Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 483 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Paleoenvironmentální rekonstrukce mladšího dryasu na základě subfosilních perlooček
Bubenková, Anna ; Tátosová, Jolana (vedoucí práce) ; Vrba, Jaroslav (oponent)
4 ABSTRAKT Paleoenvironmentální rekonstrukce jsou pro pochopení dlouhodobých změn životního prostředí klíčová. Pomocí zástupných dat (proxy) obsažených v odebraném sedimentárním profilu lze zkoumat celý historický vývoj jezer a sledovat významné změny, kterými byly postupem času formovány. Indikátory s vysokým potenciálem pro interpretaci environmentálních faktorů jsou subfosilní perloočky (Cladocera), které hrají v jezerních ekosystémech důležitou ekologickou roli. Jejich subfosilní zbytky deponované v sedimentu, mohou velmi dobře odrážet environmentální změny daného ekosystému. Cílem práce v rámci paleoenvironmentálního výzkumu sedimentárního profilu z Černého jezera bylo rekonstruovat průběh klimatických změn v období pozdního glaciálu a raného holocénu. Na základě geochemických a biologických zástupných dat byl odhalen průběh mladšího dryasu (YD), který v rámci střední Evropy zatím nebyl dostatečně popsán. Území České republiky se nachází na rozhraní oceánského a kontinentálního klimatu, výsledky naznačují, že vývoj YD odpovídal klimatickému průběhu v západní Evropě. Kvalitativní P/L model, geochemická odezva, pylová analýza vlhkomilné a suchomilné vegetace a intenzita požárů prokázala, že první půlka YD se jevila vlhčí a druhá sušší. Uprostřed YD byl pozorovaný zajímavý výkyv, který si vysvětlujeme...
Reconstruction of Prievidza city from old photographs
Hanzel, Patrik ; Štefanová, Eva (vedoucí práce) ; Čábelka, Miroslav (oponent)
REKONŠTRUKCIA MESTA PRIEVIDZA ZO STARÝCH FOTOGRAFIÍ Abstrakt Práca sa venuje tvorbe a vizualizácii digitálnej 3D rekonštrukcie historického jadra mesta Prievidza v podobe z roku 1929. Ako podklady pre tvorbu boli použité staré fotografie a ďalšie archívne materiály. V teoretickej časti je popísaná problematika tvorby 3D modelov miest a sú predstavené možnosti prezentácie 3D modelu na internete. Predovšetkým boli analyzované možnosti, ktoré ponúkajú programy na tvorbu virtuálnej prehliadky. V praktickej časti práce je priblížená tvorba 3D modelu v SketchUpe, vizualizácia tohto modelu v Lumione, tvorba výstupov a porovnanie troch voľne dostupných programov pre tvorbu virtuálnej prehliadky - Marzipano, Orbix360 a Kuula. Spomedzi týchto programov bol vybraný program Kuula v ktorom prebehla tvorba virtuálnej prehliadky. Výsledkami práce sú fotografie 3D modelu, preletové video zverejnené na YouTube a online virtuálna prehliadka. Kľúčové slová: rekonštrukcia, vizualizácia, staré fotografie, mesto Prievidza, 3D model, virtuálna prehliadka, SketchUp, Lumion, Kuula
Studie rekonstrukce železniční stanice Viskafors
Blaňková, Monika ; Melecký, Martin (oponent) ; Svoboda, Richard (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Viskafors a její přilehlé tratě v KM143+ 800 – 145+ 700 tak, aby vyhovovala současnému provozu a přitom byla splněna legislativa. Byla vyřešena geometrie kolejí a výhybek ve stanici podle švédských a českých norem a zvyklostí. V rámci rekonstrukce bylo vyřešeno napojení manipulační koleje ze severní strany.
Návrh rekonstrukce přivaděče surové vody pro úpravnu vody
Pasnichenko, Dmytro ; Coufal,, Marek (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením technického stavu přivaděče surové vody Dnipro-Mykolajiv pro úpravnu vody Ingulec na Ukrajině a návrhem rekonstrukce úseku tohoto přivaděče. Konkrétně se jedná o úsek ocelového potrubí DN 1 400 délky 300 m prvního řadu přiváděče u vesnice Myrné v Bílozers'kém rajónu Chersons'ké oblasti, který je v havarijním stavu. V rámci této práce je provedeno zhodnocení současného technického stavu potrubí prvního a druhého řadu přivaděče. Následně je proveden návrh rekonstrukce úseku pomocí vybrané sanační technologie.
