Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vznik školního poradenského pracoviště na Královské škole v Praze - Troji - případová studie
Nováková, Adriana ; Kučerová, Olga (vedoucí práce) ; Kucharská, Anna (oponent)
Případová studie popisuje proces budování rodícího se školního poradenského pracoviště na konkrétní soukromé škole v Praze. Teoretická část poskytuje odborný rámec a popisuje, co je smyslem poradenského pracoviště na škole, jak je definováno v legislativě naší země, kdo jsou jeho členové a jaká je náplň práce každého z nich. Každá škola má však svá specifika, ze kterých vycházejí specifické potřeby vedení, učitelů i žáků a poradenské pracoviště by na ně mělo reagovat. Praktická část detailně popisuje jednotlivé kroky procesu vzniku poradenského pracoviště a přináší způsob přemýšlení i konkrétní otázky, které si zakladatel v tomto procesu klade. Výstupem je návrh koncepce školního poradenského pracoviště, jak bude fungovat na této konkrétní škole. Práce je inspirací dalším školám, které svá poradenská pracoviště teprve zakládají.
Psychologické aspekty kyberšikany
Šmolka, Michal ; Štětovská, Iva (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Diplomová práce "Psychologické aspekty kyberšikany" se zabývá šikanou, moderními komunikačními prostředky a kyberšikanou. Přibližuje hlavní psychologické poznatky o šikaně, zkoumá fenomény komunikace pomocí moderních technologií a předkládá základní informace o stále relativně novém jevu, kterému se říká kyberšikana. Na teoretickou část navazuje část empirická, která je složena z kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Záměrem kvalitativního výzkumu bylo postihnout fenomény spojené se šikanou a kyberšikanou. Kvantitativní výzkum pak podává informaci o výskytu šikany a kyberšikany v České republice a mapuje pocity, které prožívají oběti šikany a kyberšikany. Významnou částí práce je analýza závislosti těchto pocitů na různých faktorech.
Srovnání využití vybraných apercepčních technik u dětí ve věku 6 až 7 let
Adámková, Jana ; Soukupová, Tereza (vedoucí práce) ; Preiss, Marek (oponent) ; Sotáková, Hana (oponent)
Disertační práce se věnuje problematice užití apercepčních technik v diagnostice dětí ve věku 6 a 7 let se zaměřením na praxi školního psychologa. Teoretická část se zaměřuje zejména na téma psychologické diagnostiky na poli školní psychologie, úžeji pak na využití apercepčních technik, jejich přínosy a také na jejich kritiku. Druhým těžištěm teoretické části je seznámení s Tematickým apercepčním testem a metodou Roberts-2 a dále pak s vybranými skórovacími systémy. V úvodu praktické části je představena metodologie výzkumu. Třiceti dětem ve věku 6 a 7 let byly předloženy obě diagnostické metody a jejich odpovědi byly skórovány pomocí standardizovaných systémů a následně srovnány jak kvantitativně, tak kvalitativní metodologií. Lze říci, že příběhy evokované tabulemi Roberts-2 jsou vyšší vývojové kvality než příběhy podané na základě tabulí TAT, které jsou pro dotazované děti větší výzvou a vidíme v nich spíše, jak dítě reaguje v zátěži. V práci jsou taktéž popsána specifika administrace těchto metod v dětském věku. Na základě dat od 50 dětí byly vytvořeny pracovní české normy pro děti ve věku 6 a 7 let k metodě Roberts-2 a byly srovnány s originálními americkými normami.
The cooperation between school psychologists and teams of teachers from the school psychologists's perspective
Sakmárová, Barbora ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá spoluprácou školských psychológov s učiteľmi. Konkrétne sa zameriava na aktivity, ktoré školskí psychológovia pre učiteľov realizujú. Cieľom práce je sledovať, aký je prístup školských psychológov k realizácii týchto aktivít z hľadiska praktík a postojov. Teoretické východiská približujú históriu, no najmä súčasné poňatie školskej psychológie - legislatívne vymedzenie, náplň práce a tiež kritické miesta profesie, popisované odbornou literatúrou a výskumami. Ďalej sa v tejto časti pojednáva o učiteľskom povolaní s dôrazom na riziká učiteľského povolania, akými je výrazná záťaž, stres či syndróm vyhorenia. Následne je predstavených niekoľko konkrétnych foriem spolupráce školských psychológov s učiteľmi, spoločne s úskaliami, ktoré vzťah učiteľa a psychológa často sprevádzajú. Empirická časť predstavuje výsledky kvalitatívneho výskumu, ktorý spočíval v realizácii pološtruktúrovaných rozhovorov s desiatimi školskými psychologičkami a troma školskými psychológmi. Rozhovory boli následne analyzované pomocou tematickej analýzy. Ukazuje sa, že školskí psychológovia vytvárajú pre učiteľské tímy rôzne formy aktivít. Prevažne sú to skupinové stretnutia zamerané na spoločné zdieľanie, ale aj rôzne vzdelávacie aktivity či dokonca nácvik relaxácie. V priebehu distančného vzdelávania...
