Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 398 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Synthesis and properties of novel vitrimers from biobased feedstock
Kopilec, Ondrej ; Sedláček, Ondřej (vedoucí práce) ; Strachota, Adam (oponent)
V práci boli vyvinuté nové materiály na báze dynamických polymérnych sietí, spracovateľné pri vyššej teplote, nazývané tiež vitriméry. Tieto polymérne siete boli vyvinuté z doposiaľ nepoužívaných materiálov na báze obnoviteľných surovín, s cieľom čo najvyššieho obsahu organického uhlíku. Hlavný východzí monomér je na báze D-izosorbidu, ktorý je pripravovaný zo škrobu. Ten bol modifikovaný na bis-acetoacetát a použitý ako hlavná stavebná kostra sietí. Ako sieťovacie činidlá boli použité di- a tri- funkčné amíny rôzneho pôvodu - na báze obnoviteľných zdrojov a pre porovnanie aj na báze ropných produktov. Aby bol získaný čo najlepší prehľad o vplyve jednotlivých monomérov na finálne vlastnosti vitrimérov, boli vytvorené materiály s molárnymi pomermi di- a tri- amínov 1:1 a 3:1. Takto vznikli siete, ktorých uzlové body pozostávali z väzieb typu vinylogných uretánov. Tento typ väzieb má veľmi nízku aktivačnú energiu potrebnú pre transaminačné reakcie, vďaka ktorým si, pri izbovej teplote, vitriméry zachovávajú svoje mechanické vlastnosti aj po niekoľkonásobnej recyklácií. V prípade tejto práce bol udržiavaný 10% nadbytok voľných amínových skupín. Materiály pripravené v tejto diplomovej práci vykazujú všetky vlastnosti vitrimérov - húževnatosť reaktoplastov a spracovateľnosť termoplastov. To bolo...
Návrh recyklačního zařízení PET lahví na výrobu filamentu pro 3D tisk
Huplík, Ondřej ; Kolomý, Štěpán (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Nárůst na popularitě 3D tisku a rostoucí množství plastového odpadu kladou důraz na hledání nových udržitelných a ekologických řešení. Práce se zabývá problematikou recyklace plastových materiálů a způsobu využití PET plastu v oblasti 3D tisku. V teoretické části jsou popsány současné možnosti recyklace plastů. Praktická část je zaměřena na návrh zařízení, které přijme páskované PET lahve a přivedením nad teplotu skelného přechodu přetvoří na filament. Zařízení je navrženo s ohledem na nákladovost a kompaktnost. Zařízení může být dále zlepšeno a přizpůsobeno pro různé typy plastových hmot.
Recyklace lithno-iontových baterií
Bělaška, Patrik Vojtěch ; Lisá, Hana (oponent) ; Preisler, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na recyklaci lithno-iontových baterií. V první části jsou popsány primární a sekundární bateriové články společně s jejich principem, složením a materiály. Ve druhé části jsou podrobněji popsány lithno-iontové články, jejich princip, typy katodových a anodových materiálů, elektrolytu, separátoru a plášťů. Třetí část se zabývá předpřípravou baterií a recyklačními technologiemi, kam patří nejpoužívanější hydrometalurgie, pyrometalurgie a méně používaná přímá recyklace společně s jejich jednotlivými rozdělení. V další části jsou popsány možnosti těžby, ceny jednotlivých materiálů, jejich největší producenti a hmotností porovnání před a po recyklaci vybrané baterie. Poslední část se zaměřuje na možnosti recyklace baterií v ČR, množství odpadních baterií a aktuální formě legislativy.
Zálohování PET obalů jako klíčový krok k uzavření cirkulární smyčky
Patka, Vojtěch ; Kropáč, Jiří (oponent) ; Gregor, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou PET obalů, přesněji nápojovými PET lahvemi, a možným řešením této problematiky využitím zálohového systému, který je označován jako „DRS“. Při porovnání současné situace nakládání s nápojovými PET lahvemi s nastavenými cíli a legislativou EU a ČR lze konstatovat, že je nutné upravit přístup k této části odpadového hospodářství. Moderním přístupem je přístup tzv. cirkulární ekonomiky, která odpad vnímá jako potenciální zdroj materiálu pro opětovnou výrobu. Nástrojem cirkulární ekonomiky je právě DRS, který v Evropě zaznamenává vysokou míru sběru nápojových PET lahví, tj. podíl vrácených lahví a lahví uvedených na trh. DRS však představuje pouze část celkového systému nakládání s nápojovými PET lahvemi, který pro správnou funkčnost vyžaduje efektivní zpracovatelský řetězec. Tento řetězec je v práci podrobně popsán od vrácení použité lahve až po výrobu lahve nové. Značným přínosem jsou v této kapitole informace získané v rozhovorech s odborníky z praxe a během návštěv výrobních linek na PET preformy a PET lahve. Práce je zakončena SWOT analýzou DRS v podmínkách ČR, kde bude zálohový systém zaveden pravděpodobně na začátku roku 2026 a jehož zavedení je v současnosti velmi diskutováno.
