Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 207 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití regenerátu ve formovacích směsích
Henzlová, Michaela ; Žák, Štěpán (oponent) ; Bořil, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je ověřit použití regenerovaného ostřiva ve formovacích směsích v rámci školní slévárny na strojní fakultě VUT v Brně. Na začátku této práce je provedena literární rešerše na dané téma. V rámci experimentu byly nejprve zvoleny vhodné modely a materiály pro výrobu vzorků. Modely byly zaformovány formovací směsí s novým ostřivem a směsí s regenerátem, některé z nich se také opatřily nátěrem. Po odlití se zkoumala kvalita povrchu jednotlivých vzorků v závislosti na použité formovací směsi, materiálu a nátěru. Nejprve se povrch hodnotil porovnávací metodou pomocí etalonů a poté se hodnotil sklon směsí k připékání. Na konci jsou všechny výsledky měření porovnány.
Design masážní pistole
Pechová, Tereza ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Sládek, Josef (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout design akumulátorové masážní pistole s vyměnitelnými vibračními nástavci, která bude mít nastavitelnou intenzitu rázu a regulaci rychlosti. Hlavním cílem bylo navrhnout ergonomicky vhodnou rukojeť pro více možností úchopu. Výsledný tvar byl odvozen z předchozí analýzy trhu současných produktů, a to jak po designové, tak zároveň i po technické stránce a splňuje tak ergonomické požadavky spojené s tímto produktem. Současně jsem se zaměřila na jednoduché ovládání.
Ověřte možnost ošetření desek plošných spojů pomocí plazmy pro následnou povrchovou úpravu
Brokeš, Josef ; Košelová, Zuzana (oponent) ; Otáhal, Alexandr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou regenerace a čištění desek plošných spojů s důrazem na využití plazmové technologie. Byly zkoumány různé metody čištění povrchu, včetně manuálního čištění, průmyslové myčky a plazmového ošetření, a jejich vliv na následnou kvalitu lakování. V rámci práce je také prováděna systematická analýza vlivu plazmového ošetření na kvalitu laku a funkčnost desek, včetně zkoumání možnosti regenerace starších desek. Tato studie představuje základ pro další výzkum a rozvoj v této oblasti. Práce prezentuje také konstrukci a implementaci prototypu zařízení s plazmovým vyvíječem pro integraci do výrobní linky.
Chlad v bojových sportech se zaměřením na thajský box
Klepetko, Vít ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Chlad v bojových sportech se zaměřením na thajský box Cíle: Na základě rešerše odborné literatury zjistit vliv chladu na markery svalového poškození (CK a LDH) a fyzickou výkonnost, v tréninku bojových sportů, se zaměřením na thajský box. Metody: Práce je zpracována formou systematické rešerše. Pro vyhledávání studií byly použity vědecké databáze Scopus, PubMed, SportDISCUS a Web of Science. Pomocí vhodně zvolených klíčových slov byl vytvořen vyhledávací skript, který vyhledal celkem 61 studií. Následně byla provedena analýza skriptem vyhledaných studií a jejich výběr pomocí stanovených kritérií. Celkem bylo vybráno 9 studií, které byly použity pro splnění cíle práce. Výsledky: Výsledky vlivu chladného prostředí na hladinu CK v krvi nebyly jednoznačně stanoveny. K jednoznačnějším výsledkům došlo při porovnávání hodnot hladiny LDH v krvi, prezentovaných vybranými studiemi. Ve většině studií došlo ke snížení hladiny LDH v krvi po aplikování intervence a v žádné z nich nedošlo k negativním účinkům. Byl zjištěn pokles výkonnosti bezprostředně po aplikování intervence, s obnovením k výchozím hodnotám po uplynutí 24 hod. Byla rovněž zaznamenána větší konzistentnost ve výkonu skupiny s aplikací CWI než skupiny kontrolní. Chlad můžeme využít jako prostředek pro rychlé zotavení mezi jednotlivými...
