Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Analýza stavu jazykové vybavenosti
Chvalinová, Jana ; Renata, Adamíková (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení potřebné jazykové úrovně absolventa Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně z pohledu trhu práce a pracovních příležitostí. Práce analyzuje variabilní cizí jazyky a jejich nezbytnou úroveň pro uplatnění absolventů v profesním životě. Dále také analyzuje možnosti osobního rozvoje v rámci jazykového vzdělávání. Specifikuje dané jazyky z profesního hlediska a díky teoretickým a analytickým poznatkům poskytuje návrh řešení a východisek pro další osobní rozvoj budoucích absolventů.
Ženy ve vedoucích pozicích a možnosti slaďování práce a soukromého života
Kejvalová, Zuzana ; Ing.Iveta Filáková (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou žen ve vedoucích pozicích a možnostmi slaďovaní práce a soukromého života ve zvolené organizaci. Zaměřuje se na postavení žen v daném podniku a na vliv rodičovství na kariéru. Jsou analyzovány postoje zaměstnanců k vedoucím pracovníkům s dětmi, ženám i mužům.
Vybrané činnosti ve výstavbě
Sklenář, Marek ; Superatová, Alena (oponent) ; Hanák, Jakub (vedoucí práce)
Problematika odpovědnosti bude vždy aktuální ve všech lidských činnostech. Ve stavebnictví a v realitním inženýrství, kdy dopady lidského konání mají vždy hmatatelný odkaz, se zdá být posuzování povinností a následné odpovědnosti jednotlivých účastníků zdánlivě jednoduché. Opak je ovšem pravdou, neboť stavebnictví a realitní činnost prošla za několik posledních desetiletí tak výrazným vývojem, že některé činnosti těchto oborů se stávají pro laickou veřejnost již téměř nečitelné. A nejenom veřejnost laická, ale i odborníci a profesionálové z oboru se mnohdy ztrácí v komplikovaném procesu výstavby, jeho různých fázích a v jednotlivých návaznostech činností, které mají vyústit v efektivní celek. Stavební zákon, stavební předpisy a autorizační zákon nelze považovat za něco direktivního a byrokratického ze strany státu a jeho institucí, ale je třeba se na ně dívat zejména z hlediska ochranného, kdy bylo, je a bude především v zájmu profesionálů z oboru, aby byly jasně vymezeny hranice a pravidla jejich činností. Je tedy v zájmu autorizovaných osob, aby se co nejlépe v předpisech orientovali, tak aby jim sloužily pro lepší výkon jejich profese. Pro autorizovanou osobu pracující ve stavebnictví je velice důležité znát rozsah svých pravomocí, povinností a odpovědnosti. Bez znalostí těchto principů nelze vybrané činnosti vykonávat a nelze především naplnit jejich účel a vymezení – čímž je jistě kvalitní stavební dílo, které splňuje všechny náležitosti vzhledem ke všem subjektům svého okolí. Poznatky získané z této práce by měli sloužit pro zjednodušení pohledu na složitý systém stavebních předpisů, pro získání zdravého nadhledu a odstranění obav z této složité struktury. Práce si neklade za cíl předpisy měnit, ale naopak pochopit jejich význam a účel a poukázat na jejich nutnost. Je možné konstatovat, že znalost právních souvislostí je nezbytným předpokladem pro výkon vybraných činností ve výstavbě. V každém architektovi, projektantovi a stavbyvedoucím je třeba mít i kousek „právníka“, kdy tyto osoby budou schopny se v předpisech přehledně orientovat nejenom v rámci své profese, ale i v návaznosti na profese ostatní. Na základě poznatků obsažených v práci je možné navázat například otevřením diskuze, zda nezavést ve stavebním vzdělávacím systému více oborů, jako je program realitní inženýrství na USI v Brně, zda a jak vytvářet co nejvhodnější systém implementace stavebního práva do osnov technických fakult, jak vytvářet předpoklady pro systematickou znalost stavebního práva autorizovanými osobami po celou jejich profesní dráhu.
