Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 222 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mateřská škola
Vejr, Tomáš ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší projekt mateřské školy v terénu sklonu 7 %. Mateřská škola je umístěna na pozemcích p.č. 570, st. 373, st. 374 v obci Vrané nad Vltavou. Stavba má dvě nadzemní podlaží a suterén. Mateřská škola je určena pro 60 dětí a maximálně 11 zaměstnanců. Budova slouží jako předškolní zařízení pro výchovu dětí. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný sloupový systém doplněný v suterénu o monolitickou část a základovou desku. Obvodové stěny a příčky tvoří vápenopískové zdivo Sendwich. Obvodové stěny jsou doplněny minerální izolací Orsilt TF Profi tl. 280 mm. Stropy tvoří předpjaté panely Spiroll PPD 256 tl. 250 mm uložené na T a L průvlaky. Budovu zakončuje dvouplášťová pultová střecha s extenzivní zelení. Sklon a prostor pro foukaný Climatizer Plus vytváří I-nosníky Steico Joist 400. Provětrávanou mezeru vymezují krokve 80/180 mm, které vytvářejí slunolam nad jižní částí. Výplně otvorů tvoří bezrámová dřevohliníková okna Optiwin Purista a dveře Optiwin Entrada.
Mateřská škola
Vejr, Tomáš ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší projekt mateřské školy v terénu sklonu 7 %. Mateřská škola je umístěna na pozemcích p.č. 570, st. 373, st. 374 v obci Vrané nad Vltavou. Stavba má dvě nadzemní podlaží a suterén. Mateřská škola je určena pro 60 dětí a maximálně 11 zaměstnanců. Budova slouží jako předškolní zařízení pro výchovu dětí. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný sloupový systém doplněný v suterénu o monolitickou část a základovou desku. Obvodové stěny a příčky tvoří vápenopískové zdivo Sendwich. Obvodové stěny jsou doplněny minerální izolací Orsilt TF Profi tl. 280 mm. Stropy tvoří předpjaté panely Spiroll PPD 256 tl. 250 mm uložené na T a L průvlaky. Budovu zakončuje dvouplášťová pultová střecha s extenzivní zelení. Sklon a prostor pro foukaný Climatizer Plus vytváří I-nosníky Steico Joist 400. Provětrávanou mezeru vymezují krokve 80/180 mm, které vytvářejí slunolam nad jižní částí. Výplně otvorů tvoří bezrámová dřevohliníková okna Optiwin Purista a dveře Optiwin Entrada.
Renovace obytné budovy
Horn, Jiří ; Stránská, Zuzana (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je renovace obytné budovy v Dolní Krupé. Dům byl postaven v roce 1935. Objekt má několik nových přistavených částí jako je garáž a skladovací prostory. Stěny jsou z CPP a cihelných bloků. V obytné části objektu je dřevěný trámový strop a zakrývá ho sedlová střecha. Přistavěné části mají panelové stropy a pultovou střechu. Důvod renovace je neefektivní dispozice domu spojená se koncem životnosti některých stavebních prvků. Dispozice budovy s několika hospodářskými objekty postavenými během její životnosti také neodpovídá současným standardům bydlení. Proto bude velké část objektu zbourána a nahrazena novými konstrukcemi. Zůstanou pouze nosné stěny v prvním patře budovy a část přiléhající ke garáži. Nová dispozice bude zachovávat dvě samostatné bytové jednotky se společnou chodbou, a to na přání investora. Nové nosné konstrukce budou z keramických bloků a strop bude vložkový železobetonový. Původní vzhled objektu bude zachovám. Dům bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda instalovaným před severní fasádou objektu. Každé parto bude mít samostatnou klimatizační jednotku. Jako třetí část práce jsem si zvolil posouzení životního cyklu (LCA – life cycle assessment), při použití několika různých stavebních materiálů pro danou renovaci.
Bytový dům u Placu
Vecheta, Jan ; Žajdlík, Tomáš (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Bytový dům je umístěný na mírně svažitém terénu. Objekt se skládá ze čtyř nadzemních podlaží a je celoplošně podsklepený. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu a nosné zdivo je tvořeno keramickými tvárnicemi. Budova je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové desky. Střecha je řešena z části jako jednoplášťová a z druhé části jako střecha pultová. Ve sklepním podlaží jsou umístěny zejména skladové prostory, technická místnost a společenská místnost. V prvním nadzemním podlaží se nachází čtyři byty, kde jeden z nich je řešen jako bezbariérový. Ve zbylých podlažích se nachází dalších 8 bytů, které po součtu s těmi z prvního podlaží tvoří 12 bytových jednotek. Před budovou se nachází rozlehlé parkoviště o velkém počtu parkovacích míst.
Rodinný dům s provozovnou
Tručka, Jiří ; Hrochová, Žaneta (oponent) ; Smolka, Radim (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou. Stavba je situována v obci Pohořelice, v zástavbě rodinných domů. Objekt je tvořen ze dvou částí. Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu a kavárna. Stavba je nepodsklepená, rodinný dům je dvojpodlažní a provozovna jednopodlažní. Celý objekt je založen na základové desce, pod kterou se nachází tepelněizolační vrstva keramického kameniva. Nosný systém objektu je z vápenopískových cihel. Zastřešení je realizováno pomocí pultových sbíjených vazníků. Jedná se o střechu dvouplášťovou, krytina je skládaná betonová. Stropy v rodinném domě jsou převážně tvořeny stropními panely FILIGRAN. Strop nad kavárnou je lehkého typu, zavěšená konstrukce na sbíjených vaznících. Součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní posouzení, tepelně technické posouzení a posouzení z hlediska akustiky a denního osvětlení.
