Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Současná profesní krize českých novinářů a její příčiny
Čermáková, Anežka ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Numerato, Dino (oponent)
Diplomová práce se zabývá profesní krizí českých novinářů a příčinami, které k ní vedou. Práce vychází z teorie Pierra Bourdieu, který definoval žurnalistické pole, na nějž působí jiná pole, především ekonomické a politické. Dále vychází z pojetí žurnalistiky jako profese a dívá se na ni z idealistického hlediska. Cílem bylo zjistit, v jakých směrech se žurnalistika v dnešní době od idealistického pojetí odklání a popsat, co způsobuje krizi tohoto povolání. Součástí práce je i kvalitativní výzkum, který je založen na výpovědích osmi novinářů pracujících ve zpravodajství. Ten odhalil mnoho příčin a důsledků krize novinářské profese. Pomocí zakotvené teorie bylo definováno šest tvrzení, které pokrývají jak příčiny, tak následky. Podle výsledků výzkumu se požadavky na výkon povolání novináře nijak nezměnily, ale změnily se podmínky, které mnohdy znemožňují nebo omezují práci novinářů. Příčiny jako nedostatek peněz, nejasná pravidla pro výkon profese, důraz na rychlost, rozvoj sociálních sítí a vlastnictví médií vedou k mnoha důsledkům. Mezi důsledky patří orientace obsahu médií na čtenáře, nedůvěra v média, vznik názorových médií, odchod mladých novinářů, zbavování se odpovědnosti, zkratkovitá sdělení, chyby, přebytek informací a nižší kvalita zpráv. Tyto důsledky pak vedou k degradaci novinářské...
Profese učitele z pohledu žáků, rodičů a učitelů vybrané základní školy
Melenová, Lada ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Tato diplomová práce přináší informace o tom, jaký mají pohled na učitelskou profesi žáci druhého stupně, jejich rodiče a učitelé vybrané základní školy. Cílem práce je za pomoci dotazníků zjistit, jak žáci a jejich rodiče subjektivně vidí a vnímají učitele a jak samotní učitelé, kteří žáky vyučují, vidí svoji profesi učitele. V teoretické části se věnuji historickému vývoji vzdělávání a učitelské profesi na našem území. Dále se věnuji charakteristice profese učitele objasněním samotného pojmu, osobnostním vlastnostem a typologii osobnosti učitele. Tato část rovněž zahrnuje kapitoly věnující se kompetenci učitele, jeho autoritě a motivaci k volbě učitelské profese. V poslední části se zabývám současnou podobou učitelské profese na základní škole, požadavky na profesi a nechybí ani vybrané problémy našeho školství. V praktické části jsem pomocí dotazníkového šetření vyhodnocovala získaná data jednotlivých respondentů z řad žáků, rodičů a učitelů a následně jsem provedla analýzu dat jednotlivých skupin respondentů a učinila závěr. Klíčová slova profese, učitel, základní škola, rodiče, vzdělávání, osobnost učitele, charakteristika, kompetence, autorita, motivace, problémy školství
Sport na stránkách českých specializovaných časopisů v období první republiky - rozvoj sportovní žurnalistiky v letech 1918-1938
Hoffmann, Martin ; Lukšů, David (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Obsahem předkládané diplomové práce je rozvoj sportovní žurnalis<ky v období první republiky v Československu, tedy od vyhlášení samostatnos< v říjnu 1918 do uzavření mnichovské dohody v září 1938. Výzkum je zaměřený především na specializované všesportovní časopisy, přičemž jeho základ stojí na podrobném rozboru šes< nejvýznamnějších žurnálů - Slavistovi, Sportovní revue, Sportovního věstníku, Sportu, Staru a Rekordu. SoučásN textu je také představení klíčových novinářů a sportovních funkcionářů, kteří časopisy vytvářeli a výrazně Nm formovali sportovní žurnalis<ku jako svébytnou profesi. Jde především o šéfredaktory a klíčové redaktory zkoumaných <tulů - Karla Petrů, Josefa Fantu, Miloslava Josefa Horáčka, Ondřeje Sekoru a Ferdinanda Scheinosta. Nechybí ani přehled sportovních fotografů, jelikož i < měli na vývoj a úspěch specializovaných všesportovních časopisů nezanedbatelný podíl. Práce, která jako první ucelený text přináší širší pohled na všesportovní magazíny meziválečného období, sleduje také kooperaci, konkurenci a soupeření sportovních novinářů a jejich vliv na fungování českého sportu a jeho obrazu v zahraničí. Samostatnou kapitolou jsem věnoval také sportovní fotografii, která měla na úspěch všesportovních časopisů zásadní vliv a přinesl jsem pohled na její hlavně představitele.
