Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 372 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikační aktivity sportovního odvětví cheerleading v České republice (2001-2018)
Fantová, Nikol ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je deskripce komunikačních aktivit, které využívá Česká asociace cheerleaders k propagaci cheerleadingu v České republice. V teoretické části práce se zaměřuji na vymezení základních pojmů, konkrétně uvádím definice marketingové komunikace, sportovního marketingu a public relations. Dále se pak věnuji představení cheerleadingu jako sportu a vysvětlení jeho podstaty, jeho historii a vývoji. Následně také přibližuji situaci cheerleadingu v České republice. V praktické části práce se zabývám samotnou deskripcí komunikace České asociace cheerleaders. Nejprve se věnuji komunikaci od vzniku ČACH (tj. 2001) do roku 2014 a posléze detailněji rozebírám jednotlivé nástroje komunikace z období let 2015-2019. Deskriptivní metodu kombinuji se zjištěními získanými z provedených rozhovorů. V závěru shrnuji své poznatky a hodnotím dosavadní komunikaci České asociace cheerleaders.
Prezidentské volby 2018 na Twitteru mluvčího prezidenta
Ryšánek, Adam ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Bakalářská práce se věnuje obsahové analýze twitterového účtu @PREZIDENTmluvci Jiřího Ovčáčka, tiskového mluvčího prezidenta České republiky Miloše Zemana. V první části práce, je definována politická komunikace a sledován její vývoj od raných počátků až po současnost. Dále jsou v práci popsány moderní praxe politické komunikace. Teoretická část práce obsahuje i kapitolu o sociální síti Twitter, v níž se podrobněji věnuje twitterovým účtům amerického prezidenta Donalda Trumpa a českého premiéra Andreje Babiše. Druhá část práce se zabývá samotnou analýzou profilu Jiřího Ovčáčka na sociální síti Twitter. Profil je nejprve charakterizován v obecné rovině. Následně se práce věnuje kvantitativní obsahové analýze, v jejímž rámci je vzorek 358 příspěvků z období od 12. prosince 2017 do 12. února 2018 rozdělen do tří základních kategorií. V poslední části práce jsou prezidentské volby 2018 podrobeny časové analýze a dále kategorizovány.
Marketingová komunikace házenkářského klubu TJ Sokol Nové Veselí
Straková, Karolína ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Marketingová komunikace házenkářského klubu TJ Sokol Nové Veselí Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření opatření a koncepce marketingové komunikace házenkářského klubu TJ Sokol Nové Veselí, jež povedou k jejímu zlepšení. Metody: V této bakalářské práci byly využity kvalitativní metody - analýzu textů, dokumentů, webových stránek a sociálních sítí. Dále byl proveden polostrukturovaný rozhovor s místopředsedou klubu. Polostrukturované rozhovory byly realizovány také se třemi vybranými fanoušky. Výsledky: Při analýze marketingové komunikace bylo zjištěno, že klub nevyužívá vzhledem ke svým možnostem komunikační nástroje tak efektivně, jak by mohl. Výsledkem této práce je koncepce možných zlepšení, které byly do marketingové komunikace klubu zapojovány již během tvoření samotné koncepce. Šlo především o zkvalitnění komunikace klubu s jeho fanoušky na jednotlivých profilech na sociálních sítích, webových stránkách nebo v přímé komunikaci. Pro udržení pozitivního vývoje změn je důležité, aby v klubu fungoval určený pracovník, který bude v této oblasti aktivně pracovat. Tyto návrhy vedly ke zlepšení komunikace mezi klubem a jeho fanoušky. Klíčová slova: komunikační mix, online komunikace, házená, fanoušci, public relations
Vnímání technologie VAR fanoušky pražských prvoligových fotbalových týmů
Zelinka, David ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Vnímání technologie VAR fanoušky pražských prvoligových fotbalových týmů Cíle: Cílem bakalářské práce je pomocí marketingového výzkumu zjistit, jak fanoušci pražských prvoligových fotbalových týmů vnímají současné fungování technologie VAR ve fotbalovém prostředí. Metody: V bakalářské práci byly použity kvantitativní metody sběru dat. Jednalo se o dotazování. Dotazník byl zveřejněn elektronicky. Výsledky byly zachyceny pomocí grafů a tabulek. Výsledky: Na základě získaných informací od respondentů vyšlo najevo, že technologii VAR vnímá pozitivně velká většina dotazovaných. K současnému fungování mají však určité výhrady. Klíčová slova: Názory, fotbalová liga, fanoušci, VAR, vztahy s veřejností, zpětná vazba
Návrh na zlepšenie pozície malých a stredných podnikov na trhu športovno-módneho tovaru
Aľakša, Matej
Tato diplomová práce se zaobírá návrhem, aplikací a vyhodnocením jednotlivých nástrojů a aktivit, které slouží k zlepšení pozice na trhu malých a středních podniků, na trhu sportovně-módního zboží. Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení aplikovaných technik, nástrojů a aktivit z hlediska jejich užitečnosti a úspěšnosti a případné doporučení jejich využití pro další podniky v sledovaném odvětví. Vyhodnocení probíhalo na základě výsledků interních aktivit, které byli po navrhnutí aplikované v sledovaném podniku a jejich výsledky zhodnoceny. Práce je rozdělená na teoretickou část (literární rešerš), vypracovanou na základě české, slovenské a zahraniční literatury a na část návrhovou (aplikovanou v praxi).