Liver cells regeneration in mammals
Ťažký, Timotej ; Tlapáková, Tereza (vedoucí práce) ; Onhajzer, Jakub (oponent)
Regenerácia pečeňových buniek je dôležitý biologický proces, ktorý cicavcom umožňuje si zachovať funkciu pečene a zároveň sa zotaviť z jej poškodenia. Proliferácia pečeňových buniek slúži ako primárny spôsob regenerácie pečene, ktorá je u hepatocytov aktivovaná prechodom z G0 do G1 fázy bunkového cyklu. Proliferácia je tiež podporovaná neparenchymálnymi pečeňovými bunkami, medzi, ktoré patria Itové bunky, Kupfferove bunky a endotelové bunky pečeňových sínusoíd. Pri komplexnej analýze kľúčových signálnych dráh bolo jasne preukázané, že signálne dráhy Wnt/β katenínová, Notch, Hippo, NF-κB a Hedgehog zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácií proliferácie a diferenciácie pečeňových buniek počas regenerácie. Regeneračný potenciál pečene ovplyvňujú rôzne faktory, ako napríklad vek, rozsah poškodenia a zdravotné podmienky. Okrem toho má pozoruhodná regeneračná schopnosť pečene klinické dôsledky v súvislosti s transplantáciou pečene, parciálnou hepatektómiou a liečbou ochorení pečene, ako je cirhóza, hepatitída a hepatocelulárny alebo cholangiocelulárny karcinóm. Modulácia kľúčových signálnych dráh a identifikácia nových molekulárnych cieľov majú potenciál zlepšiť klinické výsledky pacientov s ochoreniami pečene alebo dokonca zrýchliť celý proces regenerácie pečene. Kľúčové slová: regenerácia, pečeň, cicavce,...
Regeneration initiation of Xenopus laevis tail-functional study
Netušil, Jiří ; Šindelka, Radek (vedoucí práce) ; Petr, Jaroslav (oponent)
Přelomové objevy na poli sekvenačních technologií mění naše momentální vnímání regenerace obratlovců. Embryonální stádia Drápatky vodní (Xenopus laevis) jsou v tomto kontextu jedním z intenzivně studovaných modelů. Tato práce má za cíl shrnout a funkčně ověřit nejnovější poznatky získané pomocí RNA sekvenační analýzy regenerujícího se ocasu Xenopus laevis se specifickým zaměřením na časné fáze tohoto procesu. Naše analýza potvrdila, že Regeneration initiating cells (RICs), které byly v nedávné době identifikovány pomocí jednobuněčného sekvenování a prostorově rozlišené transkriptomiky, jsou nezbytné pro správný průběh regenerace ocasu. Markerové geny RIC mmp9 a pmepa1 ovlivňují procesy spojené s přestavbou extracelulární matrix a migrací již dříve popsaných Regeneration organizing cells (ROCs) aniž by ovlivňovaly odpověď myeloidních buněk na poranění. V rámci této práce jsme také ukázali nové použití Vivo Morpholino oligonukleotidů pro dočasnou inhibici genové exprese a posoudili jeho přednosti a limitace. Tato práce poukazuje na důležitost prostorovo-časové regulace na buněčné a molekulární úrovni, která se odehrává v rámci prvních 24 hodin po poranění. Dále zdůrazňuje podobnosti a odlišnosti těchto změn v rámci různých modelů regenerace obratlovců a celkově poskytuje ucelený vhled do problematiky...
