Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,888 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Mravnostní kriminalita a její prevence
Janů, Veronika ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Mravnostní kriminalita a její prevence Abstrakt Cílem diplomové práce zabývající se mravnostní kriminalitou a její prevencí je podání uceleného přehledu tohoto druhu kriminality. Diplomová práce se zaměřuje zejména na to, jaký mají tyto trestné činy, které tvoří pouhá 2 % celkové registrované kriminality za rok 2023, vliv na osobu oběti, a předkládá otázky, jak co nejlépe oběť následně ochránit, případně spáchání trestného činu zabránit. Práce zpočátku definuje základní pojmy, které souvisejí s mravnostní kriminalitou. Zabývá se též otázkou, co je to morálka a jaký má vliv na páchání sexuálně motivované kriminality. Dále se zabývá právní úpravou mravnostní kriminality v rámci českého právního řádu s důrazem na zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. V rámci mezinárodní úpravy pokrývá celou řadu mezinárodních institucí, zaměřuje se převážně na dokumenty Organizace spojených národů, Evropské unie a Rady Evropy, které s mravnostní kriminalitou souvisejí. Velká část této kapitoly je věnována problematice ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známé také jako Istanbulská úmluva. Čtvrtá až šestá kapitola detailněji analyzují jednotlivé trestné činy spadající pod mravnostní kriminalitu, od trestných činů směřujících proti svobodě rozhodování v pohlavních vztazích se...
Tolerogenic dendritic cells as immune interventions in prevention or therapy of type 1 diabetes
Petrovčíková, Diana ; Funda, David (vedoucí práce) ; Hrdý, Jiří (oponent)
Hlavným cieľom tejto práce je poskytnúť aktuálne zhrnutie možností a úskalí použitia tolerogénnych dendritických buniek v prevencii alebo terapii diabetu 1. typu (T1D). Tolerogénne dendritické bunky (TolDC) predstavujú potenciálny nástroj na liečbu alergií, odmietnutia transplantátu a autoimunitných ochorení vrátane T1D, vďaka ich schopnosti špecificky potláčať autoimunitné reakcie bez vyvolania celkovej imunosupresie. TolDC predstavujú špecifickú skupinu dendritických buniek a sú nevyhnutné pri vytváraní centrálnej a periférnej tolerancie. Práca poskytuje užitočný zdroj informácií na lepšie pochopenie biológie tolerogénnych dendritických buniek a prehľad o snahách o ich generovanie in vitro. Okrem toho bola opísaná cesta aplikácie a migrácie do cieľových orgánov. Diabetes 1. typu (T1D) je chronické ochorenie spôsobené imunitne podmienenou deštrukciou beta buniek pankreasu, ktoré produkujú inzulín. Zvieracie modely sú neoceniteľné pri testovaní inovatívnych liečebných postupov už od prvých testov inzulínu na psoch pred takmer sto rokmi. Zvieracie modely diabetu 1. typu (T1D) umožňujú štúdium mechanizmov, ktoré sú základom jeho patogenézy a potenciálny vývoj terapeutických zásahov. V našom všeobecnom chápaní diabetu 1. typu a v našej schopnosti znížiť komplikácie a nepríjemnosti spojené s týmto...
Mobilní a webová aplikace pro sběr a analýzu graffiti
Kubiš, Matěj ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Práce se věnuje metodám sběru dat - fotografií ilegálních graffiti a řady metadat. Je součástí systému TagBust vyvíjeného za účelem prevence a vymáhání škod způsobených na majetku tímto druhem vandalismu. Velký důraz je kladen na implementaci aplikace pro mobilní zařízení jakožto rychle expandující platformu.
Salmonelové infekce, jejich zdroj a diagnostika
Valkus, Martin ; Veselá, Mária (oponent) ; Vránová, Dana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá salmonelovými infekcemi, jejich zdroji, prevencí a diagnostikou. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s rodem Salmonella, jeho morfologií. Popisuje patogenezi, klinické projevy vzniklé infekce, léčbu a dietní doporučení. Rozebírá zdroje salmonelózy. Statisticky zpracovává počet případů infekcí na území ČR. Věnuje se prevenci vzniku infekcí na školách, informovanosti obyvatelstva a klimatickým vlivům. V experimentální části byla optimalizovaná metoda identifikace Enterobakterií úpravou pH připravovaného média MIU.
Ochrana proti distribuovaným útokům hrubou silou
Richter, Jan ; Čejka, Rudolf (oponent) ; Lampa, Petr (vedoucí práce)
Diplomový projekt se zabývá analýzou útoků hrubou silou zaměřených na prolomení autentizace běžných služeb (především ssh) na operačních systémech Linux a xBSD. Jsou zde zkoumány reálné útoky, současné nástroje, možnosti detekce těchto útoků a navrženy nové mechanismy koordinace a vyhodnocování útoků v distribuovaném prostředí. Tyto mechanismy jsou dále implementovány v distribuovaném systému nazvaném DBFAP.
Prevence a zvládání pracovních konfliktů
Doležalová, Andrea ; Nováková, Věra (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje problémy, které vznikají na pracovišti, v pracovním kolektivu. Analyzuje tedy pracovní konflikty. Obsahuje návrh takové prevence a zvládání konfliktů, který při respektování povede k lepší komunikaci a ke snižování konfliktů v podniku.
Kyberšikana
Korbel, Michal ; Komosný, Dan (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vytvořením dotazníku, jehož úlohou je omezit hrozby v kyberprostoru z větší části zaměření na kyberšikanu a zároveň by měl působit preventivně na vybrané věkové kategorie od rodičů, žáků základních škol až po studenti středních škol. Dotazník je určení Policii České republiky a to nejen obvodním oddělení, ale i všem policistům, kriminalistům za obírající se v prevenci, analýzou a zjišťování kyberšikany.
Prevence selhání lidského činitele při rizikových činnostech
Jíra, Aleš ; Balgová, Zuzana (oponent) ; Kruliš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zpracována na téma selhání lidského činitele při rizikových činnostech. Cílem práce je aplikovat rizikovou analýzu na proces vybraného nejmenovaného podniku, který zpracovává zeleninu. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska, která slouží jako podklady pro lepší pochopení problematiky a následné zpracování analytické části. Analytická část se zabývá charakteristikou vybrané firmy, její organizační strukturou, pracovními pozicemi a procesem, který byl v této části analyzován se zaměřením na lidský faktor. Poslední část diplomové práce se zabývá návrhy na opatření vedoucí k prevenci před selháním lidského činitele při rizikových činnostech. Cílem těchto opatření bylo zlepšit situaci podniku.
Kontaminace životního prostředí pohonnými hmotami ropného původu, její zjišťování, sanace a prevence
Heclová, Naděžda ; Adamec, Vladimír (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na pohonné hmoty ropného původu a kontaminaci vody a půdy těmito látkami. Je zde uvedena charakteristika ropy a její úprava pro výrobu pohonných hmot a také charakteristika pohonných hmot (automobilového benzínu a motorové nafty). Dále jsou v této práci popsány metody využívané k detekci této kontaminace, postupy sanace a způsoby prevence úniku ropných látek do životního prostředí.
Identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav
Vyškovský, Jan ; Krbalová, Maria (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Předmětem a cílem této diplomové práce je identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav v automobilovém průmyslu. Diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s firmou Halla Visteon Climate Control v Novém Jičíně. V teoretické části jsou detailně rozebrány a popsány přístupy a metody k řešení identifikací chyb a jejich předcházení. Praktická část je zaměřená na identifikaci a prevenci chyb při montáži.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,888 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.