Profese sociálního pracovníka
Hrbková, Denisa ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Mlejnková, Kristýna (oponent)
Profese sociálního pracovníka má v kontextu společnosti významnou úlohu. Úkolem sociálního pracovníka je pomáhat lidem řešit jejich problémy, zvládat těžké životní situace, dodávat odvahu k aktivnímu řešení a posilovat odpovědnost za vlastní život. Tato diplomová práce představuje profesi sociálního pracovníka a je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V teoretickém základu je v první kapitole vymezena sociální práce. Druhá kapitola informuje o historii sociální práce a také rozebírá současný stav sociální práce. Třetí kapitola se věnuje etické podstatě sociální práce, etickým dilematům, etickému kodexu a profesním hodnotám. Čtvrtá kapitola se orientuje na sociálního pracovníka, zmiňuje osobnostní předpoklady a kompetence, taktéž jeho role. Dále popisuje znaky profese a profesní identitu, zabývá se profesní prestiží a vzděláním sociálních pracovníků. Praktická část, která mapuje názory sociálních pracovníků na jejich profesi, začíná pátou kapitolou. Zde je popsána volba výzkumné strategie, výběr respondentů, průběh výzkumného šetření nebo metoda zpracování dat. V poslední kapitole jsou interpretována získaná data a jejich grafické znázornění.
Vliv profese na životní styl porodních asistentek
NESTÁVALOVÁ, Anna
Bakalářská práce se zabývá tématem Vliv profese na životní styl porodních asistentek. Je tvořena částí teoretickou a výzkumnou částí. V úvodu teoretické části je popsána profese porodní asistentky, zdraví a jeho determinanty a potřeby. Některé vybrané potřeby jsou dále podrobně rozvedeny. Výzkumnou část tvoří tři hlavní cíle. Prvním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda profese ovlivňuje životní styl porodních asistentek. Druhý cíl se zaměřoval na skutečnost, zda porodní asistentky dodržují zásady správné životosprávy. Posledním cílem zkoumání bylo, zda jsou u potřeby porodních asistentek narušené. K uvedeným cílům byly vytvořeny tři výzkumné otázky. Otázka první zjišťuje, jaký vliv má profese na životní styl porodních asistentek. Druhá otázka byla zaměřena na to, jakým životním stylem porodní asistentky žijí a třetí otázka zkoumá, jaké potřeby jsou u porodních asistentek narušeny. Pro výzkumnou část bylo zvoleno kvalitativní šetření, kdy byl sběr dat realizován pomocí individuálních hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, které probíhaly v průběhu měsíce března roku 2019. Pro rozhovor bylo předem připraveno 25 otázek. Rozhovory byly se souhlasem porodních asistentek nahrávány na diktafon. První část rozhovoru tvořily čtyři identifikační otázky. Následně porodní asistentky vyjadřovaly subjektivní názor k tématům životní styl, profese porodní asistentka a potřeby. Rozhovory byly doslovně převedeny do psané podoby. Pro zpracování dat byla využita metoda barvení textu, neboli papír a tužka. Tříděním a kódováním získaných odpovědí byly vytvořeny tři hlavní kategorie a jejich podkategorie. První kategorie s názvem Životní styl byla rozdělena do pěti podkategorií, které se věnují životnímu stylu jako pojmu, stravě, volnému času, spánku a životnímu stylu porodních asistentek. Jako druhá kategorie byla definována Profese porodní asistentka, u které vznikly podkategorie s názvy Porodní asistentka v praxi, Pozitiva a negativa povolání porodní asistentka a Změna povolání. Poslední kategorie se zabývala potřebami porodních asistentek a skládala se z podkategorii Potřeba jako pojem a Narušené potřeby. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda profese porodních asistentek nějak ovlivňuje životní styl porodních asistentek, jakou životosprávu porodní asistentky dodržují a jaké potřeby jsou u porodních asistentek v rámci vykonávání profese narušené. Z výzkumného šetření zřetelně vyplývá, že životní styl porodních asistentek je ovlivněn třísměnným provozem, ale nepřipadá jim to nijak omezující, protože se tomuto provozu přizpůsobily. Jelikož s tímto faktorem porodní asistentky počítaly při výběru povolání, neshledávaly to jako zásadní problém. Dále bylo zjištěno, že životní styl porodních asistentek je ovlivněn jejich věkem a rodinným stavem. Z výzkumného šetření bylo shledáno, že porodní asistentky převážně získávají informace o životním stylu z internetu. Dále z výzkumu vyplynulo, že se porodní asistentky navzdory, třísměnnému provozu snaží dodržovat zásady správné životosprávy, ale jejich stravovací návyky jsou ovlivněné věkem. Spíše než se složením je u tohoto povolání problém s pravidelností stravování. Zde výsledky korespondují i s dalším cílem, který se týkal narušených potřeb porodních asistentek. Narušeny jsou také potřeby spánku, především z důvodu nočních směn. Ve volném čase se porodní asistentky převážně věnují odpočinku nebo rozmanitým koníčkům. Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že by porodní asistentky ke změně zaměstnání vedly jen vážné rodinné problémy nebo lukrativní pracovní nabídka.
