Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aktualizace úlohy demonstrující proces vzorkování signálů do předmětu Analýza signálů a soustav
Tauber, Jakub ; Přinosil, Jiří (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na návrh a aktualizaci přípravku pro vzorkování a kvantování analogového signálu a rekonstrukci signálu ze vzorků. Je popsán proces vzorkování a kvantování analogového signálu. Následně je provedený návrh přípravku pro vzorkování a návrh přípravku filtru dolní propusti 8. řádu. Návrh přípravku je provedený za pomocí návrhového programu Eagle a simulace byla provedena v programu LTspice.
Tvorba 3D modelu čelistního kloubu
Šmirg, Ondřej ; Bartušek, Karel (oponent) ; Liberda,, Ondřej (oponent) ; Smékal, Zdeněk (vedoucí práce)
Dizertační práce pojednává o 3D rekonstrukci temporomandibulárního kloubu z 2D řezů tkání získané z magnetické rezonance. Současná praxe používá 2D MRI řezů pro určení diagnózy. 3Dmodel má mnoho výhod pro určení diagnózy, které vycházejí ze znalosti prostorové informace. Současná medicína používá 3D modely tkání, ale u tkáně čelistního kloubu existuje problém se segmentací kloubního disku. Tato malá tkáň, která má malý kontrast a velice podobné statistické vlastnosti, jako její okolí, lze jen složitě segmentovat. Pro segmentaci kloubního disku byly vyvinuty nové metody založené na znalosti anatomie oblasti kloubního disku a dále na statistice využívající genetického algoritmu. Soubor 2D řezu má různé rozlišení v osách x,y a ose z. Pro sjednocení rozlišení byl vyvinut algoritmus nadvzorkování, který se snaží zachovat tvarové vlastnosti tkáně. V poslední fázi tvorby 3D modelů bylo využito již standardně používaných metod, avšak tyto metody pro decimaci a vyhlazení mají různé možnosti nastavení (počet polygonů modelu, počet iterací algoritmu). Protože výsledkem práce je získání co nejvěrnějšího modelu reálné tkáně, bylo nutné vytvořit objektivní metody, pomocí kterých by bylo možné nastavit algoritmy tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího kompromisu mezi mírou zkreslení a dosažením věrohodnosti modelu.
Experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android kombinující sampler, syntetizér a sekvencer
Kučera, Karel ; Kavan, Jan (oponent) ; Dlouhý, Dan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je realizace aplikace jakožto experimentálního softwarového hudebního nástroje na platformě Android. Realizace částečně vychází z návrhu zpracovaného v semestrální práci. Aplikace je určena pro tablety a chytré telefony. Kombinuje funkce sampleru, sekvencéru a syntetizéru a disponuje vestavěnými efekty. Díky těmto vlastnostem umožňuje vytváření zvuků, sekvencí a skladeb. Aplikace je naprogramována pomocí vizuálního programovacího jazyku Pure Data. Grafické uživatelské prostředí je vytvořeno pomoci platformy MobMuPlat. Samotná práce se skládá ze tří částí. První část je teoretickým úvodem, kde jsou probrány teorie digitálního zpracování zvukových signálů, principy a druhy syntézy zvukových signálů, efekty a elektronické nástroje. V neposlední řadě i charakteristika jazyka Pure Data a platformy MobMuPlat. Druhá část je návrh grafického prostředí, kde jsou probrány funkce jednotlivých grafických prvků. V třetí části je pak popsána realizace aplikace pomocí jazyka Pure Data.
Rozpoznávaní tónů a akordů na platformě Android
Kucharovič, Oliver ; Černocký, Jan (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je rozpoznávanie tónov a akordov na ľubovoľnom hudobnom nástroji pomocou mikrofónu v mobilných zariadeniach Android. Aplikácia sníma alebo nahráva zvuky, ktoré analyzuje a zapisuje do zápisu podobnej hudobnej notovej osnove v reálnom čase. Práca popisuje problematiku rozpoznávania a podkladá riešenie danej problematiky pomocou rýchlej Fourierovej transformácie a analýzy spektra hlasitostí. Ďalej práca popisuje hudobnú teóriu a trénovanie jednotlivých tónov. Aplikácia bola podrobená užívateľským testom a testom na presnosť rozpoznávania. Záver obsahuje výsledky z testovania a štatistiky z publikácie na Google Play.
