Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení prvních dam České republiky a jejich mediální obraz v letech 1993-2020
Daněčková, Aneta ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tím, jakým způsobem česká média informovala o manželkách prezidentů v době jejich působení v roli prvních dam. Tato funkce není v České republice oficiální, každá dáma si proto sama určuje, čemu se bude v průběhu vykonávání úřadu věnovat. Média činnost prvních dam sledují a na základě jejich aktivit jim pak připisují určité role. Dle těchto informací, které jsou publiku předkládány, si veřejnost na manželky prezidentů utváří názor. Cílem této práce bylo získat a popsat mediální obraz všech českých prvních dam v letech 1993-2020. Pro získání jejich mediálních obrazů byly zvoleny články ze dvou odlišných typů médií, z Lidových novin a z Blesku. K dosažení těchto výsledků byla vybrána kvalitativní obsahová analýza, kterou doplňuje kvantitativní obsahová analýza. Kvůli nedostatečným zdrojům v oblasti zkoumání prvních českých dam byla v teoretické části využita zahraniční literatura. V závěrečné části práce se nachází odpovědi na výzkumné otázky, srovnání rozdílů v informování o prvních dámách ve dvou typově odlišných médiích a výsledné mediální obrazy všech českých prvních dam.
Obraz drogové kriminality v seriálu Zrádci
Pospíšilová, Barbora ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá seriálem Zrádci, jenž uvedla Česká televize na přelomu února a března roku 2020, a který dosud nebyl v akademickém prostředí zpracován do hloubky. Obecným cílem práce je vytvořit ucelený obraz seriálu Zrádci z ohlasů v českých médiích, na sociálních sítích, z ohlasů diváků, tvůrců, popřípadě i herců samotných. Za hlavní cíl si autorka ukládá vytvoření kvalitativní analýzy seriálu. Dílčím cílem je nalezení odpovědi na otázku, zda se Zrádci zásadně liší od jiných kriminálních seriálů, a do jaké míry jsou realističtější než ostatní televizní díla s podobným tématem.
Obsahová analýza řetězových e-mailů vztahujících se k prezidentským kandidátům
Tunová, Zuzana ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Práce se věnuje tématu řetězových e-mailů v kontextu druhé přímé volby prezidenta České republiky. Cílem práce je pomocí kvalitativní analýzy obsahu rozebrat sdělení konkrétních e- mailů týkajících se kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana. Pro tento cíl byla zvolena sémiotická analýza, které obsah rozebírá ve třech stupních označování. S její pomocí by měl být text detailně rozebrán a měly by vyplynout persvazivní postupy, které jsou ve sděleních použity. V práci je také popsáno teoretické ukotvení některých klíčových pojmů, které s prací souvisí, jako je řetězový e-mail, dezinformace, hoax, sémiotika a postup dané analýzy. Pro ukotvení tématu do širšího kontextu je v práci popsán i mediální kontext prezidentské volby a témata, jaká právě v médiích, a to i v médiích, které lze označit jako dezinformační, rezonovala během volby nejvíce.
Časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází
Mansfeldová, Věra
Mgr. Věra Mansfeldová Disertační práce: Časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází Abstrakt Cílem této práce bylo prozkoumat využití časového průběhu signálu v potenciometrii jako možné nové elektrochemické analytické metody. Ve spojení s mezifázím dvou nemísitelných roztoků elektrolytů (ITIES) kapalin může mít tato technika, která podle dostupných informací nebyla dosud publikována, využití v analytické chemii. Potenciálová odezva analytu na mezifází kapalina/kapalina zahrnuje distribuční procesy, jejich časový vývoj a redoxní procesy, jejichž specifičnost může být modifikována změnou složení jednotlivých fází. Na rozdíl od "klasických" potenciometrických technik, které se omezují pouze na stanovení změny potenciálu, metoda, kterou jsem pracovně nazvala časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází, využívá časového průběhu potenciálové odezvy, která má specifický průběh pro daný analyt. Časově rozlišená potenciometrie prezentovaná v této práci zahrnuje průběh časové odezvy potenciálu a její obalovou křivku do analytických parametrů specifických pro daný analyt. Poskytuje tak sérii dat charakterizujících analyt v daném prostředí podobným způsobem jako je tomu u spekter a poskytuje tak možnost vytvoření vysoce specifického souboru - tzv. "fingerprintu". Kombinace s kapalným mezifázím...
Mediální konstrukce genderově podmíněného násilí ve vybraných španělských médiích
Alvarez Alvarez, Žaneta ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce s názvem Mediální konstrukce genderově podmíněného násilí ve vybraných španělských médiích se věnuje tomu, jak španělská média zpracovávají téma genderově podmíněného násilí. Cílem této práce je identifikovat a popsat dominantní interpretační rámce, které španělská média nabízí v souvislosti s tématem genderového násilí. Východiskem této diplomové práce je koncept mediálního rámcování. Výzkumnou metodou je kvalitativní analýza vycházející z postupů zakotvené teorie a využívající otevřeného a axiálního kódování. Výzkumný vzorek tvoří vybraná španělská média. Konkrétně jde o online zpravodajské deníky El País a El Mundo a televizní zpravodajství stanice La 1 a TeleCinco. Výsledkem axiálního kódování je sedm kategorií, skrze které španělská média nabízí problematiku genderově podmíněného násilí.
