National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Ženatý, Lukáš ; Tížková, Věra ; Bury, Daniela ; Schwarz, Otto ; Multanová, Linda ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
V roce 2005 byla doplňována a zpracována literární rešerše, byly získány podklady pro ekonomické hodnocení procedury IPPC pro další kategorie zařízení. K porovnání metodiky a konkrétního postupu v agendě IPPC byla realizována půldenní cesta do Polska (Koksoprojekt Zabrze), poznatky a informace získané při této cestě jsou ve zprávě stručně shrnuty. V případě procedury EIA byly získány podklady umožňující vyhodnocení nákladovosti této procedury pro více než 50 investičních akcí. Získané podklady byly zpracovány shodně s dříve uvedenými postupy zejména pro komparaci údajů. Z nich vyplynuly závěry zobecňující ekonomickou náročnost procedury EIA a IPPC. Proběhla verifikace a zpřesnění evaluačního modelu na základě konkrétních údajů z jednotlivých firem – evaluační model byl doplněn a modifikován na podkladě nově získaných poznatků. Byla posouzena ekonomická rizika, vyplývající z existence významných ekologických rizik. Byly zpracovány modelové příklady pro ekonomické hodnocení procedury EIA i IPPC. Závěry z ekonomického hodnocení procedury EIA a IPPC jsou uvedeny v kapitolách 3 a 4.
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Obroučka, Karel
Cílem projektu je analyzovat širší teoretické souvislosti a požadavky a stanovit hodnotící kritéria pro účely ekonomického hodnocení a vyčíslení ztrát a škod vzniklých a vznikajících na životním prostředí následkem průmyslové činnosti, jež by bylo možno využít v rámci procedur EIA a IPPC. Dále je cílem vybrat a navrhnout vhodné metody posuzování rozsahu poškození a následného ekonomického vyhodnocení. Výsledkem řešení projektu bude zpracování hodnotících studií včetně popisu postupu hodnocení tak, aby je bylo možno reprodukovat včetně případných návrhů na novelizaci předpisů. Řešení projektu bylo doplněno o ekonomické hodnocení procedur IPPC a EIA z hlediska nákladů na jejich zpracování, plynoucí jak podnikatelským subjektům, tak i potřebě financování z veřejných prostředků, a následných přínosů plynoucích ze sníženého znečišťování složek životního prostředí a nižšího zatížení zdravotního stavu obyvatel.
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Ženatý, Lukáš ; Bury, Daniela ; Tížková, Věra ; Schwarz, Otto ; Multanová, Linda ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
V roce 2004 byla zpracována analýza metod ekonomického hodnocení škod na životním prostředí. Byly posuzovány metody monetární e nemonetární, zhodnocena jejich použitelnost. Byl proveden rozbor a návrh základních hodnotitelských parametrů pro ekonomické hodnocení ekologických rizik a uvedeny příklady přístupu k hodnocení rizik ve vyspělých zemích EU. Byla navržena základní verze evaluačního modelu, který byl dále rozpracován a zpřesněn pro účely tohoto projektu. Model byl aplikován na podmínky procedury EIA. byly provedeny úvodní práce na zpracování konkrétních informací o zdravotním stavu v oblasti monitorované Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Bylo provedeno modelové ekonomické zhodnocení nákladů procedury IPPC pro koksovací pece, spalovny odpadů, skládky odpadů a velká spalovací zařízení. Byla hodnocena nákladovost procedury EIA pro koksovny, spalovny odpadů a zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Analýza stávajícího stavu IS v oblasti integrované prevence
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Chroust, Jiří ; Zvolánek, Jiří ; Bukáček, Roman ; Kolář, Jan ; Kolesniková, Tetyana ; Prášek, Jan
Analýza popisuje Informační systém IPPC, Informační systém BAT a Informační systém technické ochrany ŽP, které procesně zajišťují integrovanou prevenci a podporují účinnost státní správy při ochraně ŽP. Analýza popisuje funkce, systémy správy dat, prezentaci, schémata datových modelů a postup práce s jednotlivými informačními systémy. Uvedené systémy nesplňují požadavky, kvůli kterým byly vytvořeny.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Propojení komplexního informačního systému integrované prevence a heterogenních dat signifikantních datových zdrojů s důrazem na možnost dodatečného připojení dosud neznámého zdroje třetí strany
ORGREZ, a.s. ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Ošlejšek, Radek ; Vlasák, Vítězslav ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Analýza popisuje informační systémy, které by bylo vhodné propojit s informačním systémem integrované prevence. Jedná se o Hydroekologický informační systém VÚV, IS EIA a SEA, IS odpadového hospodářství, kvality ovzduší, Integrovaný registr znečišťování, Informační systém technické ochrany životního prostředí, Systém evidence kontaminovaných míst a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. Ze systémů jsou vybrány údaje, které popisují environmentální monitoring a materiálové toky a data popisující charakteristiku a ovlivnění dotčeného území. Pro jednotlivé typy dat je navržena možnost jejich propojení a integrace s IS integrované prevence.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
ORGREZ, a.s., Brno ; Novotný, Ivo ; Zapletal, František ; Maier, Miloš ; Jasinski, Věslav
Analýza předpokladů vzniku komplexního informačního systému IPPC. Byla shromážděna data získávaná v rámci systému IPPC a posouzen jejich rozsah a potřebnost. Byly stanoveny možnosti výstupů vytvářeného IS. Byly připraveny definice identifikátorů pro jednotlivá řízení v rámci IPPC. Byla zkoumána dostupnost potřebných dat a jejich množství a členění. Jsou vyzdviženy možnosti nově vznikajícího IS a vyjmenovány nezbytné předpoklady pro jeho úspěšnou realizaci.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: HelpDesk
Sysnet, s.r.o., Praha ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Prášek, Jan
Dokument obsahuje podrobný popis aplikace IPPS Help-desk vypracovaný na základě metodiky UP. Jsou popsány veškeré prvky aplikace.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Logický datový model
CENIA, česká informační agentura životního prostředí ; Ošlejšek, Radek ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Datový model komplexního informačního systému integrované prevence se skládá z datových částí: Provozovatelé zařízení, Zařízení, Jednotky zařízení, Žádosti, Technologie, Závazné podmínky a Materiálové toky. Datový model zachycuje jednotlivé entity a vazby mezi nimi. Jsou popsány struktury zachycující materiálový tok na podnikové úrovni a struktury popisující problematiku prevence závažných havárií.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; ORGREZ, a.s., Brno ; Kozelská, Michaela ; Prášek, Jan ; Novotný, Ivo ; Zanáška, Jiří ; Maier, Miloš ; Jasinski, Věslav
Zpráva analyzuje procesy, služby, legislativní a koncepční materiály, které významně ovlivní tvorbu IS integrované prevence. Detailně jsou popsány procesy IPPC, prvky Státní politiky životního prostředí, které ovlivňují IPPC, existující statistické výstupy, postupy hodnocení životního prostředí, legislativa, nejlepší dostupné techniky a systémy výměny informací a hlavní materiálové toky. Z analýzy vyplývá nezbytnost zpracovat terminologický slovník, který se stane podkladem pro zpracování registru. Dalším krokem je zpracování indikátorů, které budou hodnotit úspěšnost regulace v oblasti integrované prevence. IS musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí a musí respektovat legislativní rámec, proto musí obsahovat podpůrný registr právních požadavků. Byl zpracován návrh uživatelských požadavků v oblasti IPPC.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.