Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Vplyv kvality služieb na rozvoj obce z pohľadu miestnych rezidentov
Stahlová, Vladimíra
Cílem bakalářske práce je zjistit, zda jsou obyvatelé obce Borský Svätý Jur spokojeni s kvalitou nabízených služeb, a jaké faktory ovlivňují rozvoj obce. Bude také stanovena predikce dalšího rozvoje obce. Literární přehled se zabývá teorií služeb, spotřebitelským chováním, co je to rozvoj obce, a jaké faktory ovlivňují rozvoj obce. Ve druhé části bakalářské práce je vyhodnocení dotazníkového šetření, které zjišťovalo, jaká je kvalita služeb v obci. Na základě těchto výsledků byly stanoveny hypotézy a vytvořena predikce na následující období.
Investiční záměr města Tábor
Vrbasová, Barbora ; Kubešová, Michaela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu investičního záměru města Tábor. Teoretická část se zabývá investicemi a investičním rozhodnutím. Dále jsou zde vymezeny pojmy veřejná zakázka, veřejný zadavatel a dotace. Poslední část teoretické části je věnována hospodaření města a obcí, jejich rozvoj a udržitelný rozvoj. V praktické části je charakterizováno město Tábor, popsána konkrétní investice a financování. Závěrem je zhodnocení vlivu investice na rozvoj obce.
Vztah mezi územním plánem a strategickým plánem - případová studie města Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice
Masojídková, Petra ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Bělohradský, Aleš (oponent)
Bakalářská práce se v obecné rovině zaměřuje na vztah územního a strategického plánování. V teoretické části se práce zabývá rozvojem obce a nástroji, kterými může být rozvoj dosažen. Práce označuje za dva nejdůležitější nástroje územního rozvoje na lokální úrovni územní a strategický plán. V práci jsou oba dokumenty stručně charakterizovány, jsou diskutovány jejich cíle a také odlišnosti. Samostatně jsou zdůrazněny teoretické modely vzájemných vztahů. V praktické části se bakalářská práce zabývá hodnocením vztahu územního a strategického plánu ve třech vybraných městech - Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice. Hodnocení je provedeno pomocí analýzy a komparace dokumentů dle stanovených kritérií, kterými je prověřena míra spolupráce a celkové propojení plánovacích dokumentů. Práce sleduje, jaké cíle jsou v obou dokumentech stanoveny, provázanost obsahu, proces projednávání a schvalování, časový rámec i souslednost obou dokumentů a realizaci konkrétních záměrů. Výsledkem práce je potvrzení vzájemné provázanosti dokumentů i stanovených hypotéz. Klíčová slova: územní plán; strategický plán; rozvoj obce; regionální rozvoj
Rozvojový potenciál částí obcí na příkladu města Police nad Metují
Hauschke, David ; Bednářová, Hana (vedoucí práce) ; Perlín, Radim (oponent)
V Česku je velký počet malých obcí a často se diskutuje o omezených možnostech jejich rozvoje nebo dokonce i o integraci malých obcí. Méně se však diskutuje o problémech částí obcí (měst). Tato bakalářská práce popisuje rozvojové problémy částí obcí, které jsou často podobné jako rozvojové problémy malých obcí. Hlavní hypotézou práce je, že rozvojový potenciál je výrazně ovlivněn populační velikostí. Tato hypotéza byla ověřována pomocí kvantitativní analýzy dostupných dat a vlastního pozorování v částech obce, přičemž na příkladu obce Police nad Metují byla tato hypotéza prokázána. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Rozvojový potenciál velmi malých obcí: na příkladu Domažlicka a Kralovicka
Váchalová, Hana ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Zrůbková, Pavlína (oponent)
Sídelní soustava České republiky je typická velkým počtem malých obcí. Tyto obce zastávají stejné postavení jako obce větší, vysoký počet jich však disponuje omezenými zdroji pro svůj rozvoj. Někteří autoři diskutují o možnosti jejich integrace. Tato práce se zabývá problematikou malých obcí se zaměřením na ty nejmenší z nich a poukazuje na aktivitu těchto obcí a jejich schopnost budoucí existence. klíčová slova: rozvoj obce, velmi malé obce, venkov
Optimální výběr finančních zdrojů pro realizaci stavební investice
Vránová, Petra ; Tichá, Alena (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výběrem optimálních finančních zdrojů pro realizaci stavební investice ve veřejném sektoru. V úvodu práce jsou klasifikovány investice podle různých kritérií a následně jsou popsány různé formy finančních zdrojů, které jsou využitelné pro stavební investice, včetně představení dotačních programů EU a ČR. Poté je představena organizační struktura obce se zaměřením na obecní rozpočet a proces jeho tvorby. Pro účely praktické části je představena obec Jaroměřice a Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná. V praktické části je popsána plánovaná stavební investice obce Jaroměřice a jsou navrženy a analyzovány možnosti jejího financování.
