Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 235 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Vertebrogenní poruchy u matek na rodičovské dovolené a jejich prevence z pohledu ergoterapeuta
Vlasáková, Barbora ; Kuželková, Anna (vedoucí práce) ; Jelínková, Jana (oponent)
Jméno, příjmení: Barbora Vlasáková Vedoucí práce: Mgr. Anna Kuželková Konzultant práce: MUDr. Karla Kotková, Bc. Patrik Grosman Title: Vertebrogenic disorders in mothers on parental leave and their prevention from the perspective of an occupational therapist Abstract: This thesis deals with the issue of vertebrogenic disorders in mothers on parental leave in the Czech Republic. The topic is treated from the perspective of an occupational therapist. It is a research type of work with a predominance of quantitative research. The main aim was to find out whether mothers on parental leave suffer from vertebrogenic difficulties, what is the nature of these difficulties, what may contribute to their occurrence and how vertebrogenic difficulties can be prevented. The output is educational material that covers ergonomics in carrying out the normal daily activities that are part of childcare. In the theoretical part of the thesis, search strategies were used to search Czech and foreign bibliographic sources. The theoretical part focuses on vertebrogenic diseases, ergonomics, occupational therapy intervention, parenting and child care. The practical part describes the research methodology and the results of the questionnaire survey. The questionnaire aimed to map the issue in a sample of the population in...
Specifika mateřství a péče o dítě s těžkým kombinovaným postižením se zaměřením na vnímání normativního diskurzu mateřství a vývoje dítěte pečující matkou
Nováková, Viktorie ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Rutová, Simona (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na téma mateřství a péče o dítě s těžkým kombinovaným postižením. Konkrétně se zabývá normativními diskurzy, které toto téma obklopují, a jejich vlivem na pečující matky. Práce analyzuje jak (či zda vůbec) pečující matky vnímají společenská normativní očekávání ohledně mateřství a jakými způsoby se v jejich praktikách projevují. Dále se zaměřuje také na způsoby vnímání postižení pečujícími matkami v kontextu společenských normativních očekávání týkajících se vývoje dítěte a celkově podoby a chování jedince. V neposlední řadě se práce soustředí také na specifické aspekty mateřství a péče o dítě s postižením, které samy pečující matky identifikují jako nejzásadnější. Cílem práce je tak prostřednictvím analýzy výpovědí poskytnutých matkami pečujícími o děti s těžkým kombinovaným postižením přiblížit, jaký vliv a dopady mají normativní představy a očekávání společnosti na praktikování mateřství, péči a výchovu dítěte, vnímání postižení i život žen jako takový. Součástí práce je také zkoumání konkrétních specifik péče o dítě s postižením a jejich implikací pro život pečujících matek. Zjištění vycházejí z tematické analýzy okódovaných dat získaných z šesti hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s matkami pečujícími o dítě s těžkým kombinovaným postižením. Analytická část...
Určování otcovství v české a francouzské právní úpravě
Hlavinková, Barbora ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Určování otcovství v české a francouzské právní úpravě Tématem diplomové práce je určování otcovství a popírání otcovství v českém a francouzském právním řádu. Cílem práce je především porovnat jednotlivé aspekty zjišťování otcovství v obou právních řádech, představit základní koncepci i zákonem předvídaná specifika právních úprav, poukázat na případné mezery v dané právní úpravě a rozebrat vybrané skutkové situace a problémy s touto problematikou související. Diplomová práce je systematicky členěna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem právních pravidel obou právních řádů, a to od dob práva římského až po současnost. Rovněž je zde nastíněn vývoj metod zjišťování otcovství. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku určování otcovství, která je založena na systému právních domněnek. Kromě představení jednotlivých právních domněnek a jejich úpravy v daném právním řádu se tato kapitola zaměřuje na odlišnosti českého a francouzského právního řádu a poukazuje na specifické skutkové situace, které jsou v daném právním řádu upraveny nedostatečně, popřípadě nejsou upraveny vůbec. Cílem třetí kapitoly je systematicky představit problematiku popírání otcovství v obou právních řádech, zejména pak představit její nedostatky. Čtvrtá kapitola se zabývá vybranými problémy. Některé z...
Prožít
Strohnerová, Tereza ; Stibitz, Bibiana (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Prostor pro zrození nového života, který poskytuje ženě a její rodině kontinuální péči v intimním a bezpečném prostředí. Takový by mohl být první porodní dům v českém prostředí. V zahraničí léty a studiemi prověřený koncept péče, který má žena možnost zvolit jako jednu z variant místa k porodu. V diplomové práci pomocí modelové situace vzniká porodní dům na venkově. V klidném a rodinném prostředí v návaznosti na Krnovskou porodnici.
