Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 278 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Využití stavebních recyklátů do pozemních komunikací
Průdková, Hana ; Hýzl, Petr (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část shromažďuje dostupné informace o současném stavu nakládání se stavebními a demoličními odpady. Tato část pojednává o demoličních pracích, podává základní informace o stavebních a demoličních odpadech a popisuje proces recyklace. Dále se zabývá nejpoužívanějšími druhy recyklátů a jejich využitím v pozemních komunikacích. Práce také vysvětluje důležitost cirkulární ekonomiky a srovnává ceny recyklátů a přírodního kameniva. Závěr teoretické části je doplněn zahraničními zkušenostmi. Praktická část této diplomové práce ověřuje možnosti využití betonového, asfaltového a cihelného recyklátu a jejich směsí stmelených hydraulickými pojivy. Hlavním cílem bylo ověřit možnosti využití těchto recyklátů do stmelených podkladních vrstev pozemních komunikací. Tyto možnosti byly ověřeny a následně porovnány pomocí laboratorních zkoušek. Na závěr je provedeno ekonomické srovnání při použití recyklátů.
Vývoj receptur betonů s recyklovaným cihelným kamenivem jako částečné či úplné náhrady přírodních kameniv
Pijáčková, Erika ; Uher, Vojtěch (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku využití cihelného recyklovaného kameniva v konstrukčních betonech. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblasti vlastností cihelných recyklátů, jejich přípravy a výroby a legislativních omezení pro jejich využití v konstrukčních betonech. Dále jsou popsány vlastnosti a použití betonů s cihelným recyklátem. V experimentální části jsou zkoumány vlastnosti cihelných recyklátů s ohledem na jejich použití do betonu a na základě výsledků těchto vlastností jsou navrženy receptury betonů s cihelným recyklátem a betonů referenčních. Cílem experimentální části bylo ověření výsledných vlastností betonů a jejich použití pro konstrukční účely. Dále byla v rámci experimentální části práce provedena ekonomická rozvaha pro srovnání cen referenčních betonů a betonů s cihelným recyklátem.
Ceny a náklady v likvidační fázi životního cyklu stavby
Smolinská, Radka ; Výskala, Miloslav (oponent) ; Aigel, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je vymezit základní pojmy používané při demolicích, postupy a technologie, které jsou využívány při odstraňování staveb. Tato práce dále popisuje současnou praxi při demoličních projektech a cenotvorbu demolic. Na základě realizovaných projektů je zpracována analýza cen a nákladů v likvidační fázi životního cyklu stavby a provedeno srovnání s ceníkovými cenami.
Principy cirkulární ekonomiky ve vybraném podniku technických služeb
STUCHLÍKOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce se zabývá principy cirkulární ekonomiky ve vybraném podniku technických služeb. V teoretické části bude vysvětlen rozdíl mezi cirkulární ekonomikou a lineární ekonomikou. Dále budou představeny principy cirkulární ekonomiky a její výhody. Poté bude vysvětleno, co to je inovace, její druhy a úspěchy českých firem v rámci inovací. V praktické části dojde k představení podniku a vytvoření jeho finanční analýzy na základě rozvahy a výsledovky. Ta se bude porovnávat s jinými finančními analýzami podniku podle toho kdo je vlastníkem, tzn. vlastníkem je pouze město, nebo společnost a město. Cílem praktické části bude zjistit, jak podnik v současné době nakládá s odpady a doporučit možná řešení, jak tento systém zlepšit s ohledem na životní prostředí. Zjištěný stav poslouží jako základ pro hledání možností zlepšení. Zejména jde o možnost zavedení principu 3R, tedy redukování, znovupoužívání (reuse) a recyklace. Dá se očekávat, že zavedení zejména tohoto principu povede ke zlepšení vlivu nakládání s odpady podniku na životní prostředí. Nakonec by práce měla posloužit jako možný návod pro podnik technických služeb na zlepšení udržitelnosti životního prostředí.
Bioakumulace vzácných kovů z červeného kalu
NÁHLÍK, Vít
Tato studie se zabývá bioakumulací vzácných kovů, především lanthanoidů, obsažených v červeném kalu. Působení červeného kalu je studováno na kulturách La4 mutantu zelené řasy Desmodesmus quadricauda a na červené řase Galdieria sulphuraria za různých metabolických režimů po přidání kyselého výluhu červeného kalu.
