Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje
České centrum čistší produkce, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš ; Moldan, Bedřich
Rozbor a kritické zhodnocení využitelnosti indikátorů materiálových toků pro rozhodovací procesy, zhodnocení indikátorů materiálových toků z hlediska jejich relevance k trvale udržitelnému rozvoji, zhodnoceni vztahu a srovnání silných a slabých stránek indikátorů materiálových toků ve srovnání s ostatními indikátory trvale udržitelného rozvoje. Posouzení míry spolehlivosti indikátorů materiálových toků kalkulovaných dle metodiky Eurostatu z hlediska dostupnosti dat potřebných pro jejich výpočet, správnosti těchto dat a jejich reprodukovatelnosti. Posouzení využití analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni pro nižší úrovně, jakými jsou úroveň region a podnik. Zhodnocení možného propojení účetnictví materiálových toků s podnikovým účetnictvím. Návrh úprav metodiky analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni, nutných pro její využití na regionální a podnikové úrovni.
Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje
České centrum čistší produkce, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna ; Moldan, Bedřich ; Hák, Tomáš ; Kovanda, Jan
Analýza materiálových toků jako nástroj hodnocení socio-ekonomického. Praktická využitelnost indikátorů materiálových toků, jejich silné a slabé stránky. Posouzení míry spolehlivosti indikátorů materiálových toků z hlediska dostupnosti dat, správnosti těchto dat a jejich reprodukovatelnosti. Posouzení využití analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni pro nižší úrovně, jakými jsou region a podnik. Rozbor a kritické zhodnocení společných a odlišných znaků/metodických principů využívaných při sestavování národních účtů (HDP a účtů materiálových toků. Výpočet indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni pro ČR pro období 2001-2002. Analýza a zhodnocení indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni a zdůvodnění trendu jejich vývoje v období 1990-2002. Případová studie: analýza a indikátory materiálových toků na regionální a podnikové úrovni. Kritické zhodnocení metodiky MFA použité pro hodnocení materiálových toků na regionální a podnikové úrovni.
Alternativní indikátory udržitelného rozvoje‚ udržitelnosti a blahobytu: Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice ; Ježdík, Václav ; Obršálová, Ilona ; Souček, Eduard
Potřeba monitorování strategie trvale udržitelného rozvoje. Zobrazování interakcí mezi životním prostředím a ekonomikou. Současný stav monitorování trvale udržitelného rozvoje v ČR. Informační strategie EU v oblasti kvantifikace výdajů na ochranu životního prostředí. Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v ČR. Stav informačních zdrojů za business sektor v ČR. Předpoklady pro statistické zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v business sektoru v ČR. Projekt statistického zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v business sektoru v ČR.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Havránková, Věra ; Sirotková, Dagmar ; Peňázová, Milena ; Kotrčová, Jaroslava
Zpráva obsahuje studie: 1. Alternativní využití vytříděných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty). 2. Zásady principů udržitelného rozvoje. 3. Podpory podnikání a další zvýhodněné finanční zdroje využitelné pro rozvoj oboru odpadové hospodářství.
Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor‚ které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje: Východiska a cíle projektu, metodický rámec řešení, hodnocení dopadů podpor na životní prostředí, zahraniční zkušenosti. Výstup A
CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; BDO CS s.r.o., Praha
Analýza zejména podpor a zdrojů poskytovaných v energetice, dopravě, stavebnictví, v sektoru zemědělství, podpora podnikání a podpory domácnostem z hlediska zhodnocení negativních externalit a forem, podmínek a výše konkrétních veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí. Zhodnocení přehledu veřejných podpor a specifických fondů - všech druhů subvencí, dotačních titulů, parafiskálních podpor z hlediska environmentálního, sociálního a ekonomického působení, tj. stanovení a zhodnocení pozitivních přínosů a negativních externalit, posouzení druhu a forem udělovaných podpor z hlediska klasifikace ekonomiky veřejného sektoru.
Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor‚ které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje: Souhrnný přehled podpor státního rozpočtu, přehledy podpor v neprůmyslových resortech, přehledy dalších podpor. Výstup B - přehledy podpor
CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; BDO CS s.r.o., Praha
V materiálu je zpracován souhrnný přehled veřejných podpor, jejich stručný popis a zjednodušené vyjádření jejich možného vlivu na životní prostředí. Zemědělství. Vodní hospodářství. Lesní hospodářství. Státní fondy. Místní veřejné rozpočty. Daňové úlevy. Podpora podnikání. Další podpory.
Alternativní indikátory udržitelného rozvoje‚ udržitelnosti a blahobytu
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice ; Ježdík, Václav
Rozpis provedených prací. Současné poznatky analytické části výzkumu. Závěry pro realizační část výzkumu. Rozpis dílčích úkolů.
Koncept sítě center šetrné turistiky
TAXUS‚ spol. s r.o.‚ Rychnov u Jablonce nad Nisou ; Bláha, Petr
Soulad zpracované studie se strategickými materiály ČR: Státní politika životního prostředí‚ Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2002-2007. Základní činnost Center šetrné turistiky: poslání Center šetrné turistiky (přímé a nepřímé cíle Center šetrné turistiky). Základní struktura a procedurální postup vzniku sítě regionálních - krajských center: Návrh organizační turistiky. Volba typu územních jednotek pro regionální centra šetrné turistiky. Charakteristiky uvažovaných územních jednotek (turistické regiony‚ euroregiony‚ mikroregiony‚ CHKO‚ NUTS II‚ kraje). Výběr nejvhodnějšího typu územní jednotky pro regionální centrum. SWOT analýza vyhodnocení území kraje jako územní jednotky pro regionální centra šetrné turistiky. Návrh zřizovatelství. Zdroje financování vzniku a provozu krajských center šetrné turistiky (KCŠT). Standardy KCŠT. Definování partnerů - základními partnery jsou příslušný kraj‚ příslušné lesní správy‚ územně příslušné správy CHKO‚ příp. správa NP‚ Euroregion‚ doplňkovými partnery: místní agentury regionálního rozvoje‚ AOPK‚ turistická informační střediska a centra‚ místní nevládní organizace‚ školy‚ sportovní kluby a oddíly provozující činnost v přírodě. Prostřednictvím Národního centra šetrné turistiky jsou partnery MŽP‚ MMR‚ CzechTourism‚ Klub českých turistů‚ ECAET‚ Svaz podnikatelů ve venkovské turistice‚ Kempy a osady ČR‚ Svaz provozovatelů lanovek a vleků ČR. Webová prezentace: www.nisaops.cz.
Možnosti posílení preventivní péče o krajinu‚ včetně protipovodňových aspektů této problematiky a harmonizace souvisejících předpisů
Branžovský, Antonín
Cílem studie je na základě kritické analýzy formulovat podklady pro transformaci péče o krajinu a přírodu do podoby porovnatelné s praxí v EU. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi v období po roce 1974. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi - stav před povodněmi roku 1997. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi - stav po povodních roku 1997. Péče o krajinu a ochrana před povodněmi – úprava vodním zákonem. Vyhodnocení povodně roku 2004. Komplexní ochrana před škodami způsobenými povodňovými průtoky integrovaná do systému ekologie krajiny. Návrh věcného záměru kodexu životního prostředí. Posouzení návrhu Strategie udržitelného rozvoje České republiky z hlediska preventivní péče o krajinu.
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Černý, Martin
Zpráva popisuje statistickou inventarizaci krajiny, která vznikla s cílem poskytovat informace o stavu a vývoji tereristických ekosystémů a využití území jako základu pro strategické rozhodování a plánování udržitelného využívání krajiny na celorepublikové úrovni. Tento systém je také základem pro kontinuální získávání informací a mezinárodní reporting. Inventarizace kombinuje analýzu leteckých snímků a venkovních šetření, která jsou doplněna laboratorní analýzou. Stav a změny jsou sledovány v trvalé síti ploch na základě kvantifikovatelných údajů. Jsou uvedena pravidla pro poskytování dat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.