Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 186 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Znalosti řidičů motorových vozidel o postupech poskytování první pomoci u dopravních nehod
Vondrus, Marcel ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Prokešová, Eva (oponent)
Název: Znalosti řidičů motorových vozidel o postupech poskytování první pomoci u dopravních nehod Cíle: Cílem diplomové práce je za pomoci vlastního anketního šetření zjistit znalosti řidičů motorových vozidel o postupech první pomoci u dopravních nehod. Metody: Kompilace, anketní šetření, analýza Výsledky: Stanovená hypotéza byla potvrzena. Znalosti řidičů-zdravotníků o postupech poskytování první pomoci jsou dostatečné, znalosti řidičů- laiků nikoli. Úspěšnost je téměř nezávislá na pohlaví respondentů. Téměř třetina respondentů byla svědky dopravní nehody a více než pětina již aktivně poskytovalo první pomoc. Klíčová slova: První pomoc, dopravní nehoda, zranění, záchrana
Osobní zkušenosti a znalosti v oblasti předlékařské první pomoci vybraných pedagogických pracovníků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Příbrami
Vojířová, Jana ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou předlékařské první pomoci, zkušenostmi a znalostmi pedagogických pracovníků v této oblasti. Hlavním cílem teoretické části bylo vymezit pojmy a postupy předlékařské první pomoci. Cíle praktické části se zaměřovaly na zjištění osobních zkušeností s poskytováním předlékařské první pomoci vybraných pedagogických pracovníků Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Příbrami, a také na zjištění jejich znalostí v této oblasti. Sběr dat proběhl kvalitativní formou metodou rozhovoru. Získaná data byla následně vyhodnocena a byly z nich vyvozeny doporučení pro praxi. Bylo zjištěno, že všichni vybraní pedagogičtí pracovníci se již někdy setkali se situací, ve které bylo nezbytné poskytnout předlékařskou první pomoc. Druhým důležitým zjištěním je, že respondenti mají výborné teoretické znalosti. Na těchto výsledcích se mimo jiné ukazuje pozitivní vliv pravidelných kurzů/školení v první pomoci poskytovaných stávajícím zaměstnavatelem, kterých se opakovaně účastní 84 % respondentů.
Současná výuka první pomoci na prvním stupni základní školy pohledem učitelů a současné literatury
Zehlerová, Lucie ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Havlová, Jana (oponent)
První pomoc byla, je a bude vždy důležitým tématem, proto se tato diplomová práce zaměřila na problematiku první pomoci na 1. stupni ZŠ. Práce má dvě části. V teoretické části jsem se snažila dívat na první pomoc ve škole ze všech důležitých směrů, jako jsou: vývoj předmětu, současnost předmětu, legislativní rámec, dokument RVP ZV, vzdělávání učitelů, didaktika první pomoci a první pomoc v literatuře pro pedagogy i žáky. V praktické (výzkumné) části vyhodnocuji dotazníkové šetření určené pedagogům 1. stupně. Zjišťuji, jaký mají názor na důležitost výuky první pomoci, zda jsou vyškolení, jaké materiály znají a používají, v jakém předmětu první pomoc vyučují a jak by podle nich měla vypadat ideálně výuka první pomoci. Důležitost byla potvrzena všemi uchazeči a další výsledky výzkumu dopadly většinou dle očekávání.
Vývoj a současný stav Horské záchranné služby
Táborská, Barbora ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Vývoj a současný stav Horské záchranné služby Cíle: Hlavním cílem této práce je poskytnout přehled o historickém vývoji Horské záchranné služby v České republice s tím, že budou vytyčeny nejdůležitější mezníky, které ovlivnily další události. Stejně podrobně bude nastíněno i fungování Horské záchranné služby v současné době. Metody: Pro bakalářskou práci bude využit především sběr, třídění a vyhodnocení informací. Na základě rešerše odpovídající literatury bude splněn hlavní cíl, který byl určen pro tuto bakalářskou práci. Výsledky: Výsledky práce potvrdily dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti Horské záchranné služby v České republice, což se stalo velmi dobrým základem pro fungování této organizace v dnešní době. Lze shrnout, že členové Horské záchranné služby jsou dnes připraveni a vybaveni poskytnout záchranu za všech podmínek. Poskytované služby Horskou záchrannou službou by si však zasloužily více legislativní podpory a využití v rámci IZS. Klíčová slova: První pomoc, kynologie, lavina, horolezectví, Integrovaný záchranný systém
Znalosti o předlékařské první pomoci u vybraných žáků ZŠ
Fialová, Jitka ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
Diplomová práce si klade za hlavní cíl zjistit úroveň znalostí žáků 6. - 9. ročníků na Základní škole v Dobříši v oblasti předlékařské první pomoci. Ke splnění tohoto cíle jsem postupovala na základě dílčích cílů, pomocí kterých jsem zjišťovala, jestli se ve znalostech žáků v 8. ročníku vybrané školy projevil fakt, že v 7. ročníku se teoretická předlékařská první pomoc neučí. Dále, zda se zlepší znalosti žáků vybrané školy v 9. oproti 6. třídě a jaké mají žáci 9. ročníku vybrané školy znalosti o předlékařské první pomoci. Taktéž mě zajímalo, zda se liší znalosti dívek a chlapců vybrané školy. Práce se skládá z teoretické části, kde jsem zjišťovala úroveň a stav problematiky z odborné literatury, příruček a podkladů. Základ praktické části tvořila dotazníková kampaň zjištující znalosti žáků a jejich analýza. Závěr tvoří obecné i konkrétní výstupy pro další pedagogickou praxi nejen mou, ale i na naší škole.
