Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 235 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití obnovitelných a recyklovatelných surovin pro přípravu nových polymerních materiálů
Horák, Pavel
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací recyklace měkké polyurethanové pěny za použití přírodních polyolů na bázi řepkového a rybího oleje a zkoumá použití získaného polyolového produktu při přípravě nových polyurethanových materiálů. Depolymerační experimenty ukázaly, že oba testované přírodní oleje (řepkový a rybí) lze použít jako účinné reagenty pro recyklaci polyurethanu. Reakční podmínky rozkladu byly optimalizovány na modelové měkké polyurethanové pěně a úspěšně aplikovány na reálné odpadní polyurethanové pěně. Depolymerací lze získat jednofázové nízkoviskózní (do 1500 mPa.s) kapalné polyolové produkty o obsahu hydroxylových skupin cca 3 mmol/g, které lze dálel použít k přípravě nových polyurethanových materiálů. První aplikací bylo využití těchto polyolů v pěnových polyurethanových systémech. Optimalizací receptury byla připravena nízkohustotní polotvrdá pěna se stoprocentním obsahem recyklovaného polyolu. Tyto pěny odpovídají svými vlastnostmi komerčně dostupným výplňovým pěnám. Pro přípravu homogenního kompaktního polyurethanového materiálu na bázi recyklovaných polyolů bylo nutné do systému přidat vhodné rozpouštědlo, čímž se omezil rozsah možných aplikací. Proto byly tyto systémy testovány spíše za účelem studia vytvrzovací polyadiční reakce a následných vlastností materiálu. V těchto testech...
Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů
Soukup, Adam ; Malášek, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku recyklace stavební suti. Pojednává o stávajících technických řešení s ohledem na výkonnost, kvalitu a efektivitu. Součástí je rešerše stávajících drtících strojů a jejich jednotlivých typů. Práce obsahuje koncepční návrhu malého mobilního drtiče.
Využití R-materiálu v asfaltových směsích s vysoce modifikovaným pojivem (HiMA)
Christ, Roman ; Dašek, Ondřej (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
V diplomové práce je věnována pozornost vlivu různého dávkování R-materiálu obsahujicích nemodifikovaný asfalt na vlastnosti asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO11+) stmeleného polymerem vysoce modifikovaným asfaltem (pojivo typu HiMA). Vlastnosti asfaltových směsí budou hodnoceny pomocí zkoušky modulu tuhosti a zkoušky nízkoteplotních vlastností jednoosou zkouškou tahem
Využití recyklátů z vozovek do pozemních komunikací
Furdaničová, Alice ; Šperka, Pavel (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá využitím asfaltového recyklátu s příměsí kameniva ve směsích stmelených hydraulickým pojivem. Směs se využívá v horní či spodní podkladní vrstvě vozovky. Teoretická část diplomové práce popisuje podkladní vrstvy vozovek, výrobu recyklátů ze stavebně demoličního odpadu, získávání a zpracování asfaltového recyklátu a jeho opětovné využití do vozovek. Práce je obohacena příspěvkem realizace pokládky asfaltového recyklátu do podkladní vrstvy komunikace firmou SKANSKA a.s. a ČNES a.s. V další kapitole jsou pak podrobněji popsané zkušenosti s recyklátem v zahraničí. Práce dále obsahuje popis laboratorních zkoušek, které jsou důležité pro zhodnocení vlastností směsí z asfaltového recyklátu. Praktická část ověřuje vhodnost směsi z asfaltového recyklátu a kameniva do podloží vozovek pomocí zkoušek pevnosti v příčném tahu, pevnosti prostém v tlaku a odolnosti proti mrazu a vodě. Použité směsi jsou shledány jako vhodné do podkladních vrstev vozovek.
