Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 164 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika osob s pedofilní orientací v edukačním prostředí
KREJČÍ, Daniel
Bakalářská práce si klade za cíl zjistit na základě recepce relevantní literatury významné charakteristiky pedofilní orientace. Na základě těchto charakteristik pak vyspecifikovat a konkretizovat rizika pro práci v edukačním prostředí.
Rizika spojená s nákupem nemovitosti
DERKOVÁ, Kamila
Bakalářská práce se zaměřuje na proces nákupu nemovitosti a rizika s ním spojená. V práci jsou nadto popsány úkony dotčených osob a institucí, způsob oceňování nemovitostí založený na tržním principu, stejně jako možnosti financování jejich nákupu. Práce taktéž analyzuje trh s nemovitostmi v Českých Budějovicích a pojmenovává rizika plynoucí z nabytí nemovitosti pořízené ve vybrané městské lokalitě. V závěru jsou navrhnuty způsoby eliminace pojmenovaných rizik.
Risks of Developer's Projects
Fujačková, Hedvika ; Cupal, Martin (oponent) ; Martincová, Jana Victoria (vedoucí práce)
This diploma thesis focuses on possible risks of developer projects. In the first part is made a literary research on the developer project and its phases. The second part summarizes the issue of project funding and describes the subjects involved in it. It also deals with the bank's approach to project funding and project insurance. In further part are shown the risks that can be encountered in developer projects. The last part deals with the analysis of the real estate market in Brno, with attention being paid to the construction of developer projects of family houses in this town. The practical part focuses on the analysis of potential risks of specific developer projects implemented in Brno at present as well as the comparison of projects.
Analýza rizik spojených s užíváním doplňků stravy pacienty v preoperativním období
Faltysová, Anna ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociální a klinické farmacie Autor Anna Faltysová Vedoucí PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Konzultant PharmDr. Julie Zubrová Název diplomové práce Analýza rizik spojených s užíváním doplňků stravy pacienty v preoperativním období Cíle: Diplomová práce se zabývá problematikou užívání doplňků stravy pacienty v preoperativním období. Cílem této práce je zhodnocení prevalence užívaní doplňků stravy pacienty před operací. Dalším cílem je poukázat na možná rizika, která by potenciálně mohla ohrozit pacienta při současném neracionálním užívání doplňků stravy před lékařským zákrokem (interakce s doplňky stravy, nežádoucí účinky doplňků stravy). Metodika: Pro získání dat bylo provedeno dotazníkové šetření, které probíhalo v období 9.5.2017 - 30.6.2018 na 9 odděleních Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Celkem bylo osloveno 332 pacientů v preoperativním období a bylo analyzováno 257 vyplněných dotazníků. Výsledky: Z výsledků studie vyplývá prevalence užívání doplňků stravy u pacientů v preoperativním období, která činí 42 %. Bylo vyhodnoceno, že většina pacientů neinformuje své lékaře ohledně doplňků stravy, které užívají. Jelikož někteří pacienti užívali doplňky stravy s potenciálem interakcí (česnek, echinacea, ginkgo, kozlík,...
Vztah rodiny a školy: případ dítěte mezi institucemi v konfliktu
Machová, Natálie ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Smetáčková, Irena (oponent)
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zmapovat oblast spolupráce a komunikace mezi rodiči žáka a školou v konfliktní situaci. Zároveň práce zkoumá dopady, které tato situace má na optimální vývoj dítěte, jež se dlouhodobě nachází mezi dvěma institucemi v konfliktu. Teoretická část je věnována představení základních funkcí rodiny a školy, dále se zabývá jejich vzájemnými vztahy a formami kontaktu obou institucí. Představuje také způsoby spolupráce rodičů a školy a z nich vyplývající možná rizika a konflikty. Teoretický rámec práce vymezuje pozici dítěte na počátku povinné školní docházky a jeho vývojové úkoly v období mladšího školního věku. Těžištěm této práce je její empirická část, realizovaná v rámci kvalitativního metodologického přístupu. Jedná se o případovou studii žáka, která si kladla za cíl najít a popsat kritická místa konfliktu, ve kterých se nacházela škola a rodina jako instituce a dítě stojící mezi nimi. Za pomocí důkladné analýzy dokumentů, polostrukturovaných rozhovorů a pozorování byl do hloubky prozkoumán problematický vztah konkrétní rodiny a školy a současně byly retrospektivně zmapovány důsledky tohoto vztahu na vývoj dítěte. Výsledky výzkumného šetření naznačují, že neefektivní spolupráce a nekonstruktivní řešení problémů mezi rodinou a školou mají enormní vliv na...
Nástroj pro správu a vizualizaci rizik v managementu projektů
Přibylová, Kateřina ; Trchalík, Roman (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik a vysvětluje jeho důležitost v rámci projektového managementu v oblasti IT. Postupně popisuje všechny fáze životního cyklu řízení rizik, a také metody a postupy používané během těchto fází. Dále se práce zaměřuje na rozhodovací analýzu, konkrétně na metody rozhodovacích stromů a simulace Monte Carlo. Následující část obsahuje vypracovaný návrh systému pro správu a vizualizaci rizik, na základě kterého byl zhotoven prototyp. Výsledná aplikace byla naprogramována v PHP frameworku Laravel. Implementací a testováním aplikace se zabývá další část této práce. Na závěr je uvedeno zhodnocení, kde jsou diskutována další možná rozšíření výsledné aplikace.
Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu
Zelinka, Petr ; Plášek, Josef (oponent) ; Apeltauer, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik vázaná na úroveň kvality pěší dopravy, stanovení docházkových dob, porovnání mezi různými variantami a návštěvnostmi.
Posouzení informačního systému a návrh změn
Socha, Duncan ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
V diplomové práci se zabývám problematikou informačního systému u vybrané společnosti. V první části diplomové práce popisuji teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky. Ve druhé části jsou vypracovány analýzy, na základě kterých posoudím současný stav podniku a informačního systému. Cílem práce je navrhnout změny, které povedou k efektivnímu využívání informačního systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 164 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.