Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Co to vlastně je ta šedá literatura?
Černohlávková, Petra
Pojem šedá literatura není zdaleka novinkou. Poprvé byla jako odborný termín uznána v 70. letech, výraznější pozornosti se jí dostává až v 90. letech minulého století. Příspěvek se pokouší o základní systematizaci tohoto pojmu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cestovní zpráva z Open Repositories 2019: all the user needs
Černohlávková, Petra
Konference Open Repositories se snaží účastníkům přiblížit nejnovější trendy v oblasti digitálních repozitářů, jedná se tedy o velmi důležité téma vzhledem k tomu, že NTK provozuje dva digitální repozitáře. Účastnice získala přehled o nejnovějším vývoji technologií v oblasti repozitářů a měla možnost navázat kontakty s provozovateli podobných repozitářů po celém světě. Nejpřínosnější byla sekce věnovaná softwaru Invenio, který NTK využívá pro oba repozitáře a pracuje na upgradu na verzi 3.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Milestones of grey literature in the Czech Republic
Vyčítalová, Hana ; Černohlávková, Petra
This poster aims to take you through the all-important milestones and moments of Czech grey literature history. The history is still brief, but not poor at all. Until 2005, the National Library of Technology in Prague (NTK) was in charge of distributing grey literature data from the Czech Republic into the System for Information on Grey Literature in Europe (SIGLE). That year, SIGLE was discontinued, and that led to a project at NTK to build the Czech National Repository of Grey Literature (NUŠL) in order not to lose valuable documents created outside the main publishing stream. The preparatory phase took about two years, and in 2008, the project began led by NTK with financial support from the Ministry of Culture of the Czech Republic. This was one of the biggest milestones for Czech grey literature, with NTK’s role shifting from contributor to central collector and leader of this topic in the Czech Republic. This year is the tenth anniversary since the kick off day of the project, and many things have changed since then, including software, features, design, people, and much more. The Seminar on Providing Access to Grey Literature that has been linked to the project from beginning has evolved as well. In 2014, it was transformed into an international Conference on Grey Literature and Repositories. This poster evaluates the progress of this repository and its efforts in collecting, preserving, sharing, providing accessibility to, and promoting grey literature in the Czech Republic. Past experiences lead us to consider the future of grey literature as in general as in case of NUŠL and maybe also its reassessment.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Politiky vydavatelů vzhledem k možnosti autoarchivace v otevřených repozitářích
Mrázková, Jana ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Cílem bakalářské práce je zmapování a charakteristika politik, které vydavatelé uplatňují vůči autorům u nich publikovaných odborných textů vzhledem k možnosti autoarchivace těchto textů v otevřených repozitářích. Teoretická část popisuje problematiku otevřeného přístupu, rozebírá detailněji autoarchivaci odborných textů, včetně přiblížení jednotlivých typů vydavatelských politik. Praktická část analyzuje politiky vydavatelů impaktovaných časopisů a jejich postoje k autoarchivaci jednotlivých verzí dokumentů. Závěr obsahuje shrnutí a porovnání využití jednotlivých typů vydavatelských politik.
Politiky vydavatelů vzhledem k možnosti autoarchivace v otevřených repozitářích
Mrázková, Jana ; Pilecká, Věra (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je zmapování a charakteristika politik, které vydavatelé uplatňují vůči autorům u nich publikovaných odborných textů vzhledem k možnosti autoarchivace těchto textů v otevřených repozitářích. Teoretická část popisuje problematiku otevřeného přístupu, rozebírá detailněji autoarchivaci odborných textů, včetně přiblížení jednotlivých typů vydavatelských politik. Praktická část analyzuje politiky vydavatelů časopisů s nejvyšším impakt faktorem a českých vydavatelů zaznamenaných databází SHERPA/RoMEO. Závěr obsahuje shrnutí obou částí analýzy a porovnání využití autoarchivace napříč obory.
Správa, vyhledávání a zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací
Mach, Jan ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Strossa, Petr (oponent) ; Souček, Martin (oponent)
Disertační práce je věnována analýze současné praxe a trendům provozu repozitářů elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (eVŠKP) z pohledu jejich správy, vyhledávání a zpřístupňování. První část představuje výchozí pojmy a současný stav zpřístupňování eVŠKP v českých a zahraničních repozitářích, obsahuje průzkum zpřístupňování eVŠKP v ČR z roku 2014, kterého se zúčastnily všechny veřejné vysoké školy. V druhé části práce je představen metadatový soubor EVSKP-MS, konkrétně možnosti mapování prvků EVSKP-MS na další metadatové formáty a využití standardu v rámci OAI-PMH protokolu. Problematika zpřístupňování eVŠKP je dále řešena z pohledu vhodnosti metrik pro evaluaci využití distribuovaných eVŠKP. Vyhledáváním eVŠKP se zabývají popsané případové studie a doporučení pro výběr discovery služby a pro tvorbu vyhledávacího serveru metadat eVŠKP a související uživatelské rozhraní s fasetovým vyhledáváním. Poslední část disertační práce se zabývá problematikou plagiátorství. V práci je představena analýza nejvýznamnějších systémů na podporu vyhledávání plagiátů a vývoj portálu Validátor VŠE pro zpřístupnění výsledků kontroly dokumentů.
Antiplagiátorské nástroje pro naše repozitáře
Mach, Jan
Prezentace je zaměřena na test a komparační analýzu systémů na odhalování duplicit (tzv. antiplagiátorských systémů) vhodných pro repozitáře vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR. V příspěvku bude popsán proces testování a budou prezentovány výsledky, které mohou pomoci při rozhodování o vhodném antiplagiátorském nástroji pro kontrolu kvalifikačních prací i dalších typů šedé literatury.
Plný text: idr-692_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-692_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-692_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-692_4 - Stáhnout plný textMP4
Automatická indexace šedé literatury hesly Polytematického strukturovaného hesláře
Kocourek, Pavel
Příspěvek je věnován automatické indexaci šedé literatury hesly Polytematické strukturovaného heslář v Národním úložišti šedé literatury. V příspěvku je popsán výchozí stav, předchozí zkušenosti, analýza, jednotlivé kroky realizace až po předvedení výsledné indexace.
Prezentace: idr-690_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-690_2 - Stáhnout plný textMP4
Právní odpovědnost provozovatele repozitáře šedé literatury
Koščík, Michal
Příspěvek se věnuje právnímu postavení subjektů provozující dokumentové repozitáře ve vztahu ke specifickým pravidlům odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti.
Plný text: idr-688_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-688_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-688_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Koscik - Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.