Reflexe psychoanalytické psychoterapie v životopisných vyprávěních psychologů
Horčáková, Jarmila ; Wohlmuth Markupová, Jana (vedoucí práce) ; Hlaváček, Jiří (oponent)
Práce přibližuje profesi psychoanalytické psychoterapie, jak ji reflektují představitelé oboru. Prostřednictvím životopisných vyprávění jsem se spolu s narátory pokusila identifikovat momenty a události jejich života, které mohly mít rozhodující vliv na volbu jejich povolání, a zmapovat jejich profesní vývoj. Současně jsem se snažila jejich profesi více představit a ukázat, jak jim tato zpětně ovlivňuje jejich osobní život. Práce je z metodologického hlediska založena primárně na životopisných vyprávěních pěti narátorů, kteří mají většinou více než deset let praxe v psychoanalytické psychoterapii.
Prestiž profese všeobecné sestry z pohledu studentů
Verlíková, Věra ; Jirkovský, Daniel (vedoucí práce) ; Dorková, Zlatica (oponent)
Tato práce má přinést přehled základních informací o povolání všeobecné sestry a pohledu studentů na prestiž této profese Cíle: Záměrem bakalářské práce je přinést aktuální informace o tom, jak studenti vnímají prestiž profese všeobecné sestry v České republice (dále jen ČR). Názor studentů bude zjišťován pomocí dotazníkového šetření a získaná data budou poté komparována s daty z výzkumu provedeného Centrem pro výzkum veřejného mínění (dále jen CVVM), ve výzkumném projektu - Naše společnost. Metody: Bylo osloveno 398 studentů pomocí elektronického dotazníkového šetření. Ze všech oslovených odpovědělo 102 studentů, z toho 54 studentů druhého ročníku magisterského (dále jen MgrSP) studijního programu Všeobecného lékařství, 28 studentů bakalářského (dále jen BcSP) studijního programu Všeobecné ošetřovatelství a 20 Studentů BcSP Pediatrického ošetřovatelství. Dotazník se skládal ze 45 polouzavřených, uzavřených a otevřených otázek. Ke statistickému zpracování dat byli využity neparametrické testy určení korelace. Výsledky: Bylo zjištěno že většina respondentů má pozitivní vztah k profesy všeobecné sestry, ale jejich názory jsou alespoň částečně ovlivněny určitými proměnnými. Názory studentů na prestiž povolání se shodovaly ve většině případů s názory veřejnosti z roku 2019. Mohli jsme ale sledovat,...
Pohled na roli sociálních pracovníků působících v oblasti služeb pro lidi s postižením prostřednictvím tematických koláží
NIDETZKÁ, Markéta
Bakalářská práce se věnuje roli sociálních pracovníků působících v oblasti sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením. V teoretické části je pojednáno o sociální práci, o roli a osobnosti sociálního pracovníka i o tématech motivace a emocí, jak obecně, tak v kontextu profese. Spolu s tématy prevence a duševní hygieny jsou také zmíněna rizika a úskalí spojená s profesí sociálního pracovníka. Pro zasazení tématu práce do kontextu se teoretická část také krátce věnuje problematice lidí s postižením a práci s nimi. Konečně je také přiblížena arteterapeutická technika koláže. Praktická část práce analyzuje uvědomované a neuvědomované motivy a emoce zapojených sociálních pracovníků pracujících s lidmi s postižením, a to prostřednictvím tematických koláží a polostrukturovaných rozhovorů. Na základě symbolické interpretace koláží se podařilo najít obsahy, které se v různé míře lišily od sdělení v rozhovorech.
Jak sociální práce ovlivnila život sociálních pracovníků.
