Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení formování odtoku v povodí pomocí stabilních izotopů 2H a 18O a teploty vody
Hojovec, Daniel ; Vlček, Lukáš (vedoucí práce) ; Jeníček, Michal (oponent)
Hodnocení vodního režimu pramenů, respektive celkového odtoku v malých horských povodích je v této práci důležitým aspektem pro pochopení fungování povodí z hlediska srážko- odtokového procesu a dále především pro ověření či vyvrácení různých metod využitých pro hodnocení odtoku horského povodí. Za uvedenými účely bylo mezi roky 2018-2020 provedeno opakované vzorkování z vodních toků, půdy (mělkých vrtů) a srážek na území povodí Rokytky. Ze získaných dat byl následně v laboratoři zjištěn poměr stabilních izotopů 2 H a 18 O. Dále bylo pracováno s daty stabilních izotopů 2 H a 18 O poskytnutými katedrou Fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za období let 2014-2018. Veškerá data byla společně s hydro-meteorologickými daty podrobena různým analýzám a metodám se záměr hodnocení odtoku. Stěžejní metodou této práce byla separace hydrogramu za využití směšovací rovnice pracující se stabilními izotopy 2 H a teplotou vody pro 6 událostí. Na základě provedených analýz a hydrografických separací bylo zjištěno, že voda v toku Rokytka přítok je v průběhu význačných srážko-odtokových událostí tvořena převážně před-událostní vodou. Při detailní třísložkové separaci bylo stanoveno, že odtok Rokytka přítok při daných událostech v průměru tvoří z 37,5 % (v rozsahu 27-46 % pro...
Zapojení rašelinišť do odtoku z povodí
Vlček, Lukáš ; Falátková, Kristýna
Příspěvek se věnuje hydrologickému režimu povodí, kde rašeliniště tvoří přibližně polovinu rozlohy. Pomocí modelu byly hodnoceny hydrologické procesy v rašeliništi a okolním lese. Z výsledků vyplývá, že rašeliniště výrazně zvyšuje fluktuaci vodního režimu místních toků. Vodní bilance zase ukazuje snížený ochalozovací efekt rašelinišť bez stromového patra oproti lesům na organominerální půdě. Revitalizace rašelinišť tak může mít kromě pozitivního ekologického aspektu negativní hydroogický dopad na okolní krajinu a místní toky.
Formování odtoku v revitalizované podhorské pramenné oblasti v Senotíně
Tesař, Miroslav ; Syrovátka, O. ; Lichner, Ľ.
Účelem projektu Senotín (1993–2000) bylo nalézt metody revitalizace podhorské pramenné oblasti (0,38 km2) v Novobystřické pahorkatině (610–725 m n. m.). Bylo vystavěno sedm podzemních jílových stěn, které přerušily trubní drenáž. Čtyři meze zabraňují povrchovému a podpovrchovému odtoku. Tyto terénní úpravy zlepšily vodní retenční kapacitu celého povodí, což je demonstrováno na příkladu formování odtoku z přívalového deště. Bylo analyzováno formování odtoku z deště o úhrnu 15 mm, trvání 5,6 hodin a maximální intenzitě 1,8 mm za 20 minut. Byl stanoven časový průběh retence vody v povodí a průběh velikosti zdrojové plochy. Zdrojová plocha se vytvořila v povrchové půdní vrstvě o mocnosti asi 40 cm. Retardace odtoku trvala asi 2 hodiny po začátku deště. Retence vody v povodí dosáhla 98 % srážkového úhrnu. Odtoková vlna trvala 85 hodin.
Tvorba dešťového odtoku z malého povodí
Tesař, Miroslav ; Šír, Miloslav ; Syrovátka, Oldřich ; Bayer, T. ; Eliáš, Václav
V tomto příspěvku se věnujeme otázce, jak souvisí výtok z půdy do transportního kolektoru, stanovený hydropedologickými metodami, s průtokem v uzávěrovém profilu malého lesního povodí, a to v průběhu vegetační sezóny. V souvislosti s tím zkoumáme, do jaké míry je takové povodí hydrologicky homogenní. Monitorovaná povodí Liz a Albrechtec jsou sklonitá, jejich geologické podloží tvoří nepropustné dno, neobsahují plošně významné části s hladinou podzemní vody. Půdní pokryv je tvořen několika horizonty s rozdílnými vodonosnými vlastnostmi, avšak srážková voda převážně prosakuje půdou směrem dolů, takže povrchový a podpovrchový odtok šikmo po svahu je velice řídkým jevem pouze při katastrofálních deštích. Porost tvoří horská smrčina. Povodí se nacházejí ve výšce 700 až 1000 m n. m. v horské oblasti Šumavy.
Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
Bayer, T. ; Tesař, Miroslav ; Šír, Miloslav
Příspěvek se věnuje otázce, jak souvisí výtok z půdy do transportního kolektoru s průtokem v závěrovém profilu malého lesního povodí, a to v průběhu vegetační sezóny. V souvislosti s tím se zkoumá, do jaké míry je povodí hydrologicky homogenní.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.