Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 421 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv železniční trati č. 024 na změny počtu obyvatel, domů a na regionální rozvoj okresu Ústí nad Orlicí v období 1869-2011
Slanina, František ; Marada, Miroslav (vedoucí práce) ; Burda, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá historickým vlivem železniční infrastruktury Orlickoústecka na regionální rozvoj ve sledované oblasti v období 1869-2011, se zvláštním ohledem na trať č. 024. Hlavním cílem práce je posoudit vliv trati č. 024 na sledované území v daném časovém horizontu a určit proměny jejího významu v procesu sídelního vývoje a regionálního rozvoje. Dílčím úkolem je pak charakterizovat obecný význam železnice na Orlickoústecku v jednotlivých časových úsecích. Úvodem jsou shrnuty obecné dopady železnice na územní rozvoj a z těchto dopadů vybrány efekty podstatné pro oblast Orlickoústecka. Dále je trať charakterizována z obecného hlediska pomocí historické a regionální literatury. Jsou nastíněny okolnosti vzniku trati č. 024, její možné varianty a současná podoba. V následujících kapitolách, které jsou rozčleněny na dvě části, se v té první práce věnuje dobovému kontextu Orlickoústecka pomocí historické a regionální literatury. Ve druhé části se nacházejí mapové výstupy, které prezentují indexy změn počtů obyvatel a domů v jednotlivých časových úsecích a jsou doplněny o komentář autora objasňující jednotlivé změny pozorovaných jevů. Závěrem jsou indexy změn za celé časové období znázorněny graficky s ohledem na populační velikost jednotlivých obcí a také na jejich horizontální geografickou polohou...
Význam změn správních hranic v procesu formování vnitřních periferií na území Česka od poloviny 19. století
Burda, Tomáš
Předmětem disertační práce je hodnocení vztahu mezi změnou správních/administrativních hranic a perifernosti prostoru na území Česka v období od poloviny 19. století do současnosti. Nejprve jsou vytýčeny základní cíle a diskutována východiska výzkumu změn administrativních hranic v Česku v procesu polarizace prostoru a diskutovány obecná východiska a přístupy k problematice hranic a regionů, přičemž se kladl důraz na koncept vnitřních periferií a vnitřního pohraničí. Práce se snaží přispět do diskuse o významu administrativních/správních hranicemi regionů různých měřítek v procesu polarizace prostoru, dále pak identifikovat, analyzovat a zhodnotit oblasti, které měnily svoji správní příslušnost v úrovni mezoregionů (krajů), mikroregionální (okresů) na území Čech a Kraje Vysočina, zhodnotit míru stability hranic správních regionů a stabilitu center těchto regionů a posoudit význam hranic regionů v kontextu problémů rozvoje periferií. Hodnocení změn administrativních hranic a s tím souvisejícího vývoje územní správy a samosprávy klade důraz na období "moderní" správy po roce 1850 až do současné doby, a to v různých měřítkových úrovních a především v měnících se dobových a společenských kontextech. Pozornost se věnuje přelomovým obdobím osmi správních reforem. Jsou sledovány motivace a průběh změn,...
Význam grafických symbolů v procesu formování regionu: příklad Libereckého kraje
Šifta, Miroslav
Práce je zaměřena na výzkum role symbolů a grafické symboliky v procesu formování regionu a územních identit v kontextu teorie institucionalizace regionů A. Paasiho. Cílem práce je přispět do diskuze k uvedenému tématu příkladem konkrétního regionu (Libereckého kraje). V teoretické části práce se diskutují obecná východiska studia územních identit se zřetelem k budování symbolického tvaru regionu. V obecném kontextu se zde posuzuje význam symboliky v procesu utváření regionu, územních identit a mocenských vztahů. To vše s cílem vymezit klíčové pojmy a typy symbolů. V hlavní části práce je nejprve zdůvodněn výběr zájmového území (region s intenzivně přeměněnou krajinou) a provedena jeho stručná situační analýza se zaměřením na společenské jevy, které mohou být regionálními symboly. Poté je zhodnocena symbolika kraje tak, jak je prezentována v sekundárních zdrojích. Ta je následně porovnána s grafickými symboly regionálních i místních institucí a organizací, utříděných a analyzovaných podle formy (znaky, loga), řádovostně-měřítkové úrovně (kraj, 19 mikroregionů, 25 regionálních institucí, 171 obcí) i z hlediska zastoupení prvků (přírodní, krajinné, historické, kulturní atp.). Míra využití grafické symboliky aktéry/subjekty v území, její význam pro formování regionů z pohledu aktérů místního rozvoje i...
