Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,070 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh projektu založení pobočky oční optiky
Dobešová, Soňa ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím projektového řízení v praxi na konkrétním projektu otevření nové pobočky oční optiky. V první části jsou specifikovány a popsány jednotlivé metody, které jsou poté použity v praktické části bakalářské práce. Druhá část je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti DOBE, s.r.o. Výsledek analýzy je shrnut ve SWOT analýze. Poslední část se týká aplikování získaných zkušeností projektového řízení v praxi na konkrétní projekt.
Návrh projektu výstavby areálu autoservisu
Dobeš, Jiří ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby areálu autoservisu s využitím vhodných metod, technik a nástrojů projektového řízení. V první části jsou teoreticky definovány analýzy, které budou použity v praktické části projektu. Druhá část nám poslouží k představení firmy a analýze současného stavu firmy. Poslední část obsahuje zpracovanou celou projektovou přípravu, která je nachystána k realizaci.
Řízení rizik projektu optimalizace zpracování plateb
Cebáková, Tereza ; Buňka, Antonín (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení rizik projektu optimalizace zpracování plateb. Pro dosažení hlavního cíle je postupováno podle normy ČSN ISO 31000:2009. Ve fázi přípravy na analýzu rizik jsou použity metody strategické, časové, zdrojové a nákladové analýzy. Na základě výsledků těchto metod jsou identifikována rizika projektu. Ve fázi kvantifikace se postupovalo kvalitativním přístupem. Dále jsou zvolena vhodná opatření. V poslední části je navržen proces monitorování rizik.
Řízení rizik projektu optimalizace dodávky materiálu do výroby
Grábl, Jan ; Růžička, Ludvík (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá řízením rizik projektu optimalizace dodávky materiálu do výroby u společnosti Walter s.r.o., který se zabývá výrobou CNC strojů. Díky práci v této firmě a účasti na projektu, mám dostatek informací o fungování a doplňování materiálu, tudíž mohu analyzovat současný stav dodávek. Po analýze následně vyhodnotit a poté navrhnout kroky pro zrychlení a lepším přehledu dodávaného materiálu.
3A analýza školní aktivity s důrazem na prvky projektové výuky
Šafránková, Martina ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Tóthová, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá školním projektem na téma odpady. Projekt je analyzován a hodnocen pomocí metodiky 3A. Důraz při zkoumání a hodnocení jednotlivých aktivit je kladen především na použití projektových prvků a dodržení zásad projektové výuky. Obsah teoretické části je věnován projektové výuce, jejím zásadám a principům. Kapitola o projektové výuce také pojednává o výhodách a nevýhodách této metody. Současně je v práci uvedena analýza současného kurikulárního dokumentu z pohledu projektové výuky a odpadů. Poslední část teorie představuje metodiku 3A. Praktická část je věnována popisu, rozboru, hodnocení a navržení vhodných alterací jednotlivých aktivit projektu. Dále obsahuje návrhy dalších aktivit s projektovými prvky s tématikou odpadů, které je možné do stávajícího projektu zařadit. KLÍČOVÁ SLOVA projektová výuka, projekt, metodika 3A, odpady, environmentální výchova
Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí
Nagy, Jakub ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Předmětem této diplomové práce je analýza právní úpravy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA). EIA patří mezi horizontální nástroje práva životního prostředí. Vychází z principu prevence a zásady trvale udržitelného rozvoje. Česká právní úprava je obsažena především v zákoně EIA a z velké části je výsledkem transpozice směrnice EIA. Národní i evropskou úpravu posuzování vlivů významně ovlivňuje mezinárodní právo, zejména Úmluva z Espoo a Aarhuská úmluva. Důležitou roli hrají také právně nezávazné dokumenty. Během procesu posuzování vlivů, který má několik fází, se zkoumají a hodnotí významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Posuzování nepodléhají všechny záměry, ale jen ty, o nichž to stanoví přímo zákon (obligatorní záměry) anebo příslušný správní úřad v tzv. zjišťovacím řízení (fakultativní záměry). Výsledek posouzení, jež provádí autorizovaní odborníci, slouží jako objektivní odborný podklad pro tzv. navazující řízení, ve kterém se rozhoduje o povolení záměru. Proces posuzování vlivů vede správní úřad (Ministerstvo životního prostředí či příslušný krajský úřad) a podílí se na něm řada subjektů. Významné postavení mají osoby z řad dotčené veřejnosti, zejm. "environmentální právnické osoby", které na základě zákona EIA disponují širokými právy, obzvláště v...
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Čejková, Hana ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je využití metod a nástrojů projektového managementu k vytvoření plánu projektu pro účast na Slavnostech chřestu a vína v Ivančicích. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými poznatky projektového managementu, jsou zde vysvětleny pojmy jako například projekt, SMART cíl, analýza rizik a další. Další část je zaměřena na charakteristiku a analýzu současného stavu vybrané organizace. Poslední část práce se zabývá návrhem řešení a přínosů projektu. Plán projektu bude sloužit jako předloha do budoucích let.
The Use of Methods of The Project Management in Practice
Kucharíková, Dominika ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
This bachelor thesis is focused on the use of methods of project management in practice. The methods are applied to internal project of expansion to the Polish market of the company mypinbuttons s.r.o. Theoretical part describes project management in theory and then is used in the practical part. Analytic part describes the company, its strengths, weaknesses and contains analysis of the Polish market. The practical part is devoted to the project itself.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,070 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.