Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 144 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení efektivnosti a rizik investičního projektu
Forman, Filip ; Bártů, Dominik (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce hodnotí efektivnost a rizika investičního projektu rodinného řadového domu ve Slatině, Brně. Cílem je analyzovat čtyři varianty využití objektu: rekonstrukci s pronájem, novostavbu s pronájem, rekonstrukci s prodej a novostavbu s prodej. Teoretická část definuje základní pojmy a metodologie pro finanční analýzu a hodnocení rizik. Praktická část se zabývá případovou studií a finančními analýzami jednotlivých variant. Závěr nabízí porovnání variant a doporučení
Risk Management in the Ex-Ante Phase of Construction Investment Projects
Kalisa, Eric ; Schneiderová Heralová, Renáta (oponent) ; Hromádka, Vít (oponent) ; Janovská, Barbora (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
The aim of this thesis is to create a risk register and evaluate qualitative and sensitivity analysis of the risk assessed in the ex-ante phase of construction investment projects. The research task is to identify and subsequently verify correlations and interactions between the actions of individual risk factors in the evaluation of the economic efficiency of the projects. In every phase of construction there are some risks which must be considered, the phases are divided into parts and the related activities, the research of investing risks in construction projects was performed using the research project samples in different phases, different geographical locations, and different investment amount. The management of risks and risk analysis is described using the sensitivity analysis, SWOT analysis and subsequently the analysis of the risk register and its mitigation actions were completed. The dissertation thesis focuses on financial and environmental risk in construction investing of manufacturing and warehouse facilities.
Assessment of Parkinson’s Disease Based on Acoustic Analysis of Hypokinetic Dysarthria
Galáž, Zoltán ; Brezany, Peter (oponent) ; Sklenář, Jaroslav (oponent) ; Mekyska, Jiří (vedoucí práce)
Hypokinetic dysarthria (HD) is a speech disorder occurring in up to 90% of patients suffering from idiopathic Parkinson’s disease (PD) that significantly contributes to unnaturalness and incomprehensibility of speech of these patients. The main aim of this doctoral thesis is to investigate possibilities of using quantitative para-clinical analysis of HD, employing speech parametrization, statistical analyses, and machine learning techniques, for diagnosis and remote objective assessment of PD. This thesis demonstrates that it is possible to use computerized acoustic analysis to sufficiently describe HD, especially dysprosody, which is characterized by flat speech melody and unnatural speech rate. Moreover, it demonstrates it is also possible to use robust clinically interpretable acoustic parameters quantifying various manifestations of HD, such as phonation, articulation, and prosody, to assess the severity of motor and non-motor symptoms of PD. Next, it presents the investigation of pathophysiological mechanisms shared by HD and freezing of gait in PD. And finally, it proves it is also possible to accurately estimate the change in gait-related deficits in the horizon of two years using acoustic analysis at the baseline.
Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů
Kotas, Daniel ; CFA, Daniel Gladiš, MBA, (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je posúdenie managementu z pohľadu narábania s prebytočnou hotovosťou v akciových spoločnostiach ako potenciálnych hodnotových investícií, spolu s posúdením riadenia, ekonomiky podniku a budovania dominantnej konkurenčnej pozície a tvorby nadštandardného výsledku hospodárenia, spolu s vyhodnotením kvantitatívnej stránky za použitia vybraných metód finančnej analýzy a podnikových financií na posúdenie finančnej stability, efektivity a rentability týchto spoločností a odhad ich vnútornej hodnoty v porovnaní s tržnou cenou na posúdenie, či sa jedná o hodnotovú investíciu a či bude možné danú spoločnosť zaradiť do portfólia. Práca je ďalej rozdelená na dve časti-teoretické východiská práce a praktickú časť, pričom teoretické východiská sa zaoberajú skúmaním praktických postupov ako aj teoretických znalostí v oblastí hodnotového investovania a finančných trhov za cieľom vytvoriť jednotný rámec pre praktické uplatnenie týchto princípov. V praktickej časti sú uplatňované predtým naformulované princípy hodnotového investovania. V praktickej časti teda metódami hodnotového investovania skúmame tri vybrané spoločnosti-Apple, Inc. NIKE, Inc. a The Estee Lauder Companies, Inc. za cieľom určiť ich hodnotu a rozhodnúť o spôsobilosti na zariadenie do hodnotového investičného portfólia.
Rozhodovací metody v managementu rizik
Janošík, Petr ; Chudý, Peter (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou managamentu rizik v projektech IT. Vysvětluje důležitost řízení rizik v projektech a ukazuje možné postupy a metody, jak rizika řídit a analyzovat. Po vysvětlení základních pojmů a jednotlivých fází řízení rizik je práce zaměřena na dvě metody analýzy rizik, a to na analýzu stromu chyb a analýzu stromu událostí. Je zde vysvětlen postup použití obou metod jak pro kvantitativní, tak pro kvalitativní analýzu. V druhé polovině práce je uveden návrh aplikace pro podporu analýzy rizik za pomoci analýzy stromu chyb a stromu událostí, na který navazuje popis implementace navrženého systému ve webovém prostředí s využitím nástrojů jQuery, Nette Framework a Dibi.
Srovnání přístupů kvantitativní analýzy v spektroskopii laserem buzeného plazmatu
Hošek, Martin ; Hrdlička, Aleš (oponent) ; Prochazka, David (vedoucí práce)
Obsahem předkládané práce je srovnání metod kvantitativní analýzy využívaných ve spektroskopii laserem buzeného plazmatu (LIBS). Nejdříve je vysvětlen princip LIBSu, následně je provedena rešerše nejčastěji užívaných metod kvantitativní analýzy s jejich popisem umožňujícím pochopení a případné použití v praxi. Vše je završeno použitím vybraných metod ke zpracování dat z reálného experimentu a srovnáním výsledků.
Systém pro vyhodnocování klinických dat
Tarajčák, Tomáš ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá dotazníkovým šetřením v medicínské diagnostice a výzkumu. Tuto činnost lze rozdělit do tří etap. Na návrh dotazníku, vyplnění dotazníku a statistické zpracování vyplněných dotazníků. Na podporu každé etapy jsou v práci popsány jednotlivé aplikace. Aplikace jsou napsány v jazyce C++ v prostředí Borland Builder.
Ekonomické posouzení a analýza rizik veřejného investičního projektu
Kmoníček, Matěj ; Bártů, Dominik (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů a způsobů ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a metod hodnocení jejich rizik. Praktická část se zabývá případovou studií konkrétního projektu, ve které je vypracováno ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu a hodnocení rizik.
Vyhledávání vodních objektů v obraze
Čeloud, David ; Španěl, Michal (oponent) ; Šilhavá, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje historii remote sensing, strukturu satelitních snímků, jejich zpracování a analýzu. Definuje multispektrální prostor a vysvětluje základy kvantitativní analýzy a rozdíly mezi supervised a unsupevised klasifikací. Sekce implementace popisuje návrh a vývoj programu, který bude schop en otevřít a zpracovat satelitní snímek a vyhledat v něm vodní objekty.
Aplikace analytických metod využívajících RTG záření v oblasti analýz stavebních materiálů
Klekner, Martin ; Bydžovský,, Jiří (oponent) ; Dufka, Amos (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zejména rentgenovou fluorescenční analýzou (tzn. XRF analýzou) stavebních materiálů. Komplexním způsobem analyzuje vlivy, které limitují přesnost získávaných dat, vytváří nové metodiky pro rychlou analýzu silikátových materiálů pomocí XRF přístroje a rozebírá vlivy determinující reprodukovatelnost výsledků XRF analýzy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 144 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.