Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 322 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Využití stavebních recyklátů do pozemních komunikací
Průdková, Hana ; Hýzl, Petr (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část shromažďuje dostupné informace o současném stavu nakládání se stavebními a demoličními odpady. Tato část pojednává o demoličních pracích, podává základní informace o stavebních a demoličních odpadech a popisuje proces recyklace. Dále se zabývá nejpoužívanějšími druhy recyklátů a jejich využitím v pozemních komunikacích. Práce také vysvětluje důležitost cirkulární ekonomiky a srovnává ceny recyklátů a přírodního kameniva. Závěr teoretické části je doplněn zahraničními zkušenostmi. Praktická část této diplomové práce ověřuje možnosti využití betonového, asfaltového a cihelného recyklátu a jejich směsí stmelených hydraulickými pojivy. Hlavním cílem bylo ověřit možnosti využití těchto recyklátů do stmelených podkladních vrstev pozemních komunikací. Tyto možnosti byly ověřeny a následně porovnány pomocí laboratorních zkoušek. Na závěr je provedeno ekonomické srovnání při použití recyklátů.
Vývoj receptur betonů s recyklovaným cihelným kamenivem jako částečné či úplné náhrady přírodních kameniv
Pijáčková, Erika ; Uher, Vojtěch (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku využití cihelného recyklovaného kameniva v konstrukčních betonech. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblasti vlastností cihelných recyklátů, jejich přípravy a výroby a legislativních omezení pro jejich využití v konstrukčních betonech. Dále jsou popsány vlastnosti a použití betonů s cihelným recyklátem. V experimentální části jsou zkoumány vlastnosti cihelných recyklátů s ohledem na jejich použití do betonu a na základě výsledků těchto vlastností jsou navrženy receptury betonů s cihelným recyklátem a betonů referenčních. Cílem experimentální části bylo ověření výsledných vlastností betonů a jejich použití pro konstrukční účely. Dále byla v rámci experimentální části práce provedena ekonomická rozvaha pro srovnání cen referenčních betonů a betonů s cihelným recyklátem.
Ceny a náklady v likvidační fázi životního cyklu stavby
Smolinská, Radka ; Výskala, Miloslav (oponent) ; Aigel, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je vymezit základní pojmy používané při demolicích, postupy a technologie, které jsou využívány při odstraňování staveb. Tato práce dále popisuje současnou praxi při demoličních projektech a cenotvorbu demolic. Na základě realizovaných projektů je zpracována analýza cen a nákladů v likvidační fázi životního cyklu stavby a provedeno srovnání s ceníkovými cenami.
Využití odpadů při výstavbě pozemních staveb
ŠIRMEROVÁ, Karolína
Tato diplomová práce je zaměřena na využití odpadů při výstavbě pozemních staveb. V první části se nachází literární rešerše, ve které jsou popsány základní in-formace o odpadech, jako jsou druhy odpadů a jejich výskyt. Dále je popsán Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady, využití odpadů při výstavbě, problematika nebezpečných stavebních odpadů a nakládání s odpady ve státech EU. Pro zajímavost jsou také popsány domy postavené z odpadů tzv. Zemělodě. Druhá část je částí praktickou. Ta obsahuje informace o vybraném úseku dál-nice D3, postupu výstavby dálnice D3 a návrhu využití recyklátů do dálničních těles. Následuje kalkulace a informace o dostupnosti recyklátů.
Principy cirkulární ekonomiky ve vybraném podniku technických služeb
STUCHLÍKOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce se zabývá principy cirkulární ekonomiky ve vybraném podniku technických služeb. V teoretické části bude vysvětlen rozdíl mezi cirkulární ekonomikou a lineární ekonomikou. Dále budou představeny principy cirkulární ekonomiky a její výhody. Poté bude vysvětleno, co to je inovace, její druhy a úspěchy českých firem v rámci inovací. V praktické části dojde k představení podniku a vytvoření jeho finanční analýzy na základě rozvahy a výsledovky. Ta se bude porovnávat s jinými finančními analýzami podniku podle toho kdo je vlastníkem, tzn. vlastníkem je pouze město, nebo společnost a město. Cílem praktické části bude zjistit, jak podnik v současné době nakládá s odpady a doporučit možná řešení, jak tento systém zlepšit s ohledem na životní prostředí. Zjištěný stav poslouží jako základ pro hledání možností zlepšení. Zejména jde o možnost zavedení principu 3R, tedy redukování, znovupoužívání (reuse) a recyklace. Dá se očekávat, že zavedení zejména tohoto principu povede ke zlepšení vlivu nakládání s odpady podniku na životní prostředí. Nakonec by práce měla posloužit jako možný návod pro podnik technických služeb na zlepšení udržitelnosti životního prostředí.