Vývoj místní samosprávy ve statutárním městě Olomouc.
Novotný, Miloslav ; Čopík, Jan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je problematika místní samosprávy. Výzkum bude zaměřen na statutární město Olomouc. Cílem práce bude charakterizovat hlavní socioekonomické ukazatele města a vyhodnotit jejich vliv na vývoj a fungování místní samosprávy. Identifikovat aktéry politického procesu v obci a analyzovat jejich vzájemné vztahy. Definovat charakter rozhodovacího procesu místní samosprávy na základě komparace výsledků komunálních voleb. Při vypracování práce bude využit výzkumný přístup, jenž se snaží zohledňovat odlišnosti v obsahu a způsobu rozhodování orgánů místní samosprávy v obcích různých velikostí. Práce bude postavena jako případová studie. Ke sběru dat budou využity zejména dvě základní techniky studium dokumentů a dotazování. Dále budou použity další standardní metodologické postupy, především komparace.
Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun)
Vlčková, Michaela ; Čopík, Jan (vedoucí práce) ; Dušan, Dušan (oponent)
Autorka si vybrala téma Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány pojmy, které souvisejí s danou problematikou komunální politiky. Například samospráva obce, orgány obce, rozvoj obce, hospodaření obce, rozpočet obce, komunální volby, volební právo a jiné. Praktická část obsahuje charakteristiku obce Vinařice u Loun z demografického a socioekonomického hlediska - dle aktuálního návrhu rozpočtu obce, porovnání rozpočtové skladby s jinou, stejně velkou obcí. Dále zde byla popsána podrobná charakteristika místní a zájmové samosprávy a poslední komunální volby do zastupitelstva obce (2014). Stěžejním cílem je definovat charakter rozhodovacího procesu místní samosprávy a porovnat hospodaření obce od roku 2000 do současnosti (2016). Diplomová práce má charakter případové studie (jak již je uvedeno v názvu práce). Ke sběru dat byla využita zejména analýza dokumentů, polostandardizované rozhovory a komparace dat.
Vývoj místní samosprávy v obci Písek
Chalupa, Daniel ; Čopík, Jan (vedoucí práce) ; Monika, Monika (oponent)
Diplomová práce se zabývá samosprávou a komunální politikou ve městě Písek. Práce je zaměřená na vývoj místní samosprávy v období po roce 1989 až po současnost. Předmětem práce je analýza místního politického systému a také jeho činnost v oblasti rozvoje obce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisí se samosprávou i obcí samotnou, jako jsou obecní samospráva, komunální volby a polemiky. Praktická část pak charakterizuje Písek z historického, demografického a socioekonomického hlediska. Dále se zaměřuje na komunální politiku v tomto městě, zabývá se místními politickými subjekty, chodem zastupitelstva a polemikami, které zde vznikají. Praktická část také zahrnuje analýzu komunálních voleb v letech 1994 až 2014 a popisuje vývoj místní samosprávy po posledních volbách v roce 2014.
Samospráva a veřejný život v obci Hostouň
Husak, Vladimír ; Čopík, Jan (vedoucí práce) ; Kobzev Kotásková, Sylvie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá samosprávou a spolkovým životem v obci Hostouň. Cílem je charakterizovat místní samosprávu, místní spolky a jejich vliv na veřejný život v obci. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí Teoretická část vymezuje základní členění veřejné správy a zakonné fungování místní samosprávy. Praktická část je se věnuje základním charakteristikám obce. Pozornost je věnována historické, kulturní, demografické a sociologické charakteristice obce. Dále jsou zde vytyčeny komunální volby a finanční charakteristiky obce. V neposlední řadě se také zabývá společenským a politickým životem v obci, ve kterém hrají velkou roli místní spolky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.