Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role médií jako informačního zdroje rodičů na mateřské a rodičovské dovolené
Caithamlová, Kateřina ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Výzkumná diplomová práce se zaměřuje na to, jakou roli média hrají v životech rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a jaké potřeby prostřednictvím jejich využívání uspokojují. Vychází přitom z přístupu užití a gratifikace a zejména z typologie mediálně-osobních interakcí vymezených Denisem McQuailem. Cílem práce je pomocí dvaceti rozhovorů s matkami a otci pobývajícími v domácnosti s dítětem či dětmi zjistit, za jakým účelem jsou média touto specifickou skupinou používána. Práce zahrnuje teoretické ukotvení přístupu užití a gratifikace v souvislosti s jeho historickým vývojem během 20. století, ale zaměřuje se i na jeho pojetí v současné době po rozšíření nových médií. Teoretická část práce se dále věnuje charakteristice mateřské a rodičovské dovolené, přičemž se snaží identifikovat každodenní činnosti spojené s tímto obdobím a jeho pozitivní i negativní aspekty. Metodologická část popisuje oblast kvalitativního výzkumu a s ním související postupy včetně volby metody sběru dat, již představuje polostrukturovaný rozhovor, a charakteristiky výzkumného vzorku. Analytická část interpretuje poznatky vyplývající z dat získaných prostřednictvím rozhovorů s respondenty. Diskuse a závěr práce se věnují zodpovězení výzkumných otázek a shrnutí výsledků výzkumu.
Pracovněprávní postavení osob pečujících o dítě
Havlová, Eliška ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Pracovněprávní postavení osob pečujících o dítě Abstrakt Obsahem práce je pracovněprávní postavení osob pečujících o dítě. Jedná se o téma, které se dotýká většiny osob, především žen a zároveň jde o téma velmi aktuální s vysokou společenskou důležitostí. Rodičovství a péče o dítě mají značný vliv na pracovní život zaměstnance, kdy postavení těchto osob v rámci pracovního práva je značně ztíženo a jejich ochrana je proto v této oblasti zcela nezbytná. Práce komplexním způsobem pojednává o jednotlivých oblastech pracovního práva, které jsou péčí o dítě ovlivněny. Zabývá se postupně všemi fázemi péče o dítě, podle kterých je práce systematicky rozdělena do pěti kapitol. První kapitola analyzuje aktuální právní úpravu dané oblasti v České republice, na mezinárodní úrovni či na úrovni Evropské unie. Druhá kapitola je věnována pracovním podmínkám žen v těhotenství, třetí se poté zabývá obdobím po porodu, tedy mateřstvím, institutem mateřské dovolené a tomu odpovídajícímu finančnímu zabezpečení práva sociálního zabezpečení. Zohledněno je i postavení otce a jeho nároky při narození dítěte. Čtvrtá kapitola pojednává o rodičovské dovolené spolu s rodičovským příspěvkem. Závěrečná kapitola pojednává o sladění výkonu práce a péče o dítě a o institutech, které tuto harmonizaci ovlivňují, zejména tedy atypické formy...
Zkrácené úvazky jako determinant zaměstnanosti rizikových skupin
Musil, Jan
Cílem této práce je objasnění vzájemného vztahu mezi mírou zaměstnanosti a po-dílem využívání zkrácených úvazků u konkrétních rizikových skupin. Data jsem zpracovával z databáze Eurostatu. Byly stanoveny hypotézy o existenci, či neexistenci vzájemného vztahu těchto proměnných. Na základě koeficientu korelace, regresní analýzy a grafického znázornění dat byl zjištěn vzájemný vztah u rodičů starajících se o nezletilé děti a také u starších osob. Hlavním zjištěním je, že vyšší využití zkrácených úvazků má pozitivní vliv na zaměstnanost u skupiny rodičů pečujících o děti a také ve skupině starších osob.
Užívání tištěných a online médií mezi ženami a muži na mateřské nebo rodičovské dovolené
Řehořová, Lidmila ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá úlohou médií v životě "mladých" rodičů. Teoretická část přestavuje aktuální trendy v přístupu k tištěným a online médiím u vybrané cílové skupiny, a tou jsou ženy a muži na mateřské a rodičovské dovolené. Stěžejní otázkou je, jakým způsobem přistupuje konkrétní skupina lidí k mediálním obsahům. Změnil se subjektivně jejich vztah k médiím v této nové životní roli? Výzkumnou metodou jsou kvalitativní rozhovory s celkem deseti respondenty (sedm žen a tři muži). Analýza rozhovorů vychází z postupů zakotvené teorie - nejprve na úrovni otevřeného kódování, následně axiálního kódování. Na závěr práce jsou shrnuty vyzkoumané poznatky mimo jiné o skutečnosti, zda nebo do jaké míry si dotazovaní uvědomují změny ve vztahu k médiím v důsledku rodičovství.
