Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 168 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efficient communication of SMEs with geographically limited target groups
ENZ, Christian
Předmětem této disertační práce je komunikační chování malých a středních podniků s geograficky vymezenou oblastí podnikání. Jsou sledovány dva výzkumné cíle. Zaprvé je třeba objasnit, zda lze komunikační mix přizpůsobený regionální hospodářské oblasti rozvinout v konkurenční výhodu malých a středních podniků ve srovnání s celostátně nebo globálně působícími korporacemi. Za druhé, pokud tomu tak je, má být vyvinuta metoda, která umožní malým a středním podnikům vytvořit takový účinnější komunikační mix, aniž by musely mít speciální interní odborné znalosti nebo aniž by musely být pověřeny marketingové agentury. Pro dosažení cíle výzkumu bude nejprve analyzováno chování firem a spotřebitelů v regionech Praha, Jižní Čechy, Norimberk a Střední Franky. Na základě rozsáhlého průzkumu lze identifikovat statisticky významnou závislost firemní komunikace na místě sídla společnosti. Podle Cohena existují také střední a silné regionální závislosti ve využívání médií ze strany spotřebitelů. To poskytuje pozitivní odpověď na první výzkumnou otázku. Existují regionální rozdíly ve využívání médií - jak mezi malými a středními podniky, tak mezi příjemci. V souladu s Porterovou teorií konkurence to nabízí potenciál pro optimalizaci, včetně možnosti získat konkurenční výhodu oproti celostátně nebo mezinárodně působícím účastníkům trhu. Dalším cílem výzkumné práce proto bylo vyvinout metriku, která umožní rozhodovacím pracovníkům v malých a středních podnicích posoudit dostupné komunikační příležitosti bez hlubokých marketingových znalostí. V rámci rešerše literatury byla jako vhodný nástroj identifikována metrika vzdálenosti FLOW, která se doposud používala především při vývoji softwaru, a byla upravena tak, aby bylo možné tuto metriku použít k hodnocení marketingových komunikačních kanálů. Vzdálenost FLOW je matematická hodnota, která kvantifikuje pomyslnou vzdálenost mezi komunikující společností a příjemcem. Pokud je hodnota FLOW vysoká, musí sdělení urazit dlouhou cestu od odesílatele k příjemci - komunikační kanál má tedy nízkou úroveň účinnosti. Čím je hodnota FLOW nižší, tím je komunikační prostředek efektivnější. Stanovení vzdálenosti FLOW je založeno na snadno použitelném vzorci - proto je také dosaženo druhého cíle výzkumu. Významu vzdálenosti FLOW je dosaženo proto, že zohledňuje vnímanou intenzitu na straně zákazníka. Za tímto účelem je vnímaný vliv na komunikační kanál stanoven na základě průzkumu mezi spotřebiteli ve čtyřech cílových regionech. Zohledněna je rovněž vhodnost komunikačního kanálu. Za tímto účelem autor kvantifikuje vhodnost jednotlivých komunikačních kanálů pomocí expertního průzkumu. V rámci deskriptivní analýzy je přitom analyzováno 13 marketingových komunikačních kanálů. Zohledněna jsou hlediska nákladů, časové náročnosti, personální náročnosti, potřebné frekvence a potřebných odborných znalostí.
Inovace sklízecích mlátiček a jejich vliv na tržní podíl
Burget, Ondřej
Tato bakalářská práce je zaměřena na inovace sklízecích mlátiček. Nejdříve byla popsána historie těchto strojů a jejich výrobci. Následně byla pozornost věnována inovacím, které byly v posledních letech zavedeny. Popsány byly také marketingové strategie související s prodejem sklízecích mlátiček. Ve spolupráci s prodejci byly vybrány nejdůležitější inovace, jejichž vliv na tržní podíl byl poté sledován. Data o počtu prodaných strojů byla získána od oficiálních distributorů pro Českou republiku.