Rodinný dům
Pavíčková, Kristina ; Skřek, Daniel (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu se stájí. Oba objekty jsou situovány v krajní části obce Moravský Krumlov. Rodinný dům je navržen jako částečně podsklepená dřevostavba s dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou. Vchod do domu je navržen ze severní strany. Za domem se nachází jednopodlažní stáj pro koně s manipulační ohradou. Konstrukční systém stáje je navržen ze systému Porotherm.
Rodinný dům
Moučka, Miroslav ; Vystrčil, Jan (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na návrh rodinného domu většího formátu, který splní nízkoenergetický standart staveb a který se nachází v katastrálním území Líšeň. Navrhovaný objekt je zamýšlen pro umístění na parcelách 5318/16 a 5318/17, které mají celkovou plochu 2 169,688 m2. Tyto parcely jsou součástí uliční zástavby samostatně stojících domů na ulici Ječmínkova. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt s užívaným podkrovím, který je navržený pro 5–7člennou rodinu, objekt dále disponuje prostorem pro kancelářskou provozovnu jednoho z majitelů objektu. Dále je součástí objektu také garáž pro 2 osobní vozidla. Na pozemcích je také navrženo parkovací stání pro 5 vozidel pro potřeby majitelů objektu, nebo pro provozovnu. Založení stavby je na základových betonových pasech. Svislé konstrukce v celém objektu jsou zděné cihelné tvarovky z keramických bloků. Vodorovná konstrukce je ŽB monolitická deska. Objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou 35° sklonu se dvěma velkými pultovými vikýři o sklonu 15°. Nad garáží se nachází jednoplášťová plochá vegetační střecha.
Rodinný dům s provozovnou
Márová, Aneta ; Jelínková, Barbora (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu s provozovnou – projekční kanceláří se svým zázemím. Stavba je situována v intravilánu města Hradec Králové na rovinatém pozemku. Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Je nepravidelného půdorysu s maximálními rozměry 14,32 m x 15,32 m a s výškou hřebene sedlové střechy 7,66 m. Tato sedlová střecha zastřešující hlavní dvoupodlažní část stavby má sklon 30° a nad jednopodlažní částí je navržena pultová střecha se sklonem 12°. K jihozápadní straně objektu přiléhá prostorná terasa s posezením, která je přístupná z obývacího pokoje doplněná venkovním bazénem. Celý objekt obklopuje zahrada osázená novými stromy a keři. Součástí je i okrasné jezírko umístěné na pozemku u vstupu do domu. Celý komplex bude doplněn o malou parkovací plochu. Z hlediska dispozice daný objekt vyhoví nárokům na bydlení čtyřčlenné rodiny. Součástí objektu je i projekční kancelář umožňující majiteli práci z domu. Svou velikostí obytné a užitkové plochy patří rodinný dům mezi domy střední velikosti se čtyřmi pokoji, obývacím pokojem spojeným s kuchyní a jídelnou, hostinským pokojem, zázemím a garáží pro jeden osobní automobil. Zastřešený hlavní vstup do zádveří objektu je přístupný ze severovýchodní části pozemku. Odsud lze vstoupit do projekční kanceláře nebo do schodišťové haly obytné části umístěné v prvním nadzemním podlaží ve středu objektu. V tomto podlaží je při jihovýchodní fasádě objektu situován také hostinský pokoj a technická místnost. V jihozápadní části prvního nadzemního podlaží nalezneme prostorný obývací pokoj s jídelnou a kuchyní sloužící pro společenský život rodiny během dne. Severozápadní strana je určena pro sociální a provozní zázemí objektu, umístěny zde jsou sociální zázemí, spíž, spisovna, sklad a garáž. V podkroví jsou situovány ložnice členů rodiny s šatnami, sociální zařízení, herna a komora.
Rodinný dům, Malenovice
Goroľová, Viktorie ; Pilinszki, Martin (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu ve svahu a vypracování dokumentace pro provedení stavby. Rodinný dům je umístěn v klidné částí obce Malenovice. Je navržen jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu je navržen z přízemí. Hlavní obytnou část tvoří první nadzemní podlaží s přímým vstupem na terasu. Hlavní nosná část je tvořena vápenopískovými tvárnicemi Ytong Silka a betonovými tvárnicemi ztraceného bednění. Stropní konstrukce a schodiště je navrženo jako železobetonové. Objekt je zastřešen pultovou střechou z dřevěných vazníků.
Rodinný dům s provozovnou
Gilbert, David ; Janda, Lukáš (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou architektonického ateliéru. Objekt se nachází na pozemku v obci Jihlava. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený rodinný dům sloužící pro bydlení čtyřčlenné rodiny, ve kterém je navržena provozovna za účelem podnikání. Funkce provozovny je architektonický ateliér, přičemž pro přístup klientů a návštěvníků provozovny slouží pouze zasedací místnost s hygienickým zázemím v prvním nadzemním podlaží, ve druhém nadzemním podlaží se nachází soukromá pracovna architekta žijícího v domě, která je přístupná pouze z bytové jednotky. Výrazným prvkem objektu je ve druhém nadzemním podlaží předsíň určena k relaxaci a odpočinku, prosvětlena velkým oknem pod pultovou střechou a soukromá pracovna architekta, vybavená velkou prosklenou plochou ve východní stěně, včetně okna pod pultovou střechou sloužícímu pro přísun jižního svitu, obě tyto místnosti mají odkrytý pohled na střešní nosnou konstrukci, kterou tvoří pohledové krokve. Obvodové stěny jsou navrženy z keramických bloků typu Therm tloušťky 440 mm s integrovanou minerální izolací. Stropní konstrukce je tvořena z předpjatých dutinových stropních panelů. K objektu je navržena jednotlivá garáž se stáním pro jeden osobní automobil směřující k uliční komunikaci. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 222 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.