Malý datalogger s flash kartou
Vágner, Martin ; Hynčica, Ondřej (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá konstrukcí bateriového dataloggeru se záznamem na paměťovou flash kartu. V úvodu jsou diskutovány parametry, funkce a vybavení běžně dostupných dataloggerů. Dále je nastíněna problematika číslicového měření analogových veličin a ve zbytku práce se rozebírá vlastní konstrukce dataloggeru. Ta zahrnuje návrh zapojení, desky s plošnými spoji, programové vybavení mikrokontroléru, popis ovládání a programové vybavení pro PC.
Záznamník/přehravač s kartou SD
Dohnal, Petr ; Fiedler, Petr (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce seznamuje s návrhem a konstrukcí Záznamníku/přehrávače s SD kartou. Jsou zde řešeny metody komunikace mezi jednotlivými integrovanými obvody zařízení a jednotlivými funkčními bloky zařízení. Práce také pojednává o využití FAT systému pro ukládání dat na SD kartu, souborovém formátu .wav a převodu analogového signálu na digitální.
Využití GC/MS při analýze léčiv
Sýkora, Richard ; Opatřilová, Radka (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Tato diplomová práce vychází z aktuální problematiky přítomnosti léčiv v různých složkách životního prostředí. Nejvíce zatížené prostředí z pohledu kontaminace rezidui léčiv je prostředí vodné, do kterého se tyto látky dostávají především z čistíren odpadních vod, ve kterých dochází jen k jejich částečné eliminaci během čistících procesů. Předkládaná práce je zaměřena na stanovení vybraných léčiv ze skupiny nesteroidních protizánětlivých látek (kyselina salicylová, ibuprofen, kofein, naproxen, ketoprofen, diklofenak) v odpadní vodě. Pro účely analýzy byly použity a porovnány dva druhy vzorkování: konvenční bodové odběry odpadní vody a pasivní vzorkování za použití vzorkovače POCIS. Vzorkování probíhalo na přítoku a odtoku z ČOV v Brně Modřicích. Jako extrakční metoda byla použita extrakce tuhou fází (SPE) s použitím HLB Oasis kolonek. Vyextrahovaný vzorek byl následně derivatizován. Derivatizačními činidly byly: MSTFA (N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamid) a BSTFA (N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid). Finální analýza byla provedena pomocí plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí Time-of-Flight (GC/TOF-MS).
Měření vlastností tuhých a kapalných paliv (biopaliv)
Horák, Jakub ; Štelcl, Otakar (oponent) ; Moskalík, Jiří (vedoucí práce)
V současnosti existuje velké množství normalizovaných metod měření vlastností paliv. S přibývajícími novými metodami se už tak nepřehledná problematika měření vlastností paliv stává ještě nepřehlednější. Tato bakalářská práce se proto zabývá problematikou měření energetických vlastností tuhých a kapalných paliv (biopaliv). V úvodu práce je provedena rešerše tuhých a kapalných paliv (biopaliv). Rešerše je zaměřena na popis jednotlivých druhů paliva, jejich vlastností a možností úpravy do konečné podoby vhodné pro spalování. Další část se zabývá vzorkováním paliv, které rozděluje na odběr vzorků a přípravu vzorků pro laboratorní zkoušení. Poslední část popisuje metody měření vybraných energetických vlastností paliva a provádí výběr vhodných metod. Metodika měření vybraných vlastností je následně ověřena v laboratoři.
Odstranění prokladu v nekomprimovaných digitálních videosekvencích
Meňhart, Pavel ; Kratochvíl, Tomáš (oponent) ; Slanina, Martin (vedoucí práce)
Prokládání je způsob snímání a zobrazení snímku, kde se střídají sudé a liché řádky. Tento systém vznikl při tvorbě TV norem PAL a NTSC ve třicátých letech minulého století. Tímto principem se zamezilo blikání obrazu na starých televizních přijímačích. Nevýhodou takto zpracovaného obrazu je, že ho umí korektně zobrazovat pouze klasické televizní přijímače. Plasmové a LCD televize, projektory a počítačové monitory zobrazují vždy celý obraz (snímek) najednou, proto složí celý snímek z obou půlsnímků, které ale nejsou pořízeny v jednom čase, liší se v nich poloha pohybujících se objektů a jejich obrysy při zobrazení jsou dvojité, roztřepené a neostré. Tato diplomová práce se zabývá principem vzniku prokládaného videa, problémy při zobrazování takto prokládaného videa, metodami odstranění prokládání a na závěr jsou uvedeny programy, které jsem vytvořil v prostředí MATLAB a jazyce C a implementují některé z metod pro odstranění prokládání v digitálních sekvencích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.