Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 180 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Horský penzion
Kupčoková, Ivana ; Dýr, Petr (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabýva návrhem rekreačního objektu typu horského penzionu v okolí města Brezno na středním Slovensku. Cílom bylo navrhnout rekreačně-sportovní areál respektující přírodu, tradice. Svým vybavením by měl nabídnout ubytování a možnost trávení aktivní dovolené turistům a rodinám s dětmi.
Nová sportovní hala ve Studénce
Cihlář, Jan ; Hronský,, Michal (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se venuje oblasti sportu, jako duležitého aspektu života ve Studénce, městě na severovýchode Ceské republiky. Jeho historie je úzce spjata s tamejší výrobou vagonu ve firme Vagonka Studénka. To melo za následek velký nárust poctu obyvatel mesta, v jejichž zájmu bylo vybudování množství sportovišt, které jsou užívány dodnes. Jejich nynejší stav však již neodpovídá soucasným potrebám zdejších obyvatel a sportovních klubu, a snahou mesta je proto postupnými kroky sportovní areál rekonstruovat a doplnit vhodne zvolenou architekturou. Aktuálne diskutovaným tématem je vybudování nové sportovní haly, urcené pro potreby profesionální i laické verejnosti, která snese svým provedením a obsahem srovnání v rámci Moravskoslezského kraje.
Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín
Nekolná, Alena ; Volnohradský, Radan (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Návrh optimálního funkčního a prostorového využití území pro šetrný turismus. Urbanistický a architektonický návrh bude zohledňovat přírodní charakteristiku krajinného rázu v kontextu ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů.
Návrh úpravy lesoparku Akátky za účelem jejich maximálního rekreačního využití
Tamborlani, Andrea
Bakalářská práce se zabývá představením brněnského lesoparku Akátky, přičemž hlavním cílem je vytvoření návrhu, který zohledňuje aspekty směřující k maximálnímu rekreačnímu využití tohoto prostoru nacházejícího se na okraji brněnské čtvrti Židenice. Lesopark Akátky disponuje vysokým potenciálem pro relaxaci v přírodě, sportování a další volnočasové vyžití. Teoretická část představuje problematiku lesoparků a dále přírodní podmínky dané lokality. Stěžejní praktická část, která jako hlavní nástroj k výzkumu využívá dotazníkového šetření, reflektuje názory návštěvníků lesoparku a především představuje konkrétní návrhy k úpravě lesoparku Akátky.
Hodnocení cestovního ruchu a rekreačního potenciálu vybraného území CHKO Žďárské vrchy
Václavková, Klára
Diplomová práce se zabývá hodnocením rekreačního potenciálu a potenciálu cestovního ruchu ve vybraném území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Práce obsahuje literární rešerši na téma "Cestovní ruch", "Udržitelný cestovní ruch", "Rekreace" a "Metodiky hodnocení rekreačního potenciálu krajiny a potenciálu cestovního ruchu v České republice a v zahraničí". V praktické části práce je popsána charakteristika zájmového území, za které bylo zvoleno katastrální území Nového Města Na Moravě. Zájmové území je hodnoceno z hlediska potenciálu cestovního ruchu dle vybrané metodiky hodnocení potenciálu cestovního ruchu od Bíny (2002). Na závěr byla provedena SWOT analýza zájmového území a na základě zjištěných informací byla navržena opatření k optimalizaci využití rekreačního potenciálu vybraného území.
Střety rekreace a ochrany přírody v Národním parku Podyjí
Horáková, Martina
Diplomová práce na téma Střety rekreace a ochrany přírody v Národním parku Podyjí se zaměřuje na dopady rekreace a cestovního ruchu na přírodu a krajinu v Národním parku Podyjí a popis z toho vyplývajících hlavních problémů v tomto území. První část obsahuje literární přehled dané problematiky a charakteristiku zájmové území z hlediska rekreace a ochrany přírody. V další části jsou uvedeny problémy spojené z návštěvností Národního parku Podyjí. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro snižování negativních dopadů rekreace na přírodu a krajinu.
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
Dvořáková, Renata
Předmětem diplomové práce je hodnocení vybrané lokality vodního toku ve vztahu k rozvoji rekreace v daném regionu. Literární rešerše je zaměřena na hodnocení vodních toků, jejich úprav a jejich okolí. Tato problematika je řešena z hlediska protipovodňové ochrany, dále z hlediska ekologického, revitalizačního, rekreačního, urbanistického a ekonomického. Praktická část je zaměřena již na charakteristiku a hodnocení konkrétního zájmového území, tedy na vybraný revitalizovaný úsek vodního toku ve městě v České republice. Hodnocení probíhá na základě zvolené metody a na základě metody veřejných preferencí. Výsledkem práce jsou návrhy opatření, která vedou k zachování nebo ke zvýšení rekreačního potenciálu vybraného vodního toku.
Studium rekreace a cestovního ruchu v mikroregionu Rajhradsko
Konečný, Michal
Bakalářská práce Studium rekreace a cestovního ruchu v mikroregionu Rajhradsko se soustředí na rekreaci a potenciál cestovního ruchu v mikroregionu Rajhradsko. Jsou zde popsány pojmy, které souvisí s problematikou cestovního ruchu a rekreace, hodnocení potenciálů a vztahy mezi těmito pojmy. Praktická část se věnuje hodnocení potenciálu cestovního ruchu metodikou dle Bíny (2002), SWOT analýzou, vyhodnocením dotazníkového šetření a střety cestovního ruchu, rekreace a ochrany přírody. V závěru jsou uvedena doporučení na zlepšení dosavadního stavu cestovního ruchu a rekreace v mikroregionu Rajhradsko.
Hodnocení úprav řeky Isar v Mnichově z hlediska rekreačního využívání území
Kalasová, Žaneta
Diplomová práce se věnuje vztahu revitalizace vodních toků a rekreace. Literární rešerše je zaměřena na podstatu revitalizací vodních toků, s důrazem na vodní toky v intravilánech. Jsou uvedeny příklady dobré praxe revitalizace vodních toků z České republiky i zahraničí, a to vždy s důrazem na možnost rekreace obyvatel ve vybraném území. Praktická část se věnuje charakteristice vybraného území řeky Isar v Mnichově a je vyhodnocen rekreační efekt provedených revitalizačních akcí. Dále je provedeno dotazníkové šetření v této oblasti a SWOT analýza. Na základě zjištěných poznatků jsou navržena opatření v souladu s protipovodňovou ochranou a podporou biodiverzity, vedoucí primárně ke zvyšování rekreačního potenciálu ve vybrané oblasti řeky Isar v Mnichově.
Studium rekreace a cestovního ruchu v mikroregionu Čistá Jihlava
Doffková, Kateřina
Bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení rekreačního potenciálu mikroregionu Čistá Jihlava. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy vztahující se k problematice cestovního ruchu, rekreace a rekreačního potenciálu. Praktická část je zaměřena na charakteristiku zájmové oblasti, vyhodnocení potenciálu cestovního ruchu dle metodiky Bíny (2002), SWOT analýzu a vyhodnocení dotazníkového šetření. Na základě výsledků z praktické části budou závěrem navržena doporučení na podporu rozvoje cestovního ruchu a rekreačního potenciálu v dané oblasti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 180 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.