Webová aplikace "Bin finder"
BONDARENKO, Oleksandr
Bakalářská práce se zabývá vytvořením webové aplikace "Bin finder", která bude poskytovat uživateli příslušná data o poloze kontejnerů, určených pro tříděný komunální odpad. V rámci této práce je vyvíjena aplikace, která bude realizována formou jednostránkové webové stránky. Součástí práce je zadávací dokumentace, analýza funkčních a nefunkčních požadavků, dokumentace kódu, testovací a uživatelská dokumentace.
Bioakumulace vzácných kovů z červeného kalu
NÁHLÍK, Vít
Tato studie se zabývá bioakumulací vzácných kovů, především lanthanoidů, obsažených v červeném kalu. Působení červeného kalu je studováno na kulturách La4 mutantu zelené řasy Desmodesmus quadricauda a na červené řase Galdieria sulphuraria za různých metabolických režimů po přidání kyselého výluhu červeného kalu.
Hranice odpadu: etnografie sběrného dvora
Vykoukalová, Anna ; Kuřík, Bohuslav (vedoucí práce) ; Abu Ghosh, Yasar (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vztah odpadů a lidí na sběrném dvoře. Sběrný dvůr slouží pro tříděné vyhazování takových odpadů, které se kvůli velikosti či materiálu nemohou uložit do klasických popelnic. Jelikož je naše společnost orientovaná na spotřebu a konzum, vyhazuje se hodně věcí, které ovšem jiní lidé shledávají zajímavými či užitečnými, a tak si je odnáší ven. Ze sběrného dvora by se však nic odnášet nemělo, neboť odpad není bezprizorní, ale je vymezen vlastnickým právem. Zároveň hlavní princip odpadového hospodářství - odpadová hierarchie uvádí, že než se věc stane odpadem, měla by se jinak využít. Zabývám se tedy tím, jak toto pojetí odpadu podmiňuje pohyb věcí na sběrném dvoře, jak a kým může být odnesený odpad využitý a jakou roli hraje odnášení odpadů v naplňování odpadní hierarchie. To vše jsem se rozhodla zkoumat pomocí antropologických metod, a to zúčastněného pozorování na sběrném dvoře a rozhovory s jednotlivými aktéry. Z výzkumu vyplývalo, že na sběrném dvoře se zbytečně vyhazují věci, které by mohly ještě někomu sloužit. Lidé se rozhodují si je odnášet "na vlastní pěst" za neoficiální součinnosti zdejších zaměstnanců. Odnesené odpady poté využívají nejenom běžným spotřebním způsobem, ale například i pro sběratelské účely, pro uměleckou tvorbu nebo je věnují muzeím. Sběrný dvůr má...
Optimalizace recyklátů z betonových prefabrikátů a jejich charakteristiky pro informační model budovy
Venkrbec, Václav ; Mésároš,, Peter (oponent) ; Šuhajda, Karel (oponent) ; Henková, Svatava (vedoucí práce)
V disertační práci je řešeno téma využití recyklovaného kameniva z betonů, získaných z dekonstruovaných částí prefabrikovaného panelového bytového domu, následná optimalizace dodavatelsko-logistického systému při aplikaci recyklovaných betonů do konstrukčního betonu v rámci nové budovy. V rámci nově vyvinutého optimalizačního algoritmu dodavatelů čerstvého betonu byla intenzivně využita negrafická data z informačního modelu budovy (BIM). Práce se rovněž věnuje přenosu dat z a do informačního modelu a definování charakteristik, potřebných pro optimalizaci celého procesu. V teoretické rovině se práce zabývá komplexní rešerší výše zmíněných oblastí. Experimentální část práce je zaměřena na materiálový výzkum prováděný za účelem ověření vhodnosti konkrétního typu recyklovaného betonového kameniva (RCA) do recyklovaného betonu (RAC) pro konstrukční využití. Práce seznamuje s provedenými postupy a výsledky zkušebních testů dvou druhů recyklovaného kameniva a následně prezentuje vytvořenou škálu nových receptur směsí recyklovaných betonů s částečnou náhradou kameniva za recyklované kamenivo, pocházejícího z prefabrikovaných panelů z výškových budov. Získané výsledky zkoušek prokazují technickou vhodnost testovaných zdrojů RCA pro výrobu konstrukčních RAC se střední pevností. Významnou částí analyticky orientované experimentální části práce je logisticko-optimalizační scénář s vlastním maticovým diskrétním algoritmem a ekonomickým grafickým vyhodnocením. Případová studie prověřuje relevantnost navrženého algoritmu na reálném scénáři, a sice stavbě vědeckého technologického institutu CEITEC v Brně. Dále je v práci shrnuta problematika BIM a prezentována metodika negrafických informací modelu budovy pro definování charakteristik beto-nových recyklátů v budovách. Závěry jsou adresovány jak pro praxi, tak pro rozvoj vědních oborů. Práce poskytuje prakticky směřované nové informace konkrétním výrobcům a dodavatelům betonových směsí z oblasti zpracování prefabrikovaných panelů z

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 322 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.