Upselling a cross-selling sportovního centra
Fleischmann, Filip
Cílem bakalářské práce je zpracování návrhů na zlepšení spokojenosti klientů Omega centra sportu a zdraví. V teoretické části se zaměřím na vymezení základních pojmů a v praktické části se budu věnovat analýzám prostředí. V této části budou také zahrnuty silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Následně bude provedeno dotazníkové šetření. Z výsledků dotazníkového šetření a jednotlivých analýz budou zpracovány návrhy na zlepšení spokojenosti klientů.
Analýza způsobů uplatnění zvěřiny na trhu z pohledu uživatelů honiteb a návrh jejich optimalizace
Kučík, Martin
V mé bakalářské práci se zabývám analýzou českého trhu se zvěřinou a návrhem její optimalizace z pohledu producentů. V práci jsem vyhodnotil, jak se s ulovenou zvěří nakládá a za kolik se průměrně prodává. Zajímavostí je, že obchodní společnosti u všech kategorií zvěře preferují prodej do výkupu. Naopak fyzické osoby si nejvíce zvěřiny ponechávají pro sebe. Zásadním zjištěním bylo, kolik uživatelů vlastní chladící zařízení a kolik proškolená osoba prohlédne zvěřiny. Na základě výsledků navrhuji nejefektivnější způsob prodeje zvěřiny uživatelem honitby. Státním podnikům a církevním organizacím doporučuji primárně prodávat zvěřinu po rozpracovaných částech, ostatním uživatelům preferovat prodej přímo konečnému spotřebiteli.
Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti
Dostálková, Michaela ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace konkrétní sítě kaváren. Je zaměřena především na nástroje podpory prodeje a reklamy této společnosti. V první, teoretické část práce jsou vysvětleny důležité pojmy. V analytické části jsou provedeny analýzy týkající se současného stavu společnosti. Návrhová část se zabývá zhodnocením současných nástrojů a posouzením o jejich ponechání či rozšíření.
Tvorba elektronického obchodu pro podnikatele
Prchal, Tomáš ; Kříž, Jiří (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá představením a srovnáním různých platforem pro tvorbu elektronického obchodu pro podnikatele. Cílem práce je poskytnout přehled o výhodách a nevýhodách jednotlivých platforem, a také porovnat jejich funkce a možnosti. Práce bude také obsahovat praktickou část, ve které budou srovnány konkrétní platformy pro vytvoření elektronického obchodu na míru a budou popsány kroky potřebné k vytvoření e-shopu na platformě, která nejlépe odpovídá požadavkům podnikatele. Výsledkem práce je podrobný průvodce pro výběr vhodného e-shopového řešení s přihlédnutím k aktuální situaci a potřebám podnikatele.
Vliv marketingu na kupní cenu nemovitosti
NOVÁK, Jan
Tato diplomová práce se zabývá vlivem marketingu na kupní cenu nemovitosti. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická literární rešerše, kde jsou popsány základní definice marketingu, marketingové strategie, faktory, které ovlivňují kupní cenu nemovitosti a podmínky pro podnikání v realitním oboru, co se týče realitních zprostředkovatelů. A druhá praktická část, která je zaměřena na vybranou realitní kancelář, její strukturu, fungování a používané marketingové nástroje. Byl popsán vývoj cen bytů a domů v České republice za poslední čtyři roky. Následně se praktic-ká část zabývá porovnáním dvou podobných nemovitostí v období koronaviru a po něm z hlediska použitých marketingových nástrojů k prodeji obou nemovitostí a na konci této části byl porovnán realitní trh a rozdílné marketingové nástroje používané v USA s realitním trhem a marketingovými nástroji v České republice.
