Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 170 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomická efektivnost veřejného investičního projektu
Ročeň, Josef ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickou efektivností veřejného investičního projektu, která je hodnocena pomocí analýzy užitků a nákladů. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky a popsán postup hodnocení veřejného projektu použity v případové studii. Ve studii je hodnocen projekt novostavby rozhledny na Velké Deštné v Orlických horách. Finanční a ekonomická analýza byla provedena na základě zjištěných vstupních hodnot. Dalším prvkem byla citlivostní analýza s cílem odhalit rizikové faktory projektu.
Přeshraniční spolupráce Jihomoravského kraje
Vrbasová, Barbora ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje tématu přeshraniční spolupráce Jihomoravského kraje. Teoretická část se zabývá vymezení pojmů jako je region, regionální ekonomie, regionální politika a regionální rozvoj. Dále je zde řešena regionální struktura České republiky, regiony NUTS nebo instituce regionální politiky. Poslední kapitoly teoretické části jsou věnovány možnosti financování rozvojových strategií a přeshraniční spolupráci. Následuje část popisu standardního specifického výzkumu s názvem Analýza realitního trhu v přeshraničních regionech a označením FAST-S-19-5899, na základě kterého bylo vybráno téma této práce. V praktické části je charakterizován Jihomoravský kraj a obec Mikulčice, konkrétně popsán vybraný projekt a jeho financování. Závěrem je teoretický návrh jiných variant financování a zhodnocení vlivu, kterým projekt působí na rozvoj regionu.
Územní soudržnost v diskurzu evropské regionální politiky - Obecný rámec a česká specifika
Nosek, Štěpán ; Blažek, Jiří (vedoucí práce) ; Rumpel, Petr (oponent) ; Ježek, Jiří (oponent)
Disertační práce se věnuje konceptu územní soudržnosti a územně-specifickým přístupům, které jsou chápány jako nástroj, jak územní soudržnosti dosáhnout. Specifická pozornost je věnována nástroji Territorial Impact Assessment, který je nejčastěji koncipován jako metoda pro nastavení územně- specifických přístupů tak, aby reflektovaly specifické potřeby jednotlivých typů území. Teoretická část práce diskutuje interpretace, které jsou pojmu územní soudržnost v akademické literatuře přisuzovány a reflektuje debatu zastánců a odpůrců územně-specifického přístupu jako cesty pro zohlednění územních specifik v sektorových politikách. Diskutován je rovněž vývoj nástroje Territorial Impact Assessment na evropské úrovni a jeho postavení v kontextu jiných nástrojů pro hodnocení dopadu. Hlavním cílem empirické části disertační práce je identifikovat, jakým způsobem je v členských státech EU interpretován a naplňován cíl EU směřující k územní soudržnosti, a definovat, jaké územně-specifické nástroje jednotlivé členské státy využívají pro dosažení územní soudržnosti. Zvláštní zřetel je věnován Česku, jeho chápání územní soudržnosti a zkušenostem s implementací územně-specifických přístupů. Na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že členské státy EU nepřistupují k uchopení územní soudržnosti jednotně, ale...
The effect of EU Structural Funds on regional performance
Žďárská, Barbora ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
V každém programovém období Evropská unie investuje významné částky na podporu regionálního růstu prostřednictvím strukturálních a investičních fondů regionální politiky. V současné době má regionální politika k dispozici téměř půlku rozpočtu Evropské unie. Tento rozsáhlý investiční plán je založen na předpokladu, že strukturální financování má pozitivní vliv na ekonomický vývoj regionů. Tato práce analyzuje vliv Cíle 1 (Konvergenční strategie) na růst HDP a zaměstnanosti v evropských regionech v průběhu období 2000-2006 a 2007-2013. Tato studie aplikuje primárně neparametrickou metodu regres- sion discontinuity design a rozšiřuje tak současný výzkum, jehož zjištění se rozcházejí. Výsledek práce ukazuje, že nebyl nalezen statisticky významný vliv Konvergenční strategie regionální politiky na regionální růst. Tato zjištění jsou stabilní vůči změně různých parametrů modelu a metod estimace. Klasifikace JEL R11, R58, C21, C31 Klíčová slova Evropská unie, regionální politika, Cíl 1, regression discontinuity design Název práce Vliv strukturálních fondů Evropské unie na regionální rozvoj E-mail autora zdarskabarbora@seznam.cz E-mail vedoucího práce jansky@fsv.cuni.cz
Bridge between Bavaria and Bohemia. Cross-border cooperation in the Region Chebsko
SOLOMKOVÁ, Štěpánka
Cílem práce je zdokumentovat vývoj a současný stav přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Chebsko (Egerland). Tento region disponuje kromě výhodné polohy při společné hranici těchto dvou států také bohatou historií a kulturou, která spojuje české i německé aspekty. Významnou roli při realizaci projektů přeshraničního charakteru hraje Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis, které poskytuje především finanční podporu z dispozičního fondu ČR-Bavorsko, jenž je zároveň spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Česko-německá spolupráce se v daném regionu zaměřuje především na oblast kultury, vzdělávání či cestovního ruchu. Práce se soustředí zároveň i na činnost dvou následujících spolků, a to Svazu Němců - Region Chebsko se sídlem v Chebu a Bund der Eghalanda Gmoin e.V. se sídlem v Marktredwitz. Hlavním úkolem těchto institucí je zachovávat a pečovat o kulturní, historické a jazykové dědictví chebského regionu.
