Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,097 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reklama na alkohol a její adiktologické a právní aspekty: komparace právní úpravy reklamy na alkohol v České republice a dalších státech Evropy
Březová, Kristýna ; Fidesová, Hana (vedoucí práce) ; Barták, Miroslav (oponent)
Východiska: Reklama na alkoholické nápoje je bezpochyby kontroverzní téma v rámci několika odvětví, o to více v dnešní medializované době. Česká republika patří mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě a není tajemstvím, že se pyšní alkoholickým nápojem jako národním symbolem. Reklamě na alkohol a jejím dopadům na společnost však není věnováno tolik pozornosti a mohou vznikat spekulace, domněnky či se dokonce šířit nepravdivé informace. Právní úpravy reklamy na alkohol se v jednotlivých státech mohou lišit a mohou mít různé dopady nejen na spotřebu alkoholu v daném státě, ale působit tak i jako jeden z důležitých faktorů pro rizikové užívání alkoholu s potenciálním vznikem závislosti. Cíle: Cílem této práce je analyzovat a následně srovnat dle předem zvolených kritérií znění právních předpisů s ohledem na spotřebu alkoholu ve vybraných státech EU, posoudit jejich dostatečnost na základě získaných poznatků vlivu reklamy na spotřebu alkoholu a navrhnout vhodné zlepšení pro ČR. Cílem práce je též ověřit vliv regulací reklamy na alkohol vůči spotřebě alkoholu v populaci. Metody: K dosažení cílů byla provedena rešerše právních norem, výročních zpráv, statistik a studií za pomoci odborných databází a klíčových slov. Ta byla provedena převážně v anglickém jazyce. Pomocí...
Regulace tabákových výrobků
Říhová, Eliška ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Petrmichl, Václav (oponent)
Název diplomové práce: Regulace tabákových výrobků Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku regulace tabákových výrobků. Cílem práce je analýza jednotlivých hmotněprávních předpisů regulujících tabákové výrobky, a to tak, aby práce vytvořila komplexní přehled hmotného práva upravující celý "životní cyklus" tabákových výrobků, od výroby ke spotřebiteli. V první kapitole práce je popsána metodologie a existující literatura poskytující čtenáři přehled o hlavních tématech práce a klíčových zdrojích, ze kterých bylo možné při psaní práce vycházet. Druhá kapitola se věnuje historickému vývoji a platnému právu na evropské a mezinárodní úrovni. Následující kapitoly se zabývají postupně regulací tabákových výrobků. Kapitola 3 se velmi detailně zabývá regulací samotného produktu (tedy jeho vzhledem, požadavky na jeho balení, informační povinností i požadavky na sledovatelnost a vyhledatelnost výrobků). V Čechách poměrně benevolentní regulace reklamy na tabákové výrobky je obsažena v kapitole 4. Otázka omezení užívání a prodeje tabákových výrobků je možné nalézt v kapitole 5, včetně nedávno zavedeného zákazu kouření ve vnitřních prostorách restaurací, barů, kaváren a dalších. Pro komplexnost práce se poslední kapitola zaměřuje na spotřební daň z tabákových výrobků, a to jak tradičních, tak...
Správní dozor v oblasti reklamy
Valušová, Pavla ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Staša, Josef (oponent)
Diplomová práce na téma "Správní dozor v oblasti reklamy" se zabývá problematikou regulace reklamy se zaměřením na specifika výkonu správního dozoru v dané oblasti, přičemž podává komplexní popis a analýzu současné právní úpravy, a to jak hmotněprávní, tak procesněprávní. Práce se věnuje obecným pravidlům, která zákonodárce stanovuje pro obsah a šíření reklamy, stejně jako pravidlům zvláštním, vztahujícím se k cíleně vybraným skupinám výrobků. Pozornost je tak věnována zejména pravidlům reklamy na alkohol, tabákové výrobky, humánní léčivé přípravky a potraviny, tedy těch skupin výrobků, které obsahují vysoce komplexní, striktní či jinak právně zajímavou úpravu a současně se nejčastěji objevují v judikatuře správních soudů. Právě z popisu a analýzy těchto pravidel je dobře patrná složitost právní úpravy, která v podstatném rozsahu pramení z výkladové nejednoznačnosti dané neurčitostí základních pojmů. Tato nejednoznačnost a neurčitost má pak dopad i do praktické aplikace, což je demonstrováno na množství příkladů z praxe a na vybrané judikatuře správních soudů. V návaznosti na popis a analýzu pravidel reklamy se práce zaměřuje i na specifika výkonu správního dozoru s důrazem na odchylky od obecných pravidel. Pozornost je upřena zejména na vymezení působnosti dozorových orgány, jejíž značná...
