Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Integrating Planning and Scheduling
Dvořák, Filip
Název práce: Integrace plánování a rozvrhování Autor: Mgr. Filip Dvořák Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., KTIML MFF UK Abstrakt: Hlavním tématem práce je navržení a vývoj plánovacího systému FAPE, který integruje explicitní reprezentaci času, rozhodování s diskrétními zdroji a rezervoáry, a hierarchické dekompozice. FAPE je první plánovací systém, který akceptuje jazyk ANML a podporuje většinu jeho hlavních vlastností. V práci se zabýváme různými aspekty integrace zmíněných konceptů, také navrhneme novou techniku pro reformulaci plánovacích problémů do reprezentace pomocí stavových proměnných a identifikujeme přechod výkonosti mezi používaním řídkých a minimálních časových sítí. FAPE dále rozšíříme o schopnosti konání a exper- imentálně vyhodnotíme výkonnost a výhody jeho vysoké expresivity. Na závěr předvedeme FAPE jako systém, který umí plánovat i konat v experimentech v realném světě, kdy FAPE ovládá robota PR2. Klíčová slova: plánování, rozvrhování, temporální podmínky, HTN, robotika
Využití edukačně robotických sad ve vzdělávacím procesu na základních a středních školách
Tocháček, Daniel
Práce je orientována do sféry implementace vzdělávacích technologií do výukového procesu. Konkrétně se zaměřuje na využití specifických didaktických prostředků - edukačně robotických sad - při výuce na základních a středních školách. Předmětné problematice se práce věnuje jak v rovině teoretické, když se zabývá oblastmi robotiky, edukační robotiky, konstruktivismu a konstrukcionismu, tak v rovině praktické prostřednictvím podrobné charakteristiky dostupných materiálních prostředků a metodiky jejich využití při vzdělávání. Oba pohledy na danou problematiku reflektuje formální uspořádání práce na teoretickou a praktickou část. Část teoretická se opírá především o informační zdroje a primární a sekundární prameny, které byly podrobeny důkladnější analýze. Praktická část práce vychází z realizovaných výukových aktivit autora práce s konkrétními materiálními nástroji využívanými v rámci průběžně konaných edukačně robotických projektů a kurzů, jakož i z aplikace empirických kvalitativních metod, zejména modelové experimentální výuky a dlouhodobějšího ověřování metodiky a výukových strategií edukační robotiky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mathematical modelling of walking robots
Kiša, Daniel ; Opluštil, Zdeněk (oponent) ; Tomášek, Petr (vedoucí práce)
This master's thesis deals with mathematical models of walking robots. Two such models are introduced. The rimless wheel, a passive precursor for other models, is studied analytically in detail. The compass gait biped model is analysed and simulated numerically in the Python programming language. A method for finding the conditions for passive gait of the biped is also implemented.
ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot
Machala, Jan ; Lacko, Branislav (oponent) ; Lang, Stanislav (vedoucí práce)
Cílem této závěrečné práce je vytvořit vzorový řídící program na PLC vykonávající sekvenci pohybů robotu a následné nasazení na reálném robotu IRB 120. Pro komunikaci mezi robotem a PLC byl využit program vytvořený v prostředí Microsoft Visual Studio. V úvodu práce je stručně popsána historie robotiky a rozdělení robotů. V dalších kapitolách jsou popsány společnosti ABB Group a B&R Automation a jejich produkty se zaměřením na řídící systémy. Následující kapitoly popisují řešení zadané laboratorní úlohy a stručně vysvětlují nastavení jednotlivých programů. Příloha práce obsahuje video funkčního projektu na reálném robotu.
Návrh koncového efektoru robotu
Stoszek, Šimon ; Hůlka, Tomáš (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaobírá tématikou robotických koncových efektorů, konkrétně manipulačními koncovými efektory a přináší jejich základní přehled. Cílem této práce je návrh, konstrukce a programování tříprstého manipulačního koncového efektoru. Koncový efektor je navržen s využitím stavebnice ROBOTIS Premium, především servomotorů Dynamixel, senzoriky a dílů Bioloid, a dílů vyrobených pomocí aditivní technologie 3D tisku. Toto tříprsté chapadlo je možné používat ve dvou konfiguracích: centrické pro uchopování sférických předmětů a paralelní pro uchopování cylindrických předmětů. Funkce tohoto koncového efektoru byla úspěšně experimentálně ověřena. Hlavními benefity tohoto chapadla je schopnost přizpůsobit se tvaru a velikosti uchopovaného předmětu a samostatně zahájit jeho úchop.
