Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,182 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh projektu založení pobočky oční optiky
Dobešová, Soňa ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím projektového řízení v praxi na konkrétním projektu otevření nové pobočky oční optiky. V první části jsou specifikovány a popsány jednotlivé metody, které jsou poté použity v praktické části bakalářské práce. Druhá část je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti DOBE, s.r.o. Výsledek analýzy je shrnut ve SWOT analýze. Poslední část se týká aplikování získaných zkušeností projektového řízení v praxi na konkrétní projekt.
Návrh projektu výstavby areálu autoservisu
Dobeš, Jiří ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby areálu autoservisu s využitím vhodných metod, technik a nástrojů projektového řízení. V první části jsou teoreticky definovány analýzy, které budou použity v praktické části projektu. Druhá část nám poslouží k představení firmy a analýze současného stavu firmy. Poslední část obsahuje zpracovanou celou projektovou přípravu, která je nachystána k realizaci.
Řízení rizik projektu optimalizace zpracování plateb
Cebáková, Tereza ; Buňka, Antonín (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení rizik projektu optimalizace zpracování plateb. Pro dosažení hlavního cíle je postupováno podle normy ČSN ISO 31000:2009. Ve fázi přípravy na analýzu rizik jsou použity metody strategické, časové, zdrojové a nákladové analýzy. Na základě výsledků těchto metod jsou identifikována rizika projektu. Ve fázi kvantifikace se postupovalo kvalitativním přístupem. Dále jsou zvolena vhodná opatření. V poslední části je navržen proces monitorování rizik.
Řízení rizik projektu optimalizace dodávky materiálu do výroby
Grábl, Jan ; Růžička, Ludvík (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá řízením rizik projektu optimalizace dodávky materiálu do výroby u společnosti Walter s.r.o., který se zabývá výrobou CNC strojů. Díky práci v této firmě a účasti na projektu, mám dostatek informací o fungování a doplňování materiálu, tudíž mohu analyzovat současný stav dodávek. Po analýze následně vyhodnotit a poté navrhnout kroky pro zrychlení a lepším přehledu dodávaného materiálu.
3A analýza školní aktivity s důrazem na prvky projektové výuky
Šafránková, Martina ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Tóthová, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá školním projektem na téma odpady. Projekt je analyzován a hodnocen pomocí metodiky 3A. Důraz při zkoumání a hodnocení jednotlivých aktivit je kladen především na použití projektových prvků a dodržení zásad projektové výuky. Obsah teoretické části je věnován projektové výuce, jejím zásadám a principům. Kapitola o projektové výuce také pojednává o výhodách a nevýhodách této metody. Současně je v práci uvedena analýza současného kurikulárního dokumentu z pohledu projektové výuky a odpadů. Poslední část teorie představuje metodiku 3A. Praktická část je věnována popisu, rozboru, hodnocení a navržení vhodných alterací jednotlivých aktivit projektu. Dále obsahuje návrhy dalších aktivit s projektovými prvky s tématikou odpadů, které je možné do stávajícího projektu zařadit. KLÍČOVÁ SLOVA projektová výuka, projekt, metodika 3A, odpady, environmentální výchova
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Čejková, Hana ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je využití metod a nástrojů projektového managementu k vytvoření plánu projektu pro účast na Slavnostech chřestu a vína v Ivančicích. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými poznatky projektového managementu, jsou zde vysvětleny pojmy jako například projekt, SMART cíl, analýza rizik a další. Další část je zaměřena na charakteristiku a analýzu současného stavu vybrané organizace. Poslední část práce se zabývá návrhem řešení a přínosů projektu. Plán projektu bude sloužit jako předloha do budoucích let.
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Vítečková, Kateřina ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na využití nástrojů a metod projektového managementu pro realizaci nového projektu ve spolupráci s vybranou společností. Použité metody a nástroje jsou teoreticky popsané v první části práce a poté jsou prakticky využity v analytické a návrhové části. Vybrané metody a nástroje jsou aplikovány do praxe ve třech fází životního cyklu projektu. Obsah analytické části představuje předprojektovou část práce s úvodními informacemi o společnosti a projektu, stanovení cíle a logického rámce. Vlastní realizace projektu je provedena v návrhové části práce a obsahuje projektové a poprojektové aktivity.
Návrh projektu založení pobočky oční optiky
Dobešová, Soňa ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím projektového řízení v praxi na konkrétním projektu otevření nové pobočky oční optiky. V první části jsou specifikovány a popsány jednotlivé metody, které jsou poté použity v praktické části bakalářské práce. Druhá část je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti DOBE, s.r.o. Výsledek analýzy je shrnut ve SWOT analýze. Poslední část se týká aplikování získaných zkušeností projektového řízení v praxi na konkrétní projekt.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,182 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.