Výchova bez poražených pohledem rodičů
VACUŠKOVÁ, Simona
Bakalářská práce se zabývá Výchovou bez poražených očima matek, které prošly stejnojmenným kurzem. Za hlavní cíl si klade zmapovat využití poznatků a dovedností nabytých účastníky v kurzech Výchovy bez poražených (P.E.T.) v ČR. Teoretická část se zaměřuje na výchovu, její cíle, výchovné prostředky a výchovné styly. Jsou popsány ideály a trendy současného rodičovství v ČR. Pozornost je věnována Výchově bez poražených, jsou uvedeny kořeny přístupu, nastíněna jeho historie a vysvětleny jeho základní principy. V praktické části je popsán realizovaný kvalitativní výzkum. Výzkumný soubor byl sestaven formou dobrovolného výběru s dvěma předem danými kritérii, aby respondent byl rodičem a absolventem kurzu Výchova bez poražených (P.E.T.) v ČR. Přihlásily se čtyři matky, se kterými byly provedeny rozhovory počínající hloubkovou otázkou: "Co vám přinesla výchova bez poražených?" Výsledky jsou prezentovány v jednotlivých případových studiích a následně společnou analýzou jednotlivých rozhovorů. Z výsledků vyplývá, že matky považují kurz Výchova bez poražených (P.E.T.) za univerzálně využitelný. Jako jeho přínosy pro sebe a své rodičovství zmiňují práci s chybou - její normalizaci a následné změny ve svém prožívání (méně obviňování, více sebejistoty, zklidnění), přechod od ideálního obrazu matky k reálné představě rodičovské role, získání nového náhledu, zvědomení vlastních potřeb, zlepšení komunikace s dětmi skrze aktivní naslouchání, objektivní popis situace, sdělování svých emocí a vymezování vlastních potřeb prostřednictvím Já-výroku. Přístup se pozitivně odráží také v partnerské komunikaci. Respondentky kvitují také modelové situace v kurzu, sdílení mezi účastníky a nově nabytá přátelství.
Plán pedagogické podpory u předčasně narozených dětí dle aplikace WELCOME IDEA app
Malá, Kateřina ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na oblast diagnostiky u dětí předškolního věku v mateřské škole v Královéhradeckém kraji. Hlavním cílem této diplomové práce je nastavení plánu pedagogické podpory, prvního stupně podpůrného opatření dle aplikace WELCOME IDEA u dětí předčasně narozených. Dalším cílem je praktická ukázka způsobu práce s plánem pedagogické podpory podle aplikace WELCOME IDEA, analyzování jeho možností a limitů. V neposlední řadě je cílem podtrhnout potřebu diagnostiky u předškolních dětí jako nástroj pro vhodně nastavený plán pedagogické podpory, který je nejen pro pedagogy prostředkem pro vytvoření optimálních možností vzdělávání dětí. Diplomová práce má dvě části. V teoretické části se setkáváme s pojmy rodina a rodičovství, psychické potřeby rodičů předčasně narozených dětí, ontogeneze předčasně narozeného dítěte, psychomotorika, komunikace a socializace u dětí předškolního věku. Součástí diplomové práce je také metodologie k výzkumnému šetření. Praktická část je tvořená ukázkou práce s aplikací WELCOME IDEA, nastavení jednotlivých plánů pedagogické podpory u vybraných objektů šetření. Naplnění cílů bylo tvořeno metodou rozhovorů, pozorováním a diagnostikou dle aplikace WELCOME IDEA, na základě které byl nastavený plán pedagogické podpory, jakožto podpůrné opatření prvního stupně, který...
Rodičovství v lesbických rodinách
Bláhová, Kateřina ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Hyánková, Tereza (oponent)
Bakalářská práce se zabývá homoparentalitou v lesbických párech a jejím procesem. V České republice je možné pro stejnopohlavní páry uzavřít registrované partnerství, nemají však možnost společně zakládat rodiny s dětmi se stejným právním zaštítěním jako páry heterosexuální. Naopak pro ně neexistuje žádná právní úprava, takže ač není homoparentalita explicitně zakázána, stát a společnost neprojevují základní míru přijetí pro tuto alternativní rodinnou formu. To staví lesbické páry do jedinečných okolností, s nimiž se v rámci cesty k rodičovství i během něj potýkají. Cílem práce je zanalyzovat současnou situaci lesbických rodin v České republice za pomoci dostupné literatury a jiných zdrojů. Práce se zabývá otázkami vnímání homosexuality a homoparentality v české společnosti, způsoby získání dítěte do péče a které jsou v dostupné, a jaké doprovodné problémy lesbické páry řeší na své cestě k rodičovství. KLÍČOVÁ SLOVA LGBT, rodičovství, lesbické páry, asistovaná reprodukce, adopce
Prožívání rodičovství v zemích globálního Jihu: Exploratorní výzkum každodenních zkušeností
Kahleová, Diana ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Medová, Nikola (oponent)
Diplomová práce se zabývá každodenním prožíváním rodičovství v kontextu zemí globálního Jihu. Cílem studie je poukázat na praktiky a zkušenosti konkrétních rodičů a zjistit, jaké faktory mají v daném prostoru vliv na vzájemné rozdílnosti. Práce je mimo jiné inspirována perspektivami geografie každodennosti a feministické geografie a snaží se reflektovat nerovnosti vzhledem ke zkoumaným tématům. Fenomén prožívání rodičovství je zkoumán skrze čtyři témata: dělba péče o děti, krmení dětí, přebalování dětí a mobilita rodiči s dětmi a v rámci jejich diskuze akcentuje roli prostoru. Výzkum je zaměřen na rodiče kojenců a batolat, tedy na první tři roky rodičovství. Sběr dat byl proveden skrze polostrukturované rozhovory dohromady s 23 rodiči se zkušenostmi s rodičovstvím v podmínkách celkem 15 asijských, afrických a latinskoamerických zemí. Studie má explorativní charakter a analyticky sleduje metodologické principy zakotvené teorie. Vzájemným porovnáváním poznatků vyplývajících z rozhovorů a také srovnáním s kontextem "rozvinutých" zemí (vztaženo zejména k Česku) jsou odhalovány faktory ovlivňující prožívání rodičovství v kontextu globálního Jihu a poukazuje na některé faktory, které jsou pro region globálního Jihu specifické. Vztahy mezi jednotlivými faktory a tématy práce jsou nastíněny ve vytvořeném...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 235 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.