Recyklace
Mrázek, Mikuláš ; Morys, Oldřich (oponent) ; Korbička, Pavel (vedoucí práce)
Záměrem bakalářské práce je především poukázání na přebytek materiálu a zahlcování planety odpady, možnosti recyklace pevných materiálů, jako je například kov, a přetavení do jiných předmětů. Zásadní je nejen práce s materiálem, ale i s lidmi uvnitř kovošrotu. Vytvoření sociálního kontaktu s pracovníky a spolupráce na přetvoření odpadu do podoby sochařských děl a vytvoření videa je pro bakalářskou práci zásadní.
Recyklace bateriové drtě
Song, Jiyul ; Brummer, Vladimír (oponent) ; Jecha, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na metody recyklace baterií a akumulátorů. Cílem práce bylo popsat možnosti recyklace bateriové drtě a provést experimentální zkoušku sušení bateriové drtě. V rámci práce byla provedena rešerše historie, principu fungování a klasifikace baterií a akumulátorů, která byla popsána v teoretické části. Dále byla popsána legislativa EU a ČR na téma recyklace elektroodpadu. Na závěr byl proveden praktický experiment zabývající se sušením bateriové drtě.
Recyklace fotbalu
Vlček, Filip ; Jemelka, Vojtěch (oponent) ; Sedlák, Jaroslav (vedoucí práce)
Bývalý brněnský stadion Za Lužánkami, leží na hranici Botanické zahrady MENDELU, divokého stráně Planýrka a parku Lužánky. Díky hliněné hmotě tribuny a tomu, že poslední oficiální zápas byl na stadioně hrán roku 2001, začíná příroda přebírat kontrolu i v něm. Je tedy možné ponechat stadion aby dále tvořil specifické podmínky pro různé druhy rostlin, zároveň ale využít potenciál stojící železobetonové struktury v jeho jižní části a předat jej do správy studentského spolku? Najít vhodné řešení pro tuto situaci a předejít gentrifikaci dalších městských prostor bylo mým cílem při vypracovávání této práce.
Možnosti využití sekundárního produktu z výroby titanové běloby jako retardéru tuhnutí v portlandských cementech
Smirnov, Pavel ; Švec, Jiří (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá nalezením možností zpracování a aplikace sekundárního produktu z výroby titanové běloby. Surový produkt s obchodním názvem Prestab je v současné době, kvůli svým vlastnostem, chemickému složení a vysoké vlhkosti ukládán do deponií. Dřívějším výzkumem bylo dokázáno, že materiál by mohl mít potenciál využití ve stavebnictví. Účelnosti práce také nahrávají tendence dnešní doby, kdy jsou ekologické požadavky čím dál přísnější a jejich realizace nákladnější. Použitím druhotných surovin se zamezuje produkci dalšího CO2 a snižuje se také ekologická zátěž. Sekundární produkt, který je z chemické podstaty znečištěným chemosádrovcem, je v práci zkoumán jako regulátor tuhnutí do směsných portlandských cementů. Při řešení problému byl nalezen vhodný laboratorní způsob zpracování Prestabu a následně bylo navrženo i složení směsi pro přípravu příměsi do portlandských cementů. Za použití získaných příměsí byly připraveny tři vzorky cementů. U vzorků byly následně zkoumány jejich vlastnosti dle normy ČSN EN 196 a výsledky byly porovnány s již v praxi používaným cementem třídy CEM II.
Grape vine
Lubovská, Karolína ; Písaříková, Jana (oponent) ; Korbička, Pavel (vedoucí práce)
Práce Grape Vine prozkoumává téma jihomoravské vinařské krajiny a prvky, které jsou s ní spojené a pro ni nejvíce charakteristické. Práce poukazuje na praktiky, jakými je tato krajina průběžně měněna a šlechtěna k lidskému využití, a to v tomto případě k pěstování vinné révy a produkci vína. Soustředí se na přístup ke krajině a na to, jakými specifickými způsoby se přistupuje k jejím různým částem prostřednictvím kultivace, selekce a kontroly růstu vinné révy s cílem dosažení nejvyšších úrod za použití postupů určených tradicí vinařského zemědělství v této konkrétní oblasti.
Metody energetického zpracování komunálního odpadu
Štork, Martin ; Köbölová, Klaudia (oponent) ; Linda, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématem, jak nakládat s odpady, abychom z nich získali co nejvíce energie. Proto řešíme omezení skládkování. V teoretické části práce nalezneme druhy odpadů a jejich charakteristiku, a také způsoby, jakými lze s odpadem nakládat. V praktické části práce se snažím ukázat, jak by se dalo pracovat s odpadem v budoucnu, v ideálním případě pro velký výnos energie a s minimálním znečištění ovzduší při zpracování odpadů. To má za následek úplné omezení skládkování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 398 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.