Kvalita života matek na mateřské a rodičovské dovolené
Beňová, Vladimíra ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Diplomová práce s tématem "Kvalita života matek na mateřské a rodičovské dovolené" pojednává o matkách a jejich spokojeností s touto rolí. Zabývá se definicí kvality života a jeho významem. Dále také obsahuje kapitoly týkající se těhotenství, rodičovství, významu rodin a potřeb matek. Vysvětluje pojmy mateřská dovolená a rodičovská dovolená. Cílem práce je zjištění, do jaké míry jsou ženy na mateřské / rodičovské dovolené spokojeny, a které faktory k tomu dopomáhají. Pro praktickou část byl zvolen kvantitativní výzkum, s technikou dotazníkového šetření.
Rituály spojené s konzumací alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze
Hunalová, Lucie ; Richterová-Těmínová, Martina (vedoucí práce) ; Kuda, Aleš (oponent)
Východiska: Zneužívání alkoholu u žen představuje závažný společenský a sociální problém. Odborná literatura a výzkumy se shodují na faktu, že mateřství je pro vznik alkoholové závislosti rizikovým faktorem. Ženy na rodičovské dovolené lze považovat za skupinu ohroženou návykovým chováním. Cíl a výzkumné otázky: Cílem práce je zjistit, jaké pijácké zvyky a rituály existují mezi uživatelkami alkoholu z řad žen na rodičovské dovolené v Praze a jaký mají pro tyto uživatelky význam. Byly stanoveny následující výzkumné otázky: 1) Existují v souvislosti s užíváním alkoholu nějaké charakteristické činnosti, chování nebo prožívání, které se opakují a mají tak rituální aspekt? 2) Jaké pijácké rituály se u žen na rodičovské dovolené objevují? 3) Jaký význam mají tyto rituály pro samotné uživatelky? Metody: Pro výzkum byl zvolen kvalitativní přístup. Data byla shromážděna metodou semistrukturovaných rozhovorů. Výběrový soubor byl tvořen metodou nepravděpodobnostního záměrného výběru. Konkrétně byla použita metoda výběru nabalováním, tzv. snowball, čili sněhová koule. Výzkumu se zúčastnilo 25 respondentek. Výsledky: U výzkumného souboru bylo možno vysledovat určité stereotypy, které provází pití alkoholu. Jde o opakující se situace a strategie. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že nejvíce je užívání spojeno s...
Pracovněprávní postavení ženy na mateřské a rodičovské dovolené
Hejzlarová, Anna ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Pracovněprávní postavení ženy na mateřské a rodičovské dovolené Abstrakt Rigorózní práce je rozdělena do čtyř částí, první se zabývá právní úpravou mateřské dovolené, druhá právní úpravou rodičovské dovolené, třetí část je věnována právní úpravě dovolené v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou a poslední část pojednává o skončení pracovního poměru se zaměstnankyní na mateřské a rodičovské dovolené. Obsahem rigorózní práce je deskripce současné české pracovněprávní úpravy mateřské a rodičovské dovolené dopadající na zaměstnankyni v pracovním poměru, a utvářející tak její postavení při jejich čerpání, případně v přímé souvislosti s jejich čerpáním. Současně je obsahem také analýza této úpravy a její případná komparace s některými zahraničními právními řády. Pracovněprávní postavení ženy na mateřské a rodičovské dovolené je v práci analyzováno a hodnoceno zejména s ohledem na požadavky vyplývající z práva Evropské unie, klíčovou českou i evropskou judikaturu a na co nejoptimálnější nastavení právní úpravy s ohledem na obě funkce pracovního práva - organizační a ochrannou. Při úvahách nad optimálním nastavením právní úpravy je pamatováno i na klíčovou a aktuální potřebu lepších možností sladění pracovního a rodinného života. Tato problematika jako taková však pro svou komplexnost není předmětem...
Do family policies really affect fertility levels?
