Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Realizační program ČR pro stavební a demoliční odpady
Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Brno ; Mertlová, Jana ; Novotný, Bohumil ; Škopán, Miroslav
Realizační program k plánu odpadového hospodářství ČR. Předkládaný návrh realizačního programu pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem navazuje na Plán odpadového hospodářství ČR a Plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů. Dále vychází ze závěrů již schváleného Realizačního plánu pro nakládání s nebezpečnými odpady (pro oblast stavebních a demoličních odpadů) a projektů VaV zpracovaných k problematice nakládání a recyklace stavebních a demoličních odpadů v posledním období. V přílohách jsou uvedeny návrhy technických návodů.
Zpracování Realizačního programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství‚ zahradnictví‚ rybářství‚ myslivosti‚ zpracování dřeva
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha ; Jakeśová, Helena ; Zimová, Magdalena ; Vostoupal, Bohuslav ; Slejška, Antonín ; Sirotková, Dagmar ; Plíva, Petr ; Mužík, Oldřich ; Kollárová, Mária ; Benešová, Libuše ; Jelínek, Antonín
Realizační program je rozdělen do částí: 1. Způsoby nakládání s odpady v zemědělství. 2. Vyhodnocení a rozpracování provedené SWOT analýzy současného stavu nakládání s BRO. 3. Technicko-ekonomická analýza současného stavu nakládání s BRO (současné a plánované kapacity zařízení pro nakládání s BRO, základní technicko-ekonomické údaje o nakládání s BRO, databázový informační systém, technicko-ekonomická analýza možností využití bioplynu v podmínkách ČR). 4. Postupy vedoucí ke snižování hlavních rizik při nakládání s BRO (prevence a souběžná minimalizace zdravotních rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem v rámci Realizačního programu ČR pro BRO, rizika, spojená s kompostováním rybničního bahna a lesních odpadů. 5. Environmentální přijatelnost stavu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (současně platná česká legislativa týkající, se ochrany životního prostředí ve vztahu k problematice nakládání s BRO, zejména potom jejich zpracovávání kompostováním, sociální faktory v odpadovém hospodářství). 6. Vzorové příklady nakládání s odpady dané komodity v ČR, státech EU apod. (vzorová zařízení, zpracovávající BRO v ČR). 7. Opatření, vedoucí k dosažení cílů POH ČR v oblasti nakládání s BRO, prostřednictvím nástrojů z oblasti legislativní, administrativní, ekonomické, dobrovolné apod. (současné legislativní, administrativní, ekonomické a ostatní nástroje, návrhy nových nástrojů a opatření, vedoucích k dosažení cílů POH ČR v oblasti nakládání s BRO).
Realizační program ČR pro dekontaminaci a odstranění zařízení s obsahem PCB
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Barchánková, Jiřina
Cílem realizačního programu vyplývajícího z Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) je odstranění odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo jejich dekontaminace do roku 2010. Dílčí úkoly vyplývající z nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR, kapitoly 3.1 závazné části POH – Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující je: 1. Zajistit dokončení a vyhodnocení inventarizace zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů a stanovit podmínky pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB, 2. Připravit plány dekontaminací nebo odstranění inventarizovaných zařízení a PCB v nich obsažených, 3. Vypracovat metodiku pro sběr a následné odstraňování zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci (zařízení s obsahem pod 5 litrů), 4. Zpracovat návrh na provedení pasportizace míst na území ČR kontaminovaných PCB. Realizační program pro rok 2003 se zaměřil na první dva body kapitoly 3.1 závazné části POH ČR.
Zpracování Realizačního programu ČR pro biologicky rozložitelné odpady
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha
Realizační program pro biologicky rozložitelné odpady v ČR je rozdělen do kapitol: SWOT analýza, Cíle vyplývající z POH ČR, Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní, Postupy prevence a minimalizace vzniku odpadů, Způsoby nakládání s odpady, Současné plánované kapacity zařízení pro nakládání s odpady, Dovoz a vývoz odpadů, Technicko-ekonomická analýza současného stavu a navržených opatření, Návrh ekonomických nástrojů pro splnění cílů stanovených v POH ČR v oblasti nakládání s BRKO, Veřejná správa (kompetence), Doporučené způsoby nakládání s odpady a návrhy min. standardů, Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, Návrhy pilotních projektů, Environmentální přijatelnost stavu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, Vzorové příklady nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
Realizační program pro elektrická a elektronická zařízení
Beneš, David ; Brabec, Jaroslav
Zpráva vyhodnocuje nově vzniklé povinnosti spojené se vstupem do EU vzhledem ke státu, výrobcům a zpracovatelům. Navrhuje varianty, způsoby a postupy při řešení plnění požadavků směrnice EU v souvislosti s POH ČR, dále pak popisuje nástroje, současný stav produkce, zpracování a technologie používané u nás v oblasti elektroodpadu. Součástí je SWOT analýza.