Role studentských organizací v marketingové strategii ekonomických fakult vysokých škol
Abassi, Milad
Abassi, M. Role studentských organizací v marketingové strategii ekonomických fakult vysokých škol. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Práce se zabývá analýzou role studentských organizací (SO) na ekonomických fakultách veřejných vysokých škol. Práce zkoumá prostředí, ve kterém studentské organizace působí. Do průzkumu jsou zahrnuty čtyři zájmové skupiny (zástupci SO, zástupci fakult a vysokých škol, studenti a zástupci firem). Na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy jsou sestavena doporučení pro vysoké školy a jejich ekonomické fakulty.
Návrh PR stratégií neziskových organizácií na Slovensku
Bachledová, Miriam
Diplomová práce je zaměřena na zkoumání PR strategií neziskových organizací na Slovensku. Definuje oblast PR a neziskový sektor samostatně a následně tematiku propojuje a zkoumá. Vlastní práce využívá metody dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů. Na základě výsledků výzkumu jsou sestaveny doporučení pro neziskové organizace v oblasti PR a doporučení na systémové změny v rámci neziskového sektoru na Slovensku.
Marketingová komunikace vybrané společnosti
Grecová, Kateřina ; Milichovský, František (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem tradičního českého podniku Šohaj služby s.r.o. Tato práce je rozdělená na dvě základní části – teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na základní literaturu týkající se daného tématu, která čtenáři poskytuje podstatné informace k této problematice a pomůže mu lépe pochopit praktickou část. Druhá část této práce je zaměřena na samotnou firmu. Pomocí vybraných marketingových modelů je zpracován její rozbor. Je zhodnoceno, jak firma komunikuje se zákazníky a poskytuje jim produkty. Na závěr jsou navrhnuty podniku možnosti zlepšení komunikace se svými stávajícími a potenciálními zákazníky.
Krizová komunikace firem na sociálních sítích
Langrová, Veronika ; Švelch, Jaroslav (vedoucí práce) ; Audy Martínek, Petra (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Komunikačních studií a žurnalistiky Katedra Mediálních studií Studijní obor: Mediální studia Krizová komunikace firem v sociálních médiích Kritická diskurzivní analýza facebookové stránky Liberty Ostrava Diplomová práce Autor práce: Bc. Veronika Langrová Studijní obor: Mediální studia Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. Rok obhajoby: 2020 Abstrakt v českém jazyce: Diplomová práce se zaměřuje na krizovou komunikaci firem prostřednictvím sociálních médií. Na základě praktického příkladu společnosti ArcelorMittal Ostrava/Liberty Ostrava je v práci předložena kritická diskurzivní analýza, hodnocení a případná doporučení pro efektivní řešení krize v sociálních médiích. Součástí práce jsou i témata věnující se krizi a jejím typům, strategie firem pro sociální média, nejčastější rizika v oblasti komunikace nebo srovnání tradičních a sociálních médií v období krize. V teoretické rovině se práce dotýká i problematiky publika v souvislosti s využitím sociálních médií dělnickou třídou. Samotný výzkum pak kromě analýzy obsahuje i charakteristiky Moravskoslezského kraje nebo popis problému v souvislosti s prodejem ostravské ocelárny novému majiteli. Předpokládaným cílem práce je popis procesů spojených s krizovou komunikací v sociálních médiích. Výzkumná...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 372 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.