První pomoc při autonehodách
Vondrus, Marcel ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: První pomoc při dopravních nehodách Cíle: Cílem práce je popsat nejčastější zranění způsobené dopravními nehodami a laickou první pomoc u takovýchto nehod poskytovanou. Metody: Při tvorbě této práce byla použita analýza dostupných pramenů a literatury týkající se problematiky daného tématu. Výsledky: Přehled častých zranění způsobených dopravními nehodami, popis postupu laické první pomoci. Klíčová slova: první pomoc, postižený, zranění, záchrana
Školní úrazy při hodinách tělesné výchovy na 1. st. základní školy
Hotovcová, Zuzana ; Kuhnová, Věra (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený obraz problematiky vybraných častých školních úrazů při hodinách tělesné výchovy na prvním stupni základních škol nejen z pedagogického, ale také ze zdravotnického úhlu pohledu. Teoretická část práce se zabývá úrazy dětí mladšího školního věku, školními úrazy (a to zejména v hodinách tělesné výchovy) a jejich preventivním opatřením, bezpečností práce v hodinách tělesné výchovy. Definuje nejčastější typy úrazů v hodinách tělesné výchovy na prvním stupni základních škol, jejich prevenci a následnou první pomoc. V práci je uvedeno, co dělat v případě úrazu žáka a jak správně postupovat přímo na místě nehody. Abychom předešli právnímu postihu učitele, zmiňujeme také způsob správného hlášení úrazu, záznamu úrazu a pojednáváme o knize úrazů. Empiricky zaměřená část a její dotazníková studie dokládá, jaké úrovně dosahují znalosti vybraných učitelů tělesné výchovy prvního stupně základních škol v oblasti právní problematiky, oblasti prevence úrazů a laické první pomoci. KLÍČOVÁ SLOVA Úraz, školní úraz, tělesná výchova, prevence, bezpečnost, první pomoc, hlášení úrazu.
Automatické externí defibrilátory v teorii a praxi
Burianová, Lucie ; Sojková, Monika (vedoucí práce) ; Heczková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou a významem umisťování automatických externích defibrilátorů u složek integrovaného záchranného systému. V teoretické části popisuji základní anatomii a fyziologii srdce a také patofyziologii vybraných srdečních arytmií. Největší část je věnována samotným automatickým externím defibrilátorům. V několika kapitolách objasňuji filozofii defibrilátorů, popis přístroje, indikace a kontraindikace použití, správné užití defibrilátorů a výhody a nevýhody jejich použití v laické neodkladné resuscitaci. V práci uvádím historii defibrilace a automatických externích defibrilátorů a také zmiňuji studie, které byly na toto téma provedeny. V praktické části byla použita kvantitativní metoda výzkumného šetření formou anonymních dotazníků. Šetření bylo provedeno u složek integrovaného záchranného systému.
Připravenost budoucích učitelů 1. stupně ZŠ poskytnout první pomoc žákům v život ohrožujících stavech
Kutmonová, Jitka ; Ehler, Edvard (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Název: Připravenost budoucích učitelů 1. stupně ZŠ poskytnout první pomoc žákům v život ohrožujících stavech Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku připravenosti budoucích učitelů základních škol v poskytování první pomoci žákům v život ohrožujících stavech. V úvodu je popsána motivace, která vedla ke zpracování tématiky a následují cíle stanovené pro tuto práci. Teoretická část se věnuje definování první pomoci, začlenění tématu do školských dokumentů a programů, dále stručně specifikům žáka mladšího školního věku z pohledu poskytování první pomoci, podrobně popisuje jak kontaktovat záchrannou službu a věnuje se prevenci. Podrobně popisuje univerzální postup poskytování první pomoci ve třech krocích a doplňuje je o poznatky z praxe se žáky mladšího školního věku. Praktická část se zabývá připraveností budoucích učitelů v oblasti poskytování první pomoci v život ohrožujících stavech, ověřované na základě dotazníkového šetření. Dále analyzuje, zda dokážou budoucí učitelé správně reagovat v situacích ohrožujících život žáků. V závěru se nachází stručné zhodnocení dosaženého cíle. Klíčová slova: první pomoc, učitel, žák, první stupeň základní školy, život ohrožující stavy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 186 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.