Three Different Mexicos: application of the SWOT analysis on three Mexican regions
Moravcová, Markéta ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Perutka, Lukáš (oponent)
Se snižující se důležitostí národních hranic a rostoucí rolí regionů jako hlavních ekonomických aktérů, regionální rozdíly se stávají jedním z palčivých problémů, kterým se státy pokouší čelit. Cílem této práce je blíže prozkoumat případ trendů regionálních rozdílů Mexika. Pro to práce využívá Novou ekonomickou geografii, teorii, která zdůrazňuje důležitost fyzického, a především lidského kapitálu pro hospodářský růst, a Porterovu teorii clusterů, která klade důraz na export jako hlavní motor hospodářského rozvoje. Tato práce dělí Mexiko na tři regiony: Sever, Centrum, a Jih a používá SWOT analýzu pro zhodnocení jednotlivých regionů. Dochází k závěru, že Sever jako region se nachází v nejlepší hospodářské situaci, což je důsledek manufakturního průmyslu zaměřeného na export. Tento region těží ze své blízkosti k USA, ale důsledkem nadměrného propojení je na Severu absence technologického výzkumu pro další rozvoj produktů - k tomu dochází v USA. Centrum také zažívá hospodářský růst. Většina ekonomické aktivity se odehrává v okolí Mexico City, ale Centru se podařilo vytvořit několik dalších clusterů i v jiných svých regionech. Poslední region, Jih, je z daných regionů ten nejrůznorodější, avšak postrádá hospodářský růst. Jeho ekonomika je založená na ropě, turismu a zemědělství. Nachází se v něm jak...
Regionálne disparity v rámci Českej republiky
Ištoňová, Miroslava
Ištoňová, M. Regionální disparity v rámci České republiky. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato bakalářská práce se zaobírá regionálními disparitami na úrovni krajů a okresů České republiky. Cílem je určit podobné a odlišné regiony ČR prostřednictvím shlukové analýzy za použití vybraných ukazatelů, které reprezentují ekonomické, demografické a sociální aspekty zkoumaných jednotek. Na znázornění vzájemných rozdílností jsou použity shluky, do kterých jsou regiony rozděleny. Výsledek analýzy přináší rozdělení krajů do třech a okresů do pěti skupin, které se odlišují především z ekonomického hlediska. Následně je diskutována podstata regionálních disparit a jsou vyvozeny manažerské doporučení
Strategy of the tourism development in Brno with the focus on Brno - city of students
Urbanová, Patrícia
Diplomová práce je zaměřena na strategii cestovního ruchu v Brně, a přitom se soustředí na téma Brno město studentů. Práce je složena ze dvou částí. V teoretické části je zpracována rešerše literárních a internetových zdrojů řešené problematiky. Hlavní pozornost je věnována strategickému plánování a dokumentům regionálního rozvoje pro Českou republiku na národní, regionální a lokální úrovni. Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit a ověřit, jestli cílová skupina studentů a téma Brno - město studentů získat vyšší prioritu a vyšší zastoupení v novém Programu, který byl vytvořen právě v období přípravy této diplomové práce. V práci jsou formulovány další dva cíle. Prostřednictvím průzkumu mezi zahraničními univerzitami bude ověřeno, jestli tyto univerzity spolupracují s městem a jak. Dotazníkové šetření má zjistit, jak zahraniční studenti vnímají město Brno. V praktické části jsou shrnuté výsledky z provedených výzkumů a jejich interpretace.