Realizační program ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady
UNIVERZA - Středisko odpadů Praha‚ s.r.o. ; Veverková, Milena
Program řeší komplexně systém nakládání s nebezpečnými odpady. Nosnou problematikou je předcházení vzniku nebezpečných odpadů a omezení zdravotních a environmentálních rizik vyplývajících z produkce a nakládání s nebezpečnými odpady.
Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky pro komunální odpady: Návrh
SLEEKO, Praha ; Kotoulová, Zdenka
Návrh Realizačního programu pro komunální odpady je rozpracováním a doplněním Plánu odpadového hospodářství České republiky pro skupinu komunálních odpadů, které jsou vymezeny zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V návrhu je řešen další rozvoj stávajících systémů, způsobů a technologií nakládání s komunálními odpady v obcích a územních regionech, zejména s ohledem na realizovatelnost stanovených cílů a možností využití nástrojů pro jejich dosažení. Struktura Realizačního programu pro komunální odpady odpovídá v základním členění jednotně stanovené osnově pro zpracování těchto programů. Na doporučení pracovní skupiny a se souhlasem řídicího týmu byla osnova doplněna o kapitolu ekonomiky komunálních odpadů.
Zpracování Realizačního programu ČR pro odpady ze zdravotnictví
AQG, s.r.o., Praha ; Polanský, Jaromír
Realizační program je rozdělen na analytickou a realizační část. Základním cílem zpracování tohoto programu je vytvořit strategický dokument pro odpady ze zdravotnictví, který bude podchycovat souvislosti při vzniku a odstraňování odpadů ze zdravotnictví. Poskytuje základní údaje o možnosti ovlivnění produkce a odstraňování tohoto odpadu pro všechny subjekty, které s tímto odpadem nakládají. Dalším cílem je definovat podmínky pro využití odpadů a zhodnotit dopady spojené s probíhajícími a připravovanými změnami v legislativní oblasti odpadového hospodářství a ochrany ovzduší a nastínit trendy, kterými se bude nakládání se zdravotnickým odpadem dále ubírat.
Zpracování Realizačního programu ČR pro značení a třídění plastů
CIMTO s. p. - Centrum pro informace a mechanické testování obalů ; Kupová, Renata
Realizační program (RP) k plánu odpadového hospodářství ČR ke značení plastů zpracovává problematiku značení a třídění obalových plastů se zaměřením na spotřebitelské a průmyslové obalové plasty. Cílem RP je vyhodnocení současné situace ve značení obalových plastů v ČR a jeho vztahu k následnému třídění obalového odpadu (zda je systém kompatibilní s požadavky EU, zda nevytváří technické překážky obchodu) a navržení případných změn v tomto systému a opatření k jejich realizaci.
Zpracování Realizačního programu ČR pro stavební a demoliční odpady
Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Brno ; Schuster, Václav ; Mertlová, Jana ; Novotný, Bohumil ; Škopán, Miroslav
SWOT analýza nakládání se stavebními a demoličními odpady. Cíle vyplývající z POH ČR. Harmonogram plnění dílčích úkolů a opatření. Normativní, ekonomické, administrativní, informační a dobrovolné nástroje. Postupy prevence a minimalizace vzniku odpadů – varianty. Způsoby nakládání s odpady – varianty (použití betonového recyklátu, použití cihelného recyklátu, použití asfaltového recyklátu). Současné a plánované kapacity zařízení pro nakládání se SDO. Dovoz a vývoz odpadů. Veřejná správa - kompetence – legislativní rámec. Doporučené způsoby nakládání s odpady a návrhy min. standardů. Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s nebezpečnými odpady. Návrhy pilotních projektů. Environmentální přijatelnost stavu nakládání se SDO. Vzorové příklady nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR, státech EU.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.