Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace parkovacích stání pro autobusy a nákladní vozidla
Bedřich, Marek ; Čepil, Jiří (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá optimalizací rozměrů parkovací normy ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Cílem práce bylo optimalizovat rozměry z normy v roce 2011, případně navrhnout nový způsob řazení. Práce vychází z rešerše, která byla provedena na českých předchozích i stávajících normách a taktéž na normách zahraničních. Změna rozměrů byla možná díky prověření vlečných křivek jednotlivých stání. Nově navržené rozměry jsou uvedeny v závěru.
Optimalizace návrhových prvků ČSN 73 6056
Závadská, Andrea ; Jakl, Tomáš (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se všeobecně zabývá základním podkladem k návrhu parkovacích stání, kterým je norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Cílem práce bylo nalézt parametry, které je možné od posledního vydání normy v roce 2011 aktualizovat. Základem k dosažení tohoto cíle byla podrobná rešerše stávající ČSN 73 6056, jejího předchozího vydání a vybraných zahraničních norem Evropských států. Možným parametrem ke změně je na základě analýzy nově vyrobených automobilů velikost směrodatného vozidla. Dále úprava určitých typů stání, a to dle typu řazení a doby, po kterou je vozidlo zaparkováno. Veškeré výsledky pro stanovení dosažených závěrů jsou uvedeny v přílohách.
Analýza složení komunálních odpadů
Novák, Michal ; Kropáč, Jiří (oponent) ; Šomplák, Radovan (vedoucí práce)
Předmětem práce je obsáhlá rešerše světových studií a metodik zabývajících se analýzou složení směsného komunálního odpadu. Studie jsou nejprve obecně popsány a poté rozděleny do několika skupin v závislosti na principu jejich pracovních postupů včetně výčtu výhod a nevýhod. Následně jsou studie děleny dle geografických oblastí. Výsledky rozborů jednotlivých studií jsou prezentovány a vzájemně porovnány. Na základě získaných poznatků je navržena vhodná metodika k provádění rozborů směsného komunálního odpadu v České republice.
Zahradní drtič - efektivita
Stuchlý, Martin ; Pokorný, Přemysl (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rešeršním rozborem několika typů drtičů dřevního odpadu včetně výrobců a cen. Dále jsou zde dle dostupných informací vyhodnoceny drcené materiály. Poté je v práci proveden vlastní konstrukční návrh zahradního drtiče se základními konstrukčními výpočty. Práce také obsahuje 3D model navrženého zahradního drtiče a jeho výkresovou dokumentaci.
Odborné otázky Výtvarné výchovy pro elementaristy
Švandrlíková, Martina ; Kafková, Helena (vedoucí práce) ; Hůla, Zdenek (oponent)
Tato diplomová práce má převážně teoretickou povahu. Zabývá se výtvarnými otázkami, jak je předkládá vybraná odborná literatura, umělecká díla, internetové zdroje a empirická výzkumná sonda. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část tvoří kapitoly, které jsou výsledkem mapování tří vybraných oblastí - identity, prostoru a času. Praktická část je zaměřená na realizaci dvou výtvarných úkolů vycházejících z výtvarných otázek vybraných z teoretické části textu. Součástí textu je také úvaha, která se zabývá povahou oborového myšlení, jak je předkládané v prostudované literatuře, se zaměřením na učitelství 1. stupně ZŠ. KLÍČOVÁSLOVA oborový kontext, rešerše, výtvarná otázka, vzdělávání učitelů, 1. stupeň ZŠ ABSTRACT This graduation theses deals mainly with theoretical themes. It deals with issues of art selected from the selected literature, works of art, Internet resources and empirical research probe. This thesis consists of two parts, the theoretical and practical one. The theoretical part consists of chapters that result from the mapping of three selected areas - identity, space and time. The practical part is focused on realization of two creative tasks that are based on art issues selected from the theoretical part of the text. One part of the text is also a reflection...
