Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Školní zralost a připravenost u žáků v přípravné třídě
Rejmanová, Adéla ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku školní zralosti a připravenosti u dětí v přípravné třídě. V teoretické části je vymezena základní terminologie z oblasti vývoje dítěte v předškolním období, předškolního vzdělávání a problematiky vstupu do ZŠ. Jsou zde také podrobně popsány principy Jiráskova orientačního testu školní zralosti, které jsou následně aplikovány v praktickém výzkumu. Výzkumná část se věnuje srovnání úrovně školní zralosti a připravenosti dětí v přípravné třídě s dětmi v mateřské škole. Šetření bylo prováděno zejména pomocí kvalitativních metod, konkrétně prostřednictvím rozhovorů, dotazníků, pozorování a anamnéz. Použita byla ale taktéž kvantitativní metoda, a to sice standardizovaný Jiráskův orientační test školní zralosti pro děti. Daný test je zaměřen na jemnou motoriku a schopnost vizuo-motorické koordinace. Výzkum byl realizován v přípravných třídách a mateřských školách ve Středočeském kraji. Cílem diplomové práce bylo zjistit, nakolik vzdělávání v určitém typu předškolního zařízení může ovlivnit připravenost dětí na školu. Výsledky celého šetření ukázaly, že přípravné třídy mají nastaveny lepší podmínky k rozvoji předškolního dítěte s odkladem školní docházky než mateřské školy. KLÍČOVÁ SLOVA Předškolní vzdělávání, Školní zralost, Školní připravenost, Povinná školní...
Práce s dětmi s odkladem školní docházky v současné praxi předškolního vzdělávání
Žáková, Petra ; Loudová Stralczynská, Barbora (vedoucí práce) ; Pěnička, Jaroslav (oponent)
V mé bakalářské práci se zabývám problematikou týkající se odkladů povinné školní docházky. Téma jsem zkoumala v souladu s novými podmínkami - zavedením povinného předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část slouží jako úvod do tématu. Je zde přiblížen vývoj pohledu na pojmy školní zralost, připravenost a způsobilost a legislativní ukotvení odkladu zahájení školní docházky. Nastíněn je vývoj odkladů školní docházky zhruba od poloviny 20. století do současnosti a stručné srovnání České republiky s jinými evropskými zeměmi v otázce školní docházky. Vzhledem k tomu, že je míra odkladů povinné školní docházky v České republice poměrně vysoká, vybrány byly takové země, kde je podíl odkladů nižší. Cílem praktické části je zjistit, jak probíhá podpora a práce s dětmi s odkladem školní docházky ve vybraných mateřských školách na Vysočině a v Praze. Jako výzkumná metoda byl zvolen polostrukturovaný dotazník s učitelkami a ředitelkami mateřských škol a dále polostrukturovaný rozhovor s vybranými učitelkami/ředitelkami. Z realizovaného výzkumu vzešlo, že většina mateřských škol s dětmi s odkladem školní docházky pracuje, což je zjištění velice pozitivní. Bakalářská práce představuje metody, které jsou v mateřské škole nejčastěji...
Rozdíly v kresbě předškolních dětí v závislosti na jejich školní zralosti
Šanderová, Veronika ; Titmanová, Michaela (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Cílem této bakalářské práce je srovnání kreseb školsky zralých a nezralých dětí. Tyto kresby by se měly v určitých znacích odlišovat. Na základě psychologického screeningového vyšetření byla skupina dětí rozdělena psychologickým pracovníkem do dvou částí - na děti školsky zralé a školsky nezralé. Tyto děti byly autorkou práce vyzvány, aby nakreslily dvě kresby - strom, volné téma (kresba pána převzata z jejich Kern-Jiráskova testu). Na základě rozboru literatury byla stanovena vlastní kritéria pro hodnocení těchto kreseb (zahrnující jak oblast grafomotoriky, tak kognitivní hledisko). Vlastní výzkum se týká hodnocení kreseb dětí obou skupin. Hlavním výstupem práce je srovnání obou skupin dětí, popsání hlavních rysů kresby školsky zralých a školsky nezralých dětí a zjištění, zda je kresba v souladu s psychologickým screeningovým vyšetřením. KLÍČOVÁ SLOVA Školní zralost, školní připravenost, předškolní věk, Kern-Jiráskův test školní zralosti, kresba pána, kresba stromu, volná kresba.