Kolaborativní roboty ve strojírenském průmyslu
Sláma, Martin ; Vetiška, Jan (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na oblast kolaborativní robotiky. V první řadě jsou popsané kolaborativní roboty a jejich specifikace. Dále jsou představeny nejznámější kolaborativní roboty na trhu a jejich parametry. V další kapitole jsou uvedeny příklady úspěšných aplikací. Na závěr je popsána bezpečnost a programování kolaborativních robotů.
Robot Development Platform
Lörinc, Marek ; Žák, Marek (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
This thesis deals with the design and creation of a development platform for a robot designed especially for beginners. For this purpose is used the microcontroller AVR ATmega32 for which is designed and manufactured circuit board. It also deals with creating a robot on this platform, which contains the most used components in robotics. This robot will provide beginners all the necessary information to build their own robot. The last part of the thesis is the design and creation of the application, which will serve to control the robot and obtain the necessary information from the robot via Bluetooth. The application is designed to everyone could use it to control their robot.
Výukový tutorial pro použití Arduina v robotice
Beran, Jan ; Veigend, Petr (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření výukového tutoriálu pro využití Arduina v robotice za použití robota Trilobot. Tutoriál si klade za cíl být zaměřený na cílovou skupinu studentů ZŠ a výše se zájmem o robotiku a mikrokontrolery, ovšem bez pokročilých znalostí jejich fungování. V teoretické části budou shrnuty současné tutoriály pro platformu Arduino a podobné, spolu s návrhem přestavby robota Trilobot a návrhem tutoriálu. V praktické části bude realizováno jak vytvoření samotného robota, tak i příprava slajdů jak v českém, tak anglickém jazyce a zdrojových kódů k tutoriálu a provedení testování.
Rámcování Průmyslu 4.0 v českých médiích v letech 2013-2018
El Bournová, Hana ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
1 Anotace Průmysl 4.0 -⁠ tzv. "čtvrtá průmyslová revoluce" -⁠ spočívající v digitalizaci a automatizaci průmyslu je v českých médiích relativně novým tématem. Ne až tak novým tématem je digitalizace obecně, což je proces zavádění digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života společnosti. Argumenty optimistů i kritiků digitálního pokroku se časem stabilizovaly ve dvou antagonistických paradigmatech, přičemž obě skupiny argumentů "prosakují" do mediálního diskurzu. V práci budou zkoumány hlavně tyto dva směry, ale rovněž bude zohledněn neutrální přístup, který neprotežuje ani jeden z extrémních protipólů. Práce bude zkoumat rámcování tématu a shodu mezi mediální prezentací a akademickou literaturou. Účastníky akademické debaty na téma digitální věk můžeme najít mimo jiné mezi teoretiky digitálních médií. Lze je v zásadě rozdělit do dvou hlavních táborů. Optimisté (Negroponte, Jenkins, Mařík) v principu vyzdvihují nové možnosti, které digitalizace přináší, naopak kritikové (McChesney, Spitzer, Morozov) poukazují na to, že digitální pokrok je nebezpečný. Na jedné straně dochází k protežování digitálního pokroku a zavádění robotizace, na druhé straně však akademici varují před úpadkem společnosti a negativní stránkou digitálního věku. V práci proto půjde o to porovnat tyto argumenty s rámci...
Robotic Tracking of a Person using Neural Networks
Zakarovský, Matúš ; Lázna, Tomáš (oponent) ; Žalud, Luděk (vedoucí práce)
The main goal of this thesis was to create a software solution based on a neural network to enable detection of a person and its subsequent following. This was achieved via completion of the points of the assignment. First, a hardware solution and used libraries and application programming interfaces were described as well as the robotic platform supplied by the Robotics and AI group of BUT Department of Control and Instrumentation upon which the robot was built on. Next, a research of various neural networks used for person detection was conducted. Four detectors were described in detail. Some of them were tested on either a PC or a NVIDIA Jetson Nano computer. Afterwards, a software solution consisting of five programs was created to achieve goals such as, detection of the person using ped-100 neural network, real-world position with reference to the robot estimation using monocular camera and robot control to successfully follow a target. The output of this thesis is a robotic platform able to detect and follow a person that can be used in a real-world applications.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.