Procházková, Anna ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Čedík, Miloslav (oponent)
78 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá působením a vlivem sociální práce na sociálního pracovníka. Cílem práce bylo popsat, jak sociální práce ovlivnila život sociálních pracovníků a jaké zkušenosti sociální pracovníci při své profesi získali. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. Úvodní kapitola teoretické části se věnuje základnímu vymezení sociální práce a obecné charakteristice sociálního pracovníka. Druhá kapitola se zabývá profesním životem sociálního pracovníka. V této kapitole popisuji například role a činnosti sociálního pracovníka. Nezapomínám zde na rizika, které se mohou na pracovišti objevovat. Třetí kapitola je zaměřena na osobní rovinu života sociálního pracovníka. Závěrečná kapitola se týkala psychologických témat ovlivňující nejen pracovní rovinu, ale také i osobní život sociálního pracovníka. V této kapitole je zde kladen velký důraz na psychohygienu a prevenci zabraňujícím jak negativním jevům na pracovišti, tak udržení balance mezi profesním a osobním životem. Ve výzkumné části byl zvolen kvalitativní výzkum. Konkrétně rozhovor s otevřenými otázkami neboli polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory probíhaly se sociálními pracovníky z azylových domů. Získaná data byla analyzována a popsána. Pro analýzu dat se stala inspirací zakotvena teorie spolu s technikou kódování. Výsledky...
Potřeby oboru sociální práce z pohledu sociálních pracovníků
GERBRICHOVÁ, Alena
Diplomová práce se zabývá potřebami oboru sociální práce, jak je vnímají sociální pracovníci zvolení na základě různorodých pojetí sociální práce. Teoretická část vymezuje pojetí sociální práce, problémy postmoderní sociální práce, požadavky na kvalifikaci sociálního pracovníka, vzdělávání v sociální práci, vysvětluje pojmy profese, profesionalizace, profesiografie. Popisuje osobnost sociálního pracovníka, jeho kompetence; popsána je supervize a reflexivita v sociální práci. Uvedeny jsou charakteristiky vývojových potřeb a jejich rozdělení, různorodá pojetí sociální práce a Etický kodex v kontextu těchto pojetí. Výzkumná část je zaměřena na interpretaci získaných dat podle konceptu Pesso Boyden vývojových potřeb. Podstatou diplomové práce jsou tedy potřeby oboru sociální práce formulované sociálními pracovníky.
Postavení sestry v minulosti, současnosti a budoucnosti
POSPÍŠILOVÁ, Vladimíra
Studium historického postavení sestry souvisí s historickým vědomím, které lze charakterizovat jako uvědomění si souvislostí mezi minulostí, současností a budoucností. Znalost historie pomáhá lépe porozumět společenskému vývoji a jeho vlivu na profesi sestry. Rovněž umožňuje náležitě pochopit tendence a problémy působící na ošetřovatelství. Studium dějin je tak základním předpokladem pro získání orientace v oboru a osvojení si komplexních vědomostí. Názory odborníků na úroveň znalostí se do určité míry liší. Na jedné straně v odborné veřejnosti panuje názor, že zdravotničtí pracovníci znají minulost své profese, na straně druhé se však mnozí odborníci netají tím, že sestry často podceňují význam vědomostí o historii svého oboru. Neuvědomují si totiž, že právě studium historie jim umožní pochopit podstatu profese a jejich úlohu v ošetřovatelství. Cílem předpokládané diplomové práce je analyzovat postavení sestry v minulosti a současnosti. A na základě této analýzy zpracovat vizi o postavení sestry v budoucnosti. Záměrem je rovněž konkretizovat představu o budoucnosti ošetřovatelské péče. Tato diplomová práce má teoretický charakter a je pojata jako analytická studie. Pro analýzu dokumentů jsou využity metody deskripce a textové hermeneutiky. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá historickým vývojem postavení sestry. Obsahuje zamyšlení nad aktuálností studia historie ošetřovatelství a zhodnocení vlivu historie na rozvoj ošetřovatelské péče. Druhá část je věnována současnému postavení sestry. Zahrnuje hodnocení ošetřovatelství jako profese, rolí a kompetencí sester. Věnuje také pozornost současnému vzdělávání a obrazu sester na veřejnosti. Třetí část se zabývá předpokládaným postavením sester v budoucnosti. Formuluje vizi budoucnosti a zabývá se budoucími technologiemi. Přibližuje také principy transhumanismus jako sociálního a filozofického hnutí. Predikuje osobnostní předpoklady a vzdělávání sester v budoucnosti. Přínosem této diplomové práce je především zpracování vize budoucnosti z pohledu předpokládaných společenských změn a jejich vlivu na budoucí vývoj ošetřovatelství a postavení sestry. Výsledky jsou využitelné ve vzdělávání a odborné přípravě sester, ve vytváření objektivního obrazu na veřejnosti a zlepšování postavení sester ve společnosti. Pro přehlednost jsou v podobě jednotlivých námětů obsaženy v závěru této diplomové práce. Výsledné podněty je možné použít k aktualizaci metodických pokynů, studijních osnov a směrnic pro organizaci a řízení zdravotnických zařízení, stejně tak jako pro zpracování koncepcí a plánů rozvoje ošetřovatelské péče v budoucnosti.
