Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 194 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti u dítěte předškolního věku s odlišným mateřským jazykem
Juránková, Klára ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Kučerová, Olga (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na předškolní děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v českých mateřských školách a jejím cílem bylo podpořit rozvoj složek čtenářské pregramotnosti, zejména rozvoj slovní zásoby a porozumění mluvenému slovu a předčítanému textu u dvou konkrétních dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem z různých jazykových rodin. Teoretická část obsahuje základní informace o vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem včetně jejich jazykové podpory a metodické a výukové materiály vhodné pro jazykovou podporu dětí s OMJ v předškolním věku. Dále se teoretická část věnuje vymezení čtenářské pregramotnosti a jejích složek a práci s knihou. Praktická část byla realizována formou akčního výzkumu zapojením dvou dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem z různých mateřských škol s cílem podpořit u nich čtenářskou pregramotnost, zejména prostřednictvím rozvoje slovní zásoby, porozumění mluvenému slovu a předčítanému textu a ověřit, jaké metody se osvědčily jako nejvhodnější pro podporu českého jazyka jako cizího jazyka u dětí z různých jazykových rodin. Výsledky intervenčních aktivit poukázaly na vhodnost práce s knihou jako oporou k aktivitě, práce s ilustracemi s knihami, využití reálných předmětů a především vhodnou komunikaci a formulaci výroků při práci s dětmi...
Zapojení projektu Škola písničkou do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ
Zelenková, Blanka ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent)
Diplomová práce se zabývá cíleným využitím autorských písní z projektu "Škola písničkou" k propojení všech výchovně vzdělávacích oblastí v mateřské škole s podporou vlastní tvořivosti dětí. Teoretická část pojednává o důležitých vývojových aspektech dítěte předškolního věku i mladšího školního věku, zabývá se hudebními činnostmi a tématem integrativní hudební výchovy v mateřských školách. Dále také přibližuje termín "projekt" a seznamuje s původním hudebním projektem "Škola písničkou", původně určeným dětem mladšího školního věku. Následně přibližuje i navazující projekt "Škola písničkou do mateřských škol", přepracovaný ve prospěch dětí předškolního věku s ohledem na jejich vývojová specifika. Praktická část se zaměřuje na ověřování přínosnosti projektu "Škola písničkou do mateřských škol". Písně byly zakomponovány do školního vzdělávacího programu, byl vytvořen nový didaktický materiál, který byl v průběhu dvou let realizován a ověřován v 59 mateřských školách. Cílem práce je ověření metodického materiálu z projektu "Škola písničkou do mateřských škol" v kmenové mateřské škole Tolstého, Praha 10 i v dalších mateřských školách z různých lokalit ČR. Dalším cílem je vyhodnotit přínosnost písní i metodických materiálů pro učitelky mateřských škol a děti předškolního věku. Pomocí metody dotazníku a...
Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání
Koželuhová, Eva ; Wildová, Radka (vedoucí práce) ; Maňourová, Zuzana (oponent) ; Šmelová, Eva (oponent)
Cílem práce bylo objasnit, jak učitelé mateřských škol rozvíjejí porozumění dětí předčítanému textu a jak hodnotí možnost využití čtenářských strategií jako podpory porozumění dětí během předčítání. V teoretické části jsem se zaměřila na vymezení pojmu čtenářská gramotnost a pregramotnost, přiblížení pojetí rozvoje čtenářské pregramotnosti v České republice a vyjasnění pojmu porozumění textu. Následně jsem se věnovala problematice čtenářských strategií a představila ty, které jsou vhodné pro využití v předškolním věku. V empirické části jsem využila kvalitativní přístup vícepřípadové studie, do které bylo zapojeno osm učitelů mateřské školy. Pomocí hloubkových rozhovorů, opakovaného pozorování učitelovy práce s textem a následné analýzy videozáznamů této práce byly hledány odpovědi na výzkumné otázky. Ukázalo se, že učitelé se snaží porozumění u dětí rozvíjet, avšak pouze na doslovné úrovni, jejich práce s texty je intuitivní, bez stanovování konkrétních cílů a sledování míry jejich dosažení. Rovněž se ukázalo, že čtenářské strategie vyžadují ochotu učitele s nimi pravidelně a cíleně pracovat a na předčítání se připravovat, což nekoresponduje s převládajícím intuitivním přístupem. Významným faktorem úspěšného využívání strategií byla možnost dlouhodobého vzdělávání spojeného s výměnou zkušeností....
Podpora rané péče při zařazení dítěte se zrakovým postižením do mateřské školy
Kůsová, Barbora ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Diplomová práce se zabývá podporou rané péče při zařazení dítěte se zrakovým postižením do mateřské školy. Práce popisuje vývoj dítěte se zrakovým postižením v raném věku. Dále se práce zaměřuje na ranou péči poskytující podporu rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením, na předškolní vzdělávání a na podporu speciálně pedagogického centra. Cílem práce bylo zjistit, co je pro rodiče dítěte se zrakovým postižením při volbě mateřské školy důležité, zda probíhá zařazení ve shodě s legislativou a zda se na podpoře podílí multidisciplinární tým. V rámci výzkumného šetření byl realizován kvalitativní výzkum zaměřený na sledování podpory rodiny při zařazení dítěte se zrakovým postižením do mateřské školy ze strany rané péče. Výsledky ukazují, že pro rodiny při výběru mateřské školy je nejdůležitější získat informace o možnostech zařazení dítěte. Raná péče poskytuje rodinám důležité informace nejen o možnostech zařazení, ale také o využití poradenských služeb speciálně pedagogického centra. Volba mateřské školy je na rodičích, kteří zohledňují při výběru různá hlediska. Významným indikátorem je přístup mateřské školy a pedagogických pracovníků k dětem se zrakovým postižením. KLÍČOVÁ SLOVA Raná péče, dítě se zrakovým postižením, předškolní vzdělávání, speciálně vzdělávací potřeby, speciálně...
