Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 127 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů
Plíšek, Petr ; Špiláček, Michal (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. První část je zaměřena na popis možných způsobů akumulace, zvláště se zaměřením na ty způsoby, které jsou vhodné pro obnovitelné zdroje energie. Další část se věnuje návrhu akumulace energie ve stlačeném vzduchu pro vybranou fotovoltaickou elektrárnu. Nezbytností při návrhu určitého způsobu ukládání energie je i jeho technicko- ekonomická analýza, ta je obsahem poslední části práce.
Assessment of the design of a small photovoltaic power plant for a family house and elaboration of its revision process
Vozárik, Michal ; Valenta, Jiří (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
This bachelor thesis includes the issue of photovoltaics with a specific photovoltaic power plant, supplemented by basic measurements during inspection activities. In the first part, the author deals theoretically with solar radiation and the photovoltaic field. In the second part of the work, the author deals with the issue of revision activities. Within the work, a specific design of a small photovoltaic power plant on the roof of a family house is assessed. Various sizing software were used to analyze and assess the object. Part of the work is also the procedure of verifying the parameters of the PV plant and the inspection report of the revised electrical equipment.
Energetické využití digestátu
Kaška, Zdeněk ; Štelcl, Otakar (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se v první kapitole zabývá rešerší biomasy obecně, jejích druhů a zpracovávání. V dnešní době se biomasa jeví jako ekologicky a finančně přijatelná náhrada fosilních paliv kvůli stále přísnějším normám vůči produkci emisí. V druhé části se pak zabývá jejím konkrétním typem a to digestátem. Je zjišťováno, zda-li se jím opravdu může fosilní palivo nahradit, popřípadě jak bude změněn proces výroby energie.
Řízení a monitoring decentralizovaných zdrojů energie a akumulačních zařízení
Smugala, Ondrej ; Paar, Martin (oponent) ; Vrána, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá možnosťami riadenia decentralizovaných zdrojov a akumulačných systémov. Jednou z týchto možností je virtuálna elektráreň, ktorej koncept je popísaný v úvodnej časti diplomovej práce. Virtuálna elektráreň je riadený systém decentralizovaných zdrojov, akumulačných systémov a regulovateľných záťaží vzájomne previazaných komunikačnou infraštruktúrou, ktorý sa navonok javí ako konvenčný zdroj. Súčasťou teoretickej časti diplomovej práce je prehľad topológií riadiaceho systému virtuálnej elektrárne, prieskum možných komunikačných infraštruktúr a aktuálnych štandardov riadenia. Druhá časť práce sa zameriava na popis chodu a riadenia hybridného systému, ktorý predstavuje neoddeliteľnú súčasť virtuálnej elektrárne. Pre tieto účely bol vytvorený model v prostredí Matlab Simulink. Pre overenie chodu hybridného systému je vytvorená simulácia sledujúca reakciu hybridného invertoru na skokovú zmenu záťaže, ktorej výstup je porovnaný s meraním v laboratórnych podmienkach. Súčasťou práce je porovnanie možností regulácie hybridného systému realizované na základe meraní, ktoré bolo ťažiskom publikovaného vedeckého článku.
Porovnání podmínek připojení FVE v ČR a SR
Vašica, Radoslav ; Radil, Lukáš (oponent) ; Paar, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je analýza a porovnanie legislatívnych podmienok pripojenia fotovoltaickej elektrárne (FVE) na území Českej Republiky (ČR) a Slovenskej Republiky (SR). Uvedené sú postupy pri pripojovaní výrobne k distribučnej sieti (DS) ako aj náležitosti jednotlivých dokumentov potrebných k úspešnému pripojeniu. Vymenované sú tiež okolnosti zohľadňované pri posudzovaní vplyvu pripojenia na bezpečnú prevádzku DS. V práci sú spracované spôsoby podpory budovania fotovoltaických výrobní a princíp výkupu energie z obnoviteľných zdrojov. Ďalšia časť práce sa zaoberá hybridnými fotovoltaickými elektrárňami (HFVE), teda výrobňami umožňujúcimi ukladanie energie do akumulátorov. Je tu uvedené zloženie a princíp činnosti hybridných elektrární. Nasledujúca časť sa zaoberá možnosťami pripojenia hybridnej elektrárne k DS. Sú vysvetlené výhody a nevýhody pripojených a nepripojených hybridných výrobní k DS.