Vliv migrační krize na regionální rozvoj a turismus v Turecku
Machálková, Lucie
Bakalářská práce analyzuje dopady současné migrační krize na regionální rozvoj a turismus v Turecku. Zkoumá příčinné souvislosti mezi migrační krizí a snížením úrovně turismu. V práci je využita analýza ekonomické, politické, sociální a bezpečnostní situace v zemi. Migrační krize vyvrcholila v roce 2015 a od tohoto roku došlo k významnému snížení počtu příchozích turistů. Nejvíce ovlivněné jsou provincie u Egejského a Černého moře. Práce navrhuje změny politiky v oblasti ekonomického a regionálního rozvoje a turismu.
Podkladová analýza pro "Program rozvoje městyse Křtiny"
Jirová, Lucie
Diplomová práce se zabývá přípravou analytických podkladů ke zpracování Programu rozvoje městyse Křtiny. Na začátku práce je za pomocí odborné literatury sestaven stav řešené problematiky. Dále je charakterizováno zájmové území a poté je vypracována detailně a komplexně analýza současné situace na území Křtin. Součástí práce je také dotazníkové šetření, které bylo statisticky vyhodnoceno, a výsledky byly graficky zpracovány se slovním komentářem. Na základě analýzy obce a výsledků dotazníkového šetření byla sestavena SWOT analýza, která se snaží poukázat na silné a slabé stránky městyse Křtiny, stejně tak na příležitosti a hrozby. Na závěr práce jsou navrženy opatření pro další rozvoj městyse Křtiny.
Hospodaření malých obcí
Hurbišová, Veronika
Diplomová práce je zaměřena na hospodaření podskupin obcí ve Zlínském kraji v roce 2015. Hlavní cíl spočívá v nalezení podobností a odlišností financování a jejich následná komparace v rámci dílčích velikostních kategorií. Pomocí finanční analýzy stran rozpočtu je vytvořen přehled financování obcí, který umožňuje zkoumání jejich vzájemné závislosti. Hospodaření velikostních skupin je uspokojivé, ovšem nejlépe byla zhodnocena druhá velikostní skupina obcí. Nejmenší obce nejsou zadluženy a vykazují aktivní saldo, proto vzniklo doporučení na podporu projektové aktivity s cílem zvýšit rozvoj. Podskupiny se odlišují také na základě účelového členění výdajů. Sledované ukazatele MF jsou u většiny obcí ve stanoveném limitu. K dosažení komplexního pohledu jsou obsaženy dílčí analýzy, které doplňují hlavní témata.
Hodnocení potenciálu rozvoje obcí okresu Prostějov
Hausknechtová, Kamila
Tématem této bakalářské práce je hodnocení potenciálu rozvoje v okrese Prostějov. V části literární rešerše jsou vymezena teoretická východiska a základní oblasti rozvoje. Následně je popsán správný postup při výběru hodnotících indikátorů a jejich výpočtů. V části vlastní práce jsou analyzovány záměrně vybrané obce okresu Prostějov, konkrétně Hluchov, Přemyslovice a Kostelec na Hané v roce 2001 a v letech 2011 až 2016. Analýza je rozpracována pro čtyři oblasti, jedná se o oblast sociodemografickou, ekonomickou, environmentální a správu věcí veřejných. V poslední části vlastní práce jsou zhodnoceny výsledky, které prokazují, že čím je obec větší, tím má vyšší aktivitu v oblasti rozvoje. Hlavními rozhodujícími faktory jsou nejen zvolená samospráva, která má mimo jiné na starost ekonomickou stránku obce, ale i samotní obyvatelé. Za důležité je pokládáno sestavení kvalitního programu rozvoje obce, s jasně stanovenou strategii do budoucna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 421 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.