Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 668 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zlepšení procesů ve společnosti
Kadleček, Jan ; Juřica, Pavel (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zlepšením procesů ve společnosti Goldpress s.r.o., konkrétněji proces zpracování zakázky. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení procesů a podpory jejich řízení v podnikovém informačním systému. Cílem návrhové části je navrhnout taková zlepšení, která zkrátí dobu vyřízení zakázky, zpřehlední stav rozpracovanosti zakázek a odstraní duplicity dat.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Suchomel, Pavel ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením informačních systému ve zvoleném podniku. Náhled do problematiky je dán pomocí charakteristiky klíčových pojmů a teoretického pozadí. Práce zahrnuje analýzu současného stavu podniku. Nedostatky vyplývající z analytické části jsou řešeny v poslední části práce jako návrh změn, které povedou ke zlepšení stávající situace.
Změna motivačního systému v procesním řízení ve firmě
Khasanov, Gleb ; Veselý, Josef (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a další návrhy stávajícího motivačního systému ve společnosti AMZ. Teoretická část této práce bude analyzovat základy lidské motivace a také účinné nástroje pro zlepšení motivace. Praktická část této práce je tvořena dotazníkovým šetřením a návrhy na implementaci nových prvků do stávajícího motivačního systému v AMZ s.r.o na systémové úrovni.
Návrh snížení četnosti neshod ve výrobním procesu
Hamr, Zdeněk ; Lapeš, Ondřej (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem snížení četnosti neshod ve výrobním procesu. Obsahuje tři návrhy optimalizace procesů s cílem minimalizace zmetkovitosti. Práce je rozdělena do třech hlavních částí. První část je teoretická zabývající se teoretickými pojmy. Druhá část obsahuje globální a detailní analýzu výroby s určením hlavních problémů. Třetí část zahrnuje návrhové řešení vycházející z analytické části.
Výrobní procesy galvanovny
Kocour, Max ; Prosecký, Vít (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na snížení zmetkovitosti a zároveň na snížení průměrné doby procesů ve vybrané společnosti, která se pohybuje v oblasti průmyslové chemie a povrchových úprav. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska, které souvisí s praktickou částí práce. V praktické části je následně popsán současný stav podniku a jeho analýza, ze které vyplývají slabá místa (nedostatky). Na slabá místa jsou následně navrhnuta opatření, která by měla nedostatky zredukovat. V poslední části jsou popsány samotné přínosy těchto opatření.
Studie výroby pro začlenění nového stroje
Zezůlka, Matyáš ; Závacký, Ondřej (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na procesní zlepšení výroby ve vybraném výrobním podniku. První část obsahuje teoretická východiska a nástroje, kterými lze procesy ve výrobě vylepšit. V analytické části se práce věnuje analýze výroby pracovní desky a operacím na ni navázaných. V závěrečné části jsou navrhnuty změny v oblasti plánování výroby a rozpočtování.
Optimalizace prosévání a vážení výbušných materiálů
Plecháč, Jakub ; Kodytek, Jiří (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá optimalizací prosévání a vážení výbušných materiálů ve společnosti Explosia a.s. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení. Hlavním návrhem je spojení dvou druhů prosévání a přesunutí na nový objekt. Cílem návrhu je zlepšení hygienických a bezpečnostních podmínek na pracovišti, snaha o zkrácení celého procesu a snížení nákladů.
Studie průběhu zakázky v obchodním podniku
Tomková, Veronika ; Baštýřová, Hana (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studiu průběhu zakázky v obchodním podniku BMKco. s.r.o., který se zabývá prodejem spojovacích materiálů jako velkoobchod. Tato práce je rozdělena na tři části, kdy první část práce je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část je analytická, kde se věnuji analýze současného stavu průběhu zakázky, která vychází z poskytnutých materiálů, rozhovorů s konkrétními zaměstnanci a zkoumání jednotlivých procesů firmy s pomocí výzkumných metod. Poslední část je návrhová, která obsahuje návrhy pro eliminování rizik v podniku.
Návrh skladového hospodářství k plynulému průběhu zakázek
Sakharovskiy, German ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázek ve skladovém hospodářství ve vybraném podniku. V své práce jsem se zaměřil na logistickou koncepci skladového hospodářství a na následnou analýzu současného stavu průběhu zakázek ve vybraném podniku. Následně podle provedené analýzy jsem představil návrhy ke zlepšení současného stavu průběhu zakázek, které vedou k minimalizace výskytu chyb a zrychlení procesu průběhu zakázek.
Návrh řízení materiálových toků ve skladovém hospodářství internetového obchodu
Maroz, Tsimafei ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studií materiálových toků ve skladovém hospodářství vybraného internetového obchodu. Ve své práci se zaměřuji především na logistickou koncepci skladu a následnou analýzu současného stavu materiálových toků s ní souvisejících. Na základě výsledků analýzy jsou navřena zlepšení, která povedou k úspoře času na přípravu objednávky a ke spokojenosti zákazníka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 668 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.