Analýza toků textilních odpadů v České republice
Shtukaturova, Anastasia
V roce 2020 EU přijala nový Akční plán pro oběhové hospodářství, zásady, které musí být implementovány do legislativy každého členského státu. Hlavním cílem Akčního planu pro oběhové hospodářství je maximalizace recyklace všech druhů využitelných odpadů, včetně textilních odpadů, kde jejich třídění bude povinné od roku 2025. Proto se v České republice v roce 2021 objevil nový zákon o nakládání s odpady vycházející ze zásad Akčního planu.\nNový zákon určuje důležité změny pro sběr a úpravy textilních odpadů.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Optimalizace recyklátů z betonových prefabrikátů a jejich charakteristiky pro informační model budovy
Venkrbec, Václav ; Mésároš,, Peter (oponent) ; Šuhajda, Karel (oponent) ; Henková, Svatava (vedoucí práce)
V disertační práci je řešeno téma využití recyklovaného kameniva z betonů, získaných z dekonstruovaných částí prefabrikovaného panelového bytového domu, následná optimalizace dodavatelsko-logistického systému při aplikaci recyklovaných betonů do konstrukčního betonu v rámci nové budovy. V rámci nově vyvinutého optimalizačního algoritmu dodavatelů čerstvého betonu byla intenzivně využita negrafická data z informačního modelu budovy (BIM). Práce se rovněž věnuje přenosu dat z a do informačního modelu a definování charakteristik, potřebných pro optimalizaci celého procesu. V teoretické rovině se práce zabývá komplexní rešerší výše zmíněných oblastí. Experimentální část práce je zaměřena na materiálový výzkum prováděný za účelem ověření vhodnosti konkrétního typu recyklovaného betonového kameniva (RCA) do recyklovaného betonu (RAC) pro konstrukční využití. Práce seznamuje s provedenými postupy a výsledky zkušebních testů dvou druhů recyklovaného kameniva a následně prezentuje vytvořenou škálu nových receptur směsí recyklovaných betonů s částečnou náhradou kameniva za recyklované kamenivo, pocházejícího z prefabrikovaných panelů z výškových budov. Získané výsledky zkoušek prokazují technickou vhodnost testovaných zdrojů RCA pro výrobu konstrukčních RAC se střední pevností. Významnou částí analyticky orientované experimentální části práce je logisticko-optimalizační scénář s vlastním maticovým diskrétním algoritmem a ekonomickým grafickým vyhodnocením. Případová studie prověřuje relevantnost navrženého algoritmu na reálném scénáři, a sice stavbě vědeckého technologického institutu CEITEC v Brně. Dále je v práci shrnuta problematika BIM a prezentována metodika negrafických informací modelu budovy pro definování charakteristik beto-nových recyklátů v budovách. Závěry jsou adresovány jak pro praxi, tak pro rozvoj vědních oborů. Práce poskytuje prakticky směřované nové informace konkrétním výrobcům a dodavatelům betonových směsí z oblasti zpracování prefabrikovaných panelů z
Hodnocení rizik nakládání s textilním odpadem
Šindlerová, Vanesa ; Vymazal, Tomáš (oponent) ; Hrabová, Kristýna (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá environmentálními riziky vyplývajících z nakládání s textilním odpadem. V úvodu popisuje kontext problematiky textilu a mapuje současnou situaci nakládání s textilním odpadem. Hlavní cíl práce spočívá v určení environmentálních rizik nízkého procenta recyklace. Recyklace je jedním ze způsobů nakládání s textilem, který zmírňuje dopady na životní prostředí. Zhodnocení příčin a následků zkoumaného problému je vypracováno pomocí analýzy typu motýlek a Ishikawova diagramu. Výsledky práce přinášejí environmentální rizika vyplývající z aplikace zvolených metod. Součástí práce je dotazník, který hodnotí postoj jednotlivce vůči textilu. Vyhodnocení dotazníku odhaluje, že nepotřebný textil je vnímán jako riziko pro životní prostředí. Zároveň spotřebitelské chování nekoresponduje se snahou zmírnit identifikované dopady.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 278 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.