Vliv zadavatelů reklamy na obsah médií na příkladu motoristických časopisů
Formánek, Vojtěch ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vliv zadavatelů inzerce na obsah tištěných českých motoristických časopisů skrze metodu kvantitativní obsahové analýzy. Ptá se tedy, zda zvýšená míra inzerce nemůže mít vliv na častější (a případně pozitivnější) referování o inzerentech v redakčních obsazích. Zkoumány jsou časopisy Svět motorů, Automobil revue a auto motor a sport. V teoretické části se zabývá tématem dvojího typu zákazníků - platících čtenářů, a platících inzerentů. Ti mohou - a dle dostupné teorie mnohdy rovněž mají - rozdílné či přímo protichůdné zájmy. Inzerent má zájem, aby se jeho produkty ukazovaly v médiu, kde inzeruje, v co nejlepším světle, naopak čtenář má zájem na tom, aby byl co nejobjektivněji zpraven o kvalitě produktů, o kterých v časopise čte. Teoretický základ vychází zejména z McQuaila (2009) a Jiráka a Köpplové (2015), kteří se dilematu dvou zákazníků obsáhle věnují. Prostor je věnován také několika zahraničním pracím na podobné téma, které jej zkoumaly například v kontextu italských módních časopisů. Samotný výzkum je postaven na výzkumných otázkách, které se ptají jak na možnou korelaci množství inzerce a redakčního obsahu (a jeho tonality), tak také na možný nepřímý vliv inzerentů směrem k nastolování témat, kterým se média věnují.
Jak ženy v České republice reflektují způsob zobrazování žen v reklamě
Koláčková, Martina ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce Jak ženy v České republice reflektují způsob zobrazování žen v reklamě se zabývá reprodukcí genderových stereotypů a sexismu ve společnosti prostřednictvím reklamy. Práce si klade za cíl zjistit, jak tuto problematiku reflektují samy příjemkyně reklamních sdělení. Teoretická část se věnuje vymezení funkce reklamy, genderových rolí a genderových stereotypů, problematice sexismu a feminismu, a identifikaci základních znaků sexistické reklamy. Prostřednictvím uskutečněných výzkumů jsou demonstrovány možné důsledky stereotypní a sexistické reklamy na příjemce reklamních sdělení. Na základě analýzy rozhovorů s vybranými respondentkami a jejich hodnocení vybraných reklam jsem dospěla k závěru, že ženy vnímají obraz ženy v reklamě jako silně stereotypizovaný. Její prezentace je redukována do následujících kategorií: žena atraktivní a bezstarostná, žena hospodyňka, žena naivní a hloupá, a žena v roli sexuálního objektu. Přestože jsou ženy schopny identifikovat určité negativní dopady tohoto způsobu prezentace žen v reklamě na životy žen i mužů, jejich obavy z těchto dopadů jsou relativizovány ve vztahu k reklamě jako médiu, které nedisponuje dostatečným potenciálem ovlivňovat hodnoty a postoje společnosti. Respondentky jsou přesvědčeny, že v České republice jsou ženy v určitých oblastech...
Principy regulace reklamy v historických centrech měst s ohledem na vizuální identitu města
Martin, Jakub ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Lebedová, Veronika (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá principy regulace reklamy v historických centrech měst s ohledem na vizuální identitu města. Téma práce bylo zvolena v duchu následující myšlenky: Pokud se chceme na chvíli zastavit v městské krajině a pozorovat ji, objevit její zajímavé a cenné detaily, a nejen skrze ni tak rychle projít, setkáváme se s mnoha vizuálními překážkami, které to znemožňují. Naše smysly jsou příliš vyčerpané a brzy se cítíme unavení v důsledku velkého množství vizuálních sdělení, které se snažíme vyhodnotit. Proto se často uchylujeme k útěku do bezpečí našich domovů místo toho, abychom si užívali atmosféru historické části města. Hlavním cílem práce bylo zjistit a objasnit, jak se obecně přistupuje k reklamním zařízením a jakou roli mohou hrát samotné obce. Nejprve však bylo nutné definovat venkovní reklamu a charakterizovat její základní vlastnosti, a to i v kontextu jejího historického vývoje, protože bez toho by práce nebyla úplná. Dále by se práce pokusila zachytit a dostatečně jasně popsat, v jakých formách veřejného prostoru historických městských center může být reklama přítomna. Následně se logicky jedna část práce zabývá hodnotami architektury, z nichž jsou často profilovány základní prvky vizuální identity města. Jádrem práce je pak podrobná analýza příslušné legislativy, kterou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,097 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.