Využití asfaltových a betonových recyklátů do pozemních komunikací
Žďára, Zbyněk ; Šperka, Pavel (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány dostupné informace o možnostech využití asfaltových a betonových recyklátů do pozemních komunikací. V rámci jednotlivých kapitol se práce zabývá popisem recyklovaných materiálů, výrobou těchto materiálů a možnostmi využití těchto materiálů do konstrukčních vrstev vozovek. V dalších kapitolách je věnována pozornost také problematickým vlastnostem recyklátů a zahraničním zkušenostem s jejich využitím. V praktické části byly provedeny zkoušky laboratorních vzorků asfaltových a betonových recyklátů a jejich směsí stmelených cementem se zaměřením na stmelené podkladní vrstvy vozovek. Hlavním cílem bylo ověřit použitelnost těchto materiálů do stmelených podkladních vrstev a také porovnat, jak se budou lišit jednotlivé vlastnosti směsí s různým zastoupením jednotlivých složek a různým dávkováním cementu. Následně byly vybrány dvě nejlepší směsi, u kterých byl experimentálně stanoven modul pružnosti pro možnost nahrazení současně používaných podkladních vrstev a bylo provedeno ekonomické zhodnocení tohoto návrhu.
Horizont odpadu
Ochotná, Barbora ; Rypl Žabčíková, Ada (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Město je místem akumulace, produkce a reprodukce výrobních prostředků i spotřeby zboží, odpad se ale typicky akumuluje mimo něj. Vypadává za náš horizont fyzicky i mentálně. Odpad, který vyprodukujeme, mění krajinu a transformuje procesy na zemi, aniž by většina „místa transformace“ navštívila. Projekt pracuje s myšlenkou přesměrování závěrečné fáze produkčního řetězce zpět do místa spotřeby výrobou prvků veřejného prostoru z komunálního odpadu. Zpřítomňování odpadu vede k uvědomění si jeho množství i míry konzumace. Zároveň se z odpadu stává něco mnohem ambivalentnějšího, eventuálně užitečného nebo dokonce krásného.
Hodnocení zpětného odběru elektrozařízení, odděleného sběru elektroodpadů a nakládání s nimi za roky 2017 a 2018
Šlégrová, Helena
Článek hodnotí evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů v rámci České republiky za roky 2017 a 2018. Evidenci jsou povinni zasílat výrobci, poslední prodejci, distributoři a pověření zástupci výrobců elektrických a elektronických zařízení, a to buď sami nebo prostřednictvím kolektivního systému. Podklady pro hodnocení evidence toku elektroodpadů použité v článku byly vzaty z roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Cílem článku je zhodnocení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady ve stanovených letech vzhledem ke směrnici Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení, která stanovuje minimální úrovně využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadů. Z uvedených výsledků vyplývá, že se České republice v roce 2017 a 2018 podařilo splnit stanovené požadavky EU na minimální úroveň využití vyřazených elektrozařízení a úroveň jejich recyklace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Typy obalů a jejich zastoupení v komunálních odpadech
Kostková, Kateřina ; Kropáč, Jiří (oponent) ; Pavlas, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá typy obalových materiálů, související legislativou a využitím obalů v praxi. Rešeršní část práce představuje jednotlivé typy materiálů a jejich charakteristiky. Významnou součástí zpracovávání odpadu je recyklace a využití obalového odpadu. Práce představuje odlišné recyklační principy pro jednotlivé materiály. Praktická část analyzuje jednotlivé zastoupení materiálů obalů vybraných spotřebních výrobků.
Design briketovacího lisu kovových třísek
Matušková, Adéla ; Jelenčík, Branislav (oponent) ; Sládek, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá designem briketovacího lisu kovových třísek a reaguje na nekomplexnost řešení současných produktů. Cílem je zvýšení atraktivity stroje a s tím spojené zlepšení povědomí o tomto zařízení a jeho ekologickém i ekonomickém přínosu. Práce klade důraz na zachování funkčnosti a zohlednění ergonomie i bezpečnosti stroje.
Influence Of Ambient Atmosphere To Active Material Of Disassembled Li-Ion Accumulator
Karmazinova, Katerina
At the present time the worldwide hot topic is recycling. How to deal with the product at the end of its life cycle? This paper is focused on recycling of active cathode material of lithiumion accumulators. The research considers the influence of ambient atmosphere on different types of lithium-ion accumulators within a time period. As the recycling method was chosen the solvent extraction. The results show a comparison of two the most common used cathode materials for lithium-ion accumulators – LiCoO2 and LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2. At the forefront is the time period from disassembly the lithium-ion accumulator to extract cathode active material without structure changes due to the effect of the air atmosphere.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 235 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.