Analýza struktury žáků a speciálních vzdělávacích potřeb přípravných tříd v Českých Budějovicích a okolí.
PODDANÁ, Renata
Tématem bakalářské práce je Analýza struktury žáků a speciálně vzdělávacích potřeb přípravných tříd v Českých Budějovicích a okolí. Bakalářská práce vymezuje současné legislativní dokumenty a základní termíny úzce spojené s tématem - školní zralost, školní připravenost, odklad povinné školní docházky, speciálně vzdělávací potřeby a vzdělávací obsah přípravných tříd. Přínosem práce jsou shromážděné informace o přípravných třídách, způsobu naplňování výchovně vzdělávacích kompetencí žáků pro přípravu na ZŠ a aktuální analýza struktury žáků přípravných tříd na Českobudějovicku.
Školní zralost dětí s dyslalií
JANOUŠKOVÁ, Klára
Bakalářská práce si klade za cíl kompletovat aktuální poznání problematiky školní zralosti a dyslalie. Pro potřeby výzkumu byli záměrně vybráni žáci mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu s poruchou řeči, dyslalií. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku školní zralosti, vymezuje a definuje tento pojem. Zabývá se také dyslalií, jejím diagnostikováním a terapií. Závěr teoretické části se zaměřuje na prevenci poruch řeči. Práce se zabývá souvislostmi mezi školní zralostí a již řečenou poruchou řeči. U konkrétních jedinců zkoumá aktuální stav školní zralosti a posuzuje problémové oblasti v souladu s dyslalií. V práci byl použit kvalitativní výzkum. Informace z výzkumu byly zpracovány v designu případové studie. Pro lepší přehlednost jsou data prezentována v tabulkách. Hlavními sledovanými oblastmi jsou motorika, řeč a sluchové vnímání. Sledovány byly i další oblasti týkající se školní zralosti jimiž jsou zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, matematické představy, tělesný stav, práceschopnost a emoční zralost.
Školní zralost a vstup dítěte do školy
SEMMELBAUEROVÁ, Michaela
Diplomová práce se zabývá zápisem dětí do 1. tříd, problematikou školní zralosti, vstupem dítěte do školy a utvářením počáteční gramotnosti v 1. ročníku ZŠ. Teoretická část se zaměřuje na vývoj dítěte v předškolním a mladším školním věku, školní zralost, vstup do školy a na prvopočáteční čtení a psaní. Práce má výzkumný charakter. Zabývá se přípravou dětí v mateřských školách na vstup do základních škol, uvádí průběh zápisů konaných na třech základních školách a analyzuje jejich výsledky z roku 2018. Zkoumá kresby lidské postavy v souvislosti se zjišťováním školní zralosti dětí a zaměřuje se na vytváření hygienických návyků v 1. ročnících základních škol. Výsledky výzkumu jsou porovnány s teoretickou částí a doloženy rozsáhlým přílohovým materiálem. V závěru práce jsou interpretovány výsledky výzkumu s nastíněním současné problematiky školní zralosti.