Paradiplomacie obcí Jihočeského a Plzeňského kraje
HEJDOVÁ, Lucie
Diplomová práce determinuje zahraniční aktivity obcí Jihočeského a Plzeňského kraje (tzv. paradiplomacie), a to na základě analýzy přeshraničních partnerství jednotlivých municipalit. Je zde definován pojem paradiplomacie, představena evropská regionální politika, možnosti finanční podpory uvedených aktivit a institucionalizované formy meziobecní spolupráce. Pozornost je věnována především přeshraničním partnerstvím, které jsou hlavním předmětem zájmu diplomové práce. Práce je vypracována na základě analyticko-empirického přístupu. Rovněž jsou zde použity metody komparativní politologie a pro vyhodnocení dat statistické a matematické metody.
Podpora zaměstnanosti jako součást regionální politiky v ČR
Pocová, Zuzana ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hiekischová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem nedostatečné podpory zaměstnanosti na regionální úrovni. Hlavním výzkumným cílem práce je vysvětlit, jak je realizována politika zaměřující se na podporu zaměstnanosti v rámci regionální politiky v ČR na příkladu Středočeského kraje. Práce se konkrétně zaměřuje na veřejněpolitické nástroje, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni. Dále na identifikování hlavních aktérů a jejich přesvědčení v rámci problematiky podpory zaměstnanosti na regionální úrovni, neboť na jedné straně stojí přesvědčení, že politika zaměstnanosti je problematikou, kterou má na starosti pouze stát a Úřad práce České republiky. Nicméně na druhé straně existuje přesvědčení, že podpora zaměstnanosti obyvatel by měla být součástí i dalších politik, a především by měla být výsledkem spolupráce různých aktérů. V rámci analýzy aktérů a jejich přesvědčení je v práci využita teorie advokačních koalic a teorie sítí aktérů. Práce vychází jak z primárních dat z expertních rozhovorů, tak i ze sekundárních dat z odborných publikací a legislativních dokumentů. K analýze je v práci využita tematická analýza expertních rozhovorů a obsahová analýza sekundárních dokumentů.
Přeshraniční spolupráce EU a vybraným státem
CHROMÁ, Markéta
Tématem diplomové práce je přeshraniční spolupráce České republiky a Německa v rámci programu INTERREG IV v dotačním období 2007-2013. Důraz je zde kladen na provedení analýzy a následné provedení komparace spolupráce obou zemí. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována Evropské unii, regionální politice v Evropské unii, přeshraniční spolupráci obecně a historii Evropské územní spolupráce. V druhé části je zpracována analýza přeshraniční spolupráce v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko a analýza přeshraniční spolupráce v rámci OP Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. V poslední části této diplomové práce je provedena komparace obou operačních programů a euroregionů,které jsou jejich součástí a následné vyhodnocení výsledků a jejich možný přínos pro odstraňování regionálních rozdílů.
Posouzení možností bydlení v Praze a v Brně
Sýkorová, Dana ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o možnostech bydlení ve dvou největších městech České republiky, tedy v Praze a v Brně. V první části se práce zabývá definicí investic, strukturou územní samosprávy, regionální politikou a regionálním rozvojem. Tyto části slouží k pochopení vazeb mezi různými regiony, vymezení jednotlivých územních celků a způsobu, jak jsou různé regiony rozvíjeny. V následující části jsou uvedeny základní ukazatele pro Českou republiku, včetně vývoje cen nemovitostí, což je důležité z hlediska posuzování možností bydlení. Zároveň tato práce slouží, jako podklad pro hodnocení vybraných lokalit vzhledem k celé České republice. Následuje analýza zaměřená na vybrané lokality, která vychází z dat nashromážděných, jak pro Českou republiku, tak i vybraných a zpracovaných dat přímo pro území Prahy, Brna a jejich okolí. Ze závěru vyplývá, že Praha má zvláštní postavení v rámci Čech. Nabízí široké pracovní uplatnění, vysoké příjmy, ale i vysoké životní náklady. Brno sice nevykazuje takové ukazatele jako Praha, nicméně v kontextu se zbytkem České republiky je stále na dobré úrovni. Je tedy jak v Praze, tak v Brně nutné počítat s vyššími životními náklady oproti jiným územím, nicméně nabízené možnosti a zázemí je na dobré úrovni.
Analýza regionu a jeho rozvojové strategie
Lukeš, Jakub ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
V této diplomové práci se řeší problematika konkurenceschopnosti regionů. V teoretické části je vymezen kraj, jako hlavní aktér regionálního rozvoje, a možnosti financování. V praktické části je popsán a charakterizován Olomoucký kraj doplněný o SWOT analýzu. Konkurenceschopnost regionu je vypočtena na základě statistických proměnných z různých oborů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 170 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.