Jiráková, Zuzana ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Votápková, Jana (oponent)
Jedním z hlavních cílů rodinné politiky v zemích s nízkou porodností je motivovat obyvatele k tomu, aby měli více dětí. Dosavadní vyzkum ale neprokázal, zda jsou tyto reformy opravdu efektivní. V této práci analyzujeme dvě reformy, které proběhly v České republice v letech 1995 a 2008, které upravily délku pobírání rodičovského příspěvku. S pomocí dat z vybraných evropských zemí OECD a za užití metody syntetické kontroly sestavíme syntetickou reprezentaci České republiky, která nám poskytuje představu o tom, jak by se porodnost vyvíjela, kdyby k intervencím nedošlo. U ani jedné z reform jsme nenalezli dostatečně velký efekt, který by indikoval, že intervence ovlivnily úroveň porodnosti v České republice. Navíc pozorujeme změnu trendu porodnosti asi 2 roky před reformou, což naznačuje, že tyto reformy byly spíše reakcí na změny míry porodnosti než jejich důvodem. Klasifikace J13, J17, J11, J12, E61, E65, F68 Klíčová slova porodnost, rodinná politika, metoda syntetické kontroly, rodičovský příspěvek, rodičovská dovolená E-mail autora 31609261@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce barbara.pertold-gebicka@fsv.cuni.cz
Srovnání kvality života matek s dětmi do 4 let s ohledem na délku čerpání z rodičovské dovolené
Hronová, Karla ; Palánová, Tereza (vedoucí práce) ; Kaňák, Jan (oponent)
Práce se zabývá srovnáním kvality života matek s ohledem na jejich návrat do zaměstnání v různých fázích průběhu rodičovské dovolené. Práce se snaží poukázat na klady a zápory vnímání matek ideální doby na zpětný nástup do práce či věnování se výchovy dětí po co nejdelší dobu. Srovnání tradičních hodnot v otázkách rodiny oproti moderním hodnotám vnímajícím kariéru a finance jako hlavní zdroj pro zabezpečení rodiny a celkový dopad na sociální vnímání kvality života žen na rodičovské dovolené.
Stres matek na rodičovské dovolené z návratu do zaměstnání
PODROUŽKOVÁ, Nikola
Cílem práce je popsat faktory ovlivňující stres matek na rodičovské dovolené z návratu do zaměstnání. S návazností na uvedený cíl byla stanovena výzkumná otázka: Jaké sociodemografické faktory ovlivňují stres matek na rodičovské dovolené z návratu do zaměstnání? Na základě výzkumné otázky byly stanoveny následující hypotézy: H1: Matky, které mají nižší dosažené vzdělání, jsou stresovány více než matky s vyšším dosaženým vzděláním. H2: Matky, které žijí na vesnici, jsou stresovány více než matky žijící ve městě. H3: Mladší matky na rodičovské dovolené jsou stresovány z návratu do zaměstnání více než starší matky na rodičovské dovolené. Pro dosažení cíle byla vybrána strategie kvantitativního výzkumu. Výzkum byl realizován pomocí metody dotazování prostřednictvím standardizovaného dotazníku, který se skládal z vlastních otázek a České verze Škály vnímaného stresu. Dotazník byl zveřejněn pouze v elektronické podobě na internetových stránkách, kde se ženy na rodičovské dovolené sdružují. Výzkumný soubor celkem tvořilo 714 matek na rodičovské dovolené, které žijí na Vlašimsku. Analýza dat byla vyhodnocena pomocí popisné statistiky v programu MS Excel. Následné testování hypotéz bylo provedeno ve statistickém programu SPSS Statistics. Výzkum ukazuje, že u první hypotézy je výsledkem slabá korelace. Hypotéza je tedy podpořena. Matky, které mají nižší dosažené vzdělání, jsou stresovány více než matky s vyšším dosaženým vzděláním. U druhé hypotézy byl pro vyhodnocení využit t-test pro dva nezávislé výběry. Z výsledků je patrné, že zde není statisticky významný vztah. V poslední - třetí - hypotéze byly testovány dvě proměnné a výsledek ukázal, že zde není statistiky významný vztah. Výstupy z výzkumu by mohly přispět k většímu porozumění matkám na rodičovské dovolené, které se stresují z návratu do zaměstnání. Ženy by se měly naučit více se orientovat v možnostech, které mají, a zaměstnavatelé přizpůsobit pracovní podmínky a umožnit práci matkám na rodičovské dovolené alespoň na částečný úvazek, aby byl jejich nástup do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené snazší. Přínosem by také mohla být zpětná vazba pro úřady práce, které tyto matky registrují, případně pro samotné respondentky či pro další subjekty zabývající se Zákonem o státní sociální podpoře a Zákoníkem práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.