Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení prvních dam České republiky a jejich mediální obraz v letech 1993-2020
Daněčková, Aneta ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tím, jakým způsobem česká média informovala o manželkách prezidentů v době jejich působení v roli prvních dam. Tato funkce není v České republice oficiální, každá dáma si proto sama určuje, čemu se bude v průběhu vykonávání úřadu věnovat. Média činnost prvních dam sledují a na základě jejich aktivit jim pak připisují určité role. Dle těchto informací, které jsou publiku předkládány, si veřejnost na manželky prezidentů utváří názor. Cílem této práce bylo získat a popsat mediální obraz všech českých prvních dam v letech 1993-2020. Pro získání jejich mediálních obrazů byly zvoleny články ze dvou odlišných typů médií, z Lidových novin a z Blesku. K dosažení těchto výsledků byla vybrána kvalitativní obsahová analýza, kterou doplňuje kvantitativní obsahová analýza. Kvůli nedostatečným zdrojům v oblasti zkoumání prvních českých dam byla v teoretické části využita zahraniční literatura. V závěrečné části práce se nachází odpovědi na výzkumné otázky, srovnání rozdílů v informování o prvních dámách ve dvou typově odlišných médiích a výsledné mediální obrazy všech českých prvních dam.
Srovnání vybraných ukazatelů herního výkonu u družstev nejvyšší basketbalové soutěže mužů v ČR v období sezón 2000/01 - 2019/20
Nedostup, Alexandr ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Jurková, Kateřina (oponent)
о уbraných ukazatelů herníhо оnu u družstev nejvуšší о оutěže mužů v ČR v о о - Cílem naší diplо о je pоrоvnat, na základě získaných dat оficiálních о у у о оnu u družstev umístěných na druhých, šestých a desátých místech nejvуšší basketbalоvé sоutěži mužů v ČR о о о základní části (о оčníku 2000/01 dо оčníku 2019/2020). о - materiálу bуlу získané z internetоvých stránek Č у rоzdílу ve о о každém ukazateli u stejně umístěných týmů za о о rо у у о о výkоnů každém ukazateli mezi týmу, které se umístilу na druhých, šestých a desátých místech sоuhrn průměrných hо о každém ukazateli za о о šestých a desátých, které následně pо о Klíčо о о о о о о у у
Research of Advanced Online Handwriting Analysis Methods with a Special Focus on Assessment of Graphomotor Disabilities in School-aged Children
Zvončák, Vojtěch ; Havigerová,, Jana Marie (oponent) ; Drotár,, Peter (oponent) ; Mekyska, Jiří (vedoucí práce)
Graphomotor abilities (GA) represent a set of psychomotor activities that are executed during drawing and writing. The GA are prerequisites for mastering of elementary school skills, particularly writing. Children in 1 st and 2 nd grade can experience difficulties in execution of simple graphomotor tasks (GD) and later in 3 rd and 4 th grade even in handwriting tasks (HD). The disruption of processes involved in handwriting is generally called Developmental Dysgraphia (DD). The prevalence of DD in the Czech Republic is 3–5 %. To this day the DD is evaluated subjectively by teams of psychologists and special educationalist. Currently, an objective measuring tool that asses the properties of GD or HD is missing in practice. Consequently, this thesis is aiming to identify symptoms associated with graphomotor disabilities in school–aged children and design new parameters quantifying them. For this purpose, a new complex GA protocol was proposed (36 tasks), which represents an environment, where the identified symptoms can be manifested (24 symptoms). Moreover, 76 quantifying features were introduced. A new graphomotor difficulties rating scale (GDRS) was designed based on computerised analysis of handwriting. Finally, new online handwriting parameters based on advanced signal processing techniques were designed and tested, which can assess poor dexterity or unspecified motor clumsiness. The GDRS represents a novel and modern objective measurement tool, that is not yet available in the Czech Republic or in other countries. Its utilization will help in the modernization of DD diagnosis and in the remediation process. With proper research, it could be adapted into other languages as well. Moreover, the methodology can be used and optimized for other diseases, which affects GA, such as Autism, Attention Deficit Coordination Disorder (ADHD) or Developmental Coordination Disorder (DCD).
Porovnání mediálního obrazu Zuzany Čaputové na nejčtenějších českých a slovenských zpravodajských serverech v období půl roku až roku od jejího zvolení slovenskou prezidentkou
Fialová, Adéla ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
V březnu 2019 proběhly v pořadí páté přímé volby prezidenta Slovenské republiky. O funkci se v prvním kole ucházelo celkem 13 kandidátů. Po druhém kole 30. března 2019 ve volbách zvítězila Zuzana Čaputová, která získala 58,4 % platných hlasů a 15. června se tak stala historicky první ženou ve funkci prezidentky Slovenské republiky. Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním mediálního obrazu Zuzany Čaputové v období půl roku až roku od jejího zvolení na nejčtenějších zpravodajských serverech v České republice a na Slovensku. Cílem diplomové práce je komparace obsahu a kvantity informací zveřejněných v obou zmiňovaných zemích a sledování případných proměn mediálního narativu, zdůvodnění těchto proměn a sledování klesajícího, stagnujícího či vzrůstajícího mediálního zájmu o osobnost Zuzany Čaputové ve zvoleném časovém úseku prostřednictvím kvantitativní obsahové a kvalitativní framingové analýzy relevantních článků zveřejněných na zpravodajských serverech Novinky.cz a Aktuality.sk, jež napomohou přiblížit charakter mediálního obrazu prezidentky na české i slovenské mediální scéně. Příslušné články jsou přiloženy k diplomové práci.
Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů
Kotas, Daniel ; CFA, Daniel Gladiš, MBA, (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je posúdenie managementu z pohľadu narábania s prebytočnou hotovosťou v akciových spoločnostiach ako potenciálnych hodnotových investícií, spolu s posúdením riadenia, ekonomiky podniku a budovania dominantnej konkurenčnej pozície a tvorby nadštandardného výsledku hospodárenia, spolu s vyhodnotením kvantitatívnej stránky za použitia vybraných metód finančnej analýzy a podnikových financií na posúdenie finančnej stability, efektivity a rentability týchto spoločností a odhad ich vnútornej hodnoty v porovnaní s tržnou cenou na posúdenie, či sa jedná o hodnotovú investíciu a či bude možné danú spoločnosť zaradiť do portfólia. Práca je ďalej rozdelená na dve časti-teoretické východiská práce a praktickú časť, pričom teoretické východiská sa zaoberajú skúmaním praktických postupov ako aj teoretických znalostí v oblastí hodnotového investovania a finančných trhov za cieľom vytvoriť jednotný rámec pre praktické uplatnenie týchto princípov. V praktickej časti sú uplatňované predtým naformulované princípy hodnotového investovania. V praktickej časti teda metódami hodnotového investovania skúmame tri vybrané spoločnosti-Apple, Inc. NIKE, Inc. a The Estee Lauder Companies, Inc. za cieľom určiť ich hodnotu a rozhodnúť o spôsobilosti na zariadenie do hodnotového investičného portfólia.
Mediální obraz nakladatelství Knižní klub (1992-2018)
Ročková, Anna ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Diplomová práce Mediální obraz nakladatelství Knižní klub (1992-2018) se zabývá tím, jak o nakladatelství Knižní klub referovala vybraná česká periodika. V první části je popsán vývoj knižního a nakladatelského trhu, a to od počátku rozvoje knihtisku přes všechna historická období, která český národ potkala. Další část diplomové práce je věnována samotnému nakladatelství Knižní klub a všemu, co s ním souvisí. Navazující kapitola pak mapuje všechny společnosti, které kdy Knižní klub během jeho působení na českému trhu vlastnily. Samotná mediální analýza je rozdělena do dvou velkých kapitol, a to dle období, v němž byla vybraná periodika analyzována. První z těchto kapitol se zaměřuje na léta od roku 1992 do roku 2013 a analyzována v ní jsou tištěná periodika, která v té době byla v České republice aktivní, druhá se věnuje medializaci nakladatelství Knižní klub v letech 2014 až 2019. V této druhé kapitole jsou analyzována kromě tištěných periodik i online média, jejichž vliv v těchto letech vzrostl. Pro získání výsledků byla využita metoda Kvantitativní obsahové analýzy, která je na počátku této druhé části analýzy popsána a vysvětlena.
Jak jazyk ovládá mysl: Obsahová kvantitativní analýza rétoriky hnutí ANO, SPD a IvČRN ve vztahu k totalitnímu jazyku Třetí říše
Ligas, Aleš ; Franěk, Jakub (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem Evropské migrační krize v počet užívání vybraných znaků totalitního jazyka v rétorice předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, předsedy hnutí SPD Tomia Okamury a hlavního představitele iniciativy IvČRN Martina Konvičky. Cílem práce je pomocí nových kvantitativních metod průběhu času četnost a strukturu užívaných znaků totalitního jazyka vycházejících věčnosti amerického historika Timothyho Snydera. Výskyt znaků totalitního jazyka byl sledován na sociální síti Facebook v rozmezí let 2017. Výsledky analýzy ukazují nárůst užívání znaků totalitního jazyka s nástupem migrační krize. závěru je uvedena komparace sledovaných politických aktérů a kontextuální interpretace zjištěných poznatků.
Mediální obraz Davida Ratha ve vybraném tisku
Trsek, Karel ; Osvaldová, Barbora (vedoucí práce) ; Trunečková, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mediálního obrazu Davida Ratha ve dvou vybraných českých denících (Lidových novinách a Právu). Cílem práce je zjistit zejména to, jak se projevovaly důsledky Rathovy korupční kauzy, a proto byla vybrána tři diametrálně odlišná období, ke kterým bylo přikročeno v závislosti na nejaktuálnějším vývoji kauzy. Momentálně je totiž kauza stále neuzavřena, a z toho důvodu se kostra práce samotné liší od té původně navrhované v tezi bakalářské práce, jelikož během posledního roku nastaly v případu Rathovy korupční aféry zásadní změny. V teoretické části je vymezena role médií ve společnosti a v politice. Dále je definována reprezentace a mediální obraz a také jsou představeny základní teorie, jež jsou aplikovány při konstrukci mediálního obrazu. V neposlední řadě je zde také ve stručnosti představena osoba Davida Ratha a rovněž je shrnuta korupční kauza. V metodologické části jsou popsány kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu a následně je definována jejich zvolená kombinace pro obsahovou analýzu, k níž jako zdroj materiálu slouží databáze Newton Media SEARCH. Výstupem práce je analytická část s prezentací získaných výsledků, díky kterým se nám mimo jiné dostává také odpovědí na předem stanovené hypotézy a zároveň nám tak je umožněna komparace sledovaných obsahů...
Hodnocení efektivnosti a rizik investičního projektu
Tetourová, Zuzana ; Bártů, Dominik (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik investičního projektu. V první části práce je teoreticky zpracovaná problematika hodnocení efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů, především zaměřena na vysvětlení některých základních pojmů, metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic, analýzu nákladů a přínosů pro silniční projekt a riziko investování. V rámci druhé části práce je zpracovaná případová studie, která je zacílena na citlivostní analýzu a kvantitativní analýzu rizik pro konkrétní projekt.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.