Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zdravotní středisko
Kalenda, Lukáš ; Kozubíková, Ivana (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce, je zpracování vybrané části projektové dokumentace pro provádění stavby zdravotního střediska. Stavba je navržena jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. Cílem je navrhnout vhodné dispoziční řešení, které splňuje požadavky kladené na provoz zdravotního střediska malého rozsahu bez lůžkové části. Dále je nutno zvolit vhodné konstrukční a materiálové řešení. Stavba je situována v proluce ve stávající řadové zástavbě na rovinatém pozemku. Objekt je složen ze tří nadzemních podlaží, která jsou částečně podsklepena. Založení objektu je tvořeno základovými pasy z prostého a železového betonu v kombinaci se železobetonovými základovými patkami v místě sloupů. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi typu therm, které jsou uvnitř dispozice doplněny o železobetonové sloupy. V případě obvodového zdiva je konstrukce doplněna o kontaktní zateplovací systém a provětrávanou fasádu s obkladem z plechových kazet. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Nad nižšími částmi objektu jsou navrženy ploché vegetační střechy. Nejvýše situovaná střešní rovina je navržena jako dvouplášťová střecha se skládanou krytinou z betonových tašek. V suterénním prostoru objektu se nachází technické zázemí, přičemž je možné tyto prostory dále členit a jejich část využívat jako sklad, či kartotéku. V prvním nadzemním podlaží se nachází 3 komerční prostory využitelné například jako lékárna, optika a kosmetický salón. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází celkem 5 ordinací se společnou čekárnou a 1 ošetřovna. Dále se zde nachází 1 komerční prostor využitelný jako masážní studio. Ve třetím nadzemním podlaží jsou navrženy 2 stomatologické ordinace se společným rentgenem a jedna ordinace zubní hygieny. Součástí dispozice všech nadzemních podlaží je také hygienické zázemí rozdělené pro personál a návštěvy. Součástí diplomové práce je také posouzení navrženého objektu z hlediska stavební fyziky (tepelná technika, akustika a denní osvětlení) a z hlediska požární bezpečnosti.
Bytový dům Proluka v Olomouci
Přidal, Petr ; Šteffek, Libor (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
Úkolem bakalářské práce bylo zpracovat dokumentaci pro novostavbu bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie. Bytový dům se nachází v Olomouci, v řadové zástavbě, v proluce. Objekt je orientován na severovýchod a jihozápad. Bytový dům je řešený jako podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími. V suterénu se nachází tři samostatné garáže, skladovací místnosti a prostory pro technický provoz objektu. V nadzemních podlažích je navrženo celkem osm bytových jednotek. Součástí každého bytu je balkon nebo terasa. Bezbariérová vertikální doprava je zajištěna výtahem umístěným v zrcadle schodiště. Budova je založená na železobetonové základové desce. Svislé konstrukce jsou z vápenopískového zdiva. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Střecha objektu je sedlová. Bytový dům je zateplen minerální tepelnou izolací.
Polyfunkční dům v Mikulově
Raszyk, Kristián ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie vypracované v rámci ateliérové tvorby předmětu AG033. Předmětem návrhu je novostavba polyfunkčního domu v proluce historického jádra města Mikulov, přímo pod zámkem a zámeckými hradbami. Z hlediska funkce je polyfunkční dům členěn na bytový dům s šesti byty o velikosti od 2+kk do 4+1, včetně příslušenství bytového domu. Dále se jedná o služby v podobě pronajímatelné jednotky, hospody s minipivovarem a vinárny, která využívá stávající vinný sklep pod zámeckými hradbami. Ve dvoře je skrze průjezd umožněno kryté parkování pro rezidenty a zaměstnance služeb. Z hmotového hlediska je objekt členěn na vícepodlažní část uliční, která se skládá ze dvou objektů různé výšky dle původní historické parcelace, a jednopodlažní část dvorní. Uliční část je pojata, jako moderní adaptace tradičního historického charakteru města. Oba objekty uliční části jsou zastřešeny šikmou střechou z pálených tašek se střešními okny, čímž respektují střešní krajinu města Mikulov. Fasáda je tvořena probarvenými omítkami o dvou barvách dle objektů. Reminiscence na tradiční historické detaily fasády jsou vytvořeny barevnými linkami v kontrastní barvě. Dvorní část je zastřešena plochými vegetačními střechami, které pomáhají odhmotnit zastavěné území. Fasáda je obložena cihelnými pásky pro splynutí s hradbami. Nejvýraznějším vnitřním prostorem je prostor vinárny na čtvercovém půdorysu, zaklenutý českou klenbou s výrazným středovým světlíkem. Celkově návrh polyfunkčního domu propojuje městský život centra Mikulova.
Anenská brána
Šlosar, Viktor ; Eichlerová, Eva (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem studie polyfunkčního městského domu. Cílem je dotvoření nároží ulic Pekařské a Anenské v centru Brna. Z větší části bytový dům je doplněn o administrativní a komerční prostory společně s návrhem podzemních garáží. Soubor budov zároveň vytváří nové veřejné prostranství.