Specifika vybraných přístupů v předškolním vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra
Strýčková, Karolína ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Zulić, Marija (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá vybranými vzdělávacími přístupy, které se využívají u dětí předškolního věku s poruchou autistického spektra. V teoretické části vymezuje široký pojem autismu, roli předškolního vzdělávání, a popisuje metody práce s autistickými děti daného věku. Dále vysvětluje základní charakteristiky programu Son-Rise, Aplikované behaviorální analýzy a metody strukturovaného učení. V praktické části si v rámci kvalitativního výzkumného šetření práce klade za cíl získání přehledu názorů pedagogických pracovníků zaměřeného na výhody a nevýhody vybraných metod. KLÍČOVÁ SLOVA poruchy autistického spektra, strukturované učení, Son-Rise program, aplikovaná behaviorální analýza, vzdělávací přístupy, autismus, předškolní vzdělávání
Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní v mateřské škole s programem Začít spolu a běžné mateřské škole
Sialini, Kateřina ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Ronková, Jolana (oponent)
Diplomová práce se zabývá zjištěním schopností a dovedností předcházejících čtení a psaní u dětí z mateřských škol s programem Začít spolu a u dětí z běžných mateřských škol. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení školní zralosti a školní připravenosti, rozbor dovedností předcházejících čtení a psaní, rozbor Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání z pohledu těchto dovedností a představení zásad práce mateřských škol s programem Začít spolu. Cílem praktické části bylo zjistit, na jaké úrovni jsou děti předškolního věku v oblasti schopností a dovedností přecházejících čtení a psaní programem v MŠ Začít spolu a v běžné MŠ. Data byla získána využitím smíšeného designu výzkumu. Jako metody sběru dat byly použity dotazník pro pedagogy, pozorování, pracovní listy a didaktická hra. Výzkum byl prováděn ve dvou obdobích - v září 2018 a v květnu 2019. V září 2018 se výzkumu zúčastnilo celkem 108 dětí. V květnu 2019 se výzkumu zúčastnilo celkem 105 dětí. Dále byl výzkum metodou dotazníku proveden u 11 pedagogů. Výsledek průzkumné sondy je, že děti z MŠ s programem Začít spolu dosáhly v pracovních listech celkově lepších výsledků nežli děti z běžných MŠ, a to v září 2018 i v květnu 2019. V aktivitě, která se zaměřovala na dovednost rozpoznávat a vytvářet rýmy, dosáhly v září 2018 děti z...
Školní zralost a připravenost u žáků v přípravné třídě
Rejmanová, Adéla ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku školní zralosti a připravenosti u dětí v přípravné třídě. V teoretické části je vymezena základní terminologie z oblasti vývoje dítěte v předškolním období, předškolního vzdělávání a problematiky vstupu do ZŠ. Jsou zde také podrobně popsány principy Jiráskova orientačního testu školní zralosti, které jsou následně aplikovány v praktickém výzkumu. Výzkumná část se věnuje srovnání úrovně školní zralosti a připravenosti dětí v přípravné třídě s dětmi v mateřské škole. Šetření bylo prováděno zejména pomocí kvalitativních metod, konkrétně prostřednictvím rozhovorů, dotazníků, pozorování a anamnéz. Použita byla ale taktéž kvantitativní metoda, a to sice standardizovaný Jiráskův orientační test školní zralosti pro děti. Daný test je zaměřen na jemnou motoriku a schopnost vizuo-motorické koordinace. Výzkum byl realizován v přípravných třídách a mateřských školách ve Středočeském kraji. Cílem diplomové práce bylo zjistit, nakolik vzdělávání v určitém typu předškolního zařízení může ovlivnit připravenost dětí na školu. Výsledky celého šetření ukázaly, že přípravné třídy mají nastaveny lepší podmínky k rozvoji předškolního dítěte s odkladem školní docházky než mateřské školy. KLÍČOVÁ SLOVA Předškolní vzdělávání, Školní zralost, Školní připravenost, Povinná školní...
Inkluze v systému předškolního vzdělávání
Vlachová, Jana ; Hájková, Vanda (oponent)
Rigorózní práce se zabývá inkluzivním vzděláváním v mateřských školách v České republice. Vychází ze studia odborné literatury, legislativních změn ve školství a dlouholeté praxe její autorky, speciální pedagožky mateřské školy. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část definuje základní pojmy a východiska inkluze i její hlavní aktéry z hlediska pozitivních i negativních dopadů, které na ně inkluzivní vzdělávání může mít. Přináší rovněž stručný pohled na systém inkluzivního předškolního vzdělávání ve Velké Británii, Švédsku, Norsku a Finsku. Druhá část obsahuje přehled systému inkluzivního předškolního vzdělávání v rámci současného českého školství a přináší rovněž poznatky a zkušenosti z praxe. Zahrnuty jsou i autorčiny osobní zkušenosti z návštěv mateřských škol ve Švédsku, Finsku a Moldávii. Třetí část rigorózní práce obsahuje výsledky kvantitativního výzkumu, zaměřeného na zjišťování postojů odborníků a laické veřejnosti k inkluzi v běžných mateřských školách. Zkoumá názory pedagogů a rodičů na podmínky mateřských škol ve fázi implementace inkluzivního vzdělávání. Poskytuje pohled rodičů a pedagogických pracovníků na připravenost účastníků inkluzivního vzdělávání v mateřských školách. Přináší zjištění, že proces inkluzivního vzdělávání, který vychází z práva dítěte na rovné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 194 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.