Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Realizační program ČR pro stavební a demoliční odpady
Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Brno ; Mertlová, Jana ; Novotný, Bohumil ; Škopán, Miroslav
Realizační program k plánu odpadového hospodářství ČR. Předkládaný návrh realizačního programu pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem navazuje na Plán odpadového hospodářství ČR a Plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů. Dále vychází ze závěrů již schváleného Realizačního plánu pro nakládání s nebezpečnými odpady (pro oblast stavebních a demoličních odpadů) a projektů VaV zpracovaných k problematice nakládání a recyklace stavebních a demoličních odpadů v posledním období. V přílohách jsou uvedeny návrhy technických návodů.
Realizační program pro pneumatiky
České průmyslové sdružení pro recyklaci pneumatik, Praha ; Blažek, Ladislav
Realizační program k plánu odpadového hospodářství ČR obsahuje popis současného stavu nakládání s pneumatikami, technicko-ekonomickou analýzu současného stavu a navržených opatření, doporučené způsoby nakládání s odpady a návrhy minimálních standardů, postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s odpady, návrhy pilotních projektů. Dále pak environmentální přijatelnost stavu nakládání s odpady (přijatelnost veřejností) a vzorové příklady nakládání s odpady v ČR a státech EU.
Návrh pilotního projektu na zpracování informačního systému pro vybrané autovraky v ČR
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Analýza stavu informačních systémů pro nakládání s vybranými autovraky v EU. Základní přístup navrhovaný pro řešení informačního systému. Definice základní strategie informačního systému v ČR. Definice rozsahu působnosti jednotlivých subjektů a jejich přístupových práv. Vytvoření řídícího týmu ze zástupců jednotlivých subjektů. Pilotní testování informačního systému – lokalita Zlínský kraj. Rekapitulace výsledků testování informačního systému – lokalita Zlínský kraj.
Situační zpráva k realizačnímu programu pro odpady z energetiky
DHV CR, s.r.o., Praha ; Vavřínek, Jiří ; Blahutová, Marcela ; Kašková, Jana ; Suchánek, Zdeněk
Realizační program pro odpady z energetiky se dominantně zaměřuje na odpady ze spalování uhlí pro výrobu energií a z doprovodných procesů včetně tzv. VEP (vedlejší energetické produkty, neboť problematika běžného spektra odpadů v tomto odvětví nevybočuje z obvyklých poměrů ve většině průmyslových odvětví a nevyžaduje speciální řešení. Z porovnání využívání VEP v ČR a v Evropské unii vyplývají některé významné rozdíly a především možnosti kvantitativního růstu využívání VEP a také možnosti kvalitativního zlepšení – dosažení větší diversifikace použití nebo použití pro nové resp. speciální účely. Na základě analytických prací zahrnujících SWOT analýzu provedenou ve třech kolech ve spolupráci se členy pracovní skupiny byly formulovány návrhy jedenácti opatření, přiřazených k cílům Plánu odpadového hospodářství ČR. Opatření je navrženo realizovat pomocí mixu nástrojů – od administrativních a ekonomických po dobrovolné a ostatní. K přípravě a naplnění některých opatření byly navrženy pilotní projekty. Všech pět pilotních projektů je zaměřeno na prověření možností využití nebo zintenzivnění využívání vedlejších energetických produktů v oblastech, kde se prozatím v ČR neuplatňovaly nebo se uplatňovaly nedostatečně. Pilotní projekty mají charakter např. posouzení potřeb VEP a popelovin pro dané použití vč. vyhodnocení dostupnosti, studií právních a administrativních překážek s návrhy dalších postupů, analytických studií technických, technologických, organizačních, právních a ekonomických výhod, nevýhod a překážek s návazným návrhem modelového postupu pro uplatnění v praxi či studie návrhu úpravy norem EN 12620 a EN 450 a postupu pro jejich prosazení.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha
Ve zprávě je uveden konkrétní návrh využití geotermálních vrtů DC 1 až DC 4 v Děčíně, ze kterých bylo možné odebírat až 100 kg/s vody teplé nejméně 28°C. Dále jsou hodnoceny tyto případy: Klidový stav a náběh načerpávání tepla ze 2 svislých sond pro vytápění rodinného domu v Praze 6-Suchdole, modifikace energetického zdroje pro plavecký stadion v Uherském Brodu s přečerpáváním tepla ze sousedního zimního stadionu a s hlavním zdrojem tepla ve vodě z mělkých vrtů, vytápění tepelným čerpadlem v mateřské škole v Nedakonicích a výsledky tříletého provozu vytápění školy, mateřské školy a budovy místního úřadu v Dlouhé Třebové.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Praha ; Brož, Karel
Hlavní část zprávy tvoří přehled projektů řešených v rámci tohoto úkolu v letech 1999-2002 a komentář k těmto projektům. Ve zprávě je uveden konkrétní návrh využití geotermálních vrtů DC 1 až DC 4 v Děčíně, ze kterých bylo možné odebírat až 100 kg/s vody teplé nejméně 28°C.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.