Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti
Šafařík, Pavel ; Zahradník, Ondřej (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Tato práce se soustředí na řízení rizik ve společnosti, která rozvíjí svoje aktivity prostřednictvím online marketingu. Literární rešerše definuje důležité termíny, které korespondují s danou tématikou. Zejména jde o identifikaci, analýzu a následné metody eliminaci dopadu rizik. V analytické části jsou identifikovaná možná rizika společnosti, která byla zjištěna prostřednictvím vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Za pomocí získaných poznatků z praktické části jsou navrženy doporučená na eliminaci rizik.
Průběh zakázky v podniku
Račková, Kateřina ; Caletková, Iveta (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
V této diplomové práci bude řešena problematika, která může nastat v průběhu zakázky ve společnosti MORAVSKOLESZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. V první části budou vysvětleny pojmy a metody týkající se této problematiky. V další části bude popsán průběh zakázky v této společnosti, bude provedena analýza FMEA a sestaven Išikawův diagram pro vybraná rizika. V poslední části budou navržena opatření, jejichž cílem je snížit velikost rizik v průběhu zakázky.
Posouzení bezpečnosti obráběcího centra NHX5500 DMG MORI
Novotný, Petr ; Blecha, Radim (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje legislativním požadavkům na provoz strojních zařízení na území České republiky a Evropské unie. Zabývá se analýzou technických norem strojních zařízení, konkrétně obráběcích center. Z toho vychází analýza rizik obráběcího centra NHX 5500 DMG Mori Výsledkem práce je minimalizace zjištěných rizik a splnění právních požadavků stavu provozovaného obráběcího centra.
Posouzení rizik stroje dle ČSN 12100:2011
Steklý, Jakub ; Stibor, Karel (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá bezpečností gravírovacího 3D stroje. Hlavním přínosem této práce je detailní provedení posouzení rizika dle platných norem. Dále podrobný návrh opatření pro splnění všech bezpečnostních požadavků. Součástí práce je seznámení se strojem a jeho aktuálním stavem, postup analýzy rizik. Další částí je posouzení rizik. Závěr je zahrnuje dokumentaci a vydání ES prohlášení o shodě.
Automatizace svářecí buňky
Lorenc, Michal ; Stibor, Karel (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Práce se zabývá automatizací, bezpečností a řízením svařovací buňky. Na začátku jsou rozebrány možnosti komunikace mezi řídicím PLC a robotem. Následně práce přechází k~definici požadavků na buňku a návrhu koncepce funkce. Po tomto návrhu je provedeno posouzení rizik na které je navázáno návrhem opatření pro snížení rizik, včetně návrhu konkrétních použitých zařízení. Tím se práce přesouvá k návrhu a implementaci řídicího programu pro PLC a HMI. V programu jsou vyřešeny i bezpečnostní funkce navržené v části o bezpečnosti svařovací buňky. V návaznosti na implementovaný řídicí program je navržen a vyhodnocen verifikační plán. A v poslední části je sepsání návrhů pro další vývoj svařovacích buněk a v závěru jsou shrnuty dosažené výsledky.
Strategie rozvoje malé firmy
Navrátil, Jiří ; Křeháček, Josef (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve sepisuje teoretické podklady, které slouží jako znalostní opora pro další části práce. Následně provádí analýzu společnosti za pomocí metod strategického procesu. Na základě těchto zjištění identifikuje problémy společnosti a snaží se najít trhliny v její dlouhodobé strategii. V návrhové části pak přichází s řešením, jakým způsobem předefinovat dosavadní postupy podniku a také jak inovovat jeho produktovou základnu. Výsledkem aplikace operačního plánu, by měl být efektivní a dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti.
Řízení jednoúčelového obráběcího stroje
Plocek, Jaroslav ; Holub, Michal (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
V této diplomové práci je zpracován návrh řídicího systému jednoúčelového obráběcího stroje. V úvodní části je provedena analýza dvou možných variant řídicího systému a jejich porovnání, a to CNC řídicího systému Sinumerik a systému určeného pro řízení výrobních strojů Simotion. Dále je již řešena pouze varianta s řídicím systémem Simotion, je zde popsána hardwarová konfigurace systému, výběr jednotlivých komponentů a částečně realizace softwarové části. V další části se práce zabývá problematikou bezpečnosti realizovaného řídicího systému a celého stroje. Jsou zde popsány požadavky na bezpečnost strojních zařízení vycházející z harmonizovaných evropských norem a jejich konkrétní aplikace při návrhu bezpečnostních funkcí a obvodů řešeného obráběcího stroje.
Rizika řízení průběhu zakázky v podniku
Wolf, David ; Stratená, Alena (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou představena teoretická východiska na základě odborné literatury. Analytická část je zaměřena na představení společnosti, podrobný popis průběhu zakázky s analýzou všech rizik, které se mohou vyskytnout. Cílem praktické části je na základě provedené analýzy stanovit nejrizikovější faktory a navrhnout opatření k jejich snížení či eliminaci.
Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu
Zavadil, Jaroslav ; Dočekal,, František (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem „Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu“ se zabývá problematikou řízení rizik vybraného procesu, analýzou těchto rizik a návrhem opatření, který povede ke snížení rizik ve společnosti Tizzi cukrárna & kavárna spadající pod TIZZI KM, spol. s r.o. První část práce se zaměřuje na vysvětlení relevantních pojmů pro snazší pochopení problematiky. V této části jsou popsány základní pojmy a metody pro řízení rizik. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu a analýzu rizik, které byly identifikovány v rámci vybraného procesu změny. V závěru práce jsou navržena doporučení a opatření, která povedou k minimalizaci rizika v podniku.
Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu
Sajbenová, Alexandra ; Černek,, Ivan (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce: "Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu" je charakterizovat a analyzovat rizika vybraného podnikatelského subjektu a sestavit návrh na snížení těchto rizik. První kapitola vymezuje pojmy související s řízením rizik, popisuje obecné zákonitosti řízení rizik a obecný postup analýzy rizik. Druhá kapitola je zaměřena na pojištění jako metodu snižování rizik. Třetí kapitola se zabývá řízením rizik konkrétního podnikatelského subjektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.