Vliv OZE na elektrizační soustavu ČR
Vánišová, Michaela ; Bartošík, Tomáš (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Tento text pojednává o obnovitelných zdrojích energie z hlediska působení na elektrizační soustavu České republiky. V práci je uvedena definice obnovitelných zdrojů energie. Dále jsou zde rozebrány základní informace o připojovacích podmínkách do distribuční soustavy. Ve dvou kapitolách je zmíněna a rozebrána problematika provozu obnovitelných zdrojů energie a jejich vlivů na elektrizační soustavu. Poslední kapitola je zaměřena na možnost dalšího využití obnovitelných zdrojů energie vzhledem k jejich energetickému potenciálu.
Using renewable energy sources
Vaňko, Adam ; Bátora, Branislav (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Thesis deals with the issue of renewable energy sources. It contains the description of their usage at present as well as the possibilities of their installation. When dealing with the individual types of sources the thesis states their advantages, disadvantages and the facts concerning their further development. Technical development brings us new and perspective types of renewable energy sources, the description of some of them can be found in the thesis as well. The second part of the thesis is focused on the solution of electric power supply for a holiday cottage. Authonomy photovoltaic system is suitable for its application. The system is designed to have an ability to supply electrical units in the cottage during the whole year. To be able to consider profitability of the photovoltaic system installation the thesis contains the project of low voltage energy branch connection. This branch line of 1200 m in length is properly designed and the thesis states its capital costs as well. Financial comparison of the photovoltaic system costs on the one hand and the costs of low voltage branch line on the other hand in the next 30 years of usage proves the profitability of the photovoltaic system.
Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR
Zmeškal, Pavel ; Procházka, Zdeněk (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Účelem této práce byl rozbor stávajícího stavu a dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Dále jejich vlivy na elektrizační soustavu ČR. Na základě zjištěných faktů byl vypracován aktuální stav obnovitelných zdrojů. Tento stávající stav je pouze orientační a stále se v této době mění. Dalším cílem bylo zhodnocení jednotlivých obnovitelných zdrojů energie z hlediska jejich vlivu na elektrizační soustavu a využitelnost na území ČR. Podrobněji byly prostudovány podmínky pro provoz větrných elektráren a jejich připojení do elektrizační soustavy ČR. V závěru byl diskutován vliv obnovitelných zdrojů energie na ES a předpoklad jejich dalšího rozvoje v ČR.
Vzduchový kolektor v tepelné bilanci budovy
Dosedlová, Anna ; Počinková, Marcela (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Předmětem předkládané diplomové práce je využití solární tepelné techniky pro výrobu nízkopotenciálního tepla. Teoretická část je věnována solární technice, variantám pasivního využití solární energie. Blíže popisuje solární fasády, jejich klasifikaci z hlediska základních kritérií. Aplikací tématu je projekt nuceného větrání administrativní budovy, při instalaci solární fasády. Práce obsahuje také experiment, který se zabývá tepelným chováním vzduchového kolektoru.
Elektrická vozidla jako akumulační prvek pro obnovitelné zdroje energie
Janečka, Jaromír ; Horák,, Bohumil (oponent) ; Baxant, Petr (vedoucí práce)
V této diplomové práci je zpracována historie elektromobilů od svého vzniku až do dnešní doby. Vozidla jsou rozdělena do tří skupin dle druhu pohonu, zvláštní pozornost je věnována elektromobilům. Dále jsou představeny nejčastější způsoby akumulace elektrické energie, především ve formě elektrochemických článků, které se používají v elektrických vozidlech. V práci je také popsána situace elektromobility v České republice, konkrétně státní podpora, tarify distribučních společností, dobíjecí infrastruktura a dostupné elektromobily. Na závěr je zpracován koncept připojení elektromobilu k obnovitelnému zdroji. Je provedeno finanční vyhodnocení konceptu pro tři profilové řidiče.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 127 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.