Představa studentek porodní asistence o profesi porodní asistentka
BAUEROVÁ, Denisa
Bakalářská práce se zabývá představou studentek porodní asistence o profesi porodní asistentka. Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou uvedeny informace o historii a vývoji profese porodní asistentky. Dále je věnována pozornost výuce babictví a porodnictví, současnému systému vzdělávání porodní asistentky a jejím kompetencím. Praktická část bakalářské práce byla provedena pomocí kvalitativního výzkumného šetření formou polostrukturovaných individuálních rozhovorů. Zpracování a analyzování dat probíhalo pomocí otevřeného kódování, konkrétně pomocí metody papír a tužka. Výzkumný soubor tvořilo 9 studentek studijního programu Porodní asistence z Českých Budějovic, Plzně a Jihlavy. Rozhovory s informantkami byly s jejich souhlasem nahrány na diktafon, doslovně přepsány a zanalyzovány. Pro vyhodnocení dat byly stanoveny 3 kategorie a k nim 6 podkategorií. Stanovili jsme si jednu výzkumnou otázku, která zkoumala, jaký názor mají studentky porodní asistence na profesi porodní asistentka. Z výzkumného šetření ohledně představ studentek porodní asistence vyplynulo, že všechny dotazované studentky před zahájením studia studijního programu Porodní asistence nevěděly, jaké kompetence má porodní asistentka. Dále jsme zjistili, že pouze jedna studentka ze všech dotazovaných nechce vykonávat profesi porodní asistentky. Tato informantka uvedla, že je pro ni profese porodní asistentky moc stresující. Výzkumným šetřením bylo dále zjištěno, že pouze jedna studentka ze všech dotazovaných chce působit v komunitě těhotných žen. Ostatní studentky se shodly v názoru, že profesi komunitní porodní asistentky nechtějí vykonávat z důvodu velké zodpovědnosti za těhotné ženy, plod, ženy po porodu či novorozence. Pouze tři dotazované studentky vnímají nevýhody na profesi porodní asistentky. Výpovědi poukazovaly na nevýhody ohledně méně práce s dětmi, dále ohledně nadměrného stresu, dvanáctihodinových směn v nemocničním zařízení a nárazové činnosti na porodním sále. Většina informantek se shodla v názoru, že nejsou členky a do budoucna nechtějí být členkami organizace pro porodní asistentky. V průběhu zpracování bakalářské práce jsme získali názory, postoje a představy studentek ohledně profese porodní asistentky. Zjištěné poznatky mohou sloužit uchazečkám o studijní program Porodní asistence k získání informací týkající se představy o profesi porodní asistentky. Tato práce by také mohla sloužit vysokoškolským pedagogům, kteří vyučují studentky porodní asistence, aby se informovali o postojích či představách studentek porodní asistence.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.