Školní zralost a připravenost
PÁTKOVÁ, Eva
Tématem bakalářské práce je školní zralost a připravenost spolu se způsoby, jak se o ní informují a zajímají rodiče dětí, které mají příští školní rok nastoupit do 1. třídy. V teoretické části bakalářské práce se jednotlivé kapitoly zabývají charakteristikou předškolního dítěte, zejména jeho motorickým, kognitivním a sociálním vývojem, se zaměřením na období posledního roku před nástupem do školy. Dále vymezením školní zralosti a připravenosti a rozdělením na jednotlivé oblasti, vlivem mateřské školy a rodiny na dítě a zápisem do školy. Praktická část je věnována výzkumu informovanosti a zájmu rodičů o tuto problematiku. Cílem bakalářské práce je zjištění povědomí rodičů o školní zralosti svých dětí pomocí dotazníků.
Přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky
Petrů, Jana ; Procházková, Jana (vedoucí práce) ; Janošová, Pavlína (oponent)
V diplomové práci jsem se zaměřila na přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se hlouběji věnuje vymezení školní zralosti a připravenosti, které jsou základem pro zjištění obtíží dítěte s odkladem školní docházky. Dále popisuji současnou situaci v ČR - definuji současné pojetí mateřské školy, věnuji se povinné školní docházce a možnosti odkladu povinné školní docházky. V poslední kapitole teoretické části se věnuji přístupu pedagoga a v podkapitolách vymezuji činnosti a vlivy, které jeho způsob práce ovlivňují. V praktické části jsem metodou sněhové koule oslovila několik pedagožek mateřských škol. Z oslovených učitelek se průzkumu účastnilo 11 pedagožek z Prahy a Plzeňského kraje. Na základě dotazníkového šetření, zaměřeného na jednotlivé děti s OŠD, byly následně upraveny otázky pro hlavní výzkumnou metodu - rozhovor. Pomocí tematické analýzy byly vysledovány různé přístupy, které učitelé zaujímají k: organizačním formám práce, spolupráci s rodiči, spolupráci s odborníky, dokumentům mateřské školy, současnému pohledu na odklad školní docházky v ČR.
Školní zralost a připravenost
DOSTÁLOVÁ, Aneta
Tématem bakalářské práce je školní zralost a připravenost. Zabývá se širším projektem "Prediktory čtenářských dovedností jako faktory ovlivňující rozvoj čtenářské gramotnosti." Cílem této práce je odhalit rizika pro další vývoj čtenářských dovedností a uvést vhodné možnosti systematické práce, která by mohla rizika snížit. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na vývoj předškolního období, na kognitivní a motorické funkce, které zahrnují důležité percepční oblasti ovlivňující počáteční školní dovednosti. Dále práce obsahuje pojmy jako je školní zralost a připravenost. V praktické části je věnován prostor výzkumnému projektu. Jsou zde popsány metody určené k realizaci práce, přehled a charakteristika jednotlivých testů, realizace a výsledky výzkumné práce. V příloze jsou uvedeny činnosti sloužící k podporování rizikových oblastí a charakteristika diagnostických testů.
Emoční rovina při zahájení školní docházky
BIELKOVÁ, Veronika
Bakalářská práce s názvem Emoční rovina při zahájení školní docházky se věnuje velmi aktuálnímu tématu, a to důležitosti emoční zralosti při vstupu do první třídy základní školy. Autorka věnuje pozornost seznámení se samotným pojmem emoce, otázce připravenosti na zahájení školní docházky; emoční zralosti, emočním kompetencím, emoční inteligenci; možnostem a zákonitostem rozvoje dětské osobnosti v oblasti emoční gramotnosti, rozdílům mezi mateřskou školou a základní školou a zabývá se také otázkou zvládání úspěchu a neúspěchu. V praktické části najdeme, jak emoční oblast u dítěte podporovat a rozvíjet směrem ke zvládnutí školních nároků. Pomocí metody pozorování a rozhovoru s učitelkami mateřské školy je zde zodpovězeno na otázky týkající se emoční zralosti, a to například: jak se projevují obtíže spojené s emoční nevyzrálostí dítěte, jaké mohou nastat problémy při nástupu takového dítěte do první třídy, prostřednictvím jakých aktivit může k rozvoji emočních kompetencí přispět mateřská škola atd.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.