Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání cizinců v Centru pro předškolní děti při DDM hl. m. Prahy
Štěpánková, Monika ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Předkládaná diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Ve své teoretické části se zabývá předškolním vzděláváním v České republice a problematikou cizinců v této zemi. Soustředí se konkrétně na vzdělávání cizinců v Centru pro předškolní děti při Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy (dále jen CPD při DDM hl. m. Prahy). Teoretické poznatky jsou využity ve výzkumné části. Výzkumná část diplomové práce přibližuje na základě sedmi případových studií realitu vzdělávání cizinců v CPD při DDM hl. m. Prahy. Hlavním cílem této práce je analyzovat problematiku specifik práce s dětmi v tomto zařízení v kontextu odlišného kulturního prostředí. Cílem práce je tedy představit možnosti práce s jinými kulturami v konkrétním zájmovém útvaru. Aplikačním cílem práce je napomoci tomu, aby pedagogové v CPD při DDM hl. m. Prahy dokázali efektivněji pracovat s dětmi z jiných kulturních prostředí a byli lépe připraveni na situace, které mohou nastat. Výstupem je doporučení pro práci s konkrétními dětmi z odlišného kulturního prostředí ve zmiňovaném zájmovém útvaru. Tato diplomová práce nabízí základní orientaci v situaci vzdělávání cizinců v Centru pro předškolní děti při DDM hl. m. Prahy. Práce může sloužit jako základ dalšího a podrobnějšího zkoumání oblasti.
Výtvarné techniky s dvouletými dětmi v předškolním vzdělávání
MAREŠOVÁ, Tereza
Tématem bakalářské práce jsou výtvarné techniky a metody s dvouletými, respektive dvouletými až tříletými dětmi v mateřských školách. Bakalářská práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je věnována, vývoji takto starých dětí z pohledu fyziologických, kognitivních a emočních funkcí. V části praktické jsou uvedeny jednotlivé výtvarné techniky a jejich metodické zpracování včetně uvedení časové náročnosti, pomůcek a postupů k jednotlivým činnostem a jejich hodnocení. Cílem práce je zjištění, zda děti ve věkovém rozmezí dva až tři roky, které jsou nově začleněné do předškolního vzdělávání, jsou schopné porozumět postupu výtvarné techniky. Zda jsou děti schopné vykonat činnost s dopomocí nebo bez ní anebo jí alespoň napodobit. Dalším cílem je zjistit, která z aplikovaných technik je schopnostem a dovednostem dětí přiměřená a nebude jim činit více méně žádné problémy, a naopak, která je pro ně obtížná například z vývojového hlediska motoriky nebo kognice. Pro výzkum ve své práci je zvolena metoda pozorování, jelikož je pro toto téma nejrelevantnější vzhledem k zadání a také k věku dětí. V závěru jsou shrnuty všechny zjištěné poznatky a doporučení.
Výtvarná média a rozvoj dětské kresby
Rajnohová, Nikola ; Kafková, Helena (vedoucí práce) ; Fišerová, Zuzana (oponent)
Nikola Rajnohová ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj dětské kresby v mateřské škole prostřednictvím různých výtvarných médií. Teoretická část zpracovává teoretické a odborné poznatky o výtvarné výchově v mateřské škole a o vývoji dětské kresby v předškolním věku. V praktické části zkoumá, zda je možné vlivem střídání různých výtvarných médií, rozvinout dětský výtvarný projev, především dětskou kresbu. Jeden z použitých didaktických prostředků je výtvarná řada, která zároveň slouží sběru dat v terénní sondě. Výzkum se dále opírá o data získaná z rozhovorů s učitelkou a s rodiči dětí, které se účastní experimentu. KLÍČOVÁ SLOVA Dětská kresba, výtvarná výchova, kvalitativní výzkumná sonda, vývoj dětské kresby, rozvoj vizuálně obrazného vyjadřování, výtvarná média v mateřské škole.
Přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky
Petrů, Jana ; Procházková, Jana (vedoucí práce) ; Janošová, Pavlína (oponent)
V diplomové práci jsem se zaměřila na přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se hlouběji věnuje vymezení školní zralosti a připravenosti, které jsou základem pro zjištění obtíží dítěte s odkladem školní docházky. Dále popisuji současnou situaci v ČR - definuji současné pojetí mateřské školy, věnuji se povinné školní docházce a možnosti odkladu povinné školní docházky. V poslední kapitole teoretické části se věnuji přístupu pedagoga a v podkapitolách vymezuji činnosti a vlivy, které jeho způsob práce ovlivňují. V praktické části jsem metodou sněhové koule oslovila několik pedagožek mateřských škol. Z oslovených učitelek se průzkumu účastnilo 11 pedagožek z Prahy a Plzeňského kraje. Na základě dotazníkového šetření, zaměřeného na jednotlivé děti s OŠD, byly následně upraveny otázky pro hlavní výzkumnou metodu - rozhovor. Pomocí tematické analýzy byly vysledovány různé přístupy, které učitelé zaujímají k: organizačním formám práce, spolupráci s rodiči, spolupráci s odborníky, dokumentům mateřské školy, současnému pohledu na odklad školní docházky v ČR.
Pohled učitelek mateřských škol na nadané děti
Svojtková, Nikola ; High, Radka (vedoucí práce) ; Hříbková, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem: "Pohled učitelek mateřských škol na nadané děti," se zabývá pohledem a vnímáním učitelek mateřských škol na nadané žáky. Práce je dělena na dvě části. V první části je teoreticky popsáno nadání, oblasti nadání, vzdělávání nadaných dětí dle současně platné legislativy. Teoretická část se zaměřuje na nadané děti v prostředí mateřské školy. Popisuje obecné charakteristiky nadaného dítěte, identifikaci nadaného dítěte v mateřské škole a dotýká se problematických aspektů při identifikaci nadaných dětí v obecné rovině. V teoretické části jsou obecně popsány základní principy práce s nadanými dětmi v mateřské škole, možnosti rozvíjení nadaných dětí v mateřské škole a podpůrná opatření pro nadané děti v prostředí mateřské školy. Druhá část je výzkumné šetření, které se soustředí na pohled učitelek mateřských škol na nadané žáky. Dále se zaměřuje na vnímání učitelek mateřských škol nadaného dítěte v prostředí mateřské školy. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jestli jsou učitelé mateřských škol schopni registrovat nadaného žáka v mateřské škole. Na základě tohoto cíle byla stanovena výzkumná otázka: Jestli jsou učitelky mateřských škol schopné registrovat nadaného žáka? K dosažení stanoveného cíle bylo využito kvalitativního výzkumného šetření formou...
Komu školka (ne)pomůže? Zkušenosti ze série reforem rané a předškolní péče v Německu
Pertold, Filip ; Zapletalová, L.
Tato studie shrnuje klíčová zjištění tří výzkumů kauzálních dopadů poměrně nedávné expanze dostupnosti institucionální předškolní péče v Německu na osobnostní rozvoj dětí. Protože v Česku se empirických výzkumů tohoto typu nedostává, přináší zjištění z blízkého zahraničí velmi cenné informace do probíhajících diskusí o nové povinnosti obcí zajistit místa v zařízeních předškolní výchovy již pro dvouleté děti.
Plánování pedagogických pracovníků v mateřské škole
Krupičková, Jitka ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
ABSTAKT Cílem bakalářské práce je zjistit, jak probíhá plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách. V teoretické části jsou na základě studia odborné literatury uvedena základní východiska pro plánování pracovníků, využívané metody, postupy a zdroje získávání pracovníků, vymezeny pojmy pedagogický pracovník a mateřská škola. Empirická část je realizována pomocí dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. Výzkumným problémem je plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách. Jak toto plánování probíhá, zjišťuji pomocí rozdělení cíle práce na tři dílčí cíle. Ty sledují současné personální zajištění mateřských škol pedagogickými pracovníky, podobu plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách a zdroje získávání pedagogických pracovníků mateřskými školami využívané. Zjišťujeme, že personální zabezpečení mateřských škol pedagogickými pracovníky není dostatečné a setkáváme se ne zcela ojediněle s tím, že v mateřských školách jsou zaměstnáni pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují požadavky odborné kvalifikace dané legislativou. Ve střednědobém plánovacím období dvě pětiny mateřských škol plánují potřebu obsazení pracovních míst učitelů a stejný počet škol plánuje potřebu obsazení pracovních míst asistentů pedagoga. Práce hledá nejčastější důvody plánované potřeby obsazení těchto...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.