje. Výzkum reflektuje dosavadní teoretické poznatky, kterými je problematika sharentingu definována. Pomocí hloubkových kvalitativních rozhovorů je zpracován výzkum s dvojicí rodič a dítě. Data byla analyzována kombinací tematické a konverzační analýzy. Z hlavních zjištění v této práci vyplývá, že dotazované děti projevují vůči svým rodičům důvěru, avšak jejich postoj se značně liší podle konkrétního obsahu a vůči subjektům, kterými je sdílení jejich vlastní osoby vykonáváno. Podle dětí by ke zveřejňování jejich informací mělo docházet pouze za předpokladu jejich souhlasu. Pro rodiče je sharenting novou disciplínou, o které není k dispozici příliš mnoho informací. Pomocí výzkumu bylo zjištěno, že mezi rodiči a dětmi nedochází k pravidelné komunikaci na probírané téma. Z výpovědí participantů a následných hlavních zjištění výzkumu je potvrzeno, že by se problematika sharentingu měla více rozšířit do povědomí široké veřejnosti. Výsledky tohoto výzkumu mohou sloužit jako základ pro realizaci dalšího výzkumu zaměřeného na sharenting.
Jak pedagogové vybrané základní školy vnímají svoji práci ve vztahu k představám, které o ní dříve měli?
ŠINDELÁŘOVÁ, Lenka
Práce se zabývá otázkou, jak různí pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga) vybrané základní školy vnímají a prožívají jejich práci v kontrastu s představami, které o pedagogické profesi dříve měli. Jádrem diplomové práce je kvalitativní výzkumné šetření formou rozhovorů s jedenácti respondenty. Úvod zahrnuje výchozí nazírání a osobní náhled. Metodologie a průběh výzkumu jsou podrobněji popsány v kapitole druhé. V dalších kapitolách následuje představení výsledků výzkumu. Mezi hlavní řešená témata patří pocit nedostatečné připravenosti, (ne)sdílení materiálů a pomůcek, postoje k rodičům, kolegům i samotným žákům.
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Kalivoda, Petr ; Jura, Pavel (oponent) ; Foretník, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je řešení nároží ulic Vídeňská a Táborského nábřeží s programem studentského bydlení a menzy pro celkovou kapacitu dvě stě osob. Navržený projekt čerpá z umístění u řeky a historického kontextu se třemi kláštery v okolí, který nabízí typologickou studii klášterů, a pracuje s architektonickou vizí babylonské věže. Nosným prvkem konceptu je rampa procházející celým objektem, která slouží jako platforma pro studentský společenský život.
BUDOUCNOST BRNĚNSKÝCH SÍDLIŠŤ
Merta, Jakub ; Pavlovský, Tomáš (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Práce ukazuje možnou strategii jak zacházet se sídlištními celky u nás. A že statické a jednotvárné sídliště může být flexibilní strukturou. Strategie ukazuje jeden z možných přístupů k transformaci sídlištní struktury. Jde o návrat k tradiční blokové zástavbě a tím docílení městského charakteru bydlení a využití výhod, které tato struktura nabízí. Doplněním městotvorných prvků, jako je např. ulice, náměstí a městský blok, se stává sídliště čitelné.
Správa pacientských dat v nemocničním informačním systému Clinicom
Jirásková, Kristýna ; Fedra, Petr (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Nemocniční informační systémy slouží k ukládání pacientských dat a k jejich sdílení. Mají několik výhod. Lékaři mají okamžitě přístupnou anamnézu, která pomáhá k rychlejší diagnostice, zabraňuje nadbytečnému plýtvání léky a duplicitním vyšetřením. Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření dálkového přístupu k nemocničnímu informačnímu systému Clinicom prostřednictvím internetu. Data jsou v informačním systému spravována databázovým systémem Caché. Z této databáze byly informace získávány pomocí SQL dotazů. Pro prezentaci dat na internetu bylo navrženo a realizováno uživatelské rozhraní v programovacím jazyce PHP, které umožňuje vzdálenou správu databáze systému Clinicom.
Nástroj pro podporu spolupráce při agilním modelování a vývoji software
Semmler, Jiří ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá definicí a popsáním problému, který je na pomezí projektového a znalostního managementu s důrazem na agilní vývoj a agilní modelování. Na základě nalezeného a ověřeného problému se v práci hledá stávající řešení a následně analyzuje, specifikuje a navrhuje řešení vlastní. Právě zaměření na pokrytí potřeb ze třech různých pohledů činí návrh výsledné aplikace jedinečným. Pro navržené řešení jsou dále definovány technologie a je popsána detailní implementace výsledné aplikace. Při implementaci je použita sada externích technologií, které jsou skrze tuto aplikaci propojeny. Právě propojení služeb třetích stran je přínosem pro výslednou aplikaci a uživatele při procesu agilního vývoje softwaru a agilním modelování.
Piknik
Rafaelová, Kateřina ; Merta, Johana (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Cílem mé práce je komunikace s divákem prostřednictvím simplicity v malířském médiu na pozadí rodinných vztahů. Prostřednictvím banalizovaných motivů nechávám diváka pozastavit se nad vlastní hodnotou rodinného sdílení.
Online editor obrázků
Vodák, Jakub ; Přibyl, Bronislav (oponent) ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro online editaci statického obrazu. Jde především o přívětivé uživatelské rozhraní a jednoduchost. K dispozici jsou základní grafické operace. Aplikace umožňuje vytváření uživatelských účtů a s tím spojenou možnost manipulace a sdílení obrázků. Je využito prostředí Adobe Flash a programovacího jazyka ActionScript 3.0.
Budiž Baugruppe
Drbalová, Eva ; Brůhová, Alžběta (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem polyfunkční struktury na bázi Baugruppe, kde je developer nahrazen 12 domácnostmi s vidinou komunitního bydlení. Koncept tvaru vychází z myšlenky hledání sdílených meziprostorů v liniové zástavbě. Objekt se skládá z pěti hmot, které jsou v jednotlivých podlažích propojovány a přerušovány pavlačemi, balkony a lodžiemi a dochází tak ke vzniku celé řady situací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.