Dynamická diagnostika v praxi školního psychologa
Mrázková, Marína ; Lucká, Barbora (vedoucí práce) ; Kučerová, Olga (oponent)
Tato bakalářská práce představuje dynamickou diagnostiku jako přístup, který může být součástí práce školních psychologů a pokouší se zjistit, nakolik je tato metoda aplikována v praxi českých školních psychologů. Data byla shromážděna a analyzována pomocí metody kvalitativního výzkumu z polostrukturovaných rozhovorů ze sedmi školními psychology. Z výzkumu vyplynulo, že školní psychologové ve své práci využívají v různé míře principy dynamické diagnostiky, ale ve většině případů ji nevyužívají systematicky. Tento závěr je ve shodě s výzkumem, který byl realizovaný v rámci projektu RAMPS-VIP III. V závěru práce autorka nabízí hypotézu, že by bylo přínosné, kdyby byli školní psychologové s touto metodou podrobněji seznamováni již během studia, zejména ti, kteří potenciálně míří do školství či poradenství. KLÍČOVÁ SLOVA Dynamická diagnostika, školní psychologie, vzdělávací obtíže, zkušenost zprostředkovaného učení
Působení školní psycholožky/psychologa v oblasti učitelského vyhoření
Bartoňová, Anna ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zabývá působením školních psychologů/psycholožek v oblasti učitelského vyhoření. Cílem předkládané práce je zjistit a popsat, jak školní psychologové/psycholožky vnímají syndrom vyhoření a jakým způsobem přispívají k prevenci či samotnému řešení syndromu vyhoření u učitelů/učitelek na základních školách, kde působí. Teoretická východiska se věnují vymezení školní psychologie vzhledem k aktuální legislativě a na základě dostupných výzkumů. Důraz je přitom kladen na práci školních psychologů/psycholožek s vyučujícími. Dále pojednávají o syndromu vyhoření, jeho příčinách, projevech, prevenci, ale i možnostech řešení. Přičemž pozornost je věnována především učitelství jako rizikovému povolání. Empirická část seznamuje s průběhem a výsledky kvalitativního výzkumu. Ten byl realizován prostřednictvím rozhovorů s 10 školními psycholožkami a 1 školním psychologem. Prostřednictvím jejich analýzy jsem zjistila, že školní psycholožky a psycholog vnímají syndrom vyhoření u učitelů/učitelek jako aktuální téma a učitelství jako rizikové povolání. Ve škole nevyužívají žádné diagnostické nástroje pro zjištění profesní spokojenosti učitelů/učitelek a ani jimi nedisponují. V některých případech však situaci ve škole monitorují. Svým působením na škole přispívají k prevenci učitelského vyhoření, i...
Žáci z dětského domova z pohledu školního psychologa
Muchová, Aneta ; Lucká, Barbora (vedoucí práce) ; Páchová, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku žáků z dětského domova z pohledu školního psychologa. Popisuje, jak školní psychologové přistupují k žákům z dětského domova a jaké jsou specifické nároky na školního psychologa při práci s touto konkrétní skupinou žáků. Teoretická část se zabývá vymezením základních činností psychologa na škole a popisem výhod a úskalí dané profese. Další část teoretické části je zaměřena na děti z dětského domova a problematiku ústavní péče. Empirická část je zaměřena na představení výzkumu včetně výsledků a diskuze. Výzkum byl realizován ve spolupráci se školními psycholožkami, se kterými byly provedeny rozhovory. Získaná data z rozhovorů byla analyzována na základě otevřeného kódování a následně prezentována za pomocí techniky vyložení karet. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak školní psychologové přistupují k žákům z dětského domova a jaké jsou specifické nároky na školního psychologa při práci s touto konkrétní skupinou dětí. Výsledky práce přinášejí pohledy školních psychologů na problematiku žáků z dětského domova. Popisují specifika žáků z dětského domova, překážky pro práci s nimi a přinášejí doporučení ke zlepšení situace. KLÍČOVÁ SLOVA školní psycholog, žáci z dětského domova, ústavní výchova, dětský domov, kritická místa práce školního psychologa
Vliv metody Reuvena Feuersteina na didaktiku učitele základní školy
Kurcová, Petra ; Lucká, Barbora (vedoucí práce) ; Sotáková, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem Feuersteinovy metody Instrumentálního obohacování na didaktiku učitele základní školy. Metoda Instrumentálního obohacování představuje velmi propracovaný systém pro rozvoj kognitivních struktur učícího se jedince. Osoba, která pomáhá rozvíjet kognitivní struktury, působí jako zprostředkovatel. Těmito zprostředkujícími osobami jsou nejčastěji rodiče nebo učitelé. Učitel dle Feuersteina tedy není pouhým předavatelem znalostí, ale snaží se svým přístupem rozvíjet myšlení a učební potenciál žáků. Cílem mé práce je prohloubit obecné znalosti o vlivu této metody na didaktiku učitele z pohledu těch učitelů, kteří s ní pracují. Objasnit, v jakých oblastech didaktiky učitelé vnímají vliv této metody a jak konkrétně se případné změny projevují. Teoretická část práce představuje tvůrce metody, profesora Reuvena Feuersteina, a teoretická východiska, ze kterých jeho metoda vychází. Dále je představen Feuersteinův program Instrumentálního obohacování, který je aplikací zprostředkovaného učení do pedagogické praxe. Dále je vymezen pojem didaktika. Poslední část se zabývá dostupnými výzkumy na téma vlivu metody na didaktiku učitele. V empirické části, která je postavena na kvalitativním výzkumném designu, nejprve představuji cíl výzkumu, výzkumné otázky, metody sběru dat a výzkumný...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.