Bytový dům v proluce
Doupovec, Vojtěch ; Pulec, Vladimír (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové konstrukce vícepodlažního bytového domu situovaného v proluce. Založení je navrženo na základové desce podporované piloty, která je spolu se stěnami v 1.PP provedena jako vodonepropustná betonová konstrukce. Jedná se o obousměrný stěnový konstrukční systém, provedený v kombinaci zdiva a železobetonu. Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Vzhledem k požadavku na vodonepropustnost, byl proveden návrh výztuže na nesilové účinky v raném stádiu. Součástí práce jsou výkresy tvarů a výztuže.
Mezera v Brně
Cvrčková, Aneta ; Horký, Jan (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá architektonickým návrhem objektu v proluce v historickém jádru města Brna. Zvolený pozemek leží v ulici Františkánská, dotváří nároží při vstupu do prostoru zvaného Římské náměstí, směrem z Masarykovy ulice. Nový objekt doplňuje městský blok. Svou výškou respektuje měřítko okolní zástavby. Dům obohatí centrum města o třináct nových bytových jednotek a plochy občanské vybavenosti. Důležitý vliv na návrh mělo oslunění místa, z čehož vychází velikosti transparentních ploch a celkové rozmístění dispozic interiéru. Hmota následuje historickou zástavbu a zároveň je navržena tak, aby odpovídala vývojovým tendencím dnešní architektury.
Mezera v Brně
Remutová, Petra ; Hrivňák, Vlado (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá dostavbou proluky v centru Brna na Zelném trhu. Hlavním úkolem bylo najít vhodný program pro budovu. Dalším důležitým faktorem, která ovlivnila návrh byla velikost proluky a její možnosti využití. Díky malým rozměrům parcely je budova situována do výšky. Zároveň je kladen důraz na zachování charakteru Zelného trhu, tak aby budova výškově korespondovala s okolní zástavbou a zároveň, aby nenarušovala výhled z radniční věže. Budova také nabízí vyhlídkový prostor. Koncept budovy je založen na myšlence sdíleného domu. Nachází se zde jak sdílené pracovní prostory, tak sdílené bydlení. Dům díky tomuto konceptu je plně využíván a zároveň zde ruší bariéry anonymity jednotlivce a vytváří sociální vazby mezi uživateli objektu. Konstrukce domu je navržena tak, aby umožňovala vnitřní variabilitu prostoru a možné přizpůsobení domu do budoucnosti na různé požadavky doby. V přízemí je zachován uliční parter, který dotváří a charakterizuje Zelný trh.
Mezera v Brně
Mičková, Pavla ; Poláš, Michal (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá principy zástavby a návrhem nového městského domu ve vybrané proluce na ulici Špitálka v Brně. Cílem je nalezení vhodné strategie zástavby nevyužité parcely. Textová část se věnuje seznámení s danou lokalitou z hlediska urbanistického, architektonického, konstrukčního a dispozičního řešení. Samotné řešení návrhu je podrobně obsaženo a popsáno v přílohách bakalářské práce. Návrh uzavírá neucelený městský blok a dotváří vzhled ulice. Koncept efektivně využívá místa, které nabízí rozlehlý vnitroblok navazující na danou proluku. Objekt vychází z možného budoucího potenciálu dané průmyslové lokality a případné její proměny na atraktivní čtvrť.
Mezera v Brně
Choutka, Jiří ; Selnarová, Elisabeth (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Ve své práci se zabývám návrhem bytového domu v proluce v centru Brna při ulici Kopečná a Husova. Proluka se nachází na relativně hluboké parcele, která je ze severovýchodu, od ulice Husova, vymezena strmým a vysokým svahem (tělesem komunikace mezi hlavním nádražím a Šilingrovým náměstím). Proluka se nachází na frekventovaném místě a je vystavena hluku z ulice Husova. V okolí se vyskytují významné historické a architektonicky cenné stavby. Funkční náplní stavby je bydlení. V návrhu se snažím vhodně reagovat na okolní situaci a té funkčně i provozně stavbu přizpůsobit. Snahou bylo splnit veškeré požadavky daného provozu a vložit novou hodnotu do stávající zástavby.
Mezera v Brně
Šuláková, Helena ; Hudeček, Vladimír (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné zástavby v proluce na ulici Hvězdová v Brně - Zábrdovicích, oblasti, která spadá do ,,brněnského Bronxu“. Dům s malometrážními byty přispěje k revitalizaci čtvrti, zaplní nevyužité místo, je katalyzátorem oblasti. Dům kde můžete být sami i spolu. Poskytuje svým obyvatelům soukromí. Zároveň dává možnost začlenit se do komunity podobně smýšlejících lidí, kteří mají zájem o komunikaci, dokážou akceptovat podmínky okolního prostředí a chtějí žít s principy dlouhodobé udržitelnosti. Městský dům pro městské lidi, který nabídne prostor pro aktivity i lidem, kteří nejsou residenti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.