Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Loranthus europaeus Jacq. verzus druhy r. Quercus L. resp. Carpinus L. =: Loranthus europaeus Jacq. vs. Quercus L. resp. Carpinus L. genera. /
Kubíček, Jan
Lepší pochopení komplexu hostitel – hemiparazit může vést k prohloubení a zlepšení strategií dlouhodobého udržení jejich vzájemné rovnováhy, či prosperity lesních i městských porostů. Cílem práce je popsat a prozkoumat cykličnost a dynamiku hemiparazita (Loranthus europaeus Jacq.) na různých hostitelských dřevinách (Quercus petraea (Matt) Liebl., Carpinus betulus L., Prunus spinosa L.), možnosti podpory hostitele i způsoby šetrného odstranění hemiparazita. Nejdůležitějším cílem bylo zjistit, jak se vyvíjí průběh napadení v čase. Výzkum probíhal v Brně –Kohoutovicích a v Národním parku Podyjí. Nástupy jednotlivých fenofází hemiparazita i hostitele byly porovnány mezi sebou i v souvislosti s podmínkami pro ně kritickými. Byla porovnána proměnlivost růstových modulů ochmetu ve vztahu k druhu hostitele. Přírůst a plodnost hostitele i hemiparazita byly analyzovány na základě změn obsahu minerálních látek v listech a v půdě po aplikaci hnojiva. V letech 2011–2015 bylo na 1599 kmenech sledováno množství napadení ochmetem evropským. Výsledky naznačují, že vitalita hemiparazita závisí na druhu hostitele, aplikace hnojiva podpořila růst hostitele. Aplikace arboricidu na listy hemiparazita se ukázala jako funkční způsob jeho likvidace. Početnost hemiparazita se zvyšuje se vzrůstající výčetní tloušťkou hostitele, s časem a s jejich interakcí. Při malé výčetní tloušťce se početnost hemiparazita s časem mírně zvyšovala, naopak se zvyšující se DBH se tento jev snižoval. V případě stromů s vysokou výčetní tloušťkou docházelo také ke snižování napadení v čase. Nicméně toto snížení mělo negativní jev a to postupné snižování koruny a ztrátu větví hostitelských stromů. Hemiparazit je schopen při vysokém napadení vyhubit celý porost, proto je třeba se této problematice věnovat již od útlého věku jednotlivých stromů a chránit je před stresovými aspekty, které mohou akcelerovat negativní vliv hemiparazita na hostitele.
Ekologická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari) na lokalitách Firmihin a Scand, ostrov Sokotra
Hubálková, Irena
V této práci jsou předloženy výsledky výzkumu sub-populací dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.fil), endemické rostliny jemenského ostrova Sokotra. Práce sestává ze souboru čtyř vědeckých článků, které jsou přijaty, publikovány nebo předloženy k recenznímu řízení v recenzovaných a impaktovaných odborných časopisech. První článek predikuje vývoj sub-populace druhu na lokalitě Firmihin, kde se provedla podrobná inventarizace stromů na hektarové zkusné ploše a na základě již zjištěných poznatků o přirůstání dračinců na Firmihinu byla vytvořena simulace růstu stromů a následné mortality v časovém horizontu 100 let. Druhý článek je zaměřen na problematiku růstové dynamiky sazenic pěstovaných ex situ v kontrolovaných podmínkách, kdy se během dvou let pravidelně měřily přírůsty nadzemní části u sta sazenic z Firmihinu a ze Skandu. Následně se vyhodnotily rozdíly v růstové dynamice a mortalitě obou skupin sazenic pěstovaných ex situ. Třetí článek se rovněž týká obnovy dračince rumělkového a řeší možnost regenerace in situ v oplocenkách na plató Shibehon a u školy Oam al-Cora, kde tým Mendelovy univerzity v Brně v roce 2006 vysadil stovky sazenic a dlouhodobě monitoruje jejich růstovou dynamiku a mortalitu. Čtvrtý článek se týká studia anatomie sekundárně tloustnoucích částí rostliny. Ze 70 trvalých mikropreparátů byla analýzou obrazu zjištěna plocha xylému, floému, parenchymu a lumen cév v kořenu, stonku a větvi. Hodnoty se vyhodnotily, vzájemně porovnaly a graficky interpretovaly.
Vliv úživnosti prostředí na vztahy mezi druhy v rostlinném společenstvu
LISNER, Aleš
V observační studii byl studován efekt produktivity na světelnou penetraci a druhovou diverzitu v rostlinném společenstvu na třech prostorových škálách. V manipulativním experimentu byl studován vliv hnojení na růstovou dynamiku vybraných druhů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.