Působení a publikační činnost Veřejné osvětové služby (vč. regionální sondy)
Šolcová, Anna ; Knapík, Jiří (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá organizací Veřejná osvětová služba (VOS) a jejím působením v období Protektorátu Čechy a Morava. Za použití archivních pramenů byl zpracován přehled o struktuře a fungování této instituce a o průběhu jejích osvětových aktivit. Konkrétní vliv na české protektorátní obyvatelstvo a protektorátní kulturu je blíže představen na lokálním příkladu I. obvodu. Následně je popsána vydavatelská činnost VOS, která je dále podrobena obsahové analýze vybraných periodik za použití metody zakotvené teorie. Výsledkem tohoto kvalitativního výzkumu je souhrn hlavních myšlenek, které jsou obsaženy v propagandistických textech těchto titulů.
Mediální obraz učňovského školství
Stříbrný, Petr ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Gargulák, Karel (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je přiblížit, jakým způsobem byla v českých médiích rozebírána a diskutována problematika vzdělávání na odborných učilištích mezi lety 2004 až 2018. Zvolené časové rozmezí vychází z přijetí tzv. nového školského zákona, který vešel v platnost v roce 2005. Zkoumaná problematika je značně kontroverzní a z tohoto důvodu je pro její analýzu zvolena metoda rámování, využívaná právě pro analyzování témat, která budí dlouhodobou kontroverzi. Práce si bere za cíl především identifikovat jednotlivé soupeřící rámce dané veřejně politické oblasti, tedy učňovského vzdělávání, vyskytující se v mediálním diskurzu. V případě práce se jedná o analýzu novinových článků nejčtenějších periodik u nás. Výsledkem analýzy je pak nejen určení identifikovaných rámců a jejich vlastností, ale také popis jednotlivých politických aktérů vystupujících ve veřejně politické diskusi a zvolená argumentace, popis problémů uvnitř rámců, jejich příčiny a také navrhovaná a implikovaná řešení v rámci problematiky vzdělávání na odborných učilištích.
Porovnání mediálního obrazu Zuzany Čaputové na nejčtenějších českých a slovenských zpravodajských serverech v období půl roku až roku od jejího zvolení slovenskou prezidentkou
Fialová, Adéla ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
V březnu 2019 proběhly v pořadí páté přímé volby prezidenta Slovenské republiky. O funkci se v prvním kole ucházelo celkem 13 kandidátů. Po druhém kole 30. března 2019 ve volbách zvítězila Zuzana Čaputová, která získala 58,4 % platných hlasů a 15. června se tak stala historicky první ženou ve funkci prezidentky Slovenské republiky. Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním mediálního obrazu Zuzany Čaputové v období půl roku až roku od jejího zvolení na nejčtenějších zpravodajských serverech v České republice a na Slovensku. Cílem diplomové práce je komparace obsahu a kvantity informací zveřejněných v obou zmiňovaných zemích a sledování případných proměn mediálního narativu, zdůvodnění těchto proměn a sledování klesajícího, stagnujícího či vzrůstajícího mediálního zájmu o osobnost Zuzany Čaputové ve zvoleném časovém úseku prostřednictvím kvantitativní obsahové a kvalitativní framingové analýzy relevantních článků zveřejněných na zpravodajských serverech Novinky.cz a Aktuality.sk, jež napomohou přiblížit charakter mediálního obrazu prezidentky na české i slovenské mediální scéně. Příslušné články jsou přiloženy k diplomové práci.
Mediální obraz Tomáše Řepky od hráčské kariéry až po odsouzení
Podolka, Tadeáš ; Macková, Veronika (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce "Mediální obraz Tomáše Řepky od hráčské kariéry po odsouzení" se zabývá analýzou mediálního obrazu o bývalém fotbalistovi Tomáši Řepkovi. Kvalitativní analýzou zkoumá dvě on-line média, a to bulvární Super.cz a iDnes.cz. Výzkumný vzorek je vymezen obdobími, kdy byla osobnost Tomáše Řepky významně medializována. Nejprve jde o úseky v jeho sportovní kariéře, následně se práce zaměřuje i na jeho působení v osobním životě, jako celebritě. Časové úseky byly vybrány volně - reflektovali posuny ve fotbalovém životě nebo byly uveřejněny nové skutečnosti, které se týkaly jedné z jeho kauz. Práce využívá konkrétních příkladů, na kterých ukazuje proměny v referování o osobě Tomáše Řepky. Pomocí argumentace a citací z uveřejněných článků pak vyvrací či potvrzuje nastavený mediální obraz. V teoretické části se práce zabývá například zpravodajskými hodnotami, nastolováním témat či celebritizací, což je pojem, který se zkoumané osoby přímo týká. Výsledky analýzy pak dokazují proměnu, kterou Tomáš Řepka v médiích prošel od hráčské kariéry po odsouzení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.