Mitochondriální transfer a jeho role v regenerativních vlastnostech mezenchymálních kmenových buněk
Jaborová, Natálie ; Krulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Nahácka, Zuzana (oponent)
Mitochondriální transfer představuje jednu z forem mezibuněčné komunikace, při které jsou mitochondrie přenášeny z donorové buňky do buňky recipientní prostřednictvím různých struktur. Přenos mitochondrií je pozorován za patologických, ale i fyziologických podmínek a je doprovázen specifickou signalizací. Přijetí mitochondrií je spojeno s regenerativními účinky. Tato bakalářská práce probírá obecné charakteristiky mitochondriálního transferu, a to především s důrazem na postavení mezenchymálních kmenových buněk (MSCs), které figurují jako dárcovský buněčný typ. Dále shrnuje regenerativní působení mitochondriálního transferu z MSCs do buněk ovlivněných patologiemi. Mezenchymální kmenové buňky mají v tomto ohledu výrazný terapeutický potenciál, který by mohl být v budoucnu jednou z klinicky užívaných léčebných strategií řady onemocnění. Klíčová slova: mitochondrie, transfer, mezenchymální kmenové buňky, regenerace
Molekulární mechanismy sterilního zánětu v poškozené krvetvorné tkáni
Čiháková, Zuzana ; Faltusová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bačová, Barbora (oponent)
Krvetvorná tkáň je sídlem hematopoetických kmenových buněk (HSCs), které nepřetržitě tvoří všechny krvetvorné a imunitní buňky. Tkáňové poškození, či buněčný stres mohou vést ke vzniku sterilního zánětu. V odpovědi na působení sterilního zánětu HSCs proliferují a přechází na nouzovou krvetvorbu. Pokud je krvetvorná tkáň dlouhodobě vystavena zánětlivým signálům, dochází ke zvýšené diferenciaci na úkor sebeobnovy HSCs, poškození DNA a genetické nestabilitě, což může to vést k buněčné smrti, trvalému poškození kostní dřeně a poruchám krvetvorby.
Úrazovost ve volejbale mužů
Bočková, Barbora ; Hájková, Jana (vedoucí práce) ; Pokorný, Ladislav (oponent)
NÁZEV: Úrazovost v mužském volejbale AUTOR: Barbora Bočková KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Jana Hájková ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku úrazovosti v mužském volejbale. Cílem této práce bylo zjistit nejčastěji traumatizovanou část těla u volejbalistů. Dílčím cílem bylo zjištění, do jaké míry jsou zranění propojena s hracími činnostmi, regenerací, zdali dochází ke zranění častěji v tréninkové jednotce nebo při utkání a jakého názoru jsou samotní trenéři extraligových týmů na problematiku úrazovosti. Práce je složená ze dvou hlavních částí, a to z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena na tři témata, volejbal, úrazovost a regenerace. Téma volejbal se zabývá charakteristikou volejbalu, pravidly a strukturou sportovního výkonu. Téma úrazovosti obsahuje charakteristiku úrazovosti, sportovních úrazů a nejčastější typy úrazů ve volejbale. Téma regenerace se zabývá charakteristikou samotné regenerace a jejími vybranými formami. Praktická část obsahuje interpretaci výsledků z 57 zodpovězených dotazníků od hráčů a 4 dotazníků od trenérů, v podobě tabulek a grafů. Výzkumné otázky byly vytvořeny v souladu s cílem práce a zodpovězeny na základě výsledků výzkumu. Výsledky výzkumu prokázaly následující: hlezenní kloub je nejčastěji traumatizovanou...
Regenerace sídlišť v souladu se zájmy památkové péče
Řepková, Hana
Metodika je založena na syntéze urbanistického, památkového a architektonického přístupu. Jejím cílem je přispět ke zvýšení životnosti panelových domů a k zachování hodnot sídlišť pro jejich obyvatele. Metodika přináší podněty, jak prostředí sídlišť kultivovat a zlepšit jejich působení v obrazu sídel a krajiny a přispět k udržitelnému rozvoji struktury osídlení ČR. Metodika usiluje o zvýšení společenské prestiže sídlišť prostřednictvím poznání jejich historie, hodnot a rozvojového potenciálu. Kromě zkušeností ze zahraničí přináší praxí prověřenou původní tuzemskou metodu regulace vzhledu fasád. Dodržování základních regulativů běžných pro vznik a průběžnou obnovu tradičních měst může sídlištím pomoci stát se plnohodnotnou součástí města. Metodika podporuje nalézání, vnímání a ochranu vynikajících původních řešení. Identifikuje specifika českých sídlišť, jejichž poznání může sloužit jako odrazový můstek k jejich celospolečenské akceptaci a případné památkové ochraně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 207 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.