PŘESTAVBA A REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO REKREAČNÍHO STŘEDISKA ROH
Kuklínková, Nela ; Vacková, Michaela (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Předmětem zájmu této diplomové práce je rekreační areál provozovaný neziskovou organizací poblíž Černé Hory na Blanensku. Cílem práce je zhodnocení potenciálu areálu. Práce v návrhu přichází s idejemi a zásahy, které umožní efektivnější a soběstačnější celoroční ekonomicky a ekologicky udržitelný provoz. Na základě analýzy a konzultace s provozovatelem areálu byl stanoven stavební program navrhovaných staveb a úprav. Výsledkem práce jsou jednotlivé zásahy ve smyslu navržených změny a úprav areálu. Součástí práce je také jejich chronologické uspořádání v reálné časové osnově dle jejich uskutečnitelnosti.
Rekonstrukce č.5
Nováček, Daniel ; Buraj, Ivan (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Hodnoty kategorie reálného se neztrácejí při aplikaci měření. Problémem není přítomnost měření, ale jeho nedostatečná kvantita a podrobnost. Metodika analýzy systémů, podsystémů a funkcí prvků v nich a jejich reprodukce v rámci determinované reality.
Architektura hry
Domiňáková, Michaela ; Sotelo, Verónica Gallego (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Práca využíva princípy hry pri rekonštrukcii školskej budovy z 2. pol. 20. stor. Všeobecnejšie sa skrze prípadovú štúdiu zaoberá stavom a rekonštrukciou školských budov na Slovensku. Podľa Huizingu hra ako taká vznikla skôr ako kultúra a bola faktorom, ktorý podnietil vytváranie kultúry a predpokladal vznik ľudskej spoločnosti. Precítená, voľná hra je inštinktom, základným právom, vlastným práve deťom a vyvinutý mechanizmus pre získavanie zručností a podporu učenia. V začiatkoch 20.storočia, v kontexte poznačenom hrôzami vojen a skúsenostiami z divokej industrializácie 19. storočia, sa spoločnosť začala zameriavať na práva a vzdelávanie detí. V súvislosti s urbánnou transformáciou a bytovou výstavbou vznikali ihriská, ktoré mali zároveň fungovať ako inštitucializovaný priestor výchovy, ale aj bezpečnosti alebo kontroly. Rovnaké disciplinačné princípy boli obsiahnuté aj v architektúre ďalších inštitúcií ako sú napr. školy. Navrhovaná rekonštrukcia školskej budovy tak nie je chápaná len ako jej rozšírenie alebo estetizácia, ale ako rekonfigurácia a reinterpretácia pôvodných princípov a predstáv o vzdelávaní, podľa ktorých bola postavená.
Úprava křižovatky Na Výsluní x Družstevní v Luži
Koukal, Lukáš ; Shejbal, Jiří (oponent) ; Smělý, Martin (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh řešení nepřehledné křižovatky v obci Luže. Týká se ulic Na Výsluní, Družstevní, K Chlumku, Kaštanka, dále dopravně významného sjezdu do Hamzovy odborné léčebny a celkové rekonstrukce včetně zkapacitnění parkování v ulici Andělská cesta. Práce se zabývá novým návrhem šířkového uspořádání komunikací, logickou návazností chodníků, úpravou a novým návrhem parkovacích ploch v okolí Hamzovy léčebny, úpravou dopravně významných sjezdů a přilehlé zeleně.
Návrh obytné zóny v obci Drnovice
Vaškeba, Martin ; Šimáček, Tomáš (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je navržení obytné zóny s inženýrskými sítěmi lokality "Nad Hřbitovem" v obci Drnovice. Diplomová práce zahrnuje návrh 4 variant, které jsou detailně zpracovány. Cílem této prace je navržení městské zástavby dle příslučných norem, pro zajištění bezpečného provozu dopravy.
KYJOV – PŘESTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU
Daňová, Veronika ; Hoffmann, David (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Témou mojej diplomovej práce je urbanistická a architektonická štúdia prestavby bloku poblíž Masarykovho námestia v Kyjove. Blok sa nachádza medzi hlavným námestím a autobusovým nádražím. V súčastnosti sú niektoré časti bloku málo využívané alebo nevyužívané vôbec. Urbanistická štúdia sa zaoberá doplnením bloku a vytvorením nových verejných priestranstiev s novonavrhnutou dopravnou komunikáciou. Architektonická štúdia sa bližsie zaoberá štúdiou bytového domu s parkovaním pri kine Panorama v západnej časti bloku. Cieľom návrhu je doplnenie prieluk, prestavba a navrátenie funkcie bývania do centra mesta.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 483 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.