B2B prodej - vývoj role obchodního zástupce
ŠTĚDRONSKÝ, Zdeněk
Cílem práce je identifikovat specifika a vývoj úlohy obchodního zástupce ve vybrané firmě a navrhnout opatření v kontextu vývoje situace na trhu. Základ role obchodního zástupce se nemění, ale trh a jeho požadavky ano. Práce shrnuje prodejní koncepce a jejich využití, názory odborníků na studovanou problematiku a vysvětluje základní pojmy v prodeji na B2B trzích s důrazem jeho specifika. Výzkum stojí na názorech odborníků v prodeji na trhu s elektroinstalačním materiálem z firmy Schneider Electric CZ, s.r.o., které jsou získávány formou dotazníkového šetření. Získaná data jsou následně interpretována a statisticky ověřována pomocí metod chí-kvadrát a t-test, což vedlo k přijmutí všech stanovených hypotéz na hladině statistické významnosti 0,05. Výsledky výzkumu jsou diskutovány, kde je kladen důraz na srovnání výsledků výzkumu a tvrzení odborníků z oboru, respektive autorů z přehledu řešené problematiky. Z diskuse na závěr vyplývají návrhy opatření, které mají podobu tvorby komunikační strategie, pravidelných kontaktů se zákazníkem, integrace technologií, vzdělávání zaměstnanců a pravidelné průzkumy trhu.
Vliv jednotlivých faktorů na prodejní cenu nemovitostí ve vybraných lokalitách
Škrabanová, Monika ; Oblouková, Aneta (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na změnu ceny při zahrnutí kritérií, které jsou pro lidi, kteří si plánují koupit byt, prioritní. Hlavním záměrem bylo zjistit, jak se cena změní oproti analýze provedené v bakalářské práci, kde byla cena stanovena pouze podle dispozic. Práce je tedy zaměřena na čtyři lokality, kterými jsou města Olomouc, Zlín, Liberec a Hradec Králové. Dvě na území Moravy a dvě na území Čech. Celá práce se dělí na 8 částí. Prvních 5 částí zahrnuje teoretickou část. V první části jsou podrobně rozebrány základní pojmy. Ve druhé oceňování nemovitostí. Ve třetí základní činnosti a subjekty realitního trhu. Ve čtvrté segmenty realitního trhu a v páté stručně vztah s finančním sektorem. Ostatní pak představují část praktickou, kde jsou v šesté kapitole podrobně představeny řešené lokality. V sedmé marketingový průzkum a v osmé už je samotná již zmíněná analýza realitního trhu.
Trh s osobními automobily ve vybraném regionu
NOVÁK, Jan
Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem automobilového trhu v Jihočeském regionu. Hlavním cílem této práce je vytvořit analýzu trhu zaměřenou na stranu nabídky prodeje automobilů a identifikovat důležité faktory, jimiž je tato nabídka ovlivňována. Nejprve bylo nutné prostudovat odbornou literaturu o automobilovém trhu a vybrat subjekty a faktory pro sestavení analýzy trhu. Druhým krokem byla analýza vybraného regionu a subjektů působících na trhu dle předem specifikovaných faktorů. Na závěr bylo zpracováno vyhodnocení analýzy a stanovení faktorů, které mají z hlediska nabídky největší vliv na objem prodeje autorizovaných prodejců automobilových značek a modelů střední třídy v Jihočeském kraji. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku základních pojmů dopravy a automobilového trhu. Pro lepší orientaci jsou taktéž definována rozdělení automobilových segmentů z hlediska evropského a českého trhu. Nedílnou součástí je také představení významných organizací působících na trhu s automobily. Teoretickou část doplňují základní znalosti z oblasti mikroekonomie zaměřující se na téma nabídky. Praktická část je zaměřena nejen na vytvoření vhodné analýzy trhu automobilů ale také na následnou identifikaci faktorů, které nabídku osobních automobilů v Jihočeském kraji formují. Pro tento účel byl vybrán automobilový segment D - osobní automobily střední třídy. Subjekty analýzy jsou soukromí provozovatelé nabízející prodej nových osobních vozidel již ve zmíněném segmentu. Ze získaných dat je stanoveno hodnocení značek dle modelů střední třídy a stanoveny klíčové faktory, které mají z hlediska nabídky největší vliv na úspěšnost prodeje jihočeských autorizovaných autosalonů. Výsledky definované v této práci mohou být použity zejména ke zlepšení konkurenční pozice jednotlivých automobilových značek v rámci sítě autorizovaných prodejců v Jihočeském kraji. Tato doporučení mohou také výrazně pomoci novým autorizovaným prodejcům automobilů usnadnit vstup na trh osobních automobilů střední třídy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 168 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.