Přehled fosilních mechorostů křídy a terciéru Českého masivu
Veselá, Veronika ; Kvaček, Zlatko (vedoucí práce) ; Kvaček, Jiří (oponent)
Bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se dosud popsaných a publikovaných nálezů mechorostů z období křídy a terciéru na území Českého masivu. Obsahuje kapitolu se současnými poznatky ohledně taxonomie a životních strategií mechorostů, sloužící k přiblížení studované skupiny. Část je věnována stručné charakteristice geologických podmínek lokalit se známými nálezy fosilních mechorostů, které jsou situovány především v Českém středohoří, české křídové pánvi a českobudějovické pánvi. Pro příklad a porovnání uvádím i dvě lokality ve Vnějších Západních Karpatech. Ve studovaných zdrojích byly dosud určeny jen dvě játrovky (Notothylacites filiformis a Riccia cf. fluitans) a několik málo mechů (např. Hypnum heppii, Muscites sp.), jejichž přesná klasifikace je díky nedostatečnému zachování většiny nálezů zatím neúspěšná. Práce má čistě rešeršní charakter a slouží jako základ pro další výzkum a studium. Klíčová slova: mechorosty, česká křída a třetihory, rešerše
Current use of helvetisms and their lexicographic treatment
Štrachová, Zuzana ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Šemelík, Martin (oponent)
Cílem této práce je podat přehled aktuálně používaných helvetismů z oblasti kuchyně. V úvodní části je představen koncept němčiny jako pluricentrického jazyka, následuje popis jazykové situace v německy mluvícím Švýcarsku a základní charakteristika švýcarské variety. Analyzováno bylo pět zdrojů, mimo jiné i deník německého germanisty žijícího ve Švýcarsku a databáze produktů obchodní sítě Migros. Jako nástroj analýzy sloužil vedle vybraných slovníků také internet jako lingvistický korpus. U zjištěných helvetismů bylo posuzováno jejich dosavadní lexikografické zpracování a stupeň srozumitelnosti pro mluvčí z jiných německy mluvících zemí. Vybrané helvetismy byly zpracovány jako slovníková hesla pro vznikající Velký akademický německo-český slovník. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Biologické a s biologií související koncepce agrese se zvláštním přihlédnutím k její hormonální regulaci.
Bradáč, Ondřej ; Komárek, Stanislav (vedoucí práce) ; Havlíček, Jan (oponent)
Agrese je fenoménem, jemuž je v biologické literatuře věnována zejména od počátku 20. století značná pozornost. V této práci jsou sumarizovány rozdílné přístupy k problematice, s nimiž se na poli biologie lze setkat. Zostřená pozornost je věnována teoretickým koncepcím agrese, zejména pak koncepcím nahlížejícím problém agrese z evolučního hlediska, a dále výzkumům na poli hormonální regulace agrese s důrazem na úlohu hormonu testosteronu a jednotlivé hypotézy stran jeho vzájemného vztahu s chováním. Empirická část práce je věnována ověřování předpokladů challenge hypothesis stran vztahu mezi testosteronem a agresivním jednáním. Signifikantní nálezy empirické části práce poukazují k existenci spojitosti mezi bazální hladinou testosteronu a sklony k agresi a k negativnímu vztahu mezi bazální hladinou testosteronu a vzestupem jeho hladiny v reakci na kompetitivní situaci.
Analýza informačních zdrojů pro rozvoj softwarových aplikací v prostředí grafického průmyslu
Urbánek, Matyáš ; Basl, Josef (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a popis informačních zdrojů pro oblast softwarových aplikací, informačních systémů a souvisejících technologií v tiskovém (polygrafickém) průmyslu. V úvodu je stručně nastíněna informační potřeba a přesycení informacemi v tomto oboru. Dále je definován pojem software pro tiskový průmysl a návazné pojmy jako manažerské informační systémy a systémy výrobních workflow. Pro potřeby analýzy byla vytvořena množina klíčových slov a frází, jejichž vztahy byly vyjádřeny jednoduchými stromovými strukturami. Tato klíčová slova jsou využita během rešeršní činnosti v analyzovaných systémech a vyhledávačích. Pomocí rešeršně analytické činnosti jsou v práci nalezena periodika publikující články věnující se zkoumanému tématu. Analýza se zaměřuje jak na oblast hlubokého webu, kde jsou zkoumány především digitální knihovny a databázová centra, tak na oblast webu povrchového, kde jsou popsána webová sídla odborných, vědeckých a výzkumných organizací spolu s dokumenty, které je možné v rámci těchto internetových prezentací získat. U většiny zahrnutých systémů jsou uvedeny odkazy a citace nalezených primárních dokumentů, které se vztahují ke zpracovávanému tématu. V poslední kapitole je pak stručně popsána výsledná webová prezentace (internetové stránky) se seznamy odkazů na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.