Profese sestry očima dětských pacientů
LUDVÍKOVÁ, Marie
Téma práce je Profese sestry očima dětských pacientů. V práci je obsaženo nejprve téma ošetřovatelství, pediatrie, profese sestry. Jaké jsou kompetence dětské sestry a jaká je její úloha. Dále také téma dětský pacient, vývojové fáze dítěte, specifika chování dítěte v nemoci, jaké jsou potřeby dítěte a komunikace sestry s dítětem. V práci je také zahrnuto, jak správně přistupovat k nemocnému dítěti a jaká jsou práva dětského pacienta. Cíle práce jsou: Zmapovat pohled dětských pacientů na profesi sestry v nemocnici a zmapovat, jaké pohledy mají dětští pacienti na profesi sestry v ambulanci. Byly zvoleny tyto výzkumné otázky: Jaký pohled na profesi sestry mají dětští hospitalizovaní pacienti? Jaký pohled mají dětští pacienti na profesi sestry pracující v ambulanci? K zjištění pohledů dětí na profesi sestry byl zvolen kvalitativní výzkum, pomocí hloubkového rozhovoru a analýzy slohových prací. Dotazovány byly děti ve věku od 10 do 18cti let. Analýza dokumentů byla provedena na slohových pracích od dětí osmé a deváté třídy. Přepsané rozhovory a slohové práce byly podrobeny analýze, pomocí metody papír a tužka, otevřeným kódováním. Z analýzy dat rozhovorů vznikly 4 kategorie a z analýzy dat slohových prací také 4 kategorie. K jednotlivým kategoriím jsou přiřazeny podkategorie, ve kterých jsou zakódovaná data. Z výzkumného šetření vyplývá, že děti mají všeobecné znalosti o profesi sestry. Umí si představit určitý ideál sestry. Mají kladné i záporné zkušenosti se sestrou, ovšem převažují ty kladné. U dětí také převažuje spokojenost s přístupem sestry nad nespokojeností. Nejlépe své zkušenosti a přístup sestry hodnotily děti v ordinaci u praktického lékaře/lékařky, poté v nemocnici a nejhůře ve specializovaných ambulancích. Pro děti je důležitá především komunikace se sestrou a chování sestry.
Profesní dráha vychovatele ve školní družině
KULHANOVÁ, Zuzana
Práce se zabývá vývojem profesní dráhy vychovatelů ve školních družinách. Součástí práce je teoretická část a vlastní výzkum. Kapitola první vymezuje pojmy profesní dráha a životní dráha. Kapitola druhá se zabývá vychovatelem ve školní družině, jeho pracovní náplní a s tím související kvalifikací vychovatele, kompetencemi, typologií vychovatele a riziky profese v podobě syndromu vyhoření. Kapitola třetí se analogicky zabývá profesí učitele. Ve čtvrté kapitole dochází k porovnání profesní dráhy vychovatele s profesní dráhou učitele a celkovému shrnutí. Pátou kapitolu tvoří vlastní výzkum kvalitativního charakteru s metodou rozhovoru a designem biografické studie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.