Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Polyfunkční dům - příprava a organizace výstavby
Krč, Jan ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Vlčková, Jitka Laura (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby polyfunkčního objektu. Základem práce je rozpočet objektu a časové plány, které se věnují provádění železobetonového skeletu a jednotlivých navazujících činností realizace objektu. Dále jsou řešeny technologické předpisy zabývající se prováděním vodorovných a svislých prvků železobetonového skeletu a z dokončovacích prací pak prováděním vnitřních omítek. Na tuto část navazuje návrh a časové nasazení vhodných stavebních strojů a drobné mechanizace pro jejich provedení, návrh staveniště pro jednotlivé fáze výstavby, časové nasazení prvků zařízení staveniště, kontrola jakosti prací, zajištění bezpečnosti jejich provádění a minimalizaci vlivu na životní prostředí. Součástí práce je i návrh smlouvy o dílo. V práci není řešena spodní stavba objektu, protože se této problematice věnovala bakalářská práce.
Realizace střešního pláště bytového domu v Morkovicích
Bubeníčková, Barbora ; Lukášková, Jana (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje problematiku zastřešení novostavby bytového domu v Morkovicích. Projekt obsahuje technickou zprávu, situaci zařízení staveniště, technologický předpis, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, bezpečnost práce při dané technologické etapě zastřešení a ochrana dřevěných prvků před znehodnocením.
Rozšíření Podnikatelského inkubátoru Brno – jih, hrubá vrchní stavba
Sankot, Martin ; Kratochvílová, Erika (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je zpracování technologického řešení hrubé vrchní stavby Podnikatelského inkubátoru v Brně. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažní, nepodsklepené budovy pro administrativní a kancelářskou činnost. Předmětem práce je zpracování technologického předpisu pro provedení prefabrikovaného železobetonového skeletu. Dalšími částmi práce, se zaměřením na etapu hrubé vrchní stavby, jsou: technická zpráva, situace se širšími vztahy dopravních tras, plán organizace výstavby s výkresem zařízení staveniště, položkový rozpočet s výkazem výměr, časový plán, kontolní a zkušební plán, návrh strojní sestavy a bezpečnost práce řešené technologické etapy.
Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu
Turčan, Michael ; Dvořák, Marek (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce přináší na základě analýzy podmínek práce v konkrétní organizaci zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Práce poskytuje informace o teoretických východiscích bezpečnosti práce, zkoumá její praktické uplatnění v organizaci a přináší pohled na řízení rizik.
Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky
Švéda, Miroslav ; Bárta, Jan (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
Práce je věnována problematice impedance vypínací smyčky. Je zde řešena problematika měření impedance vypínací smyčky, různé postupy měření a přesnost těchto měření. Dále se práce zabývá následným vyhodnocováním měření impedance vypínací smyčky a zápisem výsledků měření. Práce se také zaměřuje na impedanci vypínací smyčky z hlediska činnosti jistících prvků elektrizační soustavy. Nakonec je jako součást práce provedeno praktické měření impedance vypínací smyčky v reálných elektrických obvodech.
Technologie výroby součástky se zaměřením na využití nekonvenční paprskové metody (LASER)
Šebela, Jiří ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na řešení kompletní technologie výroby dílu v podmínkách malé firmy, úzce specializované na použití technologie LASER. Úvodní část práce obsahuje rozdělení metody LASER dle různých kategorií. Zde je zmíněno, v kterých oblastech se laser používá a převážně jaké lasery se využívají v průmyslu. Hlavní část práce je zaměřena na návrh technologie výroby dílu zaměřený na konkrétní zařízení (TRUMATIC L 4030). Další část práce obsahuje bezpečnost práce z hlediska vymezení pojmů, provozu stroje a přehledu nebezpečí. V závěru práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení vyrobené součásti dle strojních časů a řezné délky.
Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava
Dvořáková, Michaela ; Novotný, Michal (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické studie výstavby ocelové výrobní haly, položkového rozpočtu dle projektové dokumentace, zpracování finančního a časového plánu, návrhem vhodné strojní sestavy včetně zvedacích mechanismů, bezpečnosti práce, environmentálního plánu a kontrolního zkušebního plánu.
Polyfunkční dům - technologická etapa spodní stavba
Krč, Jan ; Bravenec, Roman (oponent) ; Vlčková, Jitka Laura (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší spodní stavbu polyfunkčního objektu, který je z důvodů složitých základových poměrů založen na vrtaných pilotech ve 3 výškových úrovních. Hlavní částí práce jsou technologické předpisy, zabývající se zemními pracemi, technologií provádění velkoprůměrových vrtaných pilot a na ně poté navazujícími základovými konstrukcemi. Dále je v práci řešeno zajištění a kontrola jakosti prováděných prací, jejich časová a finanční náročnost, návrh vhodných stavebních strojů a drobné mechanizace pro jejich provedení a také otázkou bezpečnosti práce. Zároveň je zde řešena organizace výstavby a návrh staveniště s ohledem na jednotlivé fáze realizace spodní stavby.
Výroční zpráva VÚBP za rok 2017
Malý, Stanislav ